dauþus

მეტყველების ნაწილი: არსებითი სახელი
სქესი: მამრობითი
ფუძე: -u-
სიკვდილი
ეტიმოლოგია
[← პროტო-გერმანიკ. *dauþaz, *dauþuz; ძვ. ინგლ. déað (თანამედრ. ინგლ. death); ძვ. ფრიზ. dāth, dād; ძვ. საქს. dōth; ჰოლ. dood; ძვ. ზემ.-გერმ. tōd (თანამედრ. გერმ. Tod); ძვ. ისლ. dauði, dauðr (თანამედრ. ისლ. dauði); შვედ. död]
კონკორდანსი
dauþus - სახელ., მხ. რ. - ლუკ. I, 79; რომ. VI, 23; VII, 13; VIII, 6 და ა.შ.
dauþaus - ნათ., მხ. რ. - მათ. XXVI, 66; მარკ. IX, 1; რომ. VII, 24; VIII, 2 და ა.შ.
dauþau - მიც., მხ. რ. - მარკ. VII, 10; X, 33; XIV, 64; ლუკ. IX, 27; იოან. VIII, 52 და ა.შ.
dauþu - ბრალდ., წოდ., მხ. რ. - ლუკ. II, 26; იოან. VIII, 51; XI, 13 და ა.შ.
dauþum - მიც., მრ. რ. - კორ. II, I, 10
პარადიგმა

1.1.4. (a)

არსებითი სახელები, -u- ფუძიანი, მამრობითი სქესი
sunus
(ვაჟი, ვაჟიშვილი)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი sunus sunjus
ნათესაობითი sunaus suniwē
მიცემითი sunau sunum
ბრალდებითი sunu sununs
წოდებითი sunu

არსებითი სახელები, -u- ფუძიანი, მდედრობითი სქესი
handus
(ხელი)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი handus handjus
ნათესაობითი handaus handiwē
მიცემითი handau handum
ბრალდებითი handu handuns

არსებითი სახელები, -u- ფუძიანი, საშუალი სქესი
faihu
(ქონება, ფული)
მხოლობითი
სახელობითი faíhu
ნათესაობითი faíhaus
მიცემითი faíhau
ბრალდებითი faíhu