fadar

მეტყველების ნაწილი: არსებითი სახელი
სქესი: მამრობითი
ფუძე: -r-
იშვ. მამა (შდრ. აგრ. atta არსებ.)
ეტიმოლოგია
[ პროტო-გერმანიკ. *fader-, *fadar-; ძვ. ინგლ. fæder, feder (თანამედრ. ინგლ. father); ძვ. ფრიზ. fadar, feder; ძვ. საქს. fadar; ჰოლ. vader; ძვ. ზემ.-გერმ. fater (თანამედრ. გერმ. Vater); ისლ. faðir; შვედ. fader, far ← ინდო-ევროპ. *pǝtēr-, *patēr-; სანსკრ. pitā́; ავესტ. pitar-, patar-; ძვ. ბერძ. πατήρ; ლათ. pater; ძვ. ირლ. athir, athair; სომხ. hayr]
კონკორდანსი
fadar - წოდ., მხ. რ. - გალატ. IV, 6
პარადიგმა

1.2.2. ნათესაობის აღმნიშვნელი ტერმინები

არსებითი სახელები, -r- ფუძიანი მამრობითი სქესი
broþar
(ძმა)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი broþar broþrjus
ნათესაობითი broþrs broþrē
მიცემითი broþr broþrum
ბრალდებითი broþar broþruns

არსებითი სახელები, -r- ფუძიანი მდედრობითი სქესი
swistar
(და)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი swistar swistrjus
ნათესაობითი swistrs swistrē
მიცემითი swistr swistrum
ბრალდებითი swistar swistruns