mikils

მეტყველების ნაწილი: ზედსართავი სახელი
ფუძე: -a-
(შედარ. ხარ. maiza; აღმატ. ხარ. maists) დიდი, უზარმაზარი; დიადი
ეტიმოლოგია
[← პროტო-გერმანიკ. *mekilaz, mikilaz; ძვ. ინგლ. micel, mycel (თანამედრ. ინგლ. mickle არქ., დიალ. „დიდი“); ძვ. საქს. mikil; ძვ. ზემ.-გერმ. mihhil, mihhal; ძვ. ისლ. mikill, mykill (თანამედრ. ისლ. mikill) ← ინდო-ევროპ. *meġ-, *meġh- „დიდი“; სანსკრ. mah-; ავესტ. maz-; ძვ. ბერძ. μέγας; ლათ. magnus; ტოხარ. māk- „ბევრი“]
კონკორდანსი
mikils - სახელ., მხ. რ., მამრ. - მათ. V, 19; VII, 27; VIII, 24; მარკ. X, 43; XVI, 4; ლუკ. I, 15; I, 32; IV, 25; VII, 16; IX, 48; ტიმ. I, III, 16
mikilis - ნათ., მხ. რ., მამრ. - სკირნს. VII, 2
mikilamma - მიც., მხ. რ., მამრ., საშ. - მათ. XXVII, 60; ლუკ. II, 9; VIII, 37; იოან. VI, 18; ტიმ. II, II, 20; სკირნს. VII, 4
mikilana - ბრალდ., მხ. რ., მამრ. - ლუკ. XIV, 16
mikil - სახელ., ბრალდ., მხ. რ., საშ. - მათ. VIII, 26; მარკ. IV, 39; IV, 41; კორ. II, XI, 5; XI, 15; ტიმ. I, VI, 6
mikilata -სახელ., ბრალდ., მხ. რ., საშ. - მარკ. XIV, 15
mikila - სახელ., ბრალდ., მხ. რ., მდედრ. - მარკ. IV, 37; XV, 37; ლუკ. II, 10; V, 29; VI, 17; VI, 49; იოან. VII, 12; რომ. IX, 2; კორ. I, XVI, 9
mikilai - მიც., მხ. რ., მდედრ. - მათ. XXVII, 46; XXVII, 50; მარკ. I, 26; V, 7; V, 42; XV, 34; ლუკ. I, 42; IV, 38; VIII, 28; XVII, 15; XIX, 37 და ა.შ.
mikilans - ბრალდ., მრ. რ., მამრ. - მარკ. IV, 32; X, 42
mikilin - მიც., მხ. რ., მამრ. - იოან. VII, 37
mikilins- ნათ., მამრ., მხ. რ.- მათ. V, 35
mikilon - ბრალდ., მხ. რ., მდედრ. - ეფეს. III, 19
mikilos - ბრალდ., მრ. რ., მდედრ. - მათ. VII, 22
პარადიგმა

2.1. (a)

გოთურ ზედსართავთა ძლიერი ბრუნება -a- (-o-)* ფუძიანი
blinds
(ბრმა)
მხოლობითი რიცხვი
მამრობითი სქესი საშუალი სქესი მდედრობითი სქესი
სახელობითი blinds blind, blindata blinda
ნათესაობითი blindis blindis blindaizōs
მიცემითი blindamma blindamma blindai
ბრალდებითი blindana blind, blindata blinda
მრავლობითი რიცხვი
მამრობითი სქესი საშუალი სქესი მდედრობითი სქესი
სახელობითი blindai blinda blindōs
ნათესაობითი blindaizē blindaizē blindaizō
მიცემითი blindaim blindaim blindaim
ბრალდებითი blindans blinda blindōs

* -o- ფუძიან ვარიანტებში იგულისხმება ამავე ტიპის მდედრ. სქესის ფორმები.