sah

მეტყველების ნაწილი: ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(sōh მდედრ.; þatuh საშ.) 1. ეს; ის; 2. პირ. ნაცვალსახ. მნიშვნ. ის; ის კი ..., ხოლო ის ...; 3. მიმართ. ნაცვალსახ. მნიშვნ. ის, რომელიც; ის, ვინც
ეტიმოლოგია
[← sa ჩვენებ. ნაცვალსახ. + -uh ნაწილ.]
კონკორდანსი
sah - სახელ., მხ. რ., მამრ. - მათ. V, 19; XXVII, 58; მარკ. VI, 16; XII, 10; ლუკ. I, 32; III, 16; VIII, 41; XVI, 20; XVII, 16 და ა.შ.
soh - სახელ., მხ. რ., მდედრ. - მარკ. XVI, 10; ლუკ. II, 2; II, 36; II, 37; II, 38; იოან. XVII, 3; სკირნს. VIII, 5
þatuh - სახელ., ბრალდ., მხ. რ., საშ. - მათ. XXVII, 44; იოან. VI, 6; VI, 40; VII, 9; VII, 39; VIII, 40; XIII, 28; XIV, 8 და ა.შ.
þizuh - ნათ., მხ. რ., მამრ., საშ. - მათ. XXVII, 57; ლუკ. IX, 26; კორ. II, XIII, 9
þammuh - მიც., მხ. რ., მამრ., საშ. - იოან. X, 3; სკირნს. II, 4; V, 10; VI, 7
þanuh - ბრალდ., მხ. რ., მამრ. - მათ. XXVII, 58; იოან. VI, 27; ფილიპ. II, 23; ფილიმ. I, 11; ტიმ. I, VI, 8
þanzuh = þans + -uh (იხ. -uh ნაწილ.) - სკირნს. I, 6
þoh - სახელ., ბრალდ., მრ. რ., საშ. - სკირნს. VIII, 17
þaih - სახელ., მრ. რ., მამრ. - მარკ. III, 11; ლუკ. XVII, 12
þaiþ-þan = þaih + þan (იხ. þan ზმნზ.) - რომ. XII, 4; კორ. I, XII, 12
þatuþ-þan = þatuh + þan (იხ. þan ზმნზ.) - იოან. XII, 6; XII, 16; XII, 33; კორ. I, VII, 6; IX, 23; XII, 11; კორ. II, I, 17; IX, 6; XII, 19; ეფეს. IV, 9; თესალ. I, IV, 15; ტიმ. I, II, 3
პარადიგმა

3.2. ჩვენებითი ნაცვალსახელები

მხოლობითი რიცხვი
მამრობითი საშუალი მდედრობითი
სახელობითი sa þata so
ნათესაობითი þis þis þizos
მიცემითი þamma þamma þizai
ბრალდებითი þana þata þo
მოქმედებითი - þē -
მრავლობითი რიცხვი
მამრობითი საშუალი მდედრობითი
სახელობითი þai þo þos
ნათესაობითი þize þize þizo
მიცემითი þaim þaim þaim
ბრალდებითი þans þo þos