maists

მეტყველების ნაწილი: ზედსართავი სახელი
ფუძე: -a-
(mikils-ის აღმატ. ხარ.) უდიდესი, ყველაზე დიდი; მთავარი; sa maista gudja მღვდელმთავარი
ეტიმოლოგია
[ ← პროტო-გერმანიკ. *maistaz ← *ma-, *mē- + *-ist აღმატ. ხარ.-ის სუფ.; ძვ. ინგლ. mást, mǽst (თანამედრ. ინგლ. most); ძვ. ფრიზ. māst; ძვ. საქს. mēst; ჰოლ. meest; ძვ. ზემ.-გერმ. meisto (თანამედრ. გერმ. meist); ძვ. ისლ. mestr (თანამედრ. ისლ. mestur); შვედ. mest]
კონკორდანსი
maist - ბრალდ., მხ. რ., საშ. - მარკ. IV, 32
maists - სახელ., მხ. რ., მამრ. - მარკ. IX, 34; ლუკ. IX, 46
maistin - მიც., მხ. რ., მამრ. - იოან. XVIII, 24
maistins - ნათ., მხ. რ., მამრ. - იოან. XVIII, 26
maistam - მიც., მრ. რ., მამრ. - მარკ. VI, 21
maistans - სახელ., მრ. რ., მამრ. - იოან. XIX, 6
პარადიგმა

2.1. (a)

გოთურ ზედსართავთა ძლიერი ბრუნება -a- (-o-)* ფუძიანი
blinds
(ბრმა)
მხოლობითი რიცხვი
მამრობითი სქესი საშუალი სქესი მდედრობითი სქესი
სახელობითი blinds blind, blindata blinda
ნათესაობითი blindis blindis blindaizōs
მიცემითი blindamma blindamma blindai
ბრალდებითი blindana blind, blindata blinda
მრავლობითი რიცხვი
მამრობითი სქესი საშუალი სქესი მდედრობითი სქესი
სახელობითი blindai blinda blindōs
ნათესაობითი blindaizē blindaizē blindaizō
მიცემითი blindaim blindaim blindaim
ბრალდებითი blindans blinda blindōs

* -o- ფუძიან ვარიანტებში იგულისხმება ამავე ტიპის მდედრ. სქესის ფორმები.