იოანე 18

თარგმანები: თანამედროვე და ძველი ქართული, ახალი ინგლისური
1. þata
þata
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ის (იხ. sa)
qiþands
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
Iesus
Iēsus
საკუთარი სახელი
Jesus
usiddja
usgaggan
ზმნა
(ნამყ. usiddja) 1. გასვლა (გავა), გამოსვლა; 2. წასვლა (წავა)
miþ
miþ
წინდებული
(მიც.)-თან; -თან ერთად
siponjam
sipōneis
არსებითი სახელი
მოწაფე, მიმდევარი; მოციქული
seinaim
seins
კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
თავისი; თავიანთი; მისი; მათი
ufar
ufar
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) 1. -ზე; რისამე, ვისიმე ზემოთ, რისამე, ვისიმე თავზე; 2. რისამე მეორე მხარეს; გაღმა, გადაღმა; ufar himinam ა) ცათა შინა; ბ) ზედს. მნიშვნ. ზეციერი
rinnon
rinnō
არსებითი სახელი
წყარო, ნაკადული
þo
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ეს; ის (იხ. sa)
Kaidron
Kaidrōn
ტოპონიმი
კედრონი (მდინარე იერუსალიმში)
, þarei
þarei
ზმნიზედა, კავშირი
(იქ) სადაც
was
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
aurtigards
aúrtigards
არსებითი სახელი
ბაღი
, in
in
წინდებული
(ნათ., მიც., ბრალდ.) 1. -ში; რისამე შიგნით (სივრცითი მნიშვნელობით); 2. -ში, შემდეგ (დროითი მნიშვნელობით)
þanei
saei
მიმართებითი ნაცვალსახელი
(sōei მდედრ.; þatei საშ.) ის, რომელიც; ის, ვინც
galaiþ
galeiþan
ზმნა
1. წასვლა (წავა); გამგზავრება; 2. მისვლა (მივა); მოსვლა; 3. სვლა (მიდის)
Iesus
Iēsus
საკუთარი სახელი
Jesus
jah
jah
კავშირი
და
siponjos
sipōneis
არსებითი სახელი
მოწაფე, მიმდევარი; მოციქული
is
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
. 2. wissuh
wissuh
= wissa (witan¹-ის ნამყ. დრ., მხ. რ.) + -uh
þan
þan
ზმნიზედა, კავშირი
მაშინ, იმ დროს; როდესაც; როგორც კი
jah
jah
კავშირი
და
Iudas
Iudas
საკუთარი სახელი
იუდა (აგრ. Judas)
sa
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
galewjands
galēwjan
ზმნა
1. გაცემა (გასცემს), ღალატი; 2. გადაცემა (გადასცემს), მტრის ხელში ჩაგდება
ina
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
þana
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
stad
staþs
არსებითი სახელი
(d) ადგილი
, þatei
þatei
კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
1. რომ; 2. რომელიც; ვინც; 3. ვინაიდან, რადგან(აც), იმიტომ რომ; ძვ. ქართ. რამეთუ
ufta
ufta
ზმნიზედა
ხშირად
gaiddja
gagaggan
ზმნა
(ნამყ. gaiddja) შეკრება (შეიკრიბება, შეიკრიბებიან); შეგროვება
Iesus
Iēsus
საკუთარი სახელი
Jesus
jainar
jainar
ზმნიზედა
იქ, იმ ადგილას
miþ
miþ
წინდებული
(მიც.)-თან; -თან ერთად
siponjam
sipōneis
არსებითი სახელი
მოწაფე, მიმდევარი; მოციქული
seinaim
seins
კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
თავისი; თავიანთი; მისი; მათი
. 3.
კავშირი
ყოველთვის წინადადების დასაწყისში: 1) ხოლო, და; 2) მაგრამ, არამედ; 3) თუკი, თუ; ძვ. ქართ. უკეთუ
Iudas
Iudas
საკუთარი სახელი
იუდა (აგრ. Judas)
nam
niman
ზმნა
1. აღება (აიღებს); აყვანა; 2. მიღება (მიიღებს); 3. წაღება (წაიღებს); წაყვანა; rūna niman ბჭობის გამართვა, მოთათბირება; niman qēn ცოლის შერთვა
hansa
hansa
არსებითი სახელი
რაზმი, გუნდი; ჯგუფი
jah
jah
კავშირი
და
þize
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
gudjane
gudja
არსებითი სახელი
მღვდელი; sa aúhumista gudja აგრ. sa reikista gudja მღვდელმთავარი
jah
jah
კავშირი
და
Fareisaie
Fareisaius
არსებითი სახელი
ფარისეველი
andbahtans
andbahts
არსებითი სახელი
მსახური, მოსამსახურე
, iddjuh
iddjuh
= iddja (ნამყ. დრ.) + -uh
jaindwairþs
jaindwaírþs
ზედსართავი სახელი
1. იქითა, იქითკენ მიმართული; 2. ზმნზ. მნიშვნ. იქით, იქითკენ
miþ
miþ
წინდებული
(მიც.)-თან; -თან ერთად
skeimam
skeima
არსებითი სახელი
ლამპარი, ჩირაღდანი, სანათი
jah
jah
კავშირი
და
haizam
hais
არსებითი სახელი
ჩირაღდანი
jah
jah
კავშირი
და
wepnam
wēpn
არსებითი სახელი
საომარი იარაღი, საჭურველი
. 4.
კავშირი
ყოველთვის წინადადების დასაწყისში: 1) ხოლო, და; 2) მაგრამ, არამედ; 3) თუკი, თუ; ძვ. ქართ. უკეთუ
Iesus
Iēsus
საკუთარი სახელი
Jesus
witands
witan¹
ზმნა
რისამე ცოდნა (იცის); რისამე შესახებ ცოდნის / წარმოდგენის ქონა
alla
alls
ზედსართავი სახელი
ყველა; მთელი; სრული
þoei
sōei
მიმართებითი ნაცვალსახელი
ის, რომელიც; ის, ვინც (იხ. saei)
qemun
qiman
ზმნა
მოსვლა (მოვა); მისვლა
ana
ana
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) -ზე, -თან; -ში; -კენ
ina
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
, usgaggands
usgaggan
ზმნა
(ნამყ. usiddja) 1. გასვლა (გავა), გამოსვლა; 2. წასვლა (წავა)
ut
ūt
ზმნიზედა
(იხმ. მხოლოდ მოძრაობის აღმნიშვნელ ზმნ.-ებთან) გარეთ; გა-, გამო-; usgaggan ūt გარეთ გა(მო)სვლა; usdreiban ūt გარეთ გა(მო)გდება / გა(მო)ყრა
qaþ
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
im
eis
პირის ნაცვალსახელი
ისინი (იხ. აგრ. is პირ. ნაცვალსახ.)
: ƕana
ƕas
კითხვითი ნაცვალსახელი
(მდედრ. ƕō; საშ. ƕa) 1. ვინ; რა; რომელი; 2. განუსაზღვ. ნაცვალსახ. მნიშვნ. ვინმე, ვიღაც; რაიმე, რაღაც; 3. (ƕa, ƕis) რატომ, რისთვის, რას; ძვ. ქართ. რაჲსა; und ƕa როდემდე
sokeiþ
sōkjan
ზმნა
ძებნა (ეძებს)
? 5. andhafjandans
andhafjan
ზმნა
(ნამყ. andhof) პასუხის გაცემა (გასცემს), მიგება
imma
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
qeþun
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
: Iesu
Iēsus
საკუთარი სახელი
Jesus
, þana
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
Nazoraiu
Nazōraius
არსებითი სახელი
ნაზარეველი, ნაზორეველი, ქ. ნაზარეთის მკვიდრი (იესო ქრისტეს ზედწოდება სახარებაში)
. þaruh
þaruh
ზმნიზედა, კავშირი
1. იქ, იქვე; 2. მაშინ; 3. ნაწილ. მნიშვნ. (და) აჰა, (და) აი
qaþ
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
im
eis
პირის ნაცვალსახელი
ისინი (იხ. აგრ. is პირ. ნაცვალსახ.)
Iesus
Iēsus
საკუთარი სახელი
Jesus
: ik
ik
პირის ნაცვალსახელი
მე
im¹
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
. stoþuh
stoþuh
= stoþ (standan-ის ნამყ. დრ.) + -uh
þan
þan
ზმნიზედა, კავშირი
მაშინ, იმ დროს; როდესაც; როგორც კი
jah
jah
კავშირი
და
Iudas
Iudas
საკუთარი სახელი
იუდა (აგრ. Judas)
sa
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
lewjands
lēwjan
ზმნა
გაცემა (გასცემს), ღალატი
ina
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
miþ
miþ
წინდებული
(მიც.)-თან; -თან ერთად
im
eis
პირის ნაცვალსახელი
ისინი (იხ. აგრ. is პირ. ნაცვალსახ.)
. 6. þaruh
þaruh
ზმნიზედა, კავშირი
1. იქ, იქვე; 2. მაშინ; 3. ნაწილ. მნიშვნ. (და) აჰა, (და) აი
swe
swē
ზმნიზედა, კავშირი
1) როგორ, როგორც; 2) როგორც კი, როდესაც
qaþ
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
im
eis
პირის ნაცვალსახელი
ისინი (იხ. აგრ. is პირ. ნაცვალსახ.)
þatei
þatei
კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
1. რომ; 2. რომელიც; ვინც; 3. ვინაიდან, რადგან(აც), იმიტომ რომ; ძვ. ქართ. რამეთუ
ik
ik
პირის ნაცვალსახელი
მე
im¹
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
, galiþun
galeiþan
ზმნა
1. წასვლა (წავა); გამგზავრება; 2. მისვლა (მივა); მოსვლა; 3. სვლა (მიდის)
ibukai
ibuks
ზედსართავი სახელი
უკან მიბრუნებული / დაბრუნებული; უკან(ვე) წასული; sik ibuks gawandjan დაბრუნება; უკანვე სადმე მისვლა
jah
jah
კავშირი
და
gadrusun
gadriusan
ზმნა
to
dalaþ
dalaþ
ზმნიზედა
დაბლა, ძირს, ქვევით
. 7. þaþroh
þaþrōh
ზმნიზედა
1. იქიდან, იმ ადგილიდან; 2. (ამის) შემდეგ, მერე (ხშ. þaþrōh þan)
þan
þan
ზმნიზედა, კავშირი
მაშინ, იმ დროს; როდესაც; როგორც კი
ins
eis
პირის ნაცვალსახელი
ისინი (იხ. აგრ. is პირ. ნაცვალსახ.)
aftra
aftra
ზმნიზედა
1. კვლავ; ისევ; 2. უკან; უკანვე
frah
fraíhnan
ზმნა
კითხვა (ჰკითხავს), შეკითხვა, კითხვის დასმა
: ƕana
ƕas
კითხვითი ნაცვალსახელი
(მდედრ. ƕō; საშ. ƕa) 1. ვინ; რა; რომელი; 2. განუსაზღვ. ნაცვალსახ. მნიშვნ. ვინმე, ვიღაც; რაიმე, რაღაც; 3. (ƕa, ƕis) რატომ, რისთვის, რას; ძვ. ქართ. რაჲსა; und ƕa როდემდე
sokeiþ
sōkjan
ზმნა
ძებნა (ეძებს)
?
კავშირი
ყოველთვის წინადადების დასაწყისში: 1) ხოლო, და; 2) მაგრამ, არამედ; 3) თუკი, თუ; ძვ. ქართ. უკეთუ
eis
eis
პირის ნაცვალსახელი
ისინი (იხ. აგრ. is პირ. ნაცვალსახ.)
qeþun
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
: Iesu
Iēsus
საკუთარი სახელი
Jesus
, þana
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
Nazoraiu
Nazōraius
არსებითი სახელი
ნაზარეველი, ნაზორეველი, ქ. ნაზარეთის მკვიდრი (იესო ქრისტეს ზედწოდება სახარებაში)
. 8. andhof
andhafjan
ზმნა
(ნამყ. andhof) პასუხის გაცემა (გასცემს), მიგება
Iesus
Iēsus
საკუთარი სახელი
Jesus
: qaþ
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
izwis
jūs
პირის ნაცვალსახელი
თქვენ
þatei
þatei
კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
1. რომ; 2. რომელიც; ვინც; 3. ვინაიდან, რადგან(აც), იმიტომ რომ; ძვ. ქართ. რამეთუ
ik
ik
პირის ნაცვალსახელი
მე
im¹
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
; jabai
jabai
კავშირი
if; whether; even if; althoiuugh
nu
ზმნიზედა
1. ახლა, ამჟამად; 2. ამრიგად, ამიტომ, მაშასადამე
mik
ik
პირის ნაცვალსახელი
მე
sokeiþ
sōkjan
ზმნა
ძებნა (ეძებს)
, letiþ
lētan
ზმნა
(ნამყ. laílōt, laílōtum; მიმღ. II lētans) 1. დატოვება (დატოვებს); 2. ნების დართვა (დართავს), უფლების ან შესაძლებლობის მიცემა; 3. გაშვება (გაუშვებს), გამოშვება
þans
þai
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
მრ. რ. ისინი (იხ. sa)
gaggan
gaggan
ზმნა
(ნამყ. iddja, აგრ. gaggida) 1) სვლა (მიდის), სიარული; 2) წასვლა (წავა); მისვლა
. 9. ei
ei
კავშირი, ნაწილაკი
1. რათა; რომ; თითქოს; 2. (ენკლიტიკურად -ei) : მიმართ. ნაწილ. : izei (is + -ei) (ის) ვინც; (ის) რომელიც; þarei (þar + -ei) (იქ) სადაც და ა.შ.
usfullnodedi
usfullnan
ზმნა
1. აღსრულება (აღსრულდება), შესრულება; 2. დასრულება (დასრულდება); 3. გავსება (გაივსება), ავსება
þata
þata
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ის (იხ. sa)
waurd
waúrd
არსებითი სახელი
სიტყვა
þatei
þatei
კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
1. რომ; 2. რომელიც; ვინც; 3. ვინაიდან, რადგან(აც), იმიტომ რომ; ძვ. ქართ. რამეთუ
qaþ
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
, ei
ei
კავშირი, ნაწილაკი
1. რათა; რომ; თითქოს; 2. (ენკლიტიკურად -ei) : მიმართ. ნაწილ. : izei (is + -ei) (ის) ვინც; (ის) რომელიც; þarei (þar + -ei) (იქ) სადაც და ა.შ.
þanzei
saei
მიმართებითი ნაცვალსახელი
(sōei მდედრ.; þatei საშ.) ის, რომელიც; ის, ვინც
atgaft
atgiban
ზმნა
მიცემა (მისცემს); გადაცემა, გაცემა
mis
ik
პირის ნაცვალსახელი
მე
, ni
ni
ნაწილაკი
არ; ni im არ ვარ; ni sijaiþ არ იყოთ; ნუ იქნებით; ni briggais uns in fraistubnjai ნუ შეგვიყვან ჩვენ განსაცდელში
fraqistida
fraqistjan
ზმნა
1. დაღუპვა (დაღუპავს), წარწყმედა; მოსპობა; 2. დაკარგვა (დაკარგავს)
ize
eis
პირის ნაცვალსახელი
ისინი (იხ. აგრ. is პირ. ნაცვალსახ.)
ainummehun
ainshun
განუსაზღვრელი ნაცვალსახელი
ვინმე; რაიმე (უარყოფით წინადადებებში); ni ainshun არავინ; არაფერი; არც ერთი
. 10.
კავშირი
ყოველთვის წინადადების დასაწყისში: 1) ხოლო, და; 2) მაგრამ, არამედ; 3) თუკი, თუ; ძვ. ქართ. უკეთუ
Seimon
Seimōn
საკუთარი სახელი
სიმონი
Paitrus
Paítrus
საკუთარი სახელი
პეტრე
habands
haban
ზმნა
ქონა (აქვს); ყოლა; ფლობა
hairu
haírus
არსებითი სახელი
ხმალი, მახვილი
, uslauk
uslūkan
ზმნა
გახსნა (გახსნის), გაღება; uslūkan hairu ქარქაშიდან ხმლის ამოღება; ხმლის შიშვლება
ina
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
jah
jah
კავშირი
და
sloh
slahan
ზმნა
დარტყმა (დაარტყამს); ცემა
þis
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
auhumistins
aúhumists
aúhuma- აღმატ. ხარ.
gudjins
gudja
არსებითი სახელი
მღვდელი; sa aúhumista gudja აგრ. sa reikista gudja მღვდელმთავარი
skalk
skalks
არსებითი სახელი
1. მსახური; 2. მონა
jah
jah
კავშირი
და
afmaimait
afmaitan
ზმნა
მოკვეთა (მოკვეთს, მოჰკვეთს); მოჭრა
imma
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
auso
ausō
არსებითი სახელი
ყური
taihswo
taíhswa
ზედსართავი სახელი
1. სსტ. მარჯვენა; 2. არსებ. მნიშვნ., მდედრ. -ō- 1) მარჯვენა ხელი; 2) მარჯვენა მხარე
; sah
sah
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(sōh მდედრ.; þatuh საშ.) 1. ეს; ის; 2. პირ. ნაცვალსახ. მნიშვნ. ის; ის კი ..., ხოლო ის ...; 3. მიმართ. ნაცვალსახ. მნიშვნ. ის, რომელიც; ის, ვინც
þan
þan
ზმნიზედა, კავშირი
მაშინ, იმ დროს; როდესაც; როგორც კი
haitans
haitans
haitan-ის მიმღ. II
was
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
namin
namō
არსებითი სახელი
სახელი
Malkus
Malkus
საკუთარი სახელი
მალქოსი
. 11. þaruh
þaruh
ზმნიზედა, კავშირი
1. იქ, იქვე; 2. მაშინ; 3. ნაწილ. მნიშვნ. (და) აჰა, (და) აი
qaþ
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
Iesus
Iēsus
საკუთარი სახელი
Jesus
du
du
წინდებული
(მიც.) -კენ, -მდე; -ში
Paitrau
Paítrus
საკუთარი სახელი
პეტრე
: lagei
lagjan
ზმნა
დადება (დადებს); ჩადება; lagjan kniwa მუხლის მოყრა, დაჩოქება
þana
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
hairu
haírus
არსებითი სახელი
ხმალი, მახვილი
in
in
წინდებული
(ნათ., მიც., ბრალდ.) 1. -ში; რისამე შიგნით (სივრცითი მნიშვნელობით); 2. -ში, შემდეგ (დროითი მნიშვნელობით)
fodr
fōdr
არსებითი სახელი
ქარქაში
. stikl
stikls
არსებითი სახელი
სასმისი, თასი, ფიალა; ჭიქა
þanei
saei
მიმართებითი ნაცვალსახელი
(sōei მდედრ.; þatei საშ.) ის, რომელიც; ის, ვინც
gaf
giban
ზმნა
მიცემა (მისცემს), მოცემა; ბოძება; andawaúrdi giban პასუხის გაცემა, მიგება
mis
ik
პირის ნაცვალსახელი
მე
atta
atta
არსებითი სახელი
მამა (შდრ. აგრ. fadar)
, niu
niu
ნაწილაკი
განა არ; ნუთუ არ
drigkau
drigkan
ზმნა
სმა (სვამს), დალევა
þana
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
? 12. þaruh
þaruh
ზმნიზედა, კავშირი
1. იქ, იქვე; 2. მაშინ; 3. ნაწილ. მნიშვნ. (და) აჰა, (და) აი
hansa
hansa
არსებითი სახელი
რაზმი, გუნდი; ჯგუფი
jah
jah
კავშირი
და
sa
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
þusundifaþs
þūsundifaþs
არსებითი სახელი
(d) ათასისთავი
jah
jah
კავშირი
და
andbahtos
andbahts
არსებითი სახელი
მსახური, მოსამსახურე
Iudaie
Iudaius
არსებითი სახელი
იუდეველი; ძვ. ქართ. ჰურია (აგრ. Judaius)
undgripun
undgreipan
ზმნა
1) ხელის ჩაჭიდება (ჩასჭიდებს) / ჩავლება; 2) შეპყრობა (შეიპყრობს), დაჭერა
Iesu
Iēsus
საკუთარი სახელი
Jesus
jah
jah
კავშირი
და
gabundun
gabindan
ზმნა
შეკვრა (შეკრავს), შებოჭვა; დაბმა
ina
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
, 13. jah
jah
კავშირი
და
gatauhun
gatiuhan
ზმნა
წაყვანა (წაიყვანს); მიყვანა
ina
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
du
du
წინდებული
(მიც.) -კენ, -მდე; -ში
Annin
Annas
საკუთარი სახელი
ანნა, ძვ. ქართ. ანა, ანნა
frumist
frumist
ზმნიზედა
(აღმატ. ხარ.) ჯერ, თავდაპირველად, პირველად; წინათ, ადრე
; sa
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
was
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
auk
auk
კავშირი
რადგანაც; ვინაიდან; მაგრამ; ხოლო
swaihra
swaíhra
არსებითი სახელი
სიმამრი, ცოლის მამა
Kajafin
Kajafa
საკუთარი სახელი
კაიაფა
, saei
saei
მიმართებითი ნაცვალსახელი
(sōei მდედრ.; þatei საშ.) ის, რომელიც; ის, ვინც
was
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
auhumists
aúhumists
aúhuma- აღმატ. ხარ.
weiha
weiha
არსებითი სახელი
მღვდელი; aúhumists weiha მღვდელმთავარი
þis
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
ataþnjis
ataþni
არსებითი სახელი
წელიწადი
. 14. wasuh
wasuh
= was (wisan¹-ის ნამყ. დრ.) + -uh
þan
þan
ზმნიზედა, კავშირი
მაშინ, იმ დროს; როდესაც; როგორც კი
Kajafa
Kajafa
საკუთარი სახელი
კაიაფა
, saei
saei
მიმართებითი ნაცვალსახელი
(sōei მდედრ.; þatei საშ.) ის, რომელიც; ის, ვინც
garaginoda
garaginōn
ზმნა
რჩევა (ურჩევს), რჩევის მიცემა
Iudaium
Iudaius
არსებითი სახელი
იუდეველი; ძვ. ქართ. ჰურია (აგრ. Judaius)
þatei
þatei
კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
1. რომ; 2. რომელიც; ვინც; 3. ვინაიდან, რადგან(აც), იმიტომ რომ; ძვ. ქართ. რამეთუ
batizo
batiza
ზედსართავი სახელი, შედარებითი ხარისხი
(gōþs-ის შედარ. ხარ.; batists აღმატ. ხარ.) უკეთესი, უფრო კარგი; საუკეთესო; ყველაზე კარგი
ist
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
ainana
ains
რიცხვითი სახელი
ერთი (იბრუნვის როგორც ძლ. ზედს.); ainamma sinþa ერთხელ
mannan
manna
არსებითი სახელი
1. ადამიანი; 2. კაცი, მამაკაცი; ni manna არავინ; manna þrūtsfill habands კეთროვანი; sunus mans ძე კაცისა, იესო ქრისტე
fraqistjan
fraqistjan
ზმნა
1. დაღუპვა (დაღუპავს), წარწყმედა; მოსპობა; 2. დაკარგვა (დაკარგავს)
faur
faúr
ზმნიზედა, წინდებული
(ბრალდ.) 1. ადრე, მანამდე; 2. -მდე; 3. -თვის; 4. -თან; წინ
managein
managei
არსებითი სახელი
1) ხალხი, ერი; 2) დიდძალი ხალხი, ბრბო
. 15. þaruh
þaruh
ზმნიზედა, კავშირი
1. იქ, იქვე; 2. მაშინ; 3. ნაწილ. მნიშვნ. (და) აჰა, (და) აი
laistida
laistjan
ზმნა
ʘ ვინმეს, რაიმეს მისდევს, მიჰყვება
Iesu
Iēsus
საკუთარი სახელი
Jesus
Seimon
Seimōn
საკუთარი სახელი
სიმონი
Paitrus
Paítrus
საკუთარი სახელი
პეტრე
jah
jah
კავშირი
და
anþar
anþar
ზედსართავი სახელი
სხვა, მეორე, კიდევ ერთი
siponeis
sipōneis
არსებითი სახელი
მოწაფე, მიმდევარი; მოციქული
. sah
sah
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(sōh მდედრ.; þatuh საშ.) 1. ეს; ის; 2. პირ. ნაცვალსახ. მნიშვნ. ის; ის კი ..., ხოლო ის ...; 3. მიმართ. ნაცვალსახ. მნიშვნ. ის, რომელიც; ის, ვინც
þan
þan
ზმნიზედა, კავშირი
მაშინ, იმ დროს; როდესაც; როგორც კი
siponeis
sipōneis
არსებითი სახელი
მოწაფე, მიმდევარი; მოციქული
was
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
kunþs
kunþs
ზედსართავი სახელი
ცნობილი; ნაცნობი
þamma
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
gudjin
gudja
არსებითი სახელი
მღვდელი; sa aúhumista gudja აგრ. sa reikista gudja მღვდელმთავარი
jah
jah
კავშირი
და
miþinngalaiþ
miþinngaleiþan
ზმნა
ვინმესთან ერთად სადმე შესვლა (შევა)
miþ
miþ
წინდებული
(მიც.)-თან; -თან ერთად
Iesua
Iēsus
საკუთარი სახელი
Jesus
in
in
წინდებული
(ნათ., მიც., ბრალდ.) 1. -ში; რისამე შიგნით (სივრცითი მნიშვნელობით); 2. -ში, შემდეგ (დროითი მნიშვნელობით)
rohsn
rōhsns
არსებითი სახელი
ეზო
þis
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
gudjins
gudja
არსებითი სახელი
მღვდელი; sa aúhumista gudja აგრ. sa reikista gudja მღვდელმთავარი
. 16.
კავშირი
ყოველთვის წინადადების დასაწყისში: 1) ხოლო, და; 2) მაგრამ, არამედ; 3) თუკი, თუ; ძვ. ქართ. უკეთუ
Paitrus
Paítrus
საკუთარი სახელი
პეტრე
stoþ
standan
ზმნა
დგომა (დგას); დადგომა
at
at
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) -თან, -კენ, -ში, -ზე; -მდე; განმავლობაში
daurom
daúrō
არსებითი სახელი
ჭიშკარი, კარი
uta
ūta
ზმნიზედა
გარეთ
. þaruh
þaruh
ზმნიზედა, კავშირი
1. იქ, იქვე; 2. მაშინ; 3. ნაწილ. მნიშვნ. (და) აჰა, (და) აი
usiddja
usgaggan
ზმნა
(ნამყ. usiddja) 1. გასვლა (გავა), გამოსვლა; 2. წასვლა (წავა)
ut
ūt
ზმნიზედა
(იხმ. მხოლოდ მოძრაობის აღმნიშვნელ ზმნ.-ებთან) გარეთ; გა-, გამო-; usgaggan ūt გარეთ გა(მო)სვლა; usdreiban ūt გარეთ გა(მო)გდება / გა(მო)ყრა
sa
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
siponeis
sipōneis
არსებითი სახელი
მოწაფე, მიმდევარი; მოციქული
anþar
anþar
ზედსართავი სახელი
სხვა, მეორე, კიდევ ერთი
, saei
saei
მიმართებითი ნაცვალსახელი
(sōei მდედრ.; þatei საშ.) ის, რომელიც; ის, ვინც
was
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
kunþs
kunþs
ზედსართავი სახელი
ცნობილი; ნაცნობი
þamma
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
gudjin
gudja
არსებითი სახელი
მღვდელი; sa aúhumista gudja აგრ. sa reikista gudja მღვდელმთავარი
, jah
jah
კავშირი
და
qaþ
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
daurawardai
daúrawarda
არსებითი სახელი
მეკარე ქალი, კარის დარაჯი ქალი
jah
jah
კავშირი
და
attauh
attiuhan
ზმნა
მიყვანა (მიიყვანს); მოყვანა; inn attiuhan შეყვანა
inn
inn
ზმნიზედა
შიგნით
Paitru
Paítrus
საკუთარი სახელი
პეტრე
. 17. þaruh
þaruh
ზმნიზედა, კავშირი
1. იქ, იქვე; 2. მაშინ; 3. ნაწილ. მნიშვნ. (და) აჰა, (და) აი
qaþ
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
jaina
jains
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ის (იბრუნვის როგორც ძლ. ზედს.)
þiwi
þiwi
არსებითი სახელი
მსახური ქალი; მხევალი
, so
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ეს; ის (იხ. sa)
daurawardo
daúrawardō
არსებითი სახელი
მეკარე ქალი, კარის დარაჯი ქალი
, du
du
წინდებული
(მიც.) -კენ, -მდე; -ში
Paitrau
Paítrus
საკუთარი სახელი
პეტრე
: ibai
ibai
ნაწილაკი
კითხვ. 1. განა არ; ნუთუ არ; 2. რათა არ (აგრ. iba)
jah
jah
კავშირი
და
þu
þū
პირის ნაცვალსახელი
შენ
þize
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
siponje
sipōneis
არსებითი სახელი
მოწაფე, მიმდევარი; მოციქული
is¹
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
þis
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
mans
manna
არსებითი სახელი
1. ადამიანი; 2. კაცი, მამაკაცი; ni manna არავინ; manna þrūtsfill habands კეთროვანი; sunus mans ძე კაცისა, იესო ქრისტე
?
კავშირი
ყოველთვის წინადადების დასაწყისში: 1) ხოლო, და; 2) მაგრამ, არამედ; 3) თუკი, თუ; ძვ. ქართ. უკეთუ
is
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
qaþ
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
ni
ni
ნაწილაკი
არ; ni im არ ვარ; ni sijaiþ არ იყოთ; ნუ იქნებით; ni briggais uns in fraistubnjai ნუ შეგვიყვან ჩვენ განსაცდელში
im¹
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
. 18. þaruh
þaruh
ზმნიზედა, კავშირი
1. იქ, იქვე; 2. მაშინ; 3. ნაწილ. მნიშვნ. (და) აჰა, (და) აი
stoþun
standan
ზმნა
დგომა (დგას); დადგომა
skalkos
skalks
არსებითი სახელი
1. მსახური; 2. მონა
jah
jah
კავშირი
და
andbahtos
andbahts
არსებითი სახელი
მსახური, მოსამსახურე
haurja
haúri
არსებითი სახელი
1. ნაკვერცხალი; 2. (pl haúrja) კოცონი, ცეცხლი
waurkjandans
waúrkjan
ზმნა
(ნამყ. waúrhta) 1. რისამე გაკეთება (გააკეთებს); 2. მუშაობა (მუშაობს), შრომა; haúrja waúrkjan კოცონის / ცეცხლის დანთება
, unte
untē
კავშირი
1. სანამ (არ), ვიდრე (არ); 2. (იმ დროს) როდესაც; მაშინ; 3. იმიტომ რომ, რადგანაც, ვინაიდან
kald
kalds
ზედსართავი სახელი
ცივი
was
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
, jah
jah
კავშირი
და
warmidedun
warmjan
ზმნა
1. გათბობა (გაათბობს); 2. სათუთად მოვლა (მოუვლის), ხელის გულზე ტარება; sik warmjan თავის გათბობა; ʘ თბება
sik
sik
უკუქცევითი ნაცვალსახელი
თავისი თავი; თავის თავს
; jah
jah
კავშირი
და
þan
þan
ზმნიზედა, კავშირი
მაშინ, იმ დროს; როდესაც; როგორც კი
was
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
miþ
miþ
წინდებული
(მიც.)-თან; -თან ერთად
im
eis
პირის ნაცვალსახელი
ისინი (იხ. აგრ. is პირ. ნაცვალსახ.)
Paitrus
Paítrus
საკუთარი სახელი
პეტრე
standands
standan
ზმნა
დგომა (დგას); დადგომა
jah
jah
კავშირი
და
warmjands
warmjan
ზმნა
1. გათბობა (გაათბობს); 2. სათუთად მოვლა (მოუვლის), ხელის გულზე ტარება; sik warmjan თავის გათბობა; ʘ თბება
sik
sik
უკუქცევითი ნაცვალსახელი
თავისი თავი; თავის თავს
. 19.
კავშირი
ყოველთვის წინადადების დასაწყისში: 1) ხოლო, და; 2) მაგრამ, არამედ; 3) თუკი, თუ; ძვ. ქართ. უკეთუ
sa
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
auhumista
aúhumists
aúhuma- აღმატ. ხარ.
gudja
gudja
არსებითი სახელი
მღვდელი; sa aúhumista gudja აგრ. sa reikista gudja მღვდელმთავარი
frah
fraíhnan
ზმნა
კითხვა (ჰკითხავს), შეკითხვა, კითხვის დასმა
Iesu
Iēsus
საკუთარი სახელი
Jesus
bi
bi
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) -ზე; შესახებ; -თან; ახლოს; ირგვლივ
siponjans
sipōneis
არსებითი სახელი
მოწაფე, მიმდევარი; მოციქული
is
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
jah
jah
კავშირი
და
bi
bi
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) -ზე; შესახებ; -თან; ახლოს; ირგვლივ
laisein
laiseins
არსებითი სახელი
მოძღვრება, დოქტრინა, სწავლება
is
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
. 20. andhof
andhafjan
ზმნა
(ნამყ. andhof) პასუხის გაცემა (გასცემს), მიგება
imma
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
Iesus
Iēsus
საკუთარი სახელი
Jesus
: ik
ik
პირის ნაცვალსახელი
მე
andaugjo
andaugjō
ზმნიზედა
ღიად; დაუფარავად
rodida
rōdjan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის); ლაპარაკი
manasedai
manasēþs
არსებითი სახელი
(d) 1. ქვეყანა, მსოფლიო, კაცობრიობა; ძვ. ქართ. სოფელი; 2. დიდძალი ხალხი, ხალხის სიმრავლე
; ik
ik
პირის ნაცვალსახელი
მე
sinteino
sinteinō
ზმნიზედა
მუდამ, ყოველთვის, მარად
laisida
laisjan
ზმნა
1. სწავლება (ასწავლის), დამოძღვრა; 2. (sik) სწავლა (სწავლობს), ცოდნის მიღება
in
in
წინდებული
(ნათ., მიც., ბრალდ.) 1. -ში; რისამე შიგნით (სივრცითი მნიშვნელობით); 2. -ში, შემდეგ (დროითი მნიშვნელობით)
gaqumþai
gaqumþs
არსებითი სახელი
1. ებრაელთა ტაძარი, სინაგოგა; ძვ. ქართ. შესაკრებელი; 2. შეკრება, თავყრილობა; სინედრიონი; ძვ. ქართ. კრებული
jah
jah
კავშირი
და
in
in
წინდებული
(ნათ., მიც., ბრალდ.) 1. -ში; რისამე შიგნით (სივრცითი მნიშვნელობით); 2. -ში, შემდეგ (დროითი მნიშვნელობით)
gudhusa
gudhūs
არსებითი სახელი
ტაძარი
, þarei
þarei
ზმნიზედა, კავშირი
(იქ) სადაც
sinteino
sinteinō
ზმნიზედა
მუდამ, ყოველთვის, მარად
Iudaieis
Iudaius
არსებითი სახელი
იუდეველი; ძვ. ქართ. ჰურია (აგრ. Judaius)
gaqimand
gaqiman
ზმნა
1. შეკრება (შეიკრიბება, შეიკრიბებიან), შეგროვება; 2. სადმე მისვლა (მივა, მივლენ); მოსვლა
, jah
jah
კავშირი
და
þiubjo
þiubjō
ზმნიზედა
საიდუმლოდ, ფარულად
ni
ni
ნაწილაკი
არ; ni im არ ვარ; ni sijaiþ არ იყოთ; ნუ იქნებით; ni briggais uns in fraistubnjai ნუ შეგვიყვან ჩვენ განსაცდელში
rodida
rōdjan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის); ლაპარაკი
waiht
waíht
არსებითი სახელი
რაიმე, რაღაც (მხოლოდ შესიტყვებაში ni waíht არაფერი)
, 21. ƕis
ƕas
კითხვითი ნაცვალსახელი
(მდედრ. ƕō; საშ. ƕa) 1. ვინ; რა; რომელი; 2. განუსაზღვ. ნაცვალსახ. მნიშვნ. ვინმე, ვიღაც; რაიმე, რაღაც; 3. (ƕa, ƕis) რატომ, რისთვის, რას; ძვ. ქართ. რაჲსა; und ƕa როდემდე
mik
ik
პირის ნაცვალსახელი
მე
fraihnis
fraíhnan
ზმნა
კითხვა (ჰკითხავს), შეკითხვა, კითხვის დასმა
? fraihn
fraíhnan
ზმნა
კითხვა (ჰკითხავს), შეკითხვა, კითხვის დასმა
þans
þai
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
მრ. რ. ისინი (იხ. sa)
hausjandans
hausjan
ზმნა
1. სმენა (ესმის), გაგონება; 2. მოსმენა (მოისმენს, მოუსმენს)
ƕa
ƕas
კითხვითი ნაცვალსახელი
(მდედრ. ƕō; საშ. ƕa) 1. ვინ; რა; რომელი; 2. განუსაზღვ. ნაცვალსახ. მნიშვნ. ვინმე, ვიღაც; რაიმე, რაღაც; 3. (ƕa, ƕis) რატომ, რისთვის, რას; ძვ. ქართ. რაჲსა; und ƕa როდემდე
rodidedjau
rōdjan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის); ლაპარაკი
du
du
წინდებული
(მიც.) -კენ, -მდე; -ში
im
eis
პირის ნაცვალსახელი
ისინი (იხ. აგრ. is პირ. ნაცვალსახ.)
: sai
sai
ზმნიზედა
აჰა! აი! ნახე(თ)!
, þai
þai
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
მრ. რ. ისინი (იხ. sa)
witun
witan¹
ზმნა
რისამე ცოდნა (იცის); რისამე შესახებ ცოდნის / წარმოდგენის ქონა
þatei
þatei
კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
1. რომ; 2. რომელიც; ვინც; 3. ვინაიდან, რადგან(აც), იმიტომ რომ; ძვ. ქართ. რამეთუ
qaþ
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
ik
ik
პირის ნაცვალსახელი
მე
. 22.
კავშირი
ყოველთვის წინადადების დასაწყისში: 1) ხოლო, და; 2) მაგრამ, არამედ; 3) თუკი, თუ; ძვ. ქართ. უკეთუ
þata
þata
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ის (იხ. sa)
qiþandin
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
imma
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
, sums
sums
განუსაზღვრელი ნაცვალსახელი
ვინმე, ვიღაც; რაიმე, რაღაც; ერთ-ერთი; ზოგი, ზოგიერთი (იბრუნვის როგორც ძლ. ზედს.)
andbahte
andbahts
არსებითი სახელი
მსახური, მოსამსახურე
atstandands
atstandan
ზმნა
(ნამყ. atstōþ) 1. ახლოს / გვერდით დგომა (დგას); 2. მისვლა; მიდგომა; ძვ. ქართ. მიხდომა
gaf
giban
ზმნა
მიცემა (მისცემს), მოცემა; ბოძება; andawaúrdi giban პასუხის გაცემა, მიგება
slah
slahs
არსებითი სახელი
1. დარტყმა; 2. გადატ. ბედის დარტყმა; ჭირი, გასაჭირი; slahs lōfin სილის გაწვნა, სახეში ხელის გარტყმა
lofin
lōfa
არსებითი სახელი
ხელისგული
Iesua
Iēsus
საკუთარი სახელი
Jesus
qaþuh
qaþuh
= qaþ (qiþan-ის ნამყ. დრ., მხ. რ.) + -uh
: swau
swau
ზმნიზედა
ასე? ამგვარად?
andhafjis
andhafjan
ზმნა
(ნამყ. andhof) პასუხის გაცემა (გასცემს), მიგება
þamma
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
reikistin
reikists
reikeis-ის აღმატ. ხარ.
gudjin
gudja
არსებითი სახელი
მღვდელი; sa aúhumista gudja აგრ. sa reikista gudja მღვდელმთავარი
? 23. andhof
andhafjan
ზმნა
(ნამყ. andhof) პასუხის გაცემა (გასცემს), მიგება
(imma)
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
Iesus
Iēsus
საკუთარი სახელი
Jesus
: jabai
jabai
კავშირი
if; whether; even if; althoiuugh
ubilaba
ubilaba
ზმნიზედა
ცუდად; ავად; ubilaba habands ავადმყოფი, სნეული
rodida
rōdjan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის); ლაპარაკი
, weitwodei
weitwōdjan
ზმნა
1. რისამე მოწმობა (მოწმობს), მოწმედ ყოფნა; რისამე დამოწმება, დადასტურება; 2. დამოწმება (დაემოწმება); ʘ რაიმეს მოწმობს; მოწმედ ყოფნა; ჩვენების მიცემა; galiug weitwōdjan ცრუმოწმეობა, ცრუმოწმედ გამოსვლა
bi
bi
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) -ზე; შესახებ; -თან; ახლოს; ირგვლივ
þata
þata
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ის (იხ. sa)
ubil
ubils
ზედსართავი სახელი
1. ბოროტი, ავი; 2. ცუდი, უვარგისი; 3. არსებ. მნიშვნ. ბოროტება; ubil habands სნეული, ავადმყოფი
, aiþþau
aíþþau
კავშირი
1. ან; თუ; 2. თორემ; წინააღმდეგ შემთხვევაში
jabai
jabai
კავშირი
if; whether; even if; althoiuugh
waila
waíla
ზმნიზედა
კარგად
, duƕe
duƕē
ზმნიზედა
რატომ
mik
ik
პირის ნაცვალსახელი
მე
slahis
slahan
ზმნა
დარტყმა (დაარტყამს); ცემა
? 24. þanuh
þanuh
კავშირი, ზმნიზედა
1. მერე, შემდეგ; 2. მაშინ, იმ დროს; þanuh þan როდესაც
insandida
insandjan
ზმნა
გაგზავნა (გაგზავნის, გაუგზავნის); წარგზავნა
ina
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
Annas
Annas
საკუთარი სახელი
ანნა, ძვ. ქართ. ანა, ანნა
gabundanana
gabundans
gabindan-ის მიმღ. II
du
du
წინდებული
(მიც.) -კენ, -მდე; -ში
Kajafin
Kajafa
საკუთარი სახელი
კაიაფა
, þamma
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
maistin
maists
ზედსართავი სახელი
(mikils-ის აღმატ. ხარ.) უდიდესი, ყველაზე დიდი; მთავარი; sa maista gudja მღვდელმთავარი
gudjin
gudja
არსებითი სახელი
მღვდელი; sa aúhumista gudja აგრ. sa reikista gudja მღვდელმთავარი
. 25.
კავშირი
ყოველთვის წინადადების დასაწყისში: 1) ხოლო, და; 2) მაგრამ, არამედ; 3) თუკი, თუ; ძვ. ქართ. უკეთუ
Seimon
Seimōn
საკუთარი სახელი
სიმონი
Paitrus
Paítrus
საკუთარი სახელი
პეტრე
was
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
standands
standan
ზმნა
დგომა (დგას); დადგომა
jah
jah
კავშირი
და
warmjands
warmjan
ზმნა
1. გათბობა (გაათბობს); 2. სათუთად მოვლა (მოუვლის), ხელის გულზე ტარება; sik warmjan თავის გათბობა; ʘ თბება
sik
sik
უკუქცევითი ნაცვალსახელი
თავისი თავი; თავის თავს
. þaruh
þaruh
ზმნიზედა, კავშირი
1. იქ, იქვე; 2. მაშინ; 3. ნაწილ. მნიშვნ. (და) აჰა, (და) აი
qeþun
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
du
du
წინდებული
(მიც.) -კენ, -მდე; -ში
imma
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
: niu
niu
ნაწილაკი
განა არ; ნუთუ არ
jah
jah
კავშირი
და
þu
þū
პირის ნაცვალსახელი
შენ
þize
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
siponje
sipōneis
არსებითი სახელი
მოწაფე, მიმდევარი; მოციქული
þis
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
is¹
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
?
კავშირი
ყოველთვის წინადადების დასაწყისში: 1) ხოლო, და; 2) მაგრამ, არამედ; 3) თუკი, თუ; ძვ. ქართ. უკეთუ
is
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
afaiaik
afaikan
ზმნა
უარყოფა (უარყოფს); უარის თქმა
jah
jah
კავშირი
და
qaþ
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
: ne
ნაწილაკი
არა; iþ is afaiaik jah qaþ: ne, ni im ხოლო მან უარყო და თქვა: „არა, არ ვარ“
, ni
ni
ნაწილაკი
არ; ni im არ ვარ; ni sijaiþ არ იყოთ; ნუ იქნებით; ni briggais uns in fraistubnjai ნუ შეგვიყვან ჩვენ განსაცდელში
im¹
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
. 26. qaþ
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
sums
sums
განუსაზღვრელი ნაცვალსახელი
ვინმე, ვიღაც; რაიმე, რაღაც; ერთ-ერთი; ზოგი, ზოგიერთი (იბრუნვის როგორც ძლ. ზედს.)
þize
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
skalke
skalks
არსებითი სახელი
1. მსახური; 2. მონა
þis
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
maistins
maists
ზედსართავი სახელი
(mikils-ის აღმატ. ხარ.) უდიდესი, ყველაზე დიდი; მთავარი; sa maista gudja მღვდელმთავარი
gudjins
gudja
არსებითი სახელი
მღვდელი; sa aúhumista gudja აგრ. sa reikista gudja მღვდელმთავარი
, sah
sah
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(sōh მდედრ.; þatuh საშ.) 1. ეს; ის; 2. პირ. ნაცვალსახ. მნიშვნ. ის; ის კი ..., ხოლო ის ...; 3. მიმართ. ნაცვალსახ. მნიშვნ. ის, რომელიც; ის, ვინც
niþjis
niþjis
არსებითი სახელი
ნათესავი
was
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
þammei
saei
მიმართებითი ნაცვალსახელი
(sōei მდედრ.; þatei საშ.) ის, რომელიც; ის, ვინც
afmaimait
afmaitan
ზმნა
მოკვეთა (მოკვეთს, მოჰკვეთს); მოჭრა
Paitrus
Paítrus
საკუთარი სახელი
პეტრე
auso
ausō
არსებითი სახელი
ყური
: niu
niu
ნაწილაკი
განა არ; ნუთუ არ
þuk
þū
პირის ნაცვალსახელი
შენ
saƕ
saíƕan
ზმნა
1. ხედვა (ხედავს); დანახვა; 2. ბრძანებ. იცოდე(თ)!
ik
ik
პირის ნაცვალსახელი
მე
in
in
წინდებული
(ნათ., მიც., ბრალდ.) 1. -ში; რისამე შიგნით (სივრცითი მნიშვნელობით); 2. -ში, შემდეგ (დროითი მნიშვნელობით)
aurtigarda
aúrtigards
არსებითი სახელი
ბაღი
miþ
miþ
წინდებული
(მიც.)-თან; -თან ერთად
imma
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
? 27. þaruh
þaruh
ზმნიზედა, კავშირი
1. იქ, იქვე; 2. მაშინ; 3. ნაწილ. მნიშვნ. (და) აჰა, (და) აი
aftra
aftra
ზმნიზედა
1. კვლავ; ისევ; 2. უკან; უკანვე
afaiaik
afaikan
ზმნა
უარყოფა (უარყოფს); უარის თქმა
Paitrus
Paítrus
საკუთარი სახელი
პეტრე
, jah
jah
კავშირი
და
suns
suns
ზმნიზედა
მალე, უცებ; მყისვე, მაშინვე
hana
hana
არსებითი სახელი
მამალი
hrukida
hrūkjan
ზმნა
ყივილი (ყივის), დაყივლება (ითქმის მამლის შესახებ)
. 28.
კავშირი
ყოველთვის წინადადების დასაწყისში: 1) ხოლო, და; 2) მაგრამ, არამედ; 3) თუკი, თუ; ძვ. ქართ. უკეთუ
eis
eis
პირის ნაცვალსახელი
ისინი (იხ. აგრ. is პირ. ნაცვალსახ.)
tauhun
tiuhan
ზმნა
1. წაყვანა (წაიყვანს); მიყვანა; გაძღოლა; 2. მოწევა (მოსწევს), გაწევა; მოქაჩვა, გაქაჩვა; თრევა
Iesu
Iēsus
საკუთარი სახელი
Jesus
fram
fram
ზმნიზედა, წინდებული
(მიც.) წინ; -დან
Kajafin
Kajafa
საკუთარი სახელი
კაიაფა
in
in
წინდებული
(ნათ., მიც., ბრალდ.) 1. -ში; რისამე შიგნით (სივრცითი მნიშვნელობით); 2. -ში, შემდეგ (დროითი მნიშვნელობით)
praitoriaun
praitōriaún
არსებითი სახელი
პრეტორიუმი
. þanuh
þanuh
კავშირი, ზმნიზედა
1. მერე, შემდეგ; 2. მაშინ, იმ დროს; þanuh þan როდესაც
was
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
maurgins
maúrgins
არსებითი სახელი
დილა; du maúrgina ხვალ
,
კავშირი
ყოველთვის წინადადების დასაწყისში: 1) ხოლო, და; 2) მაგრამ, არამედ; 3) თუკი, თუ; ძვ. ქართ. უკეთუ
eis
eis
პირის ნაცვალსახელი
ისინი (იხ. აგრ. is პირ. ნაცვალსახ.)
ni
ni
ნაწილაკი
არ; ni im არ ვარ; ni sijaiþ არ იყოთ; ნუ იქნებით; ni briggais uns in fraistubnjai ნუ შეგვიყვან ჩვენ განსაცდელში
iddjedun
gaggan
ზმნა
(ნამყ. iddja, აგრ. gaggida) 1) სვლა (მიდის), სიარული; 2) წასვლა (წავა); მისვლა
in
in
წინდებული
(ნათ., მიც., ბრალდ.) 1. -ში; რისამე შიგნით (სივრცითი მნიშვნელობით); 2. -ში, შემდეგ (დროითი მნიშვნელობით)
praitoria(un)
praitōriaún
არსებითი სახელი
პრეტორიუმი
, ei
ei
კავშირი, ნაწილაკი
1. რათა; რომ; თითქოს; 2. (ენკლიტიკურად -ei) : მიმართ. ნაწილ. : izei (is + -ei) (ის) ვინც; (ის) რომელიც; þarei (þar + -ei) (იქ) სადაც და ა.შ.
ni
ni
ნაწილაკი
არ; ni im არ ვარ; ni sijaiþ არ იყოთ; ნუ იქნებით; ni briggais uns in fraistubnjai ნუ შეგვიყვან ჩვენ განსაცდელში
bisaulnodedeina
bisaulnan
ზმნა
შებილწვა (შეიბილწება), გაუწმინდურება
, ak
ak
კავშირი
მაგრამ; ხოლო; და მაინც
matidedeina
matjan
ზმნა
ჭამა (ჭამს); ʘ იკვებება
pasxa
pasxa
არსებითი სახელი
პასექი (ებრაული დღესასწაული) (აგრ. paska)
. 29. þaruh
þaruh
ზმნიზედა, კავშირი
1. იქ, იქვე; 2. მაშინ; 3. ნაწილ. მნიშვნ. (და) აჰა, (და) აი
atiddja
atgaggan
ზმნა
(ნამყ. atiddja) მისვლა (მივა), მიახლოება; მოსვლა, სვლა; dalaþ atgaggan ჩამოსვლა; atgaggan nēƕ მიახლოება, ახლოს მისვლა
ut
ūt
ზმნიზედა
(იხმ. მხოლოდ მოძრაობის აღმნიშვნელ ზმნ.-ებთან) გარეთ; გა-, გამო-; usgaggan ūt გარეთ გა(მო)სვლა; usdreiban ūt გარეთ გა(მო)გდება / გა(მო)ყრა
Peilatus
Peilātus
საკუთარი სახელი
პილატე
du
du
წინდებული
(მიც.) -კენ, -მდე; -ში
im
eis
პირის ნაცვალსახელი
ისინი (იხ. აგრ. is პირ. ნაცვალსახ.)
jah
jah
კავშირი
და
qaþ
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
: ƕo
ƕas
კითხვითი ნაცვალსახელი
(მდედრ. ƕō; საშ. ƕa) 1. ვინ; რა; რომელი; 2. განუსაზღვ. ნაცვალსახ. მნიშვნ. ვინმე, ვიღაც; რაიმე, რაღაც; 3. (ƕa, ƕis) რატომ, რისთვის, რას; ძვ. ქართ. რაჲსა; und ƕa როდემდე
wrohe
wrōhs
არსებითი სახელი
ბრალდება, ბრალი
bairiþ
baíran
ზმნა
1. ტარება (ატარებს); მიტანა; მიყვანა; 2. შობა (შობს), გაჩენა; wrōh baíran ბრალის დადება
ana
ana
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) -ზე, -თან; -ში; -კენ
þana
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
mannan
manna
არსებითი სახელი
1. ადამიანი; 2. კაცი, მამაკაცი; ni manna არავინ; manna þrūtsfill habands კეთროვანი; sunus mans ძე კაცისა, იესო ქრისტე
? 30. andhofun
andhafjan
ზმნა
(ნამყ. andhof) პასუხის გაცემა (გასცემს), მიგება
jah
jah
კავშირი
და
qeþun
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
du
du
წინდებული
(მიც.) -კენ, -მდე; -ში
imma
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
: nih
nih
კავშირი
(და) არც; არ; þarei nih malo nih nidwa frawardeiþ სადაც ვერც ჟანგი და ვერც მღილი ვერა ღრღნის; jabai ... dauþans ni urreisand, nih Xristus urrais თუ მკვდრები არ აღდგებიან, არც ქრისტე აღმდგარა; nih wesi sa ubiltojis ... ეს რომ ბოროტმოქმედი არ იყოს ...; nih ahjaiþ þatei qemjau lagjan gawairþi ana airþa ნუ გგონიათ / არ იფიქროთ, თითქოს მოვედი, რათა მშვიდობა მომეტანა ამ ქვეყნად
wesi
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
sa
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
ubiltojis
ubiltōjis
ზედსართავი სახელი
1. ავკაცი, ბოროტი / ავი საქმის ჩამდენი; 2. არსებ. მნიშვნ. ბოროტმოქმედი
, ni
ni
ნაწილაკი
არ; ni im არ ვარ; ni sijaiþ არ იყოთ; ნუ იქნებით; ni briggais uns in fraistubnjai ნუ შეგვიყვან ჩვენ განსაცდელში
þau
þau
ზმნიზედა, კავშირი
1. თუ; 2. ვიდრე (აგრ. þauh); ni þau არა, არ; არც; ძვ. ქართ. არამც(ა)
weis
weis
პირის ნაცვალსახელი
ჩვენ
atgebeima
atgiban
ზმნა
მიცემა (მისცემს); გადაცემა, გაცემა
þus
þū
პირის ნაცვალსახელი
შენ
ina
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
. 31. þaruh
þaruh
ზმნიზედა, კავშირი
1. იქ, იქვე; 2. მაშინ; 3. ნაწილ. მნიშვნ. (და) აჰა, (და) აი
qaþ
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
im
eis
პირის ნაცვალსახელი
ისინი (იხ. აგრ. is პირ. ნაცვალსახ.)
Peilatus
Peilātus
საკუთარი სახელი
პილატე
: nimiþ
niman
ზმნა
1. აღება (აიღებს); აყვანა; 2. მიღება (მიიღებს); 3. წაღება (წაიღებს); წაყვანა; rūna niman ბჭობის გამართვა, მოთათბირება; niman qēn ცოლის შერთვა
ina
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
jus
jūs
პირის ნაცვალსახელი
თქვენ
jah
jah
კავშირი
და
bi
bi
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) -ზე; შესახებ; -თან; ახლოს; ირგვლივ
witoda
witōþ
არსებითი სახელი
(d) რჯული; კანონი
izwaramma
izwar
კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
(პირ. ნაცვალსახ. jūs-ის ნათ. ბრუნვის ფორმა) თქვენი
stojiþ
stōjan
ზმნა
(ნამყ. stauida) 1. განსჯა (განსჯის), გასამართლება; 2. განკითხვა (განიკითხავს)
ina
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
.
კავშირი
ყოველთვის წინადადების დასაწყისში: 1) ხოლო, და; 2) მაგრამ, არამედ; 3) თუკი, თუ; ძვ. ქართ. უკეთუ
eis
eis
პირის ნაცვალსახელი
ისინი (იხ. აგრ. is პირ. ნაცვალსახ.)
qeþunuh
qeþunuh
= qeþun (qiþan-ის ნამყ. დრ., მრ. რ.) + -uh
du
du
წინდებული
(მიც.) -კენ, -მდე; -ში
imma
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
Iudaieis
Iudaius
არსებითი სახელი
იუდეველი; ძვ. ქართ. ჰურია (აგრ. Judaius)
: unsis
weis
პირის ნაცვალსახელი
ჩვენ
ni
ni
ნაწილაკი
არ; ni im არ ვარ; ni sijaiþ არ იყოთ; ნუ იქნებით; ni briggais uns in fraistubnjai ნუ შეგვიყვან ჩვენ განსაცდელში
skuld
skulds
skulan-ის მიმღ. II
ist
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
usqiman
usqiman
ზმნა
მოკვლა (მოკლავს)
manne
manna
არსებითი სახელი
1. ადამიანი; 2. კაცი, მამაკაცი; ni manna არავინ; manna þrūtsfill habands კეთროვანი; sunus mans ძე კაცისა, იესო ქრისტე
ainummehun
ainshun
განუსაზღვრელი ნაცვალსახელი
ვინმე; რაიმე (უარყოფით წინადადებებში); ni ainshun არავინ; არაფერი; არც ერთი
. 32. ei
ei
კავშირი, ნაწილაკი
1. რათა; რომ; თითქოს; 2. (ენკლიტიკურად -ei) : მიმართ. ნაწილ. : izei (is + -ei) (ის) ვინც; (ის) რომელიც; þarei (þar + -ei) (იქ) სადაც და ა.შ.
waurd
waúrd
არსებითი სახელი
სიტყვა
fraujins
frauja
არსებითი სახელი
ბატონი, უფალი; მბრძანებელი
usfullnodedi
usfullnan
ზმნა
1. აღსრულება (აღსრულდება), შესრულება; 2. დასრულება (დასრულდება); 3. გავსება (გაივსება), ავსება
, þatei
þatei
კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
1. რომ; 2. რომელიც; ვინც; 3. ვინაიდან, რადგან(აც), იმიტომ რომ; ძვ. ქართ. რამეთუ
qaþ
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
, bandwjands
bandwjan
ზმნა
1. მინიშნება (მიანიშნებს), აღნიშვნა, მითითება; 2. მხილება (ამხილებს), გამოჩინება; 3. ხელის ნიშნებით მოხმობა (მოუხმობს), დაძახება
ƕileikamma
ƕileiks
ზედსართავი სახელი
1. როგორი, რანაირი; 2. რომელი
dauþau
dauþus
არსებითი სახელი
სიკვდილი
skulda
skulan
ზმნა
(აწმყ. skal; ნამყ. skulda; მიმღ. II skulds) ვალდებულების ან მოვალეობის ქონა (აქვს); ʘ ვალდებულია; მოვალეა; მართებს; skuld ist ა) სავალდებულოა, საჭიროა; ბ) მართებულია, ნებადართულია; სათანადოა, შესაფერისია
gaswiltan
gaswiltan
ზმნა
მოკვდომა (მოკვდება), გარდაცვალება
. 33. [ þaruh
þaruh
ზმნიზედა, კავშირი
1. იქ, იქვე; 2. მაშინ; 3. ნაწილ. მნიშვნ. (და) აჰა, (და) აი
] galaiþ
galeiþan
ზმნა
1. წასვლა (წავა); გამგზავრება; 2. მისვლა (მივა); მოსვლა; 3. სვლა (მიდის)
in
in
წინდებული
(ნათ., მიც., ბრალდ.) 1. -ში; რისამე შიგნით (სივრცითი მნიშვნელობით); 2. -ში, შემდეგ (დროითი მნიშვნელობით)
praitauria
praitōriaún
არსებითი სახელი
პრეტორიუმი
aftra
aftra
ზმნიზედა
1. კვლავ; ისევ; 2. უკან; უკანვე
Peilatus
Peilātus
საკუთარი სახელი
პილატე
jah
jah
კავშირი
და
wopida
wōpjan
ზმნა
1. დაძახება (დაუძახებს), მოხმობა; 2. ყვირილი (ყვირის); დაყვირება, ხმამაღლა შეძახება
Iesu
Iēsus
საკუთარი სახელი
Jesus
qaþuh
qaþuh
= qaþ (qiþan-ის ნამყ. დრ., მხ. რ.) + -uh
imma
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
: þu
þū
პირის ნაცვალსახელი
შენ
is¹
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
þiudans
þiudans
არსებითი სახელი
მეფე; მეუფე, მბრძანებელი
Iudaie
Iudaius
არსებითი სახელი
იუდეველი; ძვ. ქართ. ჰურია (აგრ. Judaius)
? 34. andhof
andhafjan
ზმნა
(ნამყ. andhof) პასუხის გაცემა (გასცემს), მიგება
Iesus
Iēsus
საკუთარი სახელი
Jesus
: abu
abu
= af წინდ. + -u ნაწილ.
þus
þū
პირის ნაცვალსახელი
შენ
silbin
silba
ზედსართავი სახელი
სსტ. თვითონ; თავად
þu
þū
პირის ნაცვალსახელი
შენ
þata
þata
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ის (იხ. sa)
qiþis
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
þau
þau
ზმნიზედა, კავშირი
1. თუ; 2. ვიდრე (აგრ. þauh); ni þau არა, არ; არც; ძვ. ქართ. არამც(ა)
anþarai
anþar
ზედსართავი სახელი
სხვა, მეორე, კიდევ ერთი
þus
þū
პირის ნაცვალსახელი
შენ
qeþun
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
bi
bi
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) -ზე; შესახებ; -თან; ახლოს; ირგვლივ
mik
ik
პირის ნაცვალსახელი
მე
? 35. andhof
andhafjan
ზმნა
(ნამყ. andhof) პასუხის გაცემა (გასცემს), მიგება
Peilatus
Peilātus
საკუთარი სახელი
პილატე
: waitei
waitei
ზმნიზედა
1. ნუთუ, განა; 2. შესაძლოა
ik
ik
პირის ნაცვალსახელი
მე
Iudaius
Iudaius
არსებითი სახელი
იუდეველი; ძვ. ქართ. ჰურია (აგრ. Judaius)
im¹
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
? so
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ეს; ის (იხ. sa)
þiuda
þiuda
არსებითი სახელი
1. ხალხი, ერი; 2. (ჩვეულ. მრ. რ. ) წარმართები, არაებრაელები
þeina
þeins
კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
(პირ. ნაცვალსახ. þū- ნათ. ბრუნვის ფორმა) შენი
jah
jah
კავშირი
და
gudjans
gudja
არსებითი სახელი
მღვდელი; sa aúhumista gudja აგრ. sa reikista gudja მღვდელმთავარი
anafulhun
anafilhan
ზმნა
გადაცემა (გადასცემს); გადმოცემა; ჩაბარება
þuk
þū
პირის ნაცვალსახელი
შენ
mis
ik
პირის ნაცვალსახელი
მე
; ƕa
ƕas
კითხვითი ნაცვალსახელი
(მდედრ. ƕō; საშ. ƕa) 1. ვინ; რა; რომელი; 2. განუსაზღვ. ნაცვალსახ. მნიშვნ. ვინმე, ვიღაც; რაიმე, რაღაც; 3. (ƕa, ƕis) რატომ, რისთვის, რას; ძვ. ქართ. რაჲსა; und ƕa როდემდე
gatawides
gataujan
ზმნა
1. გაკეთება (გააკეთებს); ჩადენა; 2. რაიმედ გახდა (გახდის), ქცევა
? 36. andhof
andhafjan
ზმნა
(ნამყ. andhof) პასუხის გაცემა (გასცემს), მიგება
Iesus
Iēsus
საკუთარი სახელი
Jesus
: þiudangardi
þiudangardi
არსებითი სახელი
1. სამეფო; სასუფეველი; 2. მეფობა; მეუფება, სუფევა; 3. მეფის სასახლე; სამეფო კარი
meina
meins
კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
(პირ. ნაცვალსახ. ik-ის ნათ. ბრუნვის ფორმა) ჩემი
nist
nist
= + ist (იხ. wisan¹ ზმნ.)
us
us
წინდებული
(მიც.) 1. -დან, -გან; 2. -ით; რისამე მეშვეობით; რაიმესთან ერთად
þamma
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
fairƕau
faírƕus
არსებითი სახელი
სამყარო, ქვეყანა
;
კავშირი
ყოველთვის წინადადების დასაწყისში: 1) ხოლო, და; 2) მაგრამ, არამედ; 3) თუკი, თუ; ძვ. ქართ. უკეთუ
us
us
წინდებული
(მიც.) 1. -დან, -გან; 2. -ით; რისამე მეშვეობით; რაიმესთან ერთად
þamma
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
fairƕau
faírƕus
არსებითი სახელი
სამყარო, ქვეყანა
wesi
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
meina
meins
კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
(პირ. ნაცვალსახ. ik-ის ნათ. ბრუნვის ფორმა) ჩემი
þiudangardi
þiudangardi
არსებითი სახელი
1. სამეფო; სასუფეველი; 2. მეფობა; მეუფება, სუფევა; 3. მეფის სასახლე; სამეფო კარი
, aiþþau
aíþþau
კავშირი
1. ან; თუ; 2. თორემ; წინააღმდეგ შემთხვევაში
andbahtos
andbahts
არსებითი სახელი
მსახური, მოსამსახურე
meinai
meins
კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
(პირ. ნაცვალსახ. ik-ის ნათ. ბრუნვის ფორმა) ჩემი
usdaudidedeina
usdaudjan
ზმნა
თავის გამოდება (თავს გამოიდებს), გულმოდგინების გამოჩენა; ʘ იღვწის (რისამე გასაკეთებლად)
, ei
ei
კავშირი, ნაწილაკი
1. რათა; რომ; თითქოს; 2. (ენკლიტიკურად -ei) : მიმართ. ნაწილ. : izei (is + -ei) (ის) ვინც; (ის) რომელიც; þarei (þar + -ei) (იქ) სადაც და ა.შ.
ni
ni
ნაწილაკი
არ; ni im არ ვარ; ni sijaiþ არ იყოთ; ნუ იქნებით; ni briggais uns in fraistubnjai ნუ შეგვიყვან ჩვენ განსაცდელში
galewiþs
galēwiþs
galēwjan-ის მიმღ. II
wesjau
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
Iudaium
Iudaius
არსებითი სახელი
იუდეველი; ძვ. ქართ. ჰურია (აგრ. Judaius)
.
კავშირი
ყოველთვის წინადადების დასაწყისში: 1) ხოლო, და; 2) მაგრამ, არამედ; 3) თუკი, თუ; ძვ. ქართ. უკეთუ
nu
ზმნიზედა
1. ახლა, ამჟამად; 2. ამრიგად, ამიტომ, მაშასადამე
þiudangardi
þiudangardi
არსებითი სახელი
1. სამეფო; სასუფეველი; 2. მეფობა; მეუფება, სუფევა; 3. მეფის სასახლე; სამეფო კარი
meina
meins
კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
(პირ. ნაცვალსახ. ik-ის ნათ. ბრუნვის ფორმა) ჩემი
nist
nist
= + ist (იხ. wisan¹ ზმნ.)
þaþro
þaþrō
ზმნიზედა
1. იქიდან; აქედან; 2. შემდეგ, მერე
. 37. þaruh
þaruh
ზმნიზედა, კავშირი
1. იქ, იქვე; 2. მაშინ; 3. ნაწილ. მნიშვნ. (და) აჰა, (და) აი
qaþ
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
imma
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
Peilatus
Peilātus
საკუთარი სახელი
პილატე
: an
an
ნაწილაკი
(კითხვ.) მაშ; აბა
nuh
nūh
ნაწილაკი
მაშ, მაშასადამე
þiudans
þiudans
არსებითი სახელი
მეფე; მეუფე, მბრძანებელი
is¹
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
þu
þū
პირის ნაცვალსახელი
შენ
? andhafjands
andhafjan
ზმნა
(ნამყ. andhof) პასუხის გაცემა (გასცემს), მიგება
Iesus
Iēsus
საკუთარი სახელი
Jesus
[ qaþ
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
]: þu
þū
პირის ნაცვალსახელი
შენ
qiþis
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
ei
ei
კავშირი, ნაწილაკი
1. რათა; რომ; თითქოს; 2. (ენკლიტიკურად -ei) : მიმართ. ნაწილ. : izei (is + -ei) (ის) ვინც; (ის) რომელიც; þarei (þar + -ei) (იქ) სადაც და ა.შ.
þiudans
þiudans
არსებითი სახელი
მეფე; მეუფე, მბრძანებელი
im¹
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
Ik
ik
პირის ნაცვალსახელი
მე
. ik
ik
პირის ნაცვალსახელი
მე
du
du
წინდებული
(მიც.) -კენ, -მდე; -ში
þamma
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
gabaurans
gabaúrans
gabaíran-ის მიმღ. II
im¹
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
jah
jah
კავშირი
და
du
du
წინდებული
(მიც.) -კენ, -მდე; -ში
þamma
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
qam
qiman
ზმნა
მოსვლა (მოვა); მისვლა
in
in
წინდებული
(ნათ., მიც., ბრალდ.) 1. -ში; რისამე შიგნით (სივრცითი მნიშვნელობით); 2. -ში, შემდეგ (დროითი მნიშვნელობით)
þamma
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
fairƕau
faírƕus
არსებითი სახელი
სამყარო, ქვეყანა
ei
ei
კავშირი, ნაწილაკი
1. რათა; რომ; თითქოს; 2. (ენკლიტიკურად -ei) : მიმართ. ნაწილ. : izei (is + -ei) (ის) ვინც; (ის) რომელიც; þarei (þar + -ei) (იქ) სადაც და ა.შ.
weitwodjau
weitwōdjan
ზმნა
1. რისამე მოწმობა (მოწმობს), მოწმედ ყოფნა; რისამე დამოწმება, დადასტურება; 2. დამოწმება (დაემოწმება); ʘ რაიმეს მოწმობს; მოწმედ ყოფნა; ჩვენების მიცემა; galiug weitwōdjan ცრუმოწმეობა, ცრუმოწმედ გამოსვლა
sunjai
sunja
არსებითი სახელი
ჭეშმარიტება, სიმართლე
. ƕazuh
ƕazuh
განუსაზღვრელი ნაცვალსახელი
ყოველი, თითოეული; daga ƕammeh ყოველდღე, ყოველ დღეს; jera ƕammeh ყოველწლიურად, ყოველ წელიწადს
saei
saei
მიმართებითი ნაცვალსახელი
(sōei მდედრ.; þatei საშ.) ის, რომელიც; ის, ვინც
ist
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
sunjos
sunja
არსებითი სახელი
ჭეშმარიტება, სიმართლე
, hauseiþ
hausjan
ზმნა
1. სმენა (ესმის), გაგონება; 2. მოსმენა (მოისმენს, მოუსმენს)
stibnos
stibna
არსებითი სახელი
ხმა
meinaizos
meins
კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
(პირ. ნაცვალსახ. ik-ის ნათ. ბრუნვის ფორმა) ჩემი
. 38. þanuh
þanuh
კავშირი, ზმნიზედა
1. მერე, შემდეგ; 2. მაშინ, იმ დროს; þanuh þan როდესაც
qaþ
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
imma
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
Peilatus
Peilātus
საკუთარი სახელი
პილატე
: ƕa
ƕas
კითხვითი ნაცვალსახელი
(მდედრ. ƕō; საშ. ƕa) 1. ვინ; რა; რომელი; 2. განუსაზღვ. ნაცვალსახ. მნიშვნ. ვინმე, ვიღაც; რაიმე, რაღაც; 3. (ƕa, ƕis) რატომ, რისთვის, რას; ძვ. ქართ. რაჲსა; und ƕa როდემდე
ist
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
so
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ეს; ის (იხ. sa)
sunja
sunja
არსებითი სახელი
ჭეშმარიტება, სიმართლე
! jah
jah
კავშირი
და
þata
þata
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ის (იხ. sa)
qiþands
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
[ aftra
aftra
ზმნიზედა
1. კვლავ; ისევ; 2. უკან; უკანვე
] galaiþ
galeiþan
ზმნა
1. წასვლა (წავა); გამგზავრება; 2. მისვლა (მივა); მოსვლა; 3. სვლა (მიდის)
ut
ūt
ზმნიზედა
(იხმ. მხოლოდ მოძრაობის აღმნიშვნელ ზმნ.-ებთან) გარეთ; გა-, გამო-; usgaggan ūt გარეთ გა(მო)სვლა; usdreiban ūt გარეთ გა(მო)გდება / გა(მო)ყრა
du
du
წინდებული
(მიც.) -კენ, -მდე; -ში
Iudaium
Iudaius
არსებითი სახელი
იუდეველი; ძვ. ქართ. ჰურია (აგრ. Judaius)
jah
jah
კავშირი
და
qaþ
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
im
eis
პირის ნაცვალსახელი
ისინი (იხ. აგრ. is პირ. ნაცვალსახ.)
: ik
ik
პირის ნაცვალსახელი
მე
ainohun
ainshun
განუსაზღვრელი ნაცვალსახელი
ვინმე; რაიმე (უარყოფით წინადადებებში); ni ainshun არავინ; არაფერი; არც ერთი
fairino
faírina
არსებითი სახელი
1. ბრალი, დანაშაული; 2. ბრალდება; 3. საყვედური, საჩივარი; 4. მიზეზი, საფუძველი
ni
ni
ნაწილაკი
არ; ni im არ ვარ; ni sijaiþ არ იყოთ; ნუ იქნებით; ni briggais uns in fraistubnjai ნუ შეგვიყვან ჩვენ განსაცდელში
bigita
bigitan
ზმნა
პოვნა (იპოვის), აღმოჩენა, ნახვა
in
in
წინდებული
(ნათ., მიც., ბრალდ.) 1. -ში; რისამე შიგნით (სივრცითი მნიშვნელობით); 2. -ში, შემდეგ (დროითი მნიშვნელობით)
þamma
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
. 39.
კავშირი
ყოველთვის წინადადების დასაწყისში: 1) ხოლო, და; 2) მაგრამ, არამედ; 3) თუკი, თუ; ძვ. ქართ. უკეთუ
ist
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
biuhti
biūhti
არსებითი სახელი
ჩვეულება; ადათი; bi biuhtja ჩვეულებისამებრ; როგორც ადათ-წესი მოითხოვს
izwis
jūs
პირის ნაცვალსახელი
თქვენ
ei
ei
კავშირი, ნაწილაკი
1. რათა; რომ; თითქოს; 2. (ენკლიტიკურად -ei) : მიმართ. ნაწილ. : izei (is + -ei) (ის) ვინც; (ის) რომელიც; þarei (þar + -ei) (იქ) სადაც და ა.შ.
ainana
ains
რიცხვითი სახელი
ერთი (იბრუნვის როგორც ძლ. ზედს.); ainamma sinþa ერთხელ
izwis
jūs
პირის ნაცვალსახელი
თქვენ
fraletau
fralētan
ზმნა
1. გაშვება (გაუშვებს), განთავისუფლება; 2. ნების დართვა (დართავს); 3. მიტევება (მიუტევებს), პატიება
in
in
წინდებული
(ნათ., მიც., ბრალდ.) 1. -ში; რისამე შიგნით (სივრცითი მნიშვნელობით); 2. -ში, შემდეგ (დროითი მნიშვნელობით)
pasxa
pasxa
არსებითი სახელი
პასექი (ებრაული დღესასწაული) (აგრ. paska)
; wileidu
wileidu
= wileiþ (wiljan-ის აწმყ. დრ., მრ. რ., მე-2 პირ.) + -u
nu
ზმნიზედა
1. ახლა, ამჟამად; 2. ამრიგად, ამიტომ, მაშასადამე
ei
ei
კავშირი, ნაწილაკი
1. რათა; რომ; თითქოს; 2. (ენკლიტიკურად -ei) : მიმართ. ნაწილ. : izei (is + -ei) (ის) ვინც; (ის) რომელიც; þarei (þar + -ei) (იქ) სადაც და ა.შ.
fraletau
fralētan
ზმნა
1. გაშვება (გაუშვებს), განთავისუფლება; 2. ნების დართვა (დართავს); 3. მიტევება (მიუტევებს), პატიება
izwis
jūs
პირის ნაცვალსახელი
თქვენ
þana
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
þiudan
þiudans
არსებითი სახელი
მეფე; მეუფე, მბრძანებელი
Iudaie
Iudaius
არსებითი სახელი
იუდეველი; ძვ. ქართ. ჰურია (აგრ. Judaius)
? 40.
კავშირი
ყოველთვის წინადადების დასაწყისში: 1) ხოლო, და; 2) მაგრამ, არამედ; 3) თუკი, თუ; ძვ. ქართ. უკეთუ
eis
eis
პირის ნაცვალსახელი
ისინი (იხ. აგრ. is პირ. ნაცვალსახ.)
hropidedun
hrōpjan
ზმნა
ყვირილი (ყვირის); ღაღადი
aftra
aftra
ზმნიზედა
1. კვლავ; ისევ; 2. უკან; უკანვე
allai
alls
ზედსართავი სახელი
ყველა; მთელი; სრული
qiþandans
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
: ne
ნაწილაკი
არა; iþ is afaiaik jah qaþ: ne, ni im ხოლო მან უარყო და თქვა: „არა, არ ვარ“
þana
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
, ak
ak
კავშირი
მაგრამ; ხოლო; და მაინც
Barabban
Barabba
საკუთარი სახელი
ბარაბა (აგრ. Barabbas)
; sah
sah
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(sōh მდედრ.; þatuh საშ.) 1. ეს; ის; 2. პირ. ნაცვალსახ. მნიშვნ. ის; ის კი ..., ხოლო ის ...; 3. მიმართ. ნაცვალსახ. მნიშვნ. ის, რომელიც; ის, ვინც
þan
þan
ზმნიზედა, კავშირი
მაშინ, იმ დროს; როდესაც; როგორც კი
was
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
sa
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
Barabba
Barabba
საკუთარი სახელი
ბარაბა (აგრ. Barabbas)
waidedja
waidēdja
არსებითი სახელი
ავკაცი, ბოროტმოქმედი; ავაზაკი, ყაჩაღი
.