aíþþau

მეტყველების ნაწილი: კავშირი
1. ან; თუ; 2. თორემ; წინააღმდეგ შემთხვევაში
ეტიმოლოგია
[← პროტო-გერმანიკ. *eþþau; ძვ. ინგლ. oððe, eððe; ძვ. საქს. ettho; ძვ. ზემ.-გერმ. odo, edo, eddo; ძვ. ისლ. eða, eðr]
კონკორდანსი
aíþþau - მათ. V, 17; V, 18: V, 36; VI, 1; VI, 24; VI, 31; VII, 16; IX, 17; X, 37 და ა.შ.