aúrtigards

მეტყველების ნაწილი: არსებითი სახელი
სქესი: მამრობითი
ფუძე: -i-
ბაღი
ეტიმოლოგია
[← *aúrts არსებ. „ბაღი“ (← ხალხ. ლათ. ortus ← ლათ. hortus) + gards არსებ.; ძვ. ინგლ. ort-ȝeard „ბაღი“ (თანამედრ. ინგლ. orchard)]
კონკორდანსი
aurtigards - სახელ., მხ. რ. - იოან. XVIII, 1
aurtigarda - მიც., მხ. რ. - იოან. XVIII, 26
პარადიგმა

1.1.3. (a)

არსებითი სახელები, -i- ფუძიანი, მამრობითი სქესი
gasts
(სტუმარი)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი gasts gasteis
ნათესაობითი gastis gastē
მიცემითი gasta gastim
ბრალდებითი gast gastins
წოდებითი gast

არსებითი სახელები, -i- ფუძიანი, მდედრობითი სქესი
mahts
(ძალა)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი mahts mahteis
ნათესაობითი mahtais mahtē
მიცემითი mahtai mahtim
ბრალდებითი maht mahtins

არსებითი სახელები, -i- ფუძიანი, მდედრობითი სქესი
qens
(ცოლი)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი qens qeneis
ნათესაობითი qenais qenē
მიცემითი qenai qenim
ბრალდებითი qen qenins