þaþrōh

მეტყველების ნაწილი: ზმნიზედა
1. იქიდან, იმ ადგილიდან; 2. (ამის) შემდეგ, მერე (ხშ. þaþrōh þan)
ეტიმოლოგია
[← þaþrō ზმნზ. „იქიდან; შემდეგ“ + -uh ნაწილ.]
კონკორდანსი
þaþroh - მარკ. IV, 17; IV, 28; VII, 5; VIII, 25; ლუკ. IV, 9; VIII, 12; IX, 4; XVI, 7; XVI, 16; იოან. XI, 7; XVIII, 7 და ა.შ.
þaþroþ-þan = þaþroh + þan - კორ. I, VII, 5; XV, 7; XV, 23; XV, 24; კორ. II, VIII, 5