sunja

მეტყველების ნაწილი: არსებითი სახელი
სქესი: მდედრობითი
ფუძე: -jō-
ჭეშმარიტება, სიმართლე
ეტიმოლოგია
[← პროტო-გერმანიკ. *sunjō (← *sunjaz ზედს. „ჭეშმარიტი, მართალი“)]
კონკორდანსი
sunja - სახელ., ბრალდ., მხ. რ. - მარკ. V, 33; ლუკ. IX, 27; იოან. VIII, 32; VIII, 40; VIII, 44; VIII, 45; VIII, 46; X, 41 და ა.შ.
sunjos, sunjus - ნათ., მხ. რ.; სახელ., ბრალდ., მრ. რ. - იოან. XIV, 17; XV, 26; XVI, 13; XVIII, 37; კორ. II, IV, 2; VI, 7; ეფეს. I, 13; IV, 24 და ა.შ.
sunjai - მიც., მხ. რ. - მათ. XXVI, 73; XXVII, 54; მარკ. XI, 32; XII, 14; XII, 32; XIV, 70; XV, 39; ლუკ. I, 75; IV, 25; XX, 21; იოან. VI, 14 და ა.შ.
jas-sunjai = jah (იხ. jah კავშ.) + sunjai - ტიმ. I, II, 7
jas-sunjos = jah (იხ. jah კავშ.) + sunjos - კორ. I, V, 8
პარადიგმა

1.1.2. (b)

(-o- ფუძიანი ტიპის ქვეტიპი)

არსებითი სახელები, -jō- ფუძიანი, მდედრობითი სქესი
sunja
(სიმართლე)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი sunja sunjōs
ნათესაობითი sunjōs sunjō
მიცემითი sunjai sunjōm
ბრალდებითი sunja sunōs

არსებითი სახელები, -jō- ფუძიანი, მდედრობითი სქესი
bandi
(ბორკილი)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი bandi bandjōs
ნათესაობითი bandjōs bandjō
მიცემითი bandjai bandjōm
ბრალდებითი bandja bandjōs

არსებითი სახელები, -jō- ფუძიანი, მდედრობითი სქესი
mawi
(ქალიშვილი)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი mawi maujōs
ნათესაობითი maujōs maujō
მიცემითი maujai maujōm
ბრალდებითი mauja maujōs