þiwi

მეტყველების ნაწილი: არსებითი სახელი
სქესი: მდედრობითი
ფუძე: -jō-
მსახური ქალი; მხევალი
ეტიმოლოგია
[← პროტო-გერმანიკ. *þegwjō არსებ. მდედრ. (← *þegwaz არსებ. მამრ. „მსახური“ + *-jō სუფ.); ძვ. ინგლ. ðéowe; ძვ. საქს. thiwi, thiu; ძვ. ზემ.-გერმ. diu; ძვ. ისლ. þýr „მონა ქალი, მხევალი“ (თანამედრ. ისლ. þý)]
კონკორდანსი
þiwi - სახელ., მხ. რ. - მათ. XXVI, 69; მარკ. XIV, 69; ლუკ. I, 38; იოან. XVIII, 17
þiujos - ნათ., მხ. რ. - ლუკ. I, 48; გალატ. IV, 30; IV, 31
þiujai - მიც., მხ. რ. - გალატ. IV, 22; IV, 23; IV, 30
þiujo - ნათ., მრ. რ. - მარკ. XIV, 66
პარადიგმა

1.1.2. (b)

(-o- ფუძიანი ტიპის ქვეტიპი)

არსებითი სახელები, -jō- ფუძიანი, მდედრობითი სქესი
sunja
(სიმართლე)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი sunja sunjōs
ნათესაობითი sunjōs sunjō
მიცემითი sunjai sunjōm
ბრალდებითი sunja sunōs

არსებითი სახელები, -jō- ფუძიანი, მდედრობითი სქესი
bandi
(ბორკილი)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი bandi bandjōs
ნათესაობითი bandjōs bandjō
მიცემითი bandjai bandjōm
ბრალდებითი bandja bandjōs

არსებითი სახელები, -jō- ფუძიანი, მდედრობითი სქესი
mawi
(ქალიშვილი)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი mawi maujōs
ნათესაობითი maujōs maujō
მიცემითი maujai maujōm
ბრალდებითი mauja maujōs