sik

მეტყველების ნაწილი: უკუქცევითი ნაცვალსახელი
თავისი თავი; თავის თავს
ეტიმოლოგია
[← პროტო-გერმანიკ. *se- ← ინდო-ევროპ. *su̯e-, *se-; ძვ. ზემ.-გერმ. sih ბრალდ.; ძვ. ისლ. sér მიც., sik ბრალდ.]
კონკორდანსი
seina - ნათ.- ლუკ. VII, 32
sis - მიც. - მათ. V, 42; VIII, 32; IX, 3; IX, 21; XXVI, 75; მარკ. I, 27; II, 6; II, 8; II, 19; II, 26; III, 14; IV, 17; IV, 41 და ა.შ.
sik - ბრალდ.- მათ. VI, 29; VIII, 18; IX, 22; XI, 1; XI, 20; XXVII, 5; XXVII, 53; მარკ. I, 15; III, 20; III, 24; III, 25 და ა.შ.
jas-sik = jah (იხ. jah კავშ.) + sik - ტიმ. I, VI, 10
პარადიგმა

3.7. უკუქცევითი ნაცვალსახელები

მხოლობითი რიცხვი
ნათესაობითი seina
მიცემითი sis
ბრალდებითი sik

ნაწარმოებია ნაცვალსახელური ფუძიდან *se-.