akēt

მეტყველების ნაწილი: არსებითი სახელი
სქესი: საშუალი?
ფუძე: -a-
ძმარი (აგრ. akeit)
ეტიმოლოგია
[← ლათ. acētum „ძმარი“; ძვ. ინგლ. eced, æced; ძვ. საქს. ekid]
კონკორდანსი
akeitis, aketis - ნათ., მხ. რ. - მათ. XXVII, 48; მარკ. XV, 36
პარადიგმა

1.1.1. (a)

არსებითი სახელები, -a- ფუძიანი, მამრობითი სქესი
dags
(დღე)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი dags dagōs
ნათესაობითი dagis dagē
მიცემითი daga dagam
ბრალდებითი dag dagans
წოდებითი dag

არსებითი სახელები, -a- ფუძიანი, საშუალი სქესი
waurd
(სიტყვა)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი waúrd waúrda
ნათესაობითი waúrdis waúrdē
მიცემითი waúrda waúrdam
ბრალდებითი waúrd waúrda