sama

მეტყველების ნაწილი: ზედსართავი სახელი
ფუძე: -a-
სსტ. იგივე; ერთი და იგივე
ეტიმოლოგია
[← პროტო-გერმანიკ. *saman; ძვ. ინგლ. same ზმნზ. (თანამედრ. ინგლ. same); ძვ. საქს. sama ზმნზ. „მსგავსად, იმავენაირად“; ძვ. ზემ.-გერმ. sama, samo „იგივე; ისევე“; ძვ. ისლ. samr „იგივე; ერთნაირი“ (თანამედრ. ისლ. samur)]
კონკორდანსი
sama - სახელ., მხ. რ., მამრ. - რომ. X, 12; კორ. I, XII, 11; ეფეს. VI, 9; სკირნს. V, 5; VII, 7
samo - სახელ., ბრალდ., მხ. რ., საშ. - მათ. V, 46; V, 47; XXVII, 44; მარკ. X, 10; ლუკ. VI, 33; რომ. XII, 4; XII, 16; XV, 5 და ა.შ.
samin - მიც., მხ. რ., მამრ., საშ. - მარკ. X, 8; ლუკ. II, 8; XVII, 34; რომ. IX, 21; კორ. II, XII, 18; ეფეს. II, 14; სკირნს. V, 10
saman - ბრალდ., მხ. რ., მამრ. - კორ. I, X, 3; კორ. II, IV, 13
samon - ბრალდ., მხ. რ., მდედრ. - ლუკ. VI, 38; კორ. II, III, 18; VIII, 16; ფილიპ. I, 30; II, 2; III, 16
samona - სახელ., მრ. რ., საშ. - ფილიპ. III, 1
samono - ნათ., მრ. რ., მდედრ. - კორ. II, I, 6
samam - მიც., მრ. რ., მამრ. - კორ. II, XII, 18
პარადიგმა

2.2. (a)

გოთურ ზედსართავთა სუსტი ბრუნება
blinda
(ბრმა)
მხოლობითი რიცხვი
მამრობითი სქესი საშუალი სქესი მდედრობითი სქესი
სახელობითი blinda blindō blindō
ნათესაობითი blindins blindins blindōns
მიცემითი blindin blindin blindōn
ბრალდებითი blindan blindō blindōn
მრავლობითი რიცხვი
მამრობითი სქესი საშუალი სქესი მდედრობითი სქესი
სახელობითი blindans blindōna blindōns
ნათესაობითი blindanē blindanē blindōnō
მიცემითი blindam blindam blindōm
ბრალდებითი blindans blindōna blindōns

ძირითადად ამავე ტიპის მიხედვით იბრუნვის გოთური ზმნების აწმყო დროის მიმღეობები.