მეტყველების ნაწილი: კავშირი
ყოველთვის წინადადების დასაწყისში: 1) ხოლო, და; 2) მაგრამ, არამედ; 3) თუკი, თუ; ძვ. ქართ. უკეთუ
ეტიმოლოგია
[← პროტო-გერმანიკ. *edi, *eþi; სხვ. ძვ. გერმანიკ. ენებში მხოლოდ როგორც მოქმედების განმეორების აღმნიშვნელი პრეფ.; ძვ. ინგლ. ed-; ძვ. ზემ.-გერმ. it-, ita-; ძვ. ისლ. ið- ← ინდო-ევროპ. *eti; ძვ. ბერძ. ἔτι ზმნზ. „აგრეთვე, კიდევ; ჯერ კიდევ“; ლათ. et კავშ. „და“]
კონკორდანსი
iþ - მათ. V, 19; V, 21; V, 22; V, 29; V, 32; V, 33; V, 37; V, 39; VI, 3; VI, 6; VI, 15; VI, 17; VI, 20; VI, 23; VI, 24; VI, 27 და ა.შ.