þau

მეტყველების ნაწილი: ზმნიზედა, კავშირი
1. თუ; 2. ვიდრე (აგრ. þauh); ni þau არა, არ; არც; ძვ. ქართ. არამც(ა)
ეტიმოლოგია
[← პროტო-გერმანიკ. *þau, *þauh; ძვ. ინგლ. þéah, ðéah (თანამედრ. ინგლ. though); ძვ. ფრიზ. thach, thāch; ძვ. საქს. thoh; ჰოლ. doh; ძვ. ზემ.-გერმ. doh (თანამედრ. გერმ. doch); ისლ. þó]
კონკორდანსი
þau - მათ. V, 20; VI, 15; IX, 5; XI, 3; XI, 21; XI, 22; XI, 24; XXVII, 17; მარკ. II, 9; VI, 11 და ა.შ.
þauh - მარკ. X, 15; XIII, 20; XVI, 18; იოან. XI, 25; XI, 32; კორ. II, XIII, 5
ga-þau-laubidedeiþ = ga + þau + laubidedeiþ (იხ. galaubjan ზმნ.) - იოან. V, 46