jains

მეტყველების ნაწილი: ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ის (იბრუნვის როგორც ძლ. ზედს.)
ეტიმოლოგია
[← პროტო-გერმანიკ. *jainaz, jenaz; ძვ. ინგლ. ȝeon „ის“ (თანამედრ. ინგლ. yon არქ.); ძვ. ფრიზ. jena, jene „ის“; ძვ. ზემ.-გერმ. jenēr, enēr „ის“ (თანამედრ. გერმ. jener); ძვ. ისლ. inn, აგრ. hinn განსაზღვ. არტკლ. (თანამედრ. ისლ. hinn); შდრ. აგრ. სანსკრ. ana- „ეს“; ავესტ. ana- „ეს“; ლიტვ. anàs „ის“; ძვ. სლავ. онъ „ის“ (რუს. оный მოძვ.)]
კონკორდანსი
jains - სახელ., მხ. რ., მამრ. - მათ. XXVII, 8; XXVII, 63; მარკ. III, 25; ლუკ. XVIII, 14; იოან. V, 46; VI, 29; VII, 11 და ა.შ.
jainis - ნათ., მხ. რ., მამრ., საშ. - მარკ. IV, 35; ლუკ. XV, 15; X, 35; იოან. V, 47; კორ. I, X, 28; სკირნს. V, 2; V, 6; VI, 1
jainamma - მიც., მხ. რ., საშ., მამრ. - მათ. VII, 22; VII, 25; VII, 27; XI, 25; მარკ. II, 20; IV, 35; ლუკ. VI, 23; VI, 48; X, 12; XVII, 9 და ა.შ.
jainana - ბრალდ., მხ. რ., მამრ. - მათ. VIII, 28; მარკ. XII, 5; ლუკ. XX, 11; იოან. XIII, 27; ტიმ. II, I, 12
jainans - ბრალდ., მრ. რ., მამრ. - მარკ. XIII, 24; ლუკ. II, 1; XIX, 27; იოან. X, 35
jainata - სახელ., მხ. რ., საშ. - ლუკ. XV, 14
jaina - სახელ., ბრალდ., მხ. რ., მდედრ. - მათ. IX, 26; მარკ. III, 24; XIII, 24; იოან. XI, 29; XVIII, 17; კორ. II, VII, 28
jainai - მიც., მხ. რ., მდედრ.; სახელ., მრ. რ., მამრ. - მათ. VIII, 13; IX, 22; IX, 31; მარკ. VI, 11; XII, 7; XIII, 19; XVI, 13; XVI, 20 და ა.შ.
jainaim - მიც., მრ. რ., მამრ. - მარკ. I, 9; IV, 11; VIII, 1; XIII, 17; ლუკ. IV, 2; V, 35 და ა.შ.
jainaize - ნათ., მრ. რ., მამრ., საშ. - ლუკ. XIV, 24; XX, 1; კორ. II, VIII, 14; ტიმ. II, III, 9; სკირნს. VIII, 5; VIII, 6; VIII, 9
პარადიგმა

3.2. ჩვენებითი ნაცვალსახელები

მხოლობითი რიცხვი
მამრობითი საშუალი მდედრობითი
სახელობითი sa þata so
ნათესაობითი þis þis þizos
მიცემითი þamma þamma þizai
ბრალდებითი þana þata þo
მოქმედებითი - þē -
მრავლობითი რიცხვი
მამრობითი საშუალი მდედრობითი
სახელობითი þai þo þos
ნათესაობითი þize þize þizo
მიცემითი þaim þaim þaim
ბრალდებითი þans þo þos