uftō

მეტყველების ნაწილი: ზმნიზედა
შესაძლოა, შეიძლება, ალბათ; ibai uftō რათა არ; ძვ. ქართ. ნუუკვე
ეტიმოლოგია
[ეტიმოლოგია გაურკვეველია; სავარაუდოდ იგივეა, რაც auftō]
კონკორდანსი
ufto - მათ. XXVII, 64