und

მეტყველების ნაწილი: წინდებული
(მიც., ბრალდ.) 1. სივრცითი მნიშვნელობით: -მდე, ამა თუ იმ ადგილამდე; 2. დროითი მნიშვნელობით: (მანამ) სანამ (არ); ვიდრე (არ); -მდე, ამა თუ იმ დრომდე / მომენტამდე; 3. რისამე სანაცვლოდ; und þatei სანამ, ვიდრე; und hina dag (დღევანდელ) დღემდე; und hita აქამდე; დღემდე; ძვ. ქართ. აქამომდე; und andi ბოლომდე, დასასრულამდე; und aiw უკუნისამდე, საუკუნოდ; augō und augin, jah tunþu und tunþau თვალი თვალისა წილ და კბილი კბილისა წილ; ubil und ubilamma ბოროტი ბოროტისა წილ
ეტიმოლოგია
[← პროტო-გერმანიკ. *unda; ძვ. ინგლ. óð; ძვ. ფრიზ. und; ძვ. საქს. und, unt; ძვ. ზემ.-გერმ. unt, unz; ისლ. unz (← *und es) ← ინდო-ევროპ. *anti-, *anta-]
კონკორდანსი
und - მათ. V, 18; V, 25; V, 38; IX, 15; X, 25; XI, 12; XI, 13; XI, 23; XXVII, 8; XXVII, 10; XXVII, 45; XXVII, 51; XXVII, 64 და ა.შ.