jūs

მეტყველების ნაწილი: პირის ნაცვალსახელი
თქვენ
ეტიმოლოგია
[← პროტო-გერმანიკ. *juz, აგრ. *jīz; ძვ. ინგლ. ȝé, ȝe, ȝie (თანამედრ. ინგლ. ye არქ.); ძვ. ფრიზ. gī, ī; ძვ. საქს. gī, ge; ჰოლ. gij; ძვ. ზემ.-გერმ. ir (თანამედრ. გერმ. ihr); ძვ. ისლ. ér, აგრ. þér (თანამედრ. ისლ. þér) ← ინდო-ევროპ. *iūs-, *ius-; სანსკრ. yūyam; ავესტ. yūš; ლიტვ. jūs; ძვ. სლავ. вы (რუს. вы)
ირიბი ფორმები:
izwis მიც., ბრალდ. (← პროტო-გერმანიკ. *izwis);
izwara ნათ. (პროტო-გერმანიკ. *izwerō); ძვ. ინგლ. éow, íow მიც., ბრალდ., éower, éower ნათ. (თანამედრ. ინგლ. you, your); ძვ. ფრიზ. ju, jo მიც., ბრალდ., iuwer ნათ.; ძვ. საქს. eu, iu მიც., ბრალდ., iuwer, iuwar ნათ.; ჰოლ. u; ძვ. ზემ.-გერმ. iu მიც., iuwih ბრალდ., iuwēr ნათ. (თანამედრ. გერმ. euch მიც., ბრალდ., euer ნათ.); ძვ. ისლ. yðr მიც., ბრალდ., yðvar ნათ. (თანამედრ. ისლ. ýðir მიც., ბრალდ., yðar ნათ.]
კონკორდანსი
jus - სახელ.- მათ. V, 48; VI, 8; VI, 9; VI, 26; VII, 12; VII, 23; IX, 4; X, 31; XXV, 41; მარკ. VII, 11; VII, 18; VIII, 29; XI, 17 და ა.შ.
izwara - ნათ.- მათ. VI, 27; მარკ. X, 44; ლუკ. XIV, 28; XIV, 33; XV, 4; იოან. VI, 64; VI, 70; VII, 19; VIII, 46 და ა.შ.
izwis - მიც., ბრალდ. - მათ. V, 18; V, 20; V, 22; V, 28; V, 32; V, 34; V, 39; V, 44; V, 46; VI, 2; VI, 5; VI, 14; VI, 16; VI, 19; VI, 20 და ა.შ.
juzuþ-þan = jus + -uh (იხ. -uh ნაწილ.) + þan (იხ. þan ზმნზ.) - კორ. I, IV, 10
პარადიგმა

3.1. პირის ნაცვალსახელები

პირველი პირის ნაცვალსახელები
მხოლობითი მრავლობითი ორობითი
სახელობითი ik weis wit
ნათესაობითი meina unsara ugkara
მიცემითი mis unsis, uns ugkis
ბრალდებითი mik uns, unsis ugkis

მეორე პირის ნაცვალსახელები
მხოლობითი მრავლობითი ორობითი
სახელობითი þu jus jut
ნათესაობითი þeina izwara igqara
მიცემითი þus izwis igqis
ბრალდებითი þuk izwis igqis

მესამე პირის ნაცვალსახელები
მხოლობითი რიცხვი
მამრობითი საშუალი მდედრობითი
სახელობითი is ita si
ნათესაობითი is is izos
მიცემითი imma imma izai
ბრალდებითი ina ita ija
მრავლობითი რიცხვი
მამრობითი საშუალი მდედრობითი
სახელობითი eis ija ijos
ნათესაობითი ize ize izo
მიცემითი im im im
ბრალდებითი ins ija ijos