kunþs

მეტყველების ნაწილი: ზედსართავი სახელი
ფუძე: -a-
ცნობილი; ნაცნობი
ეტიმოლოგია
[← პროტო-გერმანიკ. *kunþaz (ზმნ. kunnan-ის მიმღ. II); ძვ. ინგლ. cúð, cúþ „ცნობილი; ცხადი, აშკარა; სახელგანთქმული“ (თანამედრ. (შოტლ. დიალ.) couth „სასიამოვნო; კეთილგანწყობილი“); ძვ. ფრიზ. kūth „ცნობილი“; ძვ. საქს. kūth „ცნობილი, სახელგანთქმული“; ძვ. ზემ.-გერმ. kund „ცნობილი; გამოჩენილი“ (თანამედრ. გერმ. kund); ძვ. ისლ. kuðr, kunnr „ცნობილი“ (თანამედრ. ისლ. kunnur)]
კონკორდანსი
kunþs - სახელ., მხ. რ., მამრ. - იოან. XVIII, 15; XVIII, 16
kunþ - სახელ., მხ. რ., საშ. - ეფეს. III, 5
kunþa - სახელ., მხ. რ., მდედრ. - ფილიპ. IV, 5
kunþam - მიც., მრ. რ., მამრ. - ლუკ. II, 44
kunþos - სახელ., მრ. რ., მდედრ. - ფილიპ. IV, 6
პარადიგმა

2.1. (a)

გოთურ ზედსართავთა ძლიერი ბრუნება -a- (-o-)* ფუძიანი
blinds
(ბრმა)
მხოლობითი რიცხვი
მამრობითი სქესი საშუალი სქესი მდედრობითი სქესი
სახელობითი blinds blind, blindata blinda
ნათესაობითი blindis blindis blindaizōs
მიცემითი blindamma blindamma blindai
ბრალდებითი blindana blind, blindata blinda
მრავლობითი რიცხვი
მამრობითი სქესი საშუალი სქესი მდედრობითი სქესი
სახელობითი blindai blinda blindōs
ნათესაობითი blindaizē blindaizē blindaizō
მიცემითი blindaim blindaim blindaim
ბრალდებითი blindans blinda blindōs

* -o- ფუძიან ვარიანტებში იგულისხმება ამავე ტიპის მდედრ. სქესის ფორმები.