idreigōn

მეტყველების ნაწილი: ზმნა
ზმნის ტიპი: სუსტი ზმნა (2)
მიმღეობა I: idreigōnds
(აგრ. sik) მონანიება (მოინანიებს), შენანება
ეტიმოლოგია
[← idreiga არსებ.]
კონკორდანსი
idreigoþ - 2 პირ., მრ. რ., ბრძანებ. - მარკ. I, 15
idreigodedun - 3 პირ., მრ. რ., ნამყ., თხრობ. - მათ. XI, 20
idreigodedeina - 3 პირ., მრ. რ., ნამყ., ოპტატ. - მათ. XI, 21; მარკ. VI, 12
idreigo - 3 პირ., მხ. რ., აწმყ., ოპტატ.; 1 პირ., მხ. რ., აწმყ., თხრობ. - ლუკ. XVII, 3; XVII, 4; კორ. II, VII, 8
idreigoda - 3 პირ., მხ. რ., ნამყ., თხრობ. - კორ. II, VII, 8
idreigonds - მიმღ. I- მათ. XXVII, 3; ლუკ. XV, 7; XV, 10; კორ. II, XII, 21
პარადიგმა

4.2.2. მე-2 კლასის სუსტი ზმნები (-ōn დაბოლოების მქონე ზმნები)

II კლასი ინფინიტივი პრეტერიტი მხ. რ. პრეტერიტი მრ. რ. მიმღეობა II
ზეთის ცხება/წასმა salbōn salbōda salbōdēdum salbōþs
თევზაობა fiskōn fiskōda fiskōdēdum fiskōþs
მონანიება; ʘ ნანობს idreigōn idreigōda idreigōdēdum idreigōþs

სუსტი ზმნების უღლების სრული პარადიგმების გასაცნობად იხილეთ სუსტი ზმნების უღლება