þragjan

მეტყველების ნაწილი: ზმნა
ზმნის ტიპი: სუსტი ზმნა (1)
მიმღეობა I: þragjands
სირბილი (მირბის, დარბის); გაქცევა
ეტიმოლოგია
[← პროტო-გერმანიკ. *þragjan; ძვ. ინგლ. þrǽȝan სავარაუდოდინდო-ევროპ. *tregh-, *trōgh-; შდრ. ძვ. ბერძ. τρέχω „სირბილი; გაქცევა“]
კონკორდანსი
þragjai - 3 პირ., მხ. რ., აწმყ., ოპტატ. - თესალ. II, III, 1
þragida - 3 პირ., მხ. რ., ნამყ., თხრობ. - მათ. XXVII, 48
þragjands - მიმღ. I- მარკ. XV, 36; ლუკ. XV, 20
პარადიგმა

4.2.1. (a)

I კლასი ინფინიტივი პრეტერიტი მხ. რ. პრეტერიტი მრ. რ. მიმღეობა II
გადარჩენა nasjan nasida nasidedum nasiþs
ძებნა sokjan sokida sokidedum sokiþs

სუსტი ზმნების უღლების სრული პარადიგმების გასაცნობად იხილეთ სუსტი ზმნების უღლება