þreis

მეტყველების ნაწილი: რიცხვითი სახელი
ფუძე: -i-
სამი; þreis tigjus ოცდაათი
ეტიმოლოგია
[ ← პროტო-გერმანიკ. *þrejez; ძვ. ინგლ. þrí (თანამედრ. ინგლ. three); ძვ. ფრიზ. thrē, thriā, thriū; ძვ. საქს. thria, thriu; ჰოლ. drie; ძვ. ზემ.-გერმ. dri (თანამედრ. გერმ. drie); ისლ. þrír; დან., ნორვ., შვედ. tre ← ინდო-ევროპ. *trei-; სანსკრ. tráya-, trī; ავესტ. þrāyō, þrī; ძვ. ბერძ. τρεῖς; ლათ. trēs; ძვ. ირლ. trí; ლიტვ. trȳs; ძვ. სლავ. трие, три (რუს. три)]
კონკორდანსი
þrija - ბრალდ., საშ. - მარკ. XIV, 5
þrije - ნათ., მამრ. - ლუკ. III, 23; კორ. II, XIII, 1; ტიმ. I, V, 19
þrim - მიც., მამრ., საშ. - მათ. XXVI, 75; მარკ. XIV, 72; ლუკ. IV, 25; იოან. XIII, 38; კორ. II, XI, 25; XII, 8
þrins - ბრალდ., მამრ., მდედრ. - მათ. XXVII, 3; XXVII, 9; XXVII, 63; მარკ. VIII, 2; VIII, 3; IX, 5; XIV, 58; XV, 29 და ა.შ.
jaþ-þrije = jah þrije - კორ. II, XIII, 1
პარადიგმა

1.1.3. (a)

არსებითი სახელები, -i- ფუძიანი, მამრობითი სქესი
gasts
(სტუმარი)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი gasts gasteis
ნათესაობითი gastis gastē
მიცემითი gasta gastim
ბრალდებითი gast gastins
წოდებითი gast

არსებითი სახელები, -i- ფუძიანი, მდედრობითი სქესი
mahts
(ძალა)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი mahts mahteis
ნათესაობითი mahtais mahtē
მიცემითი mahtai mahtim
ბრალდებითი maht mahtins

არსებითი სახელები, -i- ფუძიანი, მდედრობითი სქესი
qens
(ცოლი)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი qens qeneis
ნათესაობითი qenais qenē
მიცემითი qenai qenim
ბრალდებითი qen qenins