usdaudjan

მეტყველების ნაწილი: ზმნა
ზმნის ტიპი: სუსტი ზმნა (1)
მიმღეობა I: usdaudjands
თავის გამოდება (თავს გამოიდებს), გულმოდგინების გამოჩენა; ʘ იღვწის (რისამე გასაკეთებლად)
ეტიმოლოგია
[← usdauþs ზედს. „გულმოდგინე, ბეჯითი; თავგამოდებული“]
კონკორდანსი
usdaudjam - 1 პირ., მრ. რ., აწმყ., თხრობ. - კორ. II, V, 9
usdaudjaina - 3 პირ., მრ. რ., აწმყ., ოპტატ. - სკირნს. III, 6
usdaudida - 1 პირ., მხ. რ., ნამყ., თხრობ. - გალატ. II, 10
usdaudidedeina - 3 პირ., მრ. რ., ნამყ., ოპტატ. - იოან. XVIII, 36
usdaudei - 2 პირ., მხ. რ., ბრძანებ. - ტიმ. II, II, 15
usdaudjands - მიმღ. I- ეფეს. IV, 3; კოლოს. I, 29; IV, 12
პარადიგმა

4.2.1. (a)

I კლასი ინფინიტივი პრეტერიტი მხ. რ. პრეტერიტი მრ. რ. მიმღეობა II
გადარჩენა nasjan nasida nasidedum nasiþs
ძებნა sokjan sokida sokidedum sokiþs

სუსტი ზმნების უღლების სრული პარადიგმების გასაცნობად იხილეთ სუსტი ზმნების უღლება