weis

მეტყველების ნაწილი: პირის ნაცვალსახელი
ჩვენ
ეტიმოლოგია
[← პროტო-გერმანიკ. *wez, *wīz; ძვ. ინგლ. wé (თანამედრ. ინგლ. we); ძვ. ფრიზ. wī; ძვ. საქს. wī; ჰოლ. wij; ძვ. ზემ.-გერმ. wir (თანამედრ. გერმ. wir); ისლ. vér; დან., ნორვ., შვედ. vi ← ინდო-ევროპ. *weyóm; სანსკრ. vауám; ავესტ. vaēm;
ირიბი ფორმები წარმოებულია პროტო-გერმანიკ. ფუძისგან *uns; გოთ. uns, unsis; ძვ. ინგლ. ús (მიც., ბრალდ.), úsic, úsih (ბრალდ.) (თანამედრ. ინგლ. us); ძვ. საქს. ūs, unsik; ძვ. ზემ.-გერმ. uns, unsih (თანამედრ. გერმ. uns); ძვ. ისლ. oss; შვედ. oss ← ინდო-ევროპ. *ṇs-, *nas-; სანსკრ. nаs „ჩვენ“; ლათ. nōs „ჩვენ“; ძვ. სლავ. насъ (რუს. нас „ჩვენ“)
ნათ. ბრუნვის ფორმათა ეტიმოლოგია იხ. გოთ. unsar კუთვნ. ნაცვალსახ.]
კონკორდანსი
weis- სახელ.- მათ. VI, 12; IX, 14; მარკ. IX, 28; X, 28; XIV, 58; XIV, 63; ლუკ. III, 14; IX, 13; IX, 43; XVIII, 28; იოან. VI, 42; VI, 69 და ა.შ.
unsara - ნათ.- მარკ. IX, 22; რომ. XIV, 12; ეფეს. IV, 7
unsis - მიც., ბრალდ. - მათ. VIII, 25; VIII, 29; XXVI, 68; XXVII, 4; მარკ. V, 12; VI, 3; IX, 5; IX, 22; IX, 38; X, 4; XII, 19 და ა.შ.
uns - მიც., ბრალდ. - მათ. VI, 11; VI, 12; VI, 13; VIII, 29; VIII, 31; მარკ. I, 24; ლუკ. I, 1; II, 48; IV, 34; IX, 13; XVII, 5; XX, 14 და ა.შ.
weizuþ-þan = weis + -uh ნაწილ. (იხ. -uh) + þan (იხ. þan ზმნზ.) - კორ. I, IV, 10
პარადიგმა

3.1. პირის ნაცვალსახელები

პირველი პირის ნაცვალსახელები
მხოლობითი მრავლობითი ორობითი
სახელობითი ik weis wit
ნათესაობითი meina unsara ugkara
მიცემითი mis unsis, uns ugkis
ბრალდებითი mik uns, unsis ugkis

მეორე პირის ნაცვალსახელები
მხოლობითი მრავლობითი ორობითი
სახელობითი þu jus jut
ნათესაობითი þeina izwara igqara
მიცემითი þus izwis igqis
ბრალდებითი þuk izwis igqis

მესამე პირის ნაცვალსახელები
მხოლობითი რიცხვი
მამრობითი საშუალი მდედრობითი
სახელობითი is ita si
ნათესაობითი is is izos
მიცემითი imma imma izai
ბრალდებითი ina ita ija
მრავლობითი რიცხვი
მამრობითი საშუალი მდედრობითი
სახელობითი eis ija ijos
ნათესაობითი ize ize izo
მიცემითი im im im
ბრალდებითი ins ija ijos