მათე 27

თარგმანები: თანამედროვე ქართული, ახალი ინგლისური
1. At
at
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) -თან, -კენ, -ში, -ზე; -მდე; განმავლობაში
maurgin
maúrgins
არსებითი სახელი
დილა; du maúrgina ხვალ
þan
þan
ზმნიზედა, კავშირი
მაშინ, იმ დროს; როდესაც; როგორც კი
waurþanana
waúrþans
waírþan-ის მიმღ. II
, runa
rūna
არსებითი სახელი
1. საიდუმლო; 2. ბჭობა, თათბირი; რჩევა; rūna niman ბჭობის გამართვა, მოთათბირება
nemun
niman
ზმნა
1. აღება (აიღებს); აყვანა; 2. მიღება (მიიღებს); 3. წაღება (წაიღებს); წაყვანა; rūna niman ბჭობის გამართვა, მოთათბირება; niman qēn ცოლის შერთვა
allai
alls
ზედსართავი სახელი
ყველა; მთელი; სრული
(þai)
þai
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
მრ. რ. ისინი (იხ. sa)
gudjans
gudja
არსებითი სახელი
მღვდელი; sa aúhumista gudja აგრ. sa reikista gudja მღვდელმთავარი
jah
jah
კავშირი
და
þai
þai
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
მრ. რ. ისინი (იხ. sa)
sinistans
sinista
ზედსართავი სახელი
არსებ. მნიშვნ. უხუცესი; þai sinistans უხუცესნი; წინაპრები
manageins
managei
არსებითი სახელი
1) ხალხი, ერი; 2) დიდძალი ხალხი, ბრბო
bi
bi
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) -ზე; შესახებ; -თან; ახლოს; ირგვლივ
Iesu
Iēsus
საკუთარი სახელი
Jesus
, ei
ei
კავშირი, ნაწილაკი
1. რათა; რომ; თითქოს; 2. (ენკლიტიკურად -ei) : მიმართ. ნაწილ. : izei (is + -ei) (ის) ვინც; (ის) რომელიც; þarei (þar + -ei) (იქ) სადაც და ა.შ.
afdauþidedeina
afdauþjan
ზმნა
მოკვლა (მოკლავს); სიკვდილით დასჯა, მოკვდინება
ina
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
. 2. jah
jah
კავშირი
და
gabindandans
gabindan
ზმნა
შეკვრა (შეკრავს), შებოჭვა; დაბმა
ina
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
gatauhun
gatiuhan
ზმნა
წაყვანა (წაიყვანს); მიყვანა
jah
jah
კავშირი
და
anafulhun
anafilhan
ზმნა
გადაცემა (გადასცემს); გადმოცემა; ჩაბარება
ina
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
Pauntiau
Paúntius
საკუთარი სახელი
პონტიუსი
Peilatau
Peilātus
საკუთარი სახელი
პილატე
kindina
kindins
არსებითი სახელი
გამგებელი, მმართველი (პროვინციისა, ოლქისა და მისთ.); ძვ. ქართ. მთავარი
. 3. þanuh
þanuh
კავშირი, ზმნიზედა
1. მერე, შემდეგ; 2. მაშინ, იმ დროს; þanuh þan როდესაც
gasaiƕands
gasaíƕan
ზმნა
დანახვა (დაინახავს), ხილვა
Iudas
Iudas
საკუთარი სახელი
იუდა (აგრ. Judas)
sa
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
galewjands
galēwjan
ზმნა
1. გაცემა (გასცემს), ღალატი; 2. გადაცემა (გადასცემს), მტრის ხელში ჩაგდება
ina
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
þatei
þatei
კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
1. რომ; 2. რომელიც; ვინც; 3. ვინაიდან, რადგან(აც), იმიტომ რომ; ძვ. ქართ. რამეთუ
du
du
წინდებული
(მიც.) -კენ, -მდე; -ში
stauai
stáua
არსებითი სახელი
1. სასამართლო განაჩენი, მსჯავრი; 2. სასამართლო, სამსჯავრო; 3. განკითხვა; in daga stáuos განკითხვის დღეს
gatauhans
gataúhans
gatiuhan-ის მიმღ. II
warþ
waírþan
ზმნა
1. მოხდომა (მოხდება), შემთხვევა; ადგილის ქონა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ‹გადა›ქცევა; ამა თუ იმ მდგომარეობაში გადასვლა; hails waírþan განკურნება, გამოჯანმრთელება
, idreigonds
idreigōn
ზმნა
(აგრ. sik) მონანიება (მოინანიებს), შენანება
gawandida
gawandjan
ზმნა
1. დაბრუნება (დააბრუნებს), უკან მიტანა; 2. (sik) დაბრუნება (დაბრუნდება); 3. საითკენმე მიბრუნება (მიაბრუნებს; მიბრუნდება), მიტრიალება (აგრ. გადატ.)
þans
þai
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
მრ. რ. ისინი (იხ. sa)
þrins
þreis
რიცხვითი სახელი
სამი; þreis tigjus ოცდაათი
tiguns
tigjus
მრავლობითი არსებითი სახელი
ათეულ(ებ)ი (*tigus-ის მრ. რ.); twai tigjus „ორი ათეული“, ოცი; saíhs tigjus სამოცი; þreis tigjus silubreinaize ოცდაათი ვერცხლი
silubrinaize
silubreins
ზედსართავი სახელი
1. ვერცხლისა; 2. არსებ. მნიშვნ. ვერცხლის მონეტა
gudjam
gudja
არსებითი სახელი
მღვდელი; sa aúhumista gudja აგრ. sa reikista gudja მღვდელმთავარი
jah
jah
კავშირი
და
sinistam
sinista
ზედსართავი სახელი
არსებ. მნიშვნ. უხუცესი; þai sinistans უხუცესნი; წინაპრები
4. qiþands
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
: frawaurhta
frawaúrkjan
ზმნა
(ნამყ. frawaúrhta) შეცოდვა (შესცოდავს), ცოდვის ჩადენა; რისამე დაშავება
mis
ik
პირის ნაცვალსახელი
მე
galewjands
galēwjan
ზმნა
1. გაცემა (გასცემს), ღალატი; 2. გადაცემა (გადასცემს), მტრის ხელში ჩაგდება
bloþ
blōþ
არსებითი სახელი
სისხლი
swikn
swikns
ზედსართავი სახელი
მართალი, უცოდველი, უდანაშაულო; უბიწო, წმიდა
.
კავშირი
ყოველთვის წინადადების დასაწყისში: 1) ხოლო, და; 2) მაგრამ, არამედ; 3) თუკი, თუ; ძვ. ქართ. უკეთუ
eis
eis
პირის ნაცვალსახელი
ისინი (იხ. აგრ. is პირ. ნაცვალსახ.)
qeþun
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
: ƕa
ƕas
კითხვითი ნაცვალსახელი
(მდედრ. ƕō; საშ. ƕa) 1. ვინ; რა; რომელი; 2. განუსაზღვ. ნაცვალსახ. მნიშვნ. ვინმე, ვიღაც; რაიმე, რაღაც; 3. (ƕa, ƕis) რატომ, რისთვის, რას; ძვ. ქართ. რაჲსა; und ƕa როდემდე
kara
kara
არსებითი სახელი
დარდი, წუხილი; ზრუნვა; საზრუნავი
unsis
weis
პირის ნაცვალსახელი
ჩვენ
? þu
þū
პირის ნაცვალსახელი
შენ
witeis¹
witan²
ზმნა
1. დარაჯობა (დარაჯობს); 2. თვალყურის დევნება (ადევნებს), დაკვირვება; 3. ჩვეულების და მისთ. დაცვა (დაიცავს), შესრულება
. 5. jah
jah
კავშირი
და
atwairpands
atwaírpan
ზმნა
გადაგდება (გადააგდებს), სროლა; დაგდება, დაყრა; ჩაგდება
þaim
þai
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
მრ. რ. ისინი (იხ. sa)
silubr(ein)am
silubreins
ზედსართავი სახელი
1. ვერცხლისა; 2. არსებ. მნიშვნ. ვერცხლის მონეტა
in
in
წინდებული
(ნათ., მიც., ბრალდ.) 1. -ში; რისამე შიგნით (სივრცითი მნიშვნელობით); 2. -ში, შემდეგ (დროითი მნიშვნელობით)
alh
alhs
არსებითი სახელი
ტაძარი
aflaiþ
afleiþan
ზმნა
წასვლა (წავა); გამოსვლა; გასვლა; მიტოვება; დატოვება
, jah
jah
კავშირი
და
galeiþands
galeiþan
ზმნა
1. წასვლა (წავა); გამგზავრება; 2. მისვლა (მივა); მოსვლა; 3. სვლა (მიდის)
ushaihah
ushāhan
ზმნა
(sik) თავის ჩამოხრჩობა (ჩამოიხრჩობს)
sik
sik
უკუქცევითი ნაცვალსახელი
თავისი თავი; თავის თავს
.6.
კავშირი
ყოველთვის წინადადების დასაწყისში: 1) ხოლო, და; 2) მაგრამ, არამედ; 3) თუკი, თუ; ძვ. ქართ. უკეთუ
þai
þai
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
მრ. რ. ისინი (იხ. sa)
gudjans
gudja
არსებითი სახელი
მღვდელი; sa aúhumista gudja აგრ. sa reikista gudja მღვდელმთავარი
nimandans
niman
ზმნა
1. აღება (აიღებს); აყვანა; 2. მიღება (მიიღებს); 3. წაღება (წაიღებს); წაყვანა; rūna niman ბჭობის გამართვა, მოთათბირება; niman qēn ცოლის შერთვა
þans
þai
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
მრ. რ. ისინი (იხ. sa)
skattans
skatts
არსებითი სახელი
ფული, მონეტა
qeþun
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
: ni
ni
ნაწილაკი
არ; ni im არ ვარ; ni sijaiþ არ იყოთ; ნუ იქნებით; ni briggais uns in fraistubnjai ნუ შეგვიყვან ჩვენ განსაცდელში
skuld
skulds
skulan-ის მიმღ. II
ist
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
lagjan
lagjan
ზმნა
დადება (დადებს); ჩადება; lagjan kniwa მუხლის მოყრა, დაჩოქება
þans
þai
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
მრ. რ. ისინი (იხ. sa)
in
in
წინდებული
(ნათ., მიც., ბრალდ.) 1. -ში; რისამე შიგნით (სივრცითი მნიშვნელობით); 2. -ში, შემდეგ (დროითი მნიშვნელობით)
kaurbaunan
kaúrbaúna
არსებითი სახელი
ტაძრის საგანძური; ძვ. ქართ. სიწმიდე
, unte
untē
კავშირი
1. სანამ (არ), ვიდრე (არ); 2. (იმ დროს) როდესაც; მაშინ; 3. იმიტომ რომ, რადგანაც, ვინაიდან
andawairþi
andawaírþi
არსებითი სახელი
ფასი; საფასური
bloþis
blōþ
არსებითი სახელი
სისხლი
ist
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
. 7. garuni
garūni
არსებითი სახელი
ბჭობა, თათბირი, განხილვა
þan
þan
ზმნიზედა, კავშირი
მაშინ, იმ დროს; როდესაც; როგორც კი
nimandans
niman
ზმნა
1. აღება (აიღებს); აყვანა; 2. მიღება (მიიღებს); 3. წაღება (წაიღებს); წაყვანა; rūna niman ბჭობის გამართვა, მოთათბირება; niman qēn ცოლის შერთვა
usbauhtedun
usbugjan
ზმნა
(ნამყ. usbauhta) ყიდვა (ყიდულობს), შეძენა
us
us
წინდებული
(მიც.) 1. -დან, -გან; 2. -ით; რისამე მეშვეობით; რაიმესთან ერთად
þaim
þai
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
მრ. რ. ისინი (იხ. sa)
þana
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
akr
akrs
არსებითი სახელი
მიწა; მიწის ნაკვეთი; ყანა
kasjins
kasja
არსებითი სახელი
მეთუნე, მექოთნე; ძვ. ქართ. მეკეცე
, du
du
წინდებული
(მიც.) -კენ, -მდე; -ში
usfilhan
usfilhan
ზმნა
დამარხვა (დამარხავს), დასაფლავება
ana
ana
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) -ზე, -თან; -ში; -კენ
gastim
gasts
არსებითი სახელი
1. უცხო, უცნობი (ადამიანი); 2. სტუმარი
. 8. duþþe haitans
haitans
haitan-ის მიმღ. II
warþ
waírþan
ზმნა
1. მოხდომა (მოხდება), შემთხვევა; ადგილის ქონა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ‹გადა›ქცევა; ამა თუ იმ მდგომარეობაში გადასვლა; hails waírþan განკურნება, გამოჯანმრთელება
akrs
akrs
არსებითი სახელი
მიწა; მიწის ნაკვეთი; ყანა
jains
jains
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ის (იბრუნვის როგორც ძლ. ზედს.)
akrs
akrs
არსებითი სახელი
მიწა; მიწის ნაკვეთი; ყანა
bloþis
blōþ
არსებითი სახელი
სისხლი
und
und
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) 1. სივრცითი მნიშვნელობით: -მდე, ამა თუ იმ ადგილამდე; 2. დროითი მნიშვნელობით: (მანამ) სანამ (არ); ვიდრე (არ); -მდე, ამა თუ იმ დრომდე / მომენტამდე; 3. რისამე სანაცვლოდ; und þatei სანამ, ვიდრე; und hina dag (დღევანდელ) დღემდე; und hita აქამდე; დღემდე; ძვ. ქართ. აქამომდე; und andi ბოლომდე, დასასრულამდე; und aiw უკუნისამდე, საუკუნოდ; augō und augin, jah tunþu und tunþau თვალი თვალისა წილ და კბილი კბილისა წილ; ubil und ubilamma ბოროტი ბოროტისა წილ
hina
hi-
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
himma daga დღეს; fram himma (nū) ამიერიდან, ამ დროიდან; und hina dag დღემდე; und hita (nū) აქამდე, დღემდე
dag
dags
არსებითი სახელი
დღე; himma daga დღეს
. 9. þanuh
þanuh
კავშირი, ზმნიზედა
1. მერე, შემდეგ; 2. მაშინ, იმ დროს; þanuh þan როდესაც
usfullnoda
usfullnan
ზმნა
1. აღსრულება (აღსრულდება), შესრულება; 2. დასრულება (დასრულდება); 3. გავსება (გაივსება), ავსება
þata
þata
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ის (იხ. sa)
qiþano
qiþans
qiþan-ის მიმღ. II
þairh
þaírh
წინდებული
(ბრალდ.) 1. სივრცითი მნიშვნელობით მიუთითებს გამჭოლ მოძრაობას რისამე გავლით: -ში, -ზე; რისამე გავლით, რისამე გამჭოლ; -ზე; -ში; შიგნით გავლით; 2. მიუთითებს მოქმედების შემსრულებელს: ვინმეს მიერ / მეშვეობით; 3. მიუთითებს მოქმედების შესრულების გზას, საშუალებას: რისამე დახმარებით / მეშვეობით; þaírh handuns is მისი ხელ(ებ)ით; ძვ. ქართ. ხელთაგან ამისთა; þaírh gajukōn იგავით; ხატოვნად; þaírh bleiþein gudis ღვთის მოწყალებით
Iairaimian
Iaíraímias
საკუთარი სახელი
იერემია (წინასწარმეტყველი)
praufetu
praúfētus
არსებითი სახელი
წინასწარმეტყველი (აგრ. praúfētes)
qiþandan
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
: jah
jah
კავშირი
და
usnemun
usniman
ზმნა
1. აღება (აიღებს); 2. ჩამოხსნა (ჩამოხსნის); ჩამოღება; 3. წაღება (წაიღებს); წაყვანა; 4. წართმევა (წაართმევს)
þrins
þreis
რიცხვითი სახელი
სამი; þreis tigjus ოცდაათი
tiguns
tigjus
მრავლობითი არსებითი სახელი
ათეულ(ებ)ი (*tigus-ის მრ. რ.); twai tigjus „ორი ათეული“, ოცი; saíhs tigjus სამოცი; þreis tigjus silubreinaize ოცდაათი ვერცხლი
silubreinaize
silubreins
ზედსართავი სახელი
1. ვერცხლისა; 2. არსებ. მნიშვნ. ვერცხლის მონეტა
andawairþi
andawaírþi
არსებითი სახელი
ფასი; საფასური
þis
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
wairþodins
waírþoþs
waírþōn-ის მიმღ. II
, þatei
þatei
კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
1. რომ; 2. რომელიც; ვინც; 3. ვინაიდან, რადგან(აც), იმიტომ რომ; ძვ. ქართ. რამეთუ
garahnidedun
garahnjan
ზმნა
შეფასება (შეაფასებს), ღირებულების განსაზღვრა
fram
fram
ზმნიზედა, წინდებული
(მიც.) წინ; -დან
sunum
sunus
არსებითი სახელი
ვაჟიშვილი, ვაჟი, ძე
Israelis
Israēl
არსებითი სახელი
ისრაელი
, 10. jah
jah
კავშირი
და
atgebun
atgiban
ზმნა
მიცემა (მისცემს); გადაცემა, გაცემა
ins
eis
პირის ნაცვალსახელი
ისინი (იხ. აგრ. is პირ. ნაცვალსახ.)
und
und
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) 1. სივრცითი მნიშვნელობით: -მდე, ამა თუ იმ ადგილამდე; 2. დროითი მნიშვნელობით: (მანამ) სანამ (არ); ვიდრე (არ); -მდე, ამა თუ იმ დრომდე / მომენტამდე; 3. რისამე სანაცვლოდ; und þatei სანამ, ვიდრე; und hina dag (დღევანდელ) დღემდე; und hita აქამდე; დღემდე; ძვ. ქართ. აქამომდე; und andi ბოლომდე, დასასრულამდე; und aiw უკუნისამდე, საუკუნოდ; augō und augin, jah tunþu und tunþau თვალი თვალისა წილ და კბილი კბილისა წილ; ubil und ubilamma ბოროტი ბოროტისა წილ
akra
akrs
არსებითი სახელი
მიწა; მიწის ნაკვეთი; ყანა
kasjins
kasja
არსებითი სახელი
მეთუნე, მექოთნე; ძვ. ქართ. მეკეცე
, swaswe
swaswē
ზმნიზედა, კავშირი
როგორ; როგორც, ისევე როგორც; ისე რომ; აგრეთვე
anabauþ
anabiudan
ზმნა
ბრძანება (უბრძანებს); დარიგება; მცნებად დადება
mis
ik
პირის ნაცვალსახელი
მე
frauja
frauja
არსებითი სახელი
ბატონი, უფალი; მბრძანებელი
. 11.
კავშირი
ყოველთვის წინადადების დასაწყისში: 1) ხოლო, და; 2) მაგრამ, არამედ; 3) თუკი, თუ; ძვ. ქართ. უკეთუ
Iesus
Iēsus
საკუთარი სახელი
Jesus
stoþ
standan
ზმნა
დგომა (დგას); დადგომა
faura
faúra
ზმნიზედა, წინდებული
(მიც.) წინ; წინაშე
kindina
kindins
არსებითი სახელი
გამგებელი, მმართველი (პროვინციისა, ოლქისა და მისთ.); ძვ. ქართ. მთავარი
, jah
jah
კავშირი
და
frah
fraíhnan
ზმნა
კითხვა (ჰკითხავს), შეკითხვა, კითხვის დასმა
ina
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
sa
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
kindins
kindins
არსებითი სახელი
გამგებელი, მმართველი (პროვინციისა, ოლქისა და მისთ.); ძვ. ქართ. მთავარი
qiþands
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
: þu
þū
პირის ნაცვალსახელი
შენ
is¹
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
þiudans
þiudans
არსებითი სახელი
მეფე; მეუფე, მბრძანებელი
Iudaie
Iudaius
არსებითი სახელი
იუდეველი; ძვ. ქართ. ჰურია (აგრ. Judaius)
?
კავშირი
ყოველთვის წინადადების დასაწყისში: 1) ხოლო, და; 2) მაგრამ, არამედ; 3) თუკი, თუ; ძვ. ქართ. უკეთუ
Iesus
Iēsus
საკუთარი სახელი
Jesus
qaþ
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
du
du
წინდებული
(მიც.) -კენ, -მდე; -ში
imma
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
: þu
þū
პირის ნაცვალსახელი
შენ
qiþis
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
. 12. jah
jah
კავშირი
და
miþþanei
miþþanei
კავშირი
(მაშინ) როდესაც; იმ დროს, როდესაც (აგრ. miþþanē)
wrohiþs
wrōhiþs
wrōhjan-ის მიმღ. II
was
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
fram
fram
ზმნიზედა, წინდებული
(მიც.) წინ; -დან
þaim
þai
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
მრ. რ. ისინი (იხ. sa)
gudjam
gudja
არსებითი სახელი
მღვდელი; sa aúhumista gudja აგრ. sa reikista gudja მღვდელმთავარი
jah
jah
კავშირი
და
sinistam
sinista
ზედსართავი სახელი
არსებ. მნიშვნ. უხუცესი; þai sinistans უხუცესნი; წინაპრები
, ni
ni
ნაწილაკი
არ; ni im არ ვარ; ni sijaiþ არ იყოთ; ნუ იქნებით; ni briggais uns in fraistubnjai ნუ შეგვიყვან ჩვენ განსაცდელში
waiht
waíht
არსებითი სახელი
რაიმე, რაღაც (მხოლოდ შესიტყვებაში ni waíht არაფერი)
andhof
andhafjan
ზმნა
(ნამყ. andhof) პასუხის გაცემა (გასცემს), მიგება
. 13. þanuh
þanuh
კავშირი, ზმნიზედა
1. მერე, შემდეგ; 2. მაშინ, იმ დროს; þanuh þan როდესაც
qaþ
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
du
du
წინდებული
(მიც.) -კენ, -მდე; -ში
imma
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
Peilatus
Peilātus
საკუთარი სახელი
პილატე
: niu
niu
ნაწილაკი
განა არ; ნუთუ არ
hauseis
hausjan
ზმნა
1. სმენა (ესმის), გაგონება; 2. მოსმენა (მოისმენს, მოუსმენს)
ƕan
ƕan
ზმნიზედა
1. როდის; როდისმე; 2. როგორ; ƕan filu რამდენი, რაოდენი
filu
filu
ზმნიზედა
(შედარ. ხარ. mais; აღმატ. ხარ. maist) ძალიან, ფრიად; ბევრი; swa filu ესოდენ, ამდენად; ამდენი; ƕan filu რაოდენ, რამდენად; რამდენი; filu mais უფრო მეტად; ბევრად მეტი
ana
ana
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) -ზე, -თან; -ში; -კენ
þuk
þū
პირის ნაცვალსახელი
შენ
weitwodjand
weitwōdjan
ზმნა
1. რისამე მოწმობა (მოწმობს), მოწმედ ყოფნა; რისამე დამოწმება, დადასტურება; 2. დამოწმება (დაემოწმება); ʘ რაიმეს მოწმობს; მოწმედ ყოფნა; ჩვენების მიცემა; galiug weitwōdjan ცრუმოწმეობა, ცრუმოწმედ გამოსვლა
? 14. jah
jah
კავშირი
და
ni
ni
ნაწილაკი
არ; ni im არ ვარ; ni sijaiþ არ იყოთ; ნუ იქნებით; ni briggais uns in fraistubnjai ნუ შეგვიყვან ჩვენ განსაცდელში
andhof
andhafjan
ზმნა
(ნამყ. andhof) პასუხის გაცემა (გასცემს), მიგება
imma
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
wiþra
wiþra
წინდებული
(ბრალდ.) 1. წინააღმდეგ, საწინააღმდეგოდ; წინაშე, პირისპირ; 2. წინ; მოპირდაპირე მხარეს; 3. მახლობლად, ახლოს
ni
ni
ნაწილაკი
არ; ni im არ ვარ; ni sijaiþ არ იყოთ; ნუ იქნებით; ni briggais uns in fraistubnjai ნუ შეგვიყვან ჩვენ განსაცდელში
ainhun
ainshun
განუსაზღვრელი ნაცვალსახელი
ვინმე; რაიმე (უარყოფით წინადადებებში); ni ainshun არავინ; არაფერი; არც ერთი
waurde
waúrd
არსებითი სახელი
სიტყვა
, swaswe
swaswē
ზმნიზედა, კავშირი
როგორ; როგორც, ისევე როგორც; ისე რომ; აგრეთვე
sildaleikida
sildaleikjan
ზმნა
გაკვირვება (გაუკვირდება, უკვირს), გაოცება
sa
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
kindins
kindins
არსებითი სახელი
გამგებელი, მმართველი (პროვინციისა, ოლქისა და მისთ.); ძვ. ქართ. მთავარი
filu
filu
ზმნიზედა
(შედარ. ხარ. mais; აღმატ. ხარ. maist) ძალიან, ფრიად; ბევრი; swa filu ესოდენ, ამდენად; ამდენი; ƕan filu რაოდენ, რამდენად; რამდენი; filu mais უფრო მეტად; ბევრად მეტი
. 15. and
and
წინდებული
(ბრალდ.) -ში, -ზე, გასწვრივ, -კენ
dulþ
dulþs
არსებითი სახელი
დღესასწაული; ზეიმი
þan
þan
ზმნიზედა, კავშირი
მაშინ, იმ დროს; როდესაც; როგორც კი
ƕarjoh
ƕarjizuh
განუსაზღვრელი ნაცვალსახელი
(მდედრ. ƕarjōh; საშ. ƕarjatōh) ყოველი, თითოეული
biuhts
biūhts
ზედსართავი სახელი
რაიმეს ჩვეული, ამა თუ იმ ჩვეულების მქონე; biuhts wisan ʘ ჩვეულია რაიმეს; რაიმე სჩვევია
was
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
sa
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
kindins
kindins
არსებითი სახელი
გამგებელი, მმართველი (პროვინციისა, ოლქისა და მისთ.); ძვ. ქართ. მთავარი
fraletan
fralētan
ზმნა
1. გაშვება (გაუშვებს), განთავისუფლება; 2. ნების დართვა (დართავს); 3. მიტევება (მიუტევებს), პატიება
ainana
ains
რიცხვითი სახელი
ერთი (იბრუნვის როგორც ძლ. ზედს.); ainamma sinþa ერთხელ
þizai
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ეს; ის (იხ. sa)
managein
managei
არსებითი სახელი
1) ხალხი, ერი; 2) დიდძალი ხალხი, ბრბო
bandjan
bandja
არსებითი სახელი
პატიმარი, ტყვე
, þanei
saei
მიმართებითი ნაცვალსახელი
(sōei მდედრ.; þatei საშ.) ის, რომელიც; ის, ვინც
wildedun
wiljan
ზმნა
ʘ ნებავს, სურს
. 16. habaidedunuh
habaidedunuh
= habaidedun (haban-ის ნამყ.) + -uh
þan
þan
ზმნიზედა, კავშირი
მაშინ, იმ დროს; როდესაც; როგორც კი
bandjan
bandja
არსებითი სახელი
პატიმარი, ტყვე
gatarhidana
gatarhiþs
ზედსართავი სახელი
1. ცნობილი, გამორჩეული; 2. გაკიცხული
( haitanana
haitans
haitan-ის მიმღ. II
) Barabban
Barabba
საკუთარი სახელი
ბარაბა (აგრ. Barabbas)
. 17. gaqumanaim
gaqumans
gaqiman-ის მიმღ. II
þan
þan
ზმნიზედა, კავშირი
მაშინ, იმ დროს; როდესაც; როგორც კი
im
eis
პირის ნაცვალსახელი
ისინი (იხ. აგრ. is პირ. ნაცვალსახ.)
, qaþ
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
im
eis
პირის ნაცვალსახელი
ისინი (იხ. აგრ. is პირ. ნაცვალსახ.)
Peilatus
Peilātus
საკუთარი სახელი
პილატე
: ƕana
ƕas
კითხვითი ნაცვალსახელი
(მდედრ. ƕō; საშ. ƕa) 1. ვინ; რა; რომელი; 2. განუსაზღვ. ნაცვალსახ. მნიშვნ. ვინმე, ვიღაც; რაიმე, რაღაც; 3. (ƕa, ƕis) რატომ, რისთვის, რას; ძვ. ქართ. რაჲსა; und ƕa როდემდე
wileiþ
wiljan
ზმნა
ʘ ნებავს, სურს
ei
ei
კავშირი, ნაწილაკი
1. რათა; რომ; თითქოს; 2. (ენკლიტიკურად -ei) : მიმართ. ნაწილ. : izei (is + -ei) (ის) ვინც; (ის) რომელიც; þarei (þar + -ei) (იქ) სადაც და ა.შ.
fraletau
fralētan
ზმნა
1. გაშვება (გაუშვებს), განთავისუფლება; 2. ნების დართვა (დართავს); 3. მიტევება (მიუტევებს), პატიება
izwis
jūs
პირის ნაცვალსახელი
თქვენ
? Barabban
Barabba
საკუთარი სახელი
ბარაბა (აგრ. Barabbas)
þau
þau
ზმნიზედა, კავშირი
1. თუ; 2. ვიდრე (აგრ. þauh); ni þau არა, არ; არც; ძვ. ქართ. არამც(ა)
Iesu
Iēsus
საკუთარი სახელი
Jesus
, saei
saei
მიმართებითი ნაცვალსახელი
(sōei მდედრ.; þatei საშ.) ის, რომელიც; ის, ვინც
haitada
haitada
mediopass of haitan
Xristus
Xristus
საკუთარი სახელი
ქრისტე
? 18. wissa
witan¹
ზმნა
რისამე ცოდნა (იცის); რისამე შესახებ ცოდნის / წარმოდგენის ქონა
auk
auk
კავშირი
რადგანაც; ვინაიდან; მაგრამ; ხოლო
þatei
þatei
კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
1. რომ; 2. რომელიც; ვინც; 3. ვინაიდან, რადგან(აც), იმიტომ რომ; ძვ. ქართ. რამეთუ
in
in
წინდებული
(ნათ., მიც., ბრალდ.) 1. -ში; რისამე შიგნით (სივრცითი მნიშვნელობით); 2. -ში, შემდეგ (დროითი მნიშვნელობით)
neiþis
neiþ
არსებითი სახელი
შური
atgebun
atgiban
ზმნა
მიცემა (მისცემს); გადაცემა, გაცემა
ina
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
. 19. sitandin
sitan
ზმნა
ჯდომა (ზის; ჯდება), დაჯდომა
þan
þan
ზმნიზედა, კავშირი
მაშინ, იმ დროს; როდესაც; როგორც კი
imma
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
ana
ana
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) -ზე, -თან; -ში; -კენ
stauastola
stáuastōls
არსებითი სახელი
სამსჯავრო სავარძელი, მსაჯულის ადგილი; ძვ. ქართ. საყდარი
, insandida
insandjan
ზმნა
გაგზავნა (გაგზავნის, გაუგზავნის); წარგზავნა
du
du
წინდებული
(მიც.) -კენ, -მდე; -ში
imma
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
qens
qēns
არსებითი სახელი
ქალი; ცოლი (აგრ. qeins)
is
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
qiþandei
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
: ni
ni
ნაწილაკი
არ; ni im არ ვარ; ni sijaiþ არ იყოთ; ნუ იქნებით; ni briggais uns in fraistubnjai ნუ შეგვიყვან ჩვენ განსაცდელში
waiht
waíht
არსებითი სახელი
რაიმე, რაღაც (მხოლოდ შესიტყვებაში ni waíht არაფერი)
þus
þū
პირის ნაცვალსახელი
შენ
jah
jah
კავშირი
და
þamma
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
garaihtin
garaíhts
ზედსართავი სახელი
1. მართალი; 2. სამართლიანი
... 42. ... Israelis
Israēl
არსებითი სახელი
ისრაელი
ist
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
, atsteigadau
atsteigan
ზმნა
ჩამოსვლა (ჩამოვა)
nu
ზმნიზედა
1. ახლა, ამჟამად; 2. ამრიგად, ამიტომ, მაშასადამე
af
af
წინდებული
(მიც.) -დან; -გან
þamma
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
galgin
galga
არსებითი სახელი
1. ჯვარი; 2. ბოძი; ძელი
( ei
ei
კავშირი, ნაწილაკი
1. რათა; რომ; თითქოს; 2. (ენკლიტიკურად -ei) : მიმართ. ნაწილ. : izei (is + -ei) (ის) ვინც; (ის) რომელიც; þarei (þar + -ei) (იქ) სადაც და ა.შ.
gasaiƕaima
gasaíƕan
ზმნა
დანახვა (დაინახავს), ხილვა
) jah
jah
კავშირი
და
galaubjam
galaubjan
ზმნა
1. რწმენა (სწამს); 2. დაჯერება (დაიჯერებს, დაუჯერებს)
imma
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
. 43. trauaida
trauan
ზმნა
1. ნდობა (ენდობა), ნდობით მოკიდება; 2. რწმენა (სწამს); იმედის ქონა, იმედოვნება
du
du
წინდებული
(მიც.) -კენ, -მდე; -ში
guda
guþ
არსებითი სახელი
(d) ღმერთი
; lausjadau
lausjan
ზმნა
1. ხსნა (იხსნის), გადარჩენა; 2. გაშვება (გაუშვებს), განთავისუფლება
nu
ზმნიზედა
1. ახლა, ამჟამად; 2. ამრიგად, ამიტომ, მაშასადამე
ina
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
, jabai
jabai
კავშირი
if; whether; even if; althoiuugh
wili
wiljan
ზმნა
ʘ ნებავს, სურს
ina
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
; qaþ
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
auk
auk
კავშირი
რადგანაც; ვინაიდან; მაგრამ; ხოლო
þatei
þatei
კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
1. რომ; 2. რომელიც; ვინც; 3. ვინაიდან, რადგან(აც), იმიტომ რომ; ძვ. ქართ. რამეთუ
gudis
guþ
არსებითი სახელი
(d) ღმერთი
im¹
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
sunus
sunus
არსებითი სახელი
ვაჟიშვილი, ვაჟი, ძე
. 44. þatuh
sah
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(sōh მდედრ.; þatuh საშ.) 1. ეს; ის; 2. პირ. ნაცვალსახ. მნიშვნ. ის; ის კი ..., ხოლო ის ...; 3. მიმართ. ნაცვალსახ. მნიშვნ. ის, რომელიც; ის, ვინც
samo
sama
ზედსართავი სახელი
სსტ. იგივე; ერთი და იგივე
jah
jah
კავშირი
და
þai
þai
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
მრ. რ. ისინი (იხ. sa)
waidedjans
waidēdja
არსებითი სახელი
ავკაცი, ბოროტმოქმედი; ავაზაკი, ყაჩაღი
þai
þai
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
მრ. რ. ისინი (იხ. sa)
miþushramidans
miþushramiþs
miþushramjan-ის მიმღ. II
imma
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
idweitidedun
idweitjan
ზმნა
ლანძღვა (ლანძღავს); გაკიცხვა, დაგმობა
imma
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
. 45. fram
fram
ზმნიზედა, წინდებული
(მიც.) წინ; -დან
saihston
saíhsta
რიცხვითი სახელი
სსტ. მეექვსე
þan
þan
ზმნიზედა, კავშირი
მაშინ, იმ დროს; როდესაც; როგორც კი
ƕeilai
ƕeila
არსებითი სახელი
1. დრო; დროის მონაკვეთი; 2. საათი; in jainai ƕeilai მაშინვე, იმწამსვე; ƕeilo ƕoh ყოველ წამს, ყოველჟამს; ძვ. ქართ. ყოველსა ჟამსა
warþ
waírþan
ზმნა
1. მოხდომა (მოხდება), შემთხვევა; ადგილის ქონა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ‹გადა›ქცევა; ამა თუ იმ მდგომარეობაში გადასვლა; hails waírþan განკურნება, გამოჯანმრთელება
riqis
riqis
არსებითი სახელი
სიბნელე; წყვდიადი, უკუნეთი (აგრ. riqiz)
ufar
ufar
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) 1. -ზე; რისამე, ვისიმე ზემოთ, რისამე, ვისიმე თავზე; 2. რისამე მეორე მხარეს; გაღმა, გადაღმა; ufar himinam ა) ცათა შინა; ბ) ზედს. მნიშვნ. ზეციერი
allai
alls
ზედსართავი სახელი
ყველა; მთელი; სრული
airþai
aírþa
არსებითი სახელი
მიწა; ქვეყანა; aírþai gaibnjan მიწასთან გასწორება; განადგურება
und
und
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) 1. სივრცითი მნიშვნელობით: -მდე, ამა თუ იმ ადგილამდე; 2. დროითი მნიშვნელობით: (მანამ) სანამ (არ); ვიდრე (არ); -მდე, ამა თუ იმ დრომდე / მომენტამდე; 3. რისამე სანაცვლოდ; und þatei სანამ, ვიდრე; und hina dag (დღევანდელ) დღემდე; und hita აქამდე; დღემდე; ძვ. ქართ. აქამომდე; und andi ბოლომდე, დასასრულამდე; und aiw უკუნისამდე, საუკუნოდ; augō und augin, jah tunþu und tunþau თვალი თვალისა წილ და კბილი კბილისა წილ; ubil und ubilamma ბოროტი ბოროტისა წილ
ƕeila
ƕeila
არსებითი სახელი
1. დრო; დროის მონაკვეთი; 2. საათი; in jainai ƕeilai მაშინვე, იმწამსვე; ƕeilo ƕoh ყოველ წამს, ყოველჟამს; ძვ. ქართ. ყოველსა ჟამსა
niundon
niunda
რიცხვითი სახელი
სსტ. მეცხრე
. 46.
კავშირი
ყოველთვის წინადადების დასაწყისში: 1) ხოლო, და; 2) მაგრამ, არამედ; 3) თუკი, თუ; ძვ. ქართ. უკეთუ
þan
þan
ზმნიზედა, კავშირი
მაშინ, იმ დროს; როდესაც; როგორც კი
bi
bi
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) -ზე; შესახებ; -თან; ახლოს; ირგვლივ
ƕeila
ƕeila
არსებითი სახელი
1. დრო; დროის მონაკვეთი; 2. საათი; in jainai ƕeilai მაშინვე, იმწამსვე; ƕeilo ƕoh ყოველ წამს, ყოველჟამს; ძვ. ქართ. ყოველსა ჟამსა
niundon
niunda
რიცხვითი სახელი
სსტ. მეცხრე
ufhropida
ufhrōpjan
ზმნა
დაყვირება (დაიყვირებს), შეყვირება; წამოძახება
Iesus
Iēsus
საკუთარი სახელი
Jesus
stibnai
stibna
არსებითი სახელი
ხმა
mikilai
mikils
ზედსართავი სახელი
(შედარ. ხარ. maiza; აღმატ. ხარ. maists) დიდი, უზარმაზარი; დიადი
qiþands
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
: helei
hēlei
შორისდებული
არამ. ელი; ღმერთო ჩემო; helei, helei, lima sibakþani, þatei ist: guþ meins, guþ meins, duƕe mis bilaist? ელი, ელი, ლამა საბაქთანი? რაც ნიშნავს, ღმერთო ჩემო, ღმერთო ჩემო, რად მიმატოვე მე?
, helei
hēlei
შორისდებული
არამ. ელი; ღმერთო ჩემო; helei, helei, lima sibakþani, þatei ist: guþ meins, guþ meins, duƕe mis bilaist? ელი, ელი, ლამა საბაქთანი? რაც ნიშნავს, ღმერთო ჩემო, ღმერთო ჩემო, რად მიმატოვე მე?
, lima
lima
ზმნიზედა
არამ. რატომ (იხ. aílōe, hēlei)
sibakþani
sibakþani
ზმნა
არამ. მიმატოვე (იხ. aílōe, hēlei) (აგრ. sibakþanei)
, þatei
þatei
კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
1. რომ; 2. რომელიც; ვინც; 3. ვინაიდან, რადგან(აც), იმიტომ რომ; ძვ. ქართ. რამეთუ
ist
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
: guþ
guþ
არსებითი სახელი
(d) ღმერთი
meins
meins
კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
(პირ. ნაცვალსახ. ik-ის ნათ. ბრუნვის ფორმა) ჩემი
, guþ
guþ
არსებითი სახელი
(d) ღმერთი
meins
meins
კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
(პირ. ნაცვალსახ. ik-ის ნათ. ბრუნვის ფორმა) ჩემი
, duƕe
duƕē
ზმნიზედა
რატომ
mis
ik
პირის ნაცვალსახელი
მე
bilaist
bileiþan
ზმნა
(მიც.) დატოვება (დატოვებს), მიტოვება
? 47.
კავშირი
ყოველთვის წინადადების დასაწყისში: 1) ხოლო, და; 2) მაგრამ, არამედ; 3) თუკი, თუ; ძვ. ქართ. უკეთუ
sumai
sums
განუსაზღვრელი ნაცვალსახელი
ვინმე, ვიღაც; რაიმე, რაღაც; ერთ-ერთი; ზოგი, ზოგიერთი (იბრუნვის როგორც ძლ. ზედს.)
þize
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
jainar
jainar
ზმნიზედა
იქ, იმ ადგილას
standandane
standan
ზმნა
დგომა (დგას); დადგომა
gahausjandans
gahausjan
ზმნა
გაგონება (გაიგონებს); მოსმენა
qeþun
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
þatei
þatei
კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
1. რომ; 2. რომელიც; ვინც; 3. ვინაიდან, რადგან(აც), იმიტომ რომ; ძვ. ქართ. რამეთუ
Helian
Hēlias
საკუთარი სახელი
ელია (ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველი)
wopeiþ
wōpjan
ზმნა
1. დაძახება (დაუძახებს), მოხმობა; 2. ყვირილი (ყვირის); დაყვირება, ხმამაღლა შეძახება
sa
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
. 48. jah
jah
კავშირი
და
suns
suns
ზმნიზედა
მალე, უცებ; მყისვე, მაშინვე
þragida
þragjan
ზმნა
სირბილი (მირბის, დარბის); გაქცევა
ains
ains
რიცხვითი სახელი
ერთი (იბრუნვის როგორც ძლ. ზედს.); ainamma sinþa ერთხელ
us
us
წინდებული
(მიც.) 1. -დან, -გან; 2. -ით; რისამე მეშვეობით; რაიმესთან ერთად
im
eis
პირის ნაცვალსახელი
ისინი (იხ. აგრ. is პირ. ნაცვალსახ.)
jah
jah
კავშირი
და
nam
niman
ზმნა
1. აღება (აიღებს); აყვანა; 2. მიღება (მიიღებს); 3. წაღება (წაიღებს); წაყვანა; rūna niman ბჭობის გამართვა, მოთათბირება; niman qēn ცოლის შერთვა
swamm
swamms
არსებითი სახელი
ღრუბელი (ფოროვანი მასალა) (აგრ. swams)
fulljands
fulljan
ზმნა
1. გავსება (გაავსებს), ავსება; 2. სითხით გაჟღენთა (გაჟღენთს)
aketis
akēt
არსებითი სახელი
ძმარი (აგრ. akeit)
, jah
jah
კავშირი
და
lagjands
lagjan
ზმნა
დადება (დადებს); ჩადება; lagjan kniwa მუხლის მოყრა, დაჩოქება
ana
ana
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) -ზე, -თან; -ში; -კენ
raus
raus
არსებითი სახელი
ლერწამი
draggkida
dragkjan
ზმნა
დალევინება (დაალევინებს), სმევა
ina
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
. 49.
კავშირი
ყოველთვის წინადადების დასაწყისში: 1) ხოლო, და; 2) მაგრამ, არამედ; 3) თუკი, თუ; ძვ. ქართ. უკეთუ
þai
þai
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
მრ. რ. ისინი (იხ. sa)
anþarai
anþar
ზედსართავი სახელი
სხვა, მეორე, კიდევ ერთი
qeþun
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
: let
lētan
ზმნა
(ნამყ. laílōt, laílōtum; მიმღ. II lētans) 1. დატოვება (დატოვებს); 2. ნების დართვა (დართავს), უფლების ან შესაძლებლობის მიცემა; 3. გაშვება (გაუშვებს), გამოშვება
, ei
ei
კავშირი, ნაწილაკი
1. რათა; რომ; თითქოს; 2. (ენკლიტიკურად -ei) : მიმართ. ნაწილ. : izei (is + -ei) (ის) ვინც; (ის) რომელიც; þarei (þar + -ei) (იქ) სადაც და ა.შ.
saiƕam
saíƕan
ზმნა
1. ხედვა (ხედავს); დანახვა; 2. ბრძანებ. იცოდე(თ)!
, qimaiu
qimaiu
= qimai + (qiman-ის აწმყ. დრ.-ის ოპტატ., მხ. რ.) + -u
Helias
Hēlias
საკუთარი სახელი
ელია (ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველი)
nasjan
nasjan
ზმნა
გადარჩენა (გადაარჩენს), რაიმესგან ხსნა
ina
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
. 50.
კავშირი
ყოველთვის წინადადების დასაწყისში: 1) ხოლო, და; 2) მაგრამ, არამედ; 3) თუკი, თუ; ძვ. ქართ. უკეთუ
Iesus
Iēsus
საკუთარი სახელი
Jesus
aftra
aftra
ზმნიზედა
1. კვლავ; ისევ; 2. უკან; უკანვე
hropjands
hrōpjan
ზმნა
ყვირილი (ყვირის); ღაღადი
stibnai
stibna
არსებითი სახელი
ხმა
mikilai
mikils
ზედსართავი სახელი
(შედარ. ხარ. maiza; აღმატ. ხარ. maists) დიდი, უზარმაზარი; დიადი
aflailot
aflētan
ზმნა
1. მიტევება (მიუტევებს); პატიება; 2. გავლა (გაუვლის); 3. სულის განტევება (განუტევებს); 4. მიტოვება (მიატოვებს); გაშვება; დატოვება
ahman
ahma
არსებითი სახელი
სული
. 51. jah
jah
კავშირი
და
þan
þan
ზმნიზედა, კავშირი
მაშინ, იმ დროს; როდესაც; როგორც კი
faurhah
faúrhah
არსებითი სახელი
ფარდა, კრეტსაბმელი (აგრ. faúrahah)
alhs
alhs
არსებითი სახელი
ტაძარი
diskritnoda
disskritnan
ზმნა
გახევა (გაიხევა); გაგლეჯა; გაპობა, გასკდომა
in
in
წინდებული
(ნათ., მიც., ბრალდ.) 1. -ში; რისამე შიგნით (სივრცითი მნიშვნელობით); 2. -ში, შემდეგ (დროითი მნიშვნელობით)
twa
twai
რიცხვითი სახელი
ორი; in twa ორად, შუაზე; twōs þūsundjōs ორი ათასი
, iupaþro
iupaþrō
ზმნიზედა
ზემოდან, მაღლიდან
und
und
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) 1. სივრცითი მნიშვნელობით: -მდე, ამა თუ იმ ადგილამდე; 2. დროითი მნიშვნელობით: (მანამ) სანამ (არ); ვიდრე (არ); -მდე, ამა თუ იმ დრომდე / მომენტამდე; 3. რისამე სანაცვლოდ; und þatei სანამ, ვიდრე; und hina dag (დღევანდელ) დღემდე; und hita აქამდე; დღემდე; ძვ. ქართ. აქამომდე; und andi ბოლომდე, დასასრულამდე; und aiw უკუნისამდე, საუკუნოდ; augō und augin, jah tunþu und tunþau თვალი თვალისა წილ და კბილი კბილისა წილ; ubil und ubilamma ბოროტი ბოროტისა წილ
dalaþ
dalaþ
ზმნიზედა
დაბლა, ძირს, ქვევით
, jah
jah
კავშირი
და
airþa
aírþa
არსებითი სახელი
მიწა; ქვეყანა; aírþai gaibnjan მიწასთან გასწორება; განადგურება
inreiraida
inreiran
ზმნა
to move; to tremble
, jah
jah
კავშირი
და
stainos
stains
არსებითი სახელი
1. ქვა; ლოდი; 2. კლდე
disskritnodedun
disskritnan
ზმნა
გახევა (გაიხევა); გაგლეჯა; გაპობა, გასკდომა
, 52. jah
jah
კავშირი
და
hlaiwasnos
hlaiwasnōs
მრავლობითი არსებითი სახელი
საფლავები, სამარხები; აკლდამები
usluknodedun
uslūknan
ზმნა
გახსნა (გაიხსნება), გაღება
, jah
jah
კავშირი
და
managa
manags
ზედსართავი სახელი
(შედარ. ხარ. managiza; აღმატ. ხარ. managists) ბევრი; მრავალი; swa manags ამდენი; filu manags ძალიან ბევრი
leika
leik
არსებითი სახელი
1. სხეული, ტანი; ხორცი; 2. ცხედარი, გვამი
þize
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
ligandane
ligan
ზმნა
1. წოლა (წევს), დაწოლა; 2. დება (დევს)
weihaize
weihs
ზედსართავი სახელი
წმინდა, წმიდა; საღვთო; ahma weihs სული წმიდა
urrisun
urreisan
ზმნა
1. ფეხზე ადგომა (ადგება), წამოდგომა; 2. მკვდრეთით აღდგომა (აღდგება), გაცოცხლება
. 53. jah
jah
კავშირი
და
usgaggandans
usgaggan
ზმნა
(ნამყ. usiddja) 1. გასვლა (გავა), გამოსვლა; 2. წასვლა (წავა)
us
us
წინდებული
(მიც.) 1. -დან, -გან; 2. -ით; რისამე მეშვეობით; რაიმესთან ერთად
hlaiwasnom
hlaiwasnōs
მრავლობითი არსებითი სახელი
საფლავები, სამარხები; აკლდამები
afar
afar
წინდებული, ზმნიზედა
(მიც., ბრალდ.) შემდეგ; უკან; მერე
urrist
urrists
არსებითი სახელი
მკვდრეთით აღდგომა, გაცოცხლება
is
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
innatgaggandans
innatgaggan
ზმნა
(ნამყ. innatiddja) სადმე შესვლა (შევა)
in
in
წინდებული
(ნათ., მიც., ბრალდ.) 1. -ში; რისამე შიგნით (სივრცითი მნიშვნელობით); 2. -ში, შემდეგ (დროითი მნიშვნელობით)
þo
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ეს; ის (იხ. sa)
weihon
weihs
ზედსართავი სახელი
წმინდა, წმიდა; საღვთო; ahma weihs სული წმიდა
baurg
baúrgs
არსებითი სახელი
1. ქალაქი; 2. ციხესიმაგრე; კოშკი
jah
jah
კავშირი
და
ataugidedun
ataugjan
ზმნა
ჩვენება (აჩვენებს, უჩვენებს); ataugjan sik ʘ გამოეცხადება, ეჩვენება
sik
sik
უკუქცევითი ნაცვალსახელი
თავისი თავი; თავის თავს
managaim
manags
ზედსართავი სახელი
(შედარ. ხარ. managiza; აღმატ. ხარ. managists) ბევრი; მრავალი; swa manags ამდენი; filu manags ძალიან ბევრი
. 54.
კავშირი
ყოველთვის წინადადების დასაწყისში: 1) ხოლო, და; 2) მაგრამ, არამედ; 3) თუკი, თუ; ძვ. ქართ. უკეთუ
hundafaþs
hundafaþs
არსებითი სახელი
(d) ასისთავი
jah
jah
კავშირი
და
þai
þai
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
მრ. რ. ისინი (იხ. sa)
miþ
miþ
წინდებული
(მიც.)-თან; -თან ერთად
imma
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
witandans¹
witan²
ზმნა
1. დარაჯობა (დარაჯობს); 2. თვალყურის დევნება (ადევნებს), დაკვირვება; 3. ჩვეულების და მისთ. დაცვა (დაიცავს), შესრულება
Iesua
Iēsus
საკუთარი სახელი
Jesus
, gasaiƕandans
gasaíƕan
ზმნა
დანახვა (დაინახავს), ხილვა
þo
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ეს; ის (იხ. sa)
reiron
reirō
არსებითი სახელი
1. კანკალი, ძრწოლა; 2. მიწისძვრა
jah
jah
კავშირი
და
þo
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ეს; ის (იხ. sa)
waurþanona
waúrþans
waírþan-ის მიმღ. II
, ohtedun
ōgan
ზმნა
ხშ. უკუქცევ. (sis, მიც.) ʘ ეშინია, შიში აქვს
abraba
abraba
ზმნიზედა
ძალიან; დიდად
, qiþandans
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
: bi
bi
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) -ზე; შესახებ; -თან; ახლოს; ირგვლივ
sunjai
sunja
არსებითი სახელი
ჭეშმარიტება, სიმართლე
gudis
guþ
არსებითი სახელი
(d) ღმერთი
sunus
sunus
არსებითი სახელი
ვაჟიშვილი, ვაჟი, ძე
ist
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
sa
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
. 55. wesunuh
wesunuh
= wesun (wisan¹-ის ნამყ. დრ., მრ. რ.) + -uh
þan
þan
ზმნიზედა, კავშირი
მაშინ, იმ დროს; როდესაც; როგორც კი
jainar
jainar
ზმნიზედა
იქ, იმ ადგილას
qinons
qinō
არსებითი სახელი
ქალი
managos
manags
ზედსართავი სახელი
(შედარ. ხარ. managiza; აღმატ. ხარ. managists) ბევრი; მრავალი; swa manags ამდენი; filu manags ძალიან ბევრი
fairraþro
faírraþrō
ზმნიზედა
შორიდან; შორს, მოშორებით
saiƕandeins
saíƕan
ზმნა
1. ხედვა (ხედავს); დანახვა; 2. ბრძანებ. იცოდე(თ)!
, þozei
sōei
მიმართებითი ნაცვალსახელი
ის, რომელიც; ის, ვინც (იხ. saei)
laistidedun
laistjan
ზმნა
ʘ ვინმეს, რაიმეს მისდევს, მიჰყვება
afar
afar
წინდებული, ზმნიზედა
(მიც., ბრალდ.) შემდეგ; უკან; მერე
Iesua
Iēsus
საკუთარი სახელი
Jesus
fram
fram
ზმნიზედა, წინდებული
(მიც.) წინ; -დან
Galeilaia
Galeilaia
ტოპონიმი
გალილეა (ისტორიული ოლქი ჩრდილოეთ ისრაელში)
, andbahtjandeins
andbahtjan
ზმნა
მსახურობა (მსახურობს), მომსახურება
imma
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
, 56. in
in
წინდებული
(ნათ., მიც., ბრალდ.) 1. -ში; რისამე შიგნით (სივრცითი მნიშვნელობით); 2. -ში, შემდეგ (დროითი მნიშვნელობით)
þaimei
saei
მიმართებითი ნაცვალსახელი
(sōei მდედრ.; þatei საშ.) ის, რომელიც; ის, ვინც
was
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
Marja
Marja
საკუთარი სახელი
მარიამი (აგრ. Maria)
so
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ეს; ის (იხ. sa)
Magdalene
Magdalēnē
საკუთარი სახელი
მაგდალელი (გალილეურ ქ. მაგდალას მკვიდრი; იესოს ერთ-ერთი მიმდევრის, მარიამის ზედწოდება); ძვ. ქართ. მაგდალინელი, მაგდალენელი
, jah
jah
კავშირი
და
Marja
Marja
საკუთარი სახელი
მარიამი (აგრ. Maria)
so
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ეს; ის (იხ. sa)
Iakobis
Iakōbus
საკუთარი სახელი
იაკობი (იესოს რამდენიმე თანამედროვის სახელი ახალ აღთქმაში)
jah
jah
კავშირი
და
Iosezis
Iōsēs
საკუთარი სახელი
იოსე
aiþei
aiþei
არსებითი სახელი
დედა
, jah
jah
კავშირი
და
aiþei
aiþei
არსებითი სახელი
დედა
suniwe
sunus
არსებითი სახელი
ვაჟიშვილი, ვაჟი, ძე
Zaibaidaiaus
Zaíbaídaius
საკუთარი სახელი
ზებედე
. 57.
კავშირი
ყოველთვის წინადადების დასაწყისში: 1) ხოლო, და; 2) მაგრამ, არამედ; 3) თუკი, თუ; ძვ. ქართ. უკეთუ
þan
þan
ზმნიზედა, კავშირი
მაშინ, იმ დროს; როდესაც; როგორც კი
seiþu
seiþus
ზედსართავი სახელი
გვიანი; seiþu warþ შებინდდა, მოსაღამოვდა
warþ
waírþan
ზმნა
1. მოხდომა (მოხდება), შემთხვევა; ადგილის ქონა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ‹გადა›ქცევა; ამა თუ იმ მდგომარეობაში გადასვლა; hails waírþan განკურნება, გამოჯანმრთელება
, qam
qiman
ზმნა
მოსვლა (მოვა); მისვლა
manna
manna
არსებითი სახელი
1. ადამიანი; 2. კაცი, მამაკაცი; ni manna არავინ; manna þrūtsfill habands კეთროვანი; sunus mans ძე კაცისა, იესო ქრისტე
gabigs
gabigs
ზედსართავი სახელი
მდიდარი (აგრ. gabeigs)
af
af
წინდებული
(მიც.) -დან; -გან
Areimaþaias
Areimaþaia
ტოპონიმი
არიმათია
þizuh
sah
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(sōh მდედრ.; þatuh საშ.) 1. ეს; ის; 2. პირ. ნაცვალსახ. მნიშვნ. ის; ის კი ..., ხოლო ის ...; 3. მიმართ. ნაცვალსახ. მნიშვნ. ის, რომელიც; ის, ვინც
namo
namō
არსებითი სახელი
სახელი
Iosef
Iōsēf
საკუთარი სახელი
იოსები
, saei
saei
მიმართებითი ნაცვალსახელი
(sōei მდედრ.; þatei საშ.) ის, რომელიც; ის, ვინც
jah
jah
კავშირი
და
silba
silba
ზედსართავი სახელი
სსტ. თვითონ; თავად
siponida
siponjan
ზმნა
ʘ ვისიმე მოწაფეა / მიმდევარია
Iesua
Iēsus
საკუთარი სახელი
Jesus
. 58. sah
sah
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(sōh მდედრ.; þatuh საშ.) 1. ეს; ის; 2. პირ. ნაცვალსახ. მნიშვნ. ის; ის კი ..., ხოლო ის ...; 3. მიმართ. ნაცვალსახ. მნიშვნ. ის, რომელიც; ის, ვინც
atgaggands
atgaggan
ზმნა
(ნამყ. atiddja) მისვლა (მივა), მიახლოება; მოსვლა, სვლა; dalaþ atgaggan ჩამოსვლა; atgaggan nēƕ მიახლოება, ახლოს მისვლა
du
du
წინდებული
(მიც.) -კენ, -მდე; -ში
Peilatau
Peilātus
საკუთარი სახელი
პილატე
baþ
bidjan
ზმნა
1. ლოცვა (ლოცულობს), ლოცვის წარმოთქმა; 2. ვედრება (ევედრება); თხოვნა (აგრ. bidan)
þis
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
leikis
leik
არსებითი სახელი
1. სხეული, ტანი; ხორცი; 2. ცხედარი, გვამი
Iesuis
Iēsus
საკუთარი სახელი
Jesus
. þanuh
þanuh
კავშირი, ზმნიზედა
1. მერე, შემდეგ; 2. მაშინ, იმ დროს; þanuh þan როდესაც
Peilatus
Peilātus
საკუთარი სახელი
პილატე
uslaubida
uslaubjan
ზმნა
ნების დართვა (დართავს), უფლების მიცემა
giban
giban
ზმნა
მიცემა (მისცემს), მოცემა; ბოძება; andawaúrdi giban პასუხის გაცემა, მიგება
þata
þata
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ის (იხ. sa)
leik
leik
არსებითი სახელი
1. სხეული, ტანი; ხორცი; 2. ცხედარი, გვამი
. 59. jah
jah
კავშირი
და
nimands
niman
ზმნა
1. აღება (აიღებს); აყვანა; 2. მიღება (მიიღებს); 3. წაღება (წაიღებს); წაყვანა; rūna niman ბჭობის გამართვა, მოთათბირება; niman qēn ცოლის შერთვა
þata
þata
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ის (იხ. sa)
leik
leik
არსებითი სახელი
1. სხეული, ტანი; ხორცი; 2. ცხედარი, გვამი
Iosef
Iōsēf
საკუთარი სახელი
იოსები
biwand
biwindan
ზმნა
შეხვევა (შეახვევს), გახვევა
ita
ita
პირის ნაცვალსახელი
ის (იხ. აგრ. is პირ. ნაცვალსახ.)
sabana
saban
არსებითი სახელი
ტილოს ქსოვილი; სუდარა
hrainjamma
hrains
ზედსართავი სახელი
სუფთა; წმინდა
60. jah
jah
კავშირი
და
galagida
galagjan
ზმნა
დადება (დადებს); მოთავსება
ita
ita
პირის ნაცვალსახელი
ის (იხ. აგრ. is პირ. ნაცვალსახ.)
in
in
წინდებული
(ნათ., მიც., ბრალდ.) 1. -ში; რისამე შიგნით (სივრცითი მნიშვნელობით); 2. -ში, შემდეგ (დროითი მნიშვნელობით)
niujamma
niujis
ზედსართავი სახელი
ახალი
seinamma
seins
კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
თავისი; თავიანთი; მისი; მათი
hlaiwa
hlaiw
არსებითი სახელი
საფლავი, სამარხი
þatei
þatei
კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
1. რომ; 2. რომელიც; ვინც; 3. ვინაიდან, რადგან(აც), იმიტომ რომ; ძვ. ქართ. რამეთუ
ushuloda
ushulōn
ზმნა
გამოკვეთა (გამოკვეთს), გამოჭრა
ana
ana
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) -ზე, -თან; -ში; -კენ
staina
stains
არსებითი სახელი
1. ქვა; ლოდი; 2. კლდე
jah
jah
კავშირი
და
faurwalwjands
faúrwalwjan
ზმნა
მიგორება (მიაგორებს), გორებით მიტანა ან მიდგმა / მიყუდება
staina
stains
არსებითი სახელი
1. ქვა; ლოდი; 2. კლდე
mikilamma
mikils
ზედსართავი სახელი
(შედარ. ხარ. maiza; აღმატ. ხარ. maists) დიდი, უზარმაზარი; დიადი
daurons
daúrō
არსებითი სახელი
ჭიშკარი, კარი
þis
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
hlaiwis
hlaiw
არსებითი სახელი
საფლავი, სამარხი
galaiþ
galeiþan
ზმნა
1. წასვლა (წავა); გამგზავრება; 2. მისვლა (მივა); მოსვლა; 3. სვლა (მიდის)
. 61. wasuh
wasuh
= was (wisan¹-ის ნამყ. დრ.) + -uh
þan
þan
ზმნიზედა, კავშირი
მაშინ, იმ დროს; როდესაც; როგორც კი
jainar
jainar
ზმნიზედა
იქ, იმ ადგილას
Marja
Marja
საკუთარი სახელი
მარიამი (აგრ. Maria)
Magdalene
Magdalēnē
საკუთარი სახელი
მაგდალელი (გალილეურ ქ. მაგდალას მკვიდრი; იესოს ერთ-ერთი მიმდევრის, მარიამის ზედწოდება); ძვ. ქართ. მაგდალინელი, მაგდალენელი
jah
jah
კავშირი
და
so
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ეს; ის (იხ. sa)
anþara
anþar
ზედსართავი სახელი
სხვა, მეორე, კიდევ ერთი
Marja
Marja
საკუთარი სახელი
მარიამი (აგრ. Maria)
sitandeins
sitan
ზმნა
ჯდომა (ზის; ჯდება), დაჯდომა
andwairþis
andwaírþs
ზედსართავი სახელი
1. დამსწრე; სადმე მყოფი; არსებული; 2. ახლანდელი; ამჟამინდელი; აწმყო; andwaírþis წინდ. მნიშვნ. (მიც.) რისამე წინ
þamma
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
hlaiwa
hlaiw
არსებითი სახელი
საფლავი, სამარხი
. 62. iftumin
iftuma
ზედსართავი სახელი
(შედარ. ხარ.) შემდგომი, მომდევნო; iftumin daga მეორე დღეს; ძვ. ქართ. ხვალისაგან
þan
þan
ზმნიზედა, კავშირი
მაშინ, იმ დროს; როდესაც; როგორც კი
daga
dags
არსებითი სახელი
დღე; himma daga დღეს
, saei
saei
მიმართებითი ნაცვალსახელი
(sōei მდედრ.; þatei საშ.) ის, რომელიც; ის, ვინც
ist
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
afar
afar
წინდებული, ზმნიზედა
(მიც., ბრალდ.) შემდეგ; უკან; მერე
paraskaiwein
paraskaíwē
არსებითი სახელი
პარასკევი
, gaqemun
gaqiman
ზმნა
1. შეკრება (შეიკრიბება, შეიკრიბებიან), შეგროვება; 2. სადმე მისვლა (მივა, მივლენ); მოსვლა
auhumistans
aúhumists
aúhuma- აღმატ. ხარ.
gudjans
gudja
არსებითი სახელი
მღვდელი; sa aúhumista gudja აგრ. sa reikista gudja მღვდელმთავარი
jah
jah
კავშირი
და
Fareisaieis
Fareisaius
არსებითი სახელი
ფარისეველი
du
du
წინდებული
(მიც.) -კენ, -მდე; -ში
Peilatau
Peilātus
საკუთარი სახელი
პილატე
63. qiþandans
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
: frauja
frauja
არსებითი სახელი
ბატონი, უფალი; მბრძანებელი
, gamundedum
gamunan
ზმნა
1) გახსენება (გაიხსენებს, გაახსენდება); 2) ხსოვნა (ახსოვს)
þatei
þatei
კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
1. რომ; 2. რომელიც; ვინც; 3. ვინაიდან, რადგან(აც), იმიტომ რომ; ძვ. ქართ. რამეთუ
jains
jains
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ის (იბრუნვის როგორც ძლ. ზედს.)
airzjands
aírzjan
ზმნა
ცდუნება (აცდუნებს), შეცდენა; შეცდომაში შეყვანა; მოტყუება
qaþ
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
nauh
naúh
ზმნიზედა
ჯერ, ჯერაც, ჯერ კიდევ; ni naúh ჯერ არ, ჯერ კიდევ არ
libands
liban
ზმნა
ცხოვრება (ცხოვრობს), სიცოცხლე; არსებობა; libands მიმღ. I ზედს. მნიშვნ. ცოცხალი
: afar
afar
წინდებული, ზმნიზედა
(მიც., ბრალდ.) შემდეგ; უკან; მერე
þrins
þreis
რიცხვითი სახელი
სამი; þreis tigjus ოცდაათი
dagans
dags
არსებითი სახელი
დღე; himma daga დღეს
urreisa
urreisan
ზმნა
1. ფეხზე ადგომა (ადგება), წამოდგომა; 2. მკვდრეთით აღდგომა (აღდგება), გაცოცხლება
. 64. hait
haitan
ზმნა
1. დაძახება (დაუძახებს), სახელის წოდება; 2. ბრძანება (უბრძანებს); 3. დაძახება (დაუძახებს), მოხმობა, მოწვევა
nu
ზმნიზედა
1. ახლა, ამჟამად; 2. ამრიგად, ამიტომ, მაშასადამე
witan¹
witan²
ზმნა
1. დარაჯობა (დარაჯობს); 2. თვალყურის დევნება (ადევნებს), დაკვირვება; 3. ჩვეულების და მისთ. დაცვა (დაიცავს), შესრულება
þamma
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
hlaiwa
hlaiw
არსებითი სახელი
საფლავი, სამარხი
und
und
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) 1. სივრცითი მნიშვნელობით: -მდე, ამა თუ იმ ადგილამდე; 2. დროითი მნიშვნელობით: (მანამ) სანამ (არ); ვიდრე (არ); -მდე, ამა თუ იმ დრომდე / მომენტამდე; 3. რისამე სანაცვლოდ; und þatei სანამ, ვიდრე; und hina dag (დღევანდელ) დღემდე; und hita აქამდე; დღემდე; ძვ. ქართ. აქამომდე; und andi ბოლომდე, დასასრულამდე; und aiw უკუნისამდე, საუკუნოდ; augō und augin, jah tunþu und tunþau თვალი თვალისა წილ და კბილი კბილისა წილ; ubil und ubilamma ბოროტი ბოროტისა წილ
þana
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
þridjan
þridja
რიცხვითი სახელი
მესამე
dag
dags
არსებითი სახელი
დღე; himma daga დღეს
, ibai
ibai
ნაწილაკი
კითხვ. 1. განა არ; ნუთუ არ; 2. რათა არ (აგრ. iba)
ufto
uftō
ზმნიზედა
შესაძლოა, შეიძლება, ალბათ; ibai uftō რათა არ; ძვ. ქართ. ნუუკვე
qimandans
qiman
ზმნა
მოსვლა (მოვა); მისვლა
þai
þai
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
მრ. რ. ისინი (იხ. sa)
siponjos
sipōneis
არსებითი სახელი
მოწაფე, მიმდევარი; მოციქული
is
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
binimaina
biniman
ზმნა
წაღება (წაიღებს), წაყვანა
imma
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
jah
jah
კავშირი
და
qiþaina
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
du
du
წინდებული
(მიც.) -კენ, -მდე; -ში
managein
managei
არსებითი სახელი
1) ხალხი, ერი; 2) დიდძალი ხალხი, ბრბო
: urrais
urreisan
ზმნა
1. ფეხზე ადგომა (ადგება), წამოდგომა; 2. მკვდრეთით აღდგომა (აღდგება), გაცოცხლება
us
us
წინდებული
(მიც.) 1. -დან, -გან; 2. -ით; რისამე მეშვეობით; რაიმესთან ერთად
dauþaim
dauþs
ზედსართავი სახელი
მკვდარი
, jah
jah
კავშირი
და
ist
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
so
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ეს; ის (იხ. sa)
speidizei
spēdiza
ზედსართავი სახელი
(spēþs-ის შედარ. ხარ.) უკანასკნელი, მეორე, უფრო ახალი (ორი ან რამდენიმე მოხსენიებულიდან)
airziþa
aírziþa
არსებითი სახელი
სიცრუე; შეცდომაში შეყვანა
wairsizei
waírsiza
ზედსართავი სახელი
(ubils-ის სუპლეტიური შედარ. ხარ.) უარესი, უფრო ცუდი
þizai
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ეს; ის (იხ. sa)
frumein
fruma
ზედსართავი სახელი
(შედარ. ხარ.) პირველი; წინა, წინასწარი; უფრო ადრინდელი; fram fruma თავიდანვე; დასაბამითგან; þata frumo პირველად
. 65. qaþ
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
im
eis
პირის ნაცვალსახელი
ისინი (იხ. აგრ. is პირ. ნაცვალსახ.)
Peilatus
Peilātus
საკუთარი სახელი
პილატე
: habaiþ
haban
ზმნა
ქონა (აქვს); ყოლა; ფლობა
wardjans
wardja
არსებითი სახელი
დარაჯი, გუშაგი
, gaggiþ
gaggan
ზმნა
(ნამყ. iddja, აგრ. gaggida) 1) სვლა (მიდის), სიარული; 2) წასვლა (წავა); მისვლა
witaiduh
witaiduh
= witaiþ (witan²-ის ბრძანებ., მრ. რ.) + -uh
swaswe
swaswē
ზმნიზედა, კავშირი
როგორ; როგორც, ისევე როგორც; ისე რომ; აგრეთვე
kunnuþ
kunnan
ზმნა
1. ცოდნა (იცის); 2. ცნობა (იცნობს); 3. შეძლება (შეუძლია); ʘ ძალუძს
. 66.
კავშირი
ყოველთვის წინადადების დასაწყისში: 1) ხოლო, და; 2) მაგრამ, არამედ; 3) თუკი, თუ; ძვ. ქართ. უკეთუ
eis
eis
პირის ნაცვალსახელი
ისინი (იხ. აგრ. is პირ. ნაცვალსახ.)
gaggandans
gaggan
ზმნა
(ნამყ. iddja, აგრ. gaggida) 1) სვლა (მიდის), სიარული; 2) წასვლა (წავა); მისვლა
galukun
galūkan
ზმნა
1. დახურვა (დახურავს); დაკეტვა; 2. რაიმეში მოქცევა (მოაქცევს), მომწყვდევა
þata
þata
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ის (იხ. sa)
hlaiw
hlaiw
არსებითი სახელი
საფლავი, სამარხი
, faursigljandans
faúrsigljan
ზმნა
დაბეჭდვა (დაბეჭდავს), ბეჭდის დადება (კარისთვის, ოთახისთვის)
þana
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
...