-uh

მეტყველების ნაწილი: ნაწილაკი
გამაძლ. ენკლიტიკური ნაწილ. 1. ხოლო; კი; ახლა; მაშასადამე; 2. და; აგრეთვე; -ც; (ხშ. ასიმილირდება მომდევნო სიტყვის პირველ თანხმოვანთან)
ეტიმოლოგია
[არ გვხვდება არც ერთ სხვ. ძვ. გერმანიკ. ენაშიპროტო-გერმანიკ. *uhwe ← ინდო-ევროპ. *uku̯e-; სანსკრ. ca კავშ. „და“; ავესტ. ča კავშ. „და“; ძვ. ბერძ. τέ ნაწილ. „და; აგრეთვე; -ც“; ლათ. -que ნაწილ. „და; აგრეთვე“]
კონკორდანსი
afaruh = afar + -uh - მათ. VIII, 5; მარკ. XVI, 12; ლუკ. I, 24; სკირნს. III, 8
alluh = all + -uh - კორ. I, XV, 26
anduh = and + -uh - სკირნს. V, 3
anþaranuh = anþaran + -uh - სკირნს. V, 2; V, 3
anþarizuh = anþaris + -uh - მათ. XI, 3
anþaruh = anþar + -uh - მათ. VIII, 21; სკირნს. II, 9
anþaruþ-þan = anþar + -uh + þan - მარკ. IV, 5 და ა.შ.
bandwiduh = bandwida + -uh - იოან. XIII, 24
bidjaiþuþ-þan = bidjaiþ + -uh + þan - თესალ. I, V, 25
bidjamuþ-þan = bidjam + -uh + þan - თესალ. I, V, 14 და ა.შ.
bi-þan-gitanda = bi + -uh + þan + gitanda - კორ. I, XV, 15
frahuh = frah + -uh - ლუკ. XV, 26
framuh = fram + -uh - მათ. XI, 12; იოან. VII, 17; XIX, 12
frijoduh = frijod + -uh - იოან. XI, 5; (იხ. frijōn ზმნ.) და ა.შ.
gahmelida = ga- + -uh + melida
iddjuh = iddja + -uh - ლუკ. VII, 6; იოან. XVIII, 3
immuh = imma + -uh - რომ. XI, 36; ეფეს. III, 21
inuþ-þaim = inu + -uh + þaim - ტიმ. I, IV, 15 და ა.შ.
qaþuh = qaþ + -uh - მათ. IX, 21; მარკ. V, 41; VIII, 1; X, 38; X, 39; XIV, 13; XIV, 62; ლუკ. V, 36; VI, 39 და ა.შ.
qaþuþ-þan = qaþ + -uh + þan - მარკ. VII, 20; ლუკ. XIV, 20; XV, 11; XVI, 1; XVIII, 1 და ა.შ.
qeþunuh = qeþun + -uh - იოან. VI, 25; VII, 25; IX, 17; X, 20; XVI, 18; XVIII, 31
stoþuh = stoþ + -uh - იოან. XVIII, 5 და ა.შ.
sumaih = sumai + -uh - მარკ. VIII, 28; იოან. VII, 12; VII, 41; VII, 44; IX, 9; IX, 16; X, 21; XII, 29 და ა.შ.
þaimuh = þaim + -uh - თესალ. II, III, 12; ტიმ. I, VI, 8
þauh = þa + -uh - მარკ. X, 15; XIII, 20; XVI, 18; იოან. XI, 25; XI, 32; კორ. II, XIII, 5 და ა.შ.
ubuhwopida = uf + -uh + wopida - ლუკ. XVIII, 38
uzuhhof = us + -uh + hof - იოან. XI, 41; XVII, 1 და ა.შ.
waituh = wait + -uh - მათ. VI, 32
wasuh = was + -uh - მათ. VIII, 30; XXVII, 61; მარკ. V, 11; XV, 7; XV, 25; იოან. VI, 4; VI, 10; VII, 2; IX, 14; XI, 1; XI, 2 და ა.შ. (იხ. wisan1 ზმნ.) და ა.შ.