Xristus

მეტყველების ნაწილი: საკუთარი სახელი
სქესი: მამრობითი
ფუძე: -u-
ქრისტე
ეტიმოლოგია
[← ძვ. ბერძ. Χριστός]
კონკორდანსი
Xristus - სახელ., მხ. რ. - მათ. XXVII, 17; მარკ. VIII, 29; XII, 35; XIII, 21; XIV, 61; XV, 32; ლუკ. II, 11; III, 15; IV, 41; IX, 20; იოან. VI, 69; VII, 26; VII, 27 და ა.შ.
Xristaus - ნათ., მხ. რ. - მათ. XI, 2; მარკ. I, 1; IX, 41; რომ. VII, 4; VIII, 9; VIII, 35; X, 17; XIX, 10; XV, 6; XVI, 24; კორ. I, I, 12; I, 17; IV, 10 და ა.შ.
Xristau - მიც., ბრალდ., მხ. რ. - რომ. VI, 23; VIII, 1; VIII, 2; VIII, 39; IX, 3; XII, 5; XIII, 14; XIV, 18; კორ. I, IV, 10; VIII, 12; IX, 1; XV, 18; XV, 19 და ა.შ.
Xristu - მიც., ბრალდ., მხ. რ. - მათ. XXVI, 68; ლუკ. II, 26; IV, 41; XX, 41; იოან. IX, 22; XVII, 3; რომ. VII, 25; X, 6; X, 7; XV, 5; XV, 8 და ა.შ.
პარადიგმა

1.1.4. (a)

არსებითი სახელები, -u- ფუძიანი, მამრობითი სქესი
sunus
(ვაჟი, ვაჟიშვილი)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი sunus sunjus
ნათესაობითი sunaus suniwē
მიცემითი sunau sunum
ბრალდებითი sunu sununs
წოდებითი sunu

არსებითი სახელები, -u- ფუძიანი, მდედრობითი სქესი
handus
(ხელი)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი handus handjus
ნათესაობითი handaus handiwē
მიცემითი handau handum
ბრალდებითი handu handuns

არსებითი სახელები, -u- ფუძიანი, საშუალი სქესი
faihu
(ქონება, ფული)
მხოლობითი
სახელობითი faíhu
ნათესაობითი faíhaus
მიცემითი faíhau
ბრალდებითი faíhu