aúhuma

მეტყველების ნაწილი: ზედსართავი სახელი, შედარებითი ხარისხი
(აღმატ. ხარ. aúhumists) უფრო მაღალი, უკეთესი; sa aúhumista gudja მღვდელმთავარი; aúhumists weiha მღვდელმთავარი, ძვ. ქართ. მღვდელთმოძღვარი (იოსებ კაიაფა); aúhmistō fairgunjis მთის მწვერვალი, მთის თხემი
ეტიმოლოგია
[← პროტო-გერმანიკ. *uhuman, *ufuman; ძვ. ინგლ. ufemest აღმატ. ხარ. „უმაღლესი“]
კონკორდანსი
auhuman - ბრალდ., მხ. რ., მამრ. - შედარ. ხარ. - ფილიპ. II, 3
auhumista - სახელ., მხ. რ., მამრ. - აღმატ. ხარ. - მარკ. XIV, 60; XIV, 61; XIV, 63; იოან. XVIII, 19
auhmistam, auhumistam - მიც., მრ. რ., მამრ. - აღმატ. ხარ. - მარკ. VIII, 31; XIV, 43; ლუკ. III, 2; იოან. VII, 45; სკირნს. VIII, 2
auhmistans, auhumistans - სახელ., მრ. რ., მამრ. - აღმატ. ხარ. - მათ. XXVII, 62; მარკ. XI, 18; XI, 27, და ა.შ.
auhmisto - ბრალდ., მხ. რ., საშ. - აღმატ. ხარ. - ლუკ. IV, 29
auhumistin - მიც., მხ. რ., მამრ. - აღმატ. ხარ. - მარკ. XIV, 53; ეფეს. II, 20
auhumists - სახელ., მხ. რ., მამრ. - აღმატ. ხარ. - იოან. XVIII, 13
auhumistins - ნათ., მხ. რ., მამრ. - აღმატ. ხარ. - მარკ. XIV, 47; XIV, 54; XIV, 66; იოან. XVIII, 10
პარადიგმა

2.2. (a)

გოთურ ზედსართავთა სუსტი ბრუნება
blinda
(ბრმა)
მხოლობითი რიცხვი
მამრობითი სქესი საშუალი სქესი მდედრობითი სქესი
სახელობითი blinda blindō blindō
ნათესაობითი blindins blindins blindōns
მიცემითი blindin blindin blindōn
ბრალდებითი blindan blindō blindōn
მრავლობითი რიცხვი
მამრობითი სქესი საშუალი სქესი მდედრობითი სქესი
სახელობითი blindans blindōna blindōns
ნათესაობითი blindanē blindanē blindōnō
მიცემითი blindam blindam blindōm
ბრალდებითი blindans blindōna blindōns

ძირითადად ამავე ტიპის მიხედვით იბრუნვის გოთური ზმნების აწმყო დროის მიმღეობები.