þridja

მეტყველების ნაწილი: რიცხვითი სახელი
ფუძე: -a-
მესამე
ეტიმოლოგია
[← პროტო-გერმანიკ. *þridjan, *þridjōn (← *þri-, *þrī- რიცხვ. სახ. „სამი“ + *-dja, *-djō სუფ.); ძვ. ინგლ. þridda, þirda (თანამედრ. ინგლ. third); ძვ. ფრიზ. thredda, thirda; ძვ. საქს. thriddio, thriddia; ჰოლ. derde; ძვ. ზემ.-გერმ. dritto (თანამედრ. გერმ. dritte); ძვ. ისლ. þriði (თანამედრ. ისლ. þriðji); შვედ. tredje]
კონკორდანსი
þridja - სახელ., მამრ. - მარკ. XII, 21; ლუკ. XX, 21
þridjan - ბრალდ., მამრ. - მათ. XXVII, 64; ლუკ. XX, 12; კორ. II, XII, 2
þridjin - მიც., მამრ. - მარკ. IX, 31; X, 34; ლუკ. IX, 22; XVIII, 33; კორ. I, XV, 4
þridjo - სახელ., მდედრ. - მარკ. XV, 25
პარადიგმა

2.2. (a)

გოთურ ზედსართავთა სუსტი ბრუნება
blinda
(ბრმა)
მხოლობითი რიცხვი
მამრობითი სქესი საშუალი სქესი მდედრობითი სქესი
სახელობითი blinda blindō blindō
ნათესაობითი blindins blindins blindōns
მიცემითი blindin blindin blindōn
ბრალდებითი blindan blindō blindōn
მრავლობითი რიცხვი
მამრობითი სქესი საშუალი სქესი მდედრობითი სქესი
სახელობითი blindans blindōna blindōns
ნათესაობითი blindanē blindanē blindōnō
მიცემითი blindam blindam blindōm
ბრალდებითი blindans blindōna blindōns

ძირითადად ამავე ტიპის მიხედვით იბრუნვის გოთური ზმნების აწმყო დროის მიმღეობები.