saban

მეტყველების ნაწილი: არსებითი სახელი
სქესი: საშუალი
ფუძე: -a-
ტილოს ქსოვილი; სუდარა
ეტიმოლოგია
[← ლათ. sabanum ← ძვ. ბერძ. σάβανον „ტილო“; შდრ. ძვ. ინგლ. saban „ზეწარი“; ძვ. საქს. saban „სელის ქსოვილი“; ძვ. ზემ.-გერმ. saban, sabon „სელის ქსოვილი“; შდრ. აგრ. ქართ. „საბანი“]
კონკორდანსი
sabana - მიც., მხ. რ. - მათ. XXVII, 59
პარადიგმა

1.1.1. (a)

არსებითი სახელები, -a- ფუძიანი, მამრობითი სქესი
dags
(დღე)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი dags dagōs
ნათესაობითი dagis dagē
მიცემითი daga dagam
ბრალდებითი dag dagans
წოდებითი dag

არსებითი სახელები, -a- ფუძიანი, საშუალი სქესი
waurd
(სიტყვა)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი waúrd waúrda
ნათესაობითი waúrdis waúrdē
მიცემითი waúrda waúrdam
ბრალდებითი waúrd waúrda