þata

მეტყველების ნაწილი: ჩვენებითი ნაცვალსახელი
სქესი: საშუალი
ის (იხ. sa)
პარადიგმა

3.2. ჩვენებითი ნაცვალსახელები

მხოლობითი რიცხვი
მამრობითი საშუალი მდედრობითი
სახელობითი sa þata so
ნათესაობითი þis þis þizos
მიცემითი þamma þamma þizai
ბრალდებითი þana þata þo
მოქმედებითი - þē -
მრავლობითი რიცხვი
მამრობითი საშუალი მდედრობითი
სახელობითი þai þo þos
ნათესაობითი þize þize þizo
მიცემითი þaim þaim þaim
ბრალდებითი þans þo þos