kalds

მეტყველების ნაწილი: ზედსართავი სახელი
ფუძე: -a-
ცივი
ეტიმოლოგია
[← პროტო-გერმანიკ. *kaldaz; ძვ. ინგლ. ceald, cald (თანამედრ. ინგლ. cold); ძვ. ფრიზ. kald; ძვ. საქს. kald; ჰოლ. koud; ძვ. ზემ.-გერმ. kalt (თანამედრ. გერმ. kalt); ძვ. ისლ. kaldr (თანამედრ. ისლ. kaldur); დან. kold; ნორვ. kald; შვედ. kall ← ინდო-ევროპ. *ġel-; შდრ. ლათ. gelus „ყინვა; სიცივე“]
კონკორდანსი
kald - სახელ., მხ. რ., საშ. - იოან. XVIII, 18
kaldis - ნათ., მხ. რ., მამრ. - მათ. X, 42
პარადიგმა

2.1. (a)

გოთურ ზედსართავთა ძლიერი ბრუნება -a- (-o-)* ფუძიანი
blinds
(ბრმა)
მხოლობითი რიცხვი
მამრობითი სქესი საშუალი სქესი მდედრობითი სქესი
სახელობითი blinds blind, blindata blinda
ნათესაობითი blindis blindis blindaizōs
მიცემითი blindamma blindamma blindai
ბრალდებითი blindana blind, blindata blinda
მრავლობითი რიცხვი
მამრობითი სქესი საშუალი სქესი მდედრობითი სქესი
სახელობითი blindai blinda blindōs
ნათესაობითი blindaizē blindaizē blindaizō
მიცემითი blindaim blindaim blindaim
ბრალდებითი blindans blinda blindōs

* -o- ფუძიან ვარიანტებში იგულისხმება ამავე ტიპის მდედრ. სქესის ფორმები.