ei

მეტყველების ნაწილი: კავშირი, ნაწილაკი
1. რათა; რომ; თითქოს; 2. (ენკლიტიკურად -ei) : მიმართ. ნაწილ. : izei (is + -ei) (ის) ვინც; (ის) რომელიც; þarei (þar + -ei) (იქ) სადაც და ა.შ.
ეტიმოლოგია
[ეტიმოლოგია გაურკვეველია; სავარაუდოდინდო-ევროპ. ნაცვალსახელური ფუძისგან *e-, *i-]
კონკორდანსი
ei - მათ. V, 16; V, 17; V, 29; V, 30; V, 45; VI, 2; VI, 4; VI, 5; VI, 7; VI, 16; VI, 18; VIII, 4; VIII, 8; VIII, 17; VIII, 27; VIII, 34 და ა.შ.