siponjan

მეტყველების ნაწილი: ზმნა
ზმნის ტიპი: სუსტი ზმნა (1)
ʘ ვისიმე მოწაფეა / მიმდევარია
ეტიმოლოგია
[← sipōneis არსებ.]
კონკორდანსი
siponida - 3 პირ., მხ. რ., ნამყ., თხრობ. - მათ. XXVII, 57
პარადიგმა

4.2.1. (a)

I კლასი ინფინიტივი პრეტერიტი მხ. რ. პრეტერიტი მრ. რ. მიმღეობა II
გადარჩენა nasjan nasida nasidedum nasiþs
ძებნა sokjan sokida sokidedum sokiþs

სუსტი ზმნების უღლების სრული პარადიგმების გასაცნობად იხილეთ სუსტი ზმნების უღლება