ligan

მეტყველების ნაწილი: ზმნა
ზმნის ტიპი: ძლიერი ზმნა (5)
მიმღეობა I: ligands
1. წოლა (წევს), დაწოლა; 2. დება (დევს)
ეტიმოლოგია
[← პროტო-გერმანიკ. *legjan, *legan;ძვ. ინგლ. licȝan (თანამედრ. ინგლ. lie); ძვ. ფრიზ. lidza; ძვ. საქს. liggian; ჰოლ. liggen; ძვ. ზემ.-გერმ. liggen (თანამედრ. გერმ. liegen); ძვ. ისლ. liggja (თანამედრ. ისლ. ligja); შვედ. ligga ← ინდო-ევროპ. *legh-; ძვ. ბერძ. λέγω „დაწვენა; ‹და›წოლა“; λέκτρον „საწოლი, ლოგინი“; ლათ. lectus „საწოლი, ლოგინი“; ძვ. ირლ. laigid „წოლა; დება“; lige „საწოლი“; ძვ. სლავ. лежати „წოლა“ (რუს. лежать)]
კონკორდანსი
ligiþ - 3 პირ., მხ. რ., აწმყ., თხრობ. - მათ. VIII, 6; ლუკ. II, 34; III, 9; კორ. II, III, 15
lag - 3 პირ., მხ. რ., ნამყ., თხრობ. - მარკ. I, 30; II, 4; ლუკ. V, 25
ligands - მიმღ. I- მათ. VIII, 14; IX, 2; XXVII, 52; მარკ. V, 40; VII, 30; ლუკ. II, 16; სკირნს. III, 10
პარადიგმა

4.1.1.5. (a)

V კლასი ინფინიტივი პრეტერიტი მხ. რ. პრეტერიტი მრ. რ. მიმღეობა II
ნორმალური საფეხური ნორმალური საფეხური დაგრძელების საფეხური ნორმალური საფეხური
i/ă -i- -a- -ē- -i-
ამ კლასის აბლაუტის მაჩვენებელი - ნებისმიერი თანხმოვანი, გარდა სონორისა, მაგ. -b-, -h-, etc. i + b = ib a + b = ab ē + b = ēb i + b = ib
მიცემა; მოცემა giban gab (gaf) gēbum gibans
i + h = aih [-ɛ-] a + h = ah ē + h = ēh i + h = aih [-ɛh-]
ხედვა; დანახვა saíƕan
[-ɛ-]
s sēƕum
[-ē-]
saíƕans
[-ɛ-]

ძლიერი ზმნების უღლების სრული პარადიგმების გასაცნობად იხილეთ ძლიერი ზმნების უღლება