þan

მეტყველების ნაწილი: ზმნიზედა, კავშირი
მაშინ, იმ დროს; როდესაც; როგორც კი
ეტიმოლოგია
[← პროტო-გერმანიკ. *þana (← *sa- ჩვენებ. ნაცვალსახ.-ის ბრალდ.; იხ. sa) + *-na სუფ.; ძვ. ინგლ. þonne, þanne (თანამედრ. ინგლ. than, then); ძვ. ფრიზ. than; ძვ. საქს. than; ჰოლ. dan; ძვ. ზემ.-გერმ. dan (შდრ. თანამედრ. გერმ. dann, denn); ისლ. þá]
კონკორდანსი
þan - მათ. V, 31; VI, 2; VI, 5; VI, 6; VI, 29; VI, 32; VII, 23; VII, 28; VIII, 1; VIII, 5; VIII, 10 და ა.შ.
þanuh = þan + uh - კორ. I, XV, 54
qaþuþ-þan = qaþuh + þan - მარკ. VII, 20; ლუკ. XIV, 12; XV, 11; XVI, 1; XVIII, 1
niþ-þan = nih + þan - მათ. IX, 13; IX, 17; ლუკ. XX, 40; იოან. XI, 30; კორ. I, I, 17; V, 8; XII, 21; გალატ. VI, 13; ტიმ. I, I, 4
bidjaiþuþ-þan = bidjaiþuh + þan - თესალ. I, V, 25
hazjuþ-þan = hazjuh + þan - კორ. I, XII, 1
managuþ-þan = manag + uh + þan - ლუკ. III, 18
munaidedunuþ-þan = munaidedun + uh + þan - იოან. XII, 10
sumaimuþ-þan = sumaimuh + þan - კორ. II, II, 16
sumaiþ-þan = sumai + -uh + þan - მათ. XXVI, 67; იოან. XI, 46; კორ. I, XV, 6
sumaiuþ-þan = sumai + uh + þan - ლუკ. IX, 8
sumansuþ-þan = sumans + uh + þan - ეფეს. IV, 11
sumanzuþ-þan = sumans + uh + þan - ეფეს. IV, 11
sumuþ-þan = sumuh + þan - რომ. IX, 21; ტიმ. II, II, 20
sumzuþ-þan = sums + uh + þan - კორ. I, XI, 21
bidjamuþ-þan = bidjamuh + þan - თესალ. I, V, 14
bidjandansuþ-þan = bidjandansuh + þan - მათ. VI, 7
biþ-þan-gitanda = bih + þan + gitanda - კორ. I, XV, 15
ƕauþ-þan = ƕauh + þan - კორ. I, IV, 7
ƕouþ-þan = ƕouh + þan - კორ. II, VI, 15; VI, 16
jaþ-þan = jah + þan - იოან. VIII, 16; კორ. I, IV, 5; XII, 14; კორ. II, VI, 1
jū-þan = ju + -u + þan - მარკ. XV, 44
juzuþ-þan = jus + uh + þan - კორ. I, IV, 10
maizuþ-þan = mais + uh + þan - გალატ. IV, 9
diz-uh-þan-sat = dis + uh + þan + sat - მარკ. XVI, 8
anþaruþ-þan = anþaruh + þan - მარკ. IV, 5
anuþ-þan-niujaiþ = anuh + þan + niujaiþ - ეფეს. IV, 23
atuþ- þan-gaggand = at + uh + þan + gaggand - კორ. I, XIV, 23
at-uh-þan-gaf - მარკ. XIV, 44
gah-þan-miþ-sandidedum - კორ. II, VIII, 18
gaþ-þan-miþ-sandidedum - კორ. II, VIII, 18
gaþ-þan-traua = gah + þan + traua - ტიმ. II, I, 5
sijaiþ-þan - მათ. V, 37
skaluþ-þan - ტიტ. I, 7
þaiþ-þan= þaih + þan - რომ. XII, 4; კორ. I, XII, 12