hlaiw

მეტყველების ნაწილი: არსებითი სახელი
სქესი: საშუალი
ფუძე: -a-
საფლავი, სამარხი
ეტიმოლოგია
[← პროტო-გერმანიკ. *hlaiwaz, *hlaiwan; ; რუნ. სკანდ. Hlewa(gastiR) საკ. სახ.; ძვ. ინგლ. hlǽw, hláw „გორაკი, ბორცვი; გორასამარხი; ყორღანი“ (თანამედრ. ინგლ. low არქ.); ძვ. საქს. hlēu „საფლავი“; hlēwa „გორაკი“; ძვ. ზემ.-გერმ. hlēo, lēo, hlē „საფლავი; სამარხი“]
კონკორდანსი
hlaiwis - ნათ., მხ. რ. - მათ. XXVII, 60; მარკ. XV, 46; XVI, 3
hlaiwa - მიც., მხ. რ. - მათ. XXVII, 60; XXVII, 61; XXVII, 64; მარკ. VI, 29; XV, 46; XVI, 8 და ა.შ.
hlaiw - ბრალდ., მხ. რ. - მათ. XXVII, 66; მარკ. XVI, 5
პარადიგმა

1.1.1. (a)

არსებითი სახელები, -a- ფუძიანი, მამრობითი სქესი
dags
(დღე)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი dags dagōs
ნათესაობითი dagis dagē
მიცემითი daga dagam
ბრალდებითი dag dagans
წოდებითი dag

არსებითი სახელები, -a- ფუძიანი, საშუალი სქესი
waurd
(სიტყვა)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი waúrd waúrda
ნათესაობითი waúrdis waúrdē
მიცემითი waúrda waúrdam
ბრალდებითი waúrd waúrda