miþushramjan

მეტყველების ნაწილი: ზმნა
ზმნის ტიპი: სუსტი ზმნა (1)
ვინმესთან ერთად ჯვარცმა (ჯვარს აცვამს) / ჯვარზე გაკვრა
ეტიმოლოგია
[← miþ- პრეფ. + ushramjan ზმნ.]
კონკორდანსი
miþushramiþs - მიმღ. II- მათ. XXVII, 44; მარკ. XV, 32; გალატ. II, 20
პარადიგმა

4.2.1. (a)

I კლასი ინფინიტივი პრეტერიტი მხ. რ. პრეტერიტი მრ. რ. მიმღეობა II
გადარჩენა nasjan nasida nasidedum nasiþs
ძებნა sokjan sokida sokidedum sokiþs

სუსტი ზმნების უღლების სრული პარადიგმების გასაცნობად იხილეთ სუსტი ზმნების უღლება