þar

მეტყველების ნაწილი: ზმნიზედა
იქ
ეტიმოლოგია
[← პროტო-გერმანიკ. *þar, *þēr; ძვ. ინგლ. þǽr (თანამედრ. ინგლ. there); ძვ. ფრიზ. thēr; ძვ. საქს. thar, thār; ჰოლ. daar; ძვ. ზემ.-გერმ. dar, dār (თანამედრ. გერმ. da); ისლ. þar]
კონკორდანსი
þar - მარკ. VI, 10; ლუკ. IX, 4