jah

მეტყველების ნაწილი: კავშირი
და
ეტიმოლოგია
[← ja ნაწილ. + -uh ნაწილ.; ძვ. ინგლ. ȝe; ძვ. საქს. ja „და“; ძვ. ზემ.-გერმ. jā; ამ სიტყვის ბოლო -h თანხმოვანი ხშ. ასიმილირდება მომდევნო სიტყვის საწყის თანხმოვანთან: მაგ. jab-bi = jah + bi; jag-galaiþ = jah + galaiþ და ა.შ.]
კონკორდანსი
jah - მათ. V, 15; V, 16; V, 18; V, 19; V, 20; V, 23; V, 24; V, 25; V, 29; V, 30; V, 38; V, 39; V, 40; V, 41; V, 42; V, 43 და ა.შ.