seiþus

მეტყველების ნაწილი: ზედსართავი სახელი
ფუძე: -u-
გვიანი; seiþu warþ შებინდდა, მოსაღამოვდა
ეტიმოლოგია
[← პროტო-გერმანიკ. *sīþus; ძვ. ინგლ. síð ზმნზ. „გვიან; მოგვიანებით; შემდგომ“; ძვ. საქს. sīth ზმნზ. „შემდეგ; მოგვიანებით“; ძვ. ზემ.-გერმ. sīd ზმნზ. „შემდეგ; მოგვიანებით; გვიან“; ისლ. síð ზმნზ. „გვიან; მოგვიანებით“ ← ინდო-ევროპ. *sei-; ლათ. sērus ზედს. „გვიანი; დაგვიანებული“; serum არსებ. გვიანი დრო; ძვ. ირლ. sír „ხანგრძლივი“]
კონკორდანსი
seiþu - სახელ., მხ. რ., საშ. - მათ. XXVII, 57; იოან. VI, 16
პარადიგმა

2.1 (e)

გოთურ ზედსართავთა ძლიერი ბრუნება -u- ფუძიანი
hardus
(მაგარი)
მხოლობითი რიცხვი
მამრობითი სქესი საშუალი სქესი მდედრობითი სქესი
სახელობითი hardus hardu, hardjata hardus
ნათესაობითი hardjaus hardjaus hardjaizōs
მიცემითი hardjamma hardjamma hardjai
ბრალდებითი hardjana hardu, hardjata hardja
მრავლობითი რიცხვი
მამრობითი სქესი საშუალი სქესი მდედრობითი სქესი
სახელობითი hardjai hardja hardjōs
ნათესაობითი hardjaizē hardjaizē hardjaizō
მიცემითი hardjaim hardjaim hardjaim
ბრალდებითი hardjans hardja hardjōs