ausō

მეტყველების ნაწილი: არსებითი სახელი
სქესი: მამრობითი
ფუძე: -n-
ყური
ეტიმოლოგია
[← პროტო-გერმანიკ. *auzōn; ძვ. ინგლ. éare (თანამედრ. ინგლ. ear); ძვ. ფრიზ. āre; ძვ. საქს. ōra; ჰოლ. oor; ძვ. ზემ.-გერმ. ōra (თანამედრ. გერმ. Ohr); ისლ. eyra; შვედ. öra ← ინდო-ევროპ. *ous-, *eus-; ავესტ. uši ორობ. „ყურები“; ძვ. ირლ. au; ძვ. ბერძ. οὖς; ლიტვ. ausìs; ძვ. სლავ. оухо, ორობ. оуши (რუს. ухо, уши)]
კონკორდანსი
auso - სახელ., ბრალდ., მხ. რ. - მათ. X, 27; მარკ. XIV, 47; იოან. XVIII, 10; XVIII, 26; კორ. I, XII, 16
ausam - მიც., მრ. რ. - ლუკ. I, 44; IV, 21
ausona - ბრალდ., მრ. რ. - მათ. XI, 15; მარკ. IV, 9; IV, 23 და ა.შ.
პარადიგმა

1.2.1. -n- ფუძიანი არსებითი სახელები (სუსტი ბრუნება)

1.2.1. (a)

არსებითი სახელები, -n- ფუძიანი [-in-/-an- ქვეტიპი], მამრობითი სქესი
guma
(კაცი)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი guma gumans
ნათესაობითი gumins gumanē
მიცემითი gumin gumam
ბრალდებითი guman gumans

არსებითი სახელები, -n- ფუძიანი [-in-/-an- ქვეტიპი], საშუალი სქესი
hairto
(გული)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი haírto haírtona
ნათესაობითი haírtins haírtanē
მიცემითი haírtin haírtam
ბრალდებითი haírto haírtona

არსებითი სახელები, -n- ფუძიანი [-in-/-an- ქვეტიპი], საშუალი სქესი
wato
(წყალი)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი watō watna
ნათესაობითი watins watnē
მიცემითი watin watnam
ბრალდებითი watō watna
წოდებითი watō

არსებითი სახელები, -n- ფუძიანი [-in-/-an- ქვეტიპი], საშუალი სქესი
namo
(სახელი)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი namō namna
ნათესაობითი namins namnē
მიცემითი namin namnam
ბრალდებითი namō namna
წოდებითი namō

1.2.1. (b)

არსებითი სახელები, -n- ფუძიანი [-ōn- ქვეტიპი], მდედრობითი სქესი
qino
(ქალი; ცოლი)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი qino qinons
ნათესაობითი qinons qinono
მიცემითი qinon qinom
ბრალდებითი qinon qinons

არსებითი სახელები, -n- ფუძიანი [-ōn- ქვეტიპი], მდედრობითი სქესი
tuggo
(ენა)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი tuggo tuggons
ნათესაობითი tuggons tuggono
მიცემითი tuggon tuggom
ბრალდებითი tuggon tuggons

არსებითი სახელები, -n- ფუძიანი [-ein- ქვეტიპი], მდედრობითი სქესი
marei
(ზღვა)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი marei mareins
ნათესაობითი mareins mareinō
მიცემითი marein mareim
ბრალდებითი marein mareins