მარკოზი 15

თარგმანები: თანამედროვე და ძველი ქართული, ახალი ინგლისური
1. Jah
jah
კავშირი
და
sunsaiw
sunsaiw
ზმნიზედა
მალე, მალევე; მყისვე, მაშინვე; დაუყოვნებლივ
in
in
წინდებული
(ნათ., მიც., ბრალდ.) 1. -ში; რისამე შიგნით (სივრცითი მნიშვნელობით); 2. -ში, შემდეგ (დროითი მნიშვნელობით)
maurgin
maúrgins
არსებითი სახელი
დილა; du maúrgina ხვალ
garuni
garūni
არსებითი სახელი
ბჭობა, თათბირი, განხილვა
taujandans
taujan
ზმნა
(ნამყ. tawida) გაკეთება (გააკეთებს), კეთება; დამზადება, შექმნა; garūni taujan ბჭობის გამართვა, მოთათბირება; taiknins taujan სასწაულების მოხდენა
þai
þai
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
მრ. რ. ისინი (იხ. sa)
auhumistans
aúhumists
aúhuma- აღმატ. ხარ.
gudjans
gudja
არსებითი სახელი
მღვდელი; sa aúhumista gudja აგრ. sa reikista gudja მღვდელმთავარი
miþ
miþ
წინდებული
(მიც.)-თან; -თან ერთად
þaim
þai
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
მრ. რ. ისინი (იხ. sa)
sinistam
sinista
ზედსართავი სახელი
არსებ. მნიშვნ. უხუცესი; þai sinistans უხუცესნი; წინაპრები
jah
jah
კავშირი
და
bokarjam
bōkāreis
არსებითი სახელი
მწიგნობარი
, jah
jah
კავშირი
და
alla
alls
ზედსართავი სახელი
ყველა; მთელი; სრული
so
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ეს; ის (იხ. sa)
gafaurds
gafaúrds
არსებითი სახელი
კრება; სინედრიონი; ძვ. ქართ. კრებული
gabindandans
gabindan
ზმნა
შეკვრა (შეკრავს), შებოჭვა; დაბმა
Iesu
Iēsus
საკუთარი სახელი
Jesus
brahtedun
briggan
ზმნა
(ნამყ. brāhta) მოტანა (მოიტანს), მოყვანა; ამა თუ იმ მდგომარეობამდე მიყვანა (აგრ. bringan)
ina
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
at
at
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) -თან, -კენ, -ში, -ზე; -მდე; განმავლობაში
Peilatau
Peilātus
საკუთარი სახელი
პილატე
. 2. jah
jah
კავშირი
და
frah
fraíhnan
ზმნა
კითხვა (ჰკითხავს), შეკითხვა, კითხვის დასმა
ina
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
Peilatus
Peilātus
საკუთარი სახელი
პილატე
: þu
þū
პირის ნაცვალსახელი
შენ
is¹
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
þiudans
þiudans
არსებითი სახელი
მეფე; მეუფე, მბრძანებელი
Iudaie
Iudaius
არსებითი სახელი
იუდეველი; ძვ. ქართ. ჰურია (აგრ. Judaius)
?
კავშირი
ყოველთვის წინადადების დასაწყისში: 1) ხოლო, და; 2) მაგრამ, არამედ; 3) თუკი, თუ; ძვ. ქართ. უკეთუ
is
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
andhafjands
andhafjan
ზმნა
(ნამყ. andhof) პასუხის გაცემა (გასცემს), მიგება
qaþ
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
du
du
წინდებული
(მიც.) -კენ, -მდე; -ში
imma
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
: þu
þū
პირის ნაცვალსახელი
შენ
qiþis
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
. 3. jah
jah
კავშირი
და
wrohidedun
wrōhjan
ზმნა
ბრალის დადება (დასდებს), რისამე დაბრალება
ina
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
þai
þai
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
მრ. რ. ისინი (იხ. sa)
auhumistans
aúhumists
aúhuma- აღმატ. ხარ.
gudjans
gudja
არსებითი სახელი
მღვდელი; sa aúhumista gudja აგრ. sa reikista gudja მღვდელმთავარი
filu
filu
ზმნიზედა
(შედარ. ხარ. mais; აღმატ. ხარ. maist) ძალიან, ფრიად; ბევრი; swa filu ესოდენ, ამდენად; ამდენი; ƕan filu რაოდენ, რამდენად; რამდენი; filu mais უფრო მეტად; ბევრად მეტი
. 4.
კავშირი
ყოველთვის წინადადების დასაწყისში: 1) ხოლო, და; 2) მაგრამ, არამედ; 3) თუკი, თუ; ძვ. ქართ. უკეთუ
Peilatus
Peilātus
საკუთარი სახელი
პილატე
aftra
aftra
ზმნიზედა
1. კვლავ; ისევ; 2. უკან; უკანვე
frah
fraíhnan
ზმნა
კითხვა (ჰკითხავს), შეკითხვა, კითხვის დასმა
ina
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
qiþands
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
: niu
niu
ნაწილაკი
განა არ; ნუთუ არ
andhafjis
andhafjan
ზმნა
(ნამყ. andhof) პასუხის გაცემა (გასცემს), მიგება
ni
ni
ნაწილაკი
არ; ni im არ ვარ; ni sijaiþ არ იყოთ; ნუ იქნებით; ni briggais uns in fraistubnjai ნუ შეგვიყვან ჩვენ განსაცდელში
waiht
waíht
არსებითი სახელი
რაიმე, რაღაც (მხოლოდ შესიტყვებაში ni waíht არაფერი)
? sai
sai
ზმნიზედა
აჰა! აი! ნახე(თ)!
, ƕan
ƕan
ზმნიზედა
1. როდის; როდისმე; 2. როგორ; ƕan filu რამდენი, რაოდენი
filu
filu
ზმნიზედა
(შედარ. ხარ. mais; აღმატ. ხარ. maist) ძალიან, ფრიად; ბევრი; swa filu ესოდენ, ამდენად; ამდენი; ƕan filu რაოდენ, რამდენად; რამდენი; filu mais უფრო მეტად; ბევრად მეტი
ana
ana
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) -ზე, -თან; -ში; -კენ
þuk
þū
პირის ნაცვალსახელი
შენ
weitwodjand
weitwōdjan
ზმნა
1. რისამე მოწმობა (მოწმობს), მოწმედ ყოფნა; რისამე დამოწმება, დადასტურება; 2. დამოწმება (დაემოწმება); ʘ რაიმეს მოწმობს; მოწმედ ყოფნა; ჩვენების მიცემა; galiug weitwōdjan ცრუმოწმეობა, ცრუმოწმედ გამოსვლა
. 5.
კავშირი
ყოველთვის წინადადების დასაწყისში: 1) ხოლო, და; 2) მაგრამ, არამედ; 3) თუკი, თუ; ძვ. ქართ. უკეთუ
Iesus
Iēsus
საკუთარი სახელი
Jesus
þanamais
þanamais
ზმნიზედა
1. ამიერიდან, ამ დროიდან; 2. კვლავ; ჯერ კიდევ, ჯერ ისევ; þanamais ni ამიერიდან არ; მეტი არ, აღარ
waiht
waíht
არსებითი სახელი
რაიმე, რაღაც (მხოლოდ შესიტყვებაში ni waíht არაფერი)
ni
ni
ნაწილაკი
არ; ni im არ ვარ; ni sijaiþ არ იყოთ; ნუ იქნებით; ni briggais uns in fraistubnjai ნუ შეგვიყვან ჩვენ განსაცდელში
andhof
andhafjan
ზმნა
(ნამყ. andhof) პასუხის გაცემა (გასცემს), მიგება
, swaswe
swaswē
ზმნიზედა, კავშირი
როგორ; როგორც, ისევე როგორც; ისე რომ; აგრეთვე
sildaleikida
sildaleikjan
ზმნა
გაკვირვება (გაუკვირდება, უკვირს), გაოცება
Peilatus
Peilātus
საკუთარი სახელი
პილატე
. 6.
კავშირი
ყოველთვის წინადადების დასაწყისში: 1) ხოლო, და; 2) მაგრამ, არამედ; 3) თუკი, თუ; ძვ. ქართ. უკეთუ
and
and
წინდებული
(ბრალდ.) -ში, -ზე, გასწვრივ, -კენ
dulþ
dulþs
არსებითი სახელი
დღესასწაული; ზეიმი
ƕarjoh
ƕarjizuh
განუსაზღვრელი ნაცვალსახელი
(მდედრ. ƕarjōh; საშ. ƕarjatōh) ყოველი, თითოეული
fralailot
fralētan
ზმნა
1. გაშვება (გაუშვებს), განთავისუფლება; 2. ნების დართვა (დართავს); 3. მიტევება (მიუტევებს), პატიება
im
eis
პირის ნაცვალსახელი
ისინი (იხ. აგრ. is პირ. ნაცვალსახ.)
ainana
ains
რიცხვითი სახელი
ერთი (იბრუნვის როგორც ძლ. ზედს.); ainamma sinþa ერთხელ
bandjan
bandja
არსებითი სახელი
პატიმარი, ტყვე
þanei
saei
მიმართებითი ნაცვალსახელი
(sōei მდედრ.; þatei საშ.) ის, რომელიც; ის, ვინც
bedun
bidjan
ზმნა
1. ლოცვა (ლოცულობს), ლოცვის წარმოთქმა; 2. ვედრება (ევედრება); თხოვნა (აგრ. bidan)
. 7. wasuh
wasuh
= was (wisan¹-ის ნამყ. დრ.) + -uh
þan
þan
ზმნიზედა, კავშირი
მაშინ, იმ დროს; როდესაც; როგორც კი
sa
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
haitana
haitans
haitan-ის მიმღ. II
Barabbas
Barabba
საკუთარი სახელი
ბარაბა (აგრ. Barabbas)
miþ
miþ
წინდებული
(მიც.)-თან; -თან ერთად
þaim
þai
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
მრ. რ. ისინი (იხ. sa)
miþ
miþ
წინდებული
(მიც.)-თან; -თან ერთად
imma
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
drobjandam
drōbjan
ზმნა
აღელვება (ააღელვებს); შეცბუნება; შფოთის / ამბოხების მოწყობა
gabundans
gabundans
gabindan-ის მიმღ. II
, þaiei
saei
მიმართებითი ნაცვალსახელი
(sōei მდედრ.; þatei საშ.) ის, რომელიც; ის, ვინც
in
in
წინდებული
(ნათ., მიც., ბრალდ.) 1. -ში; რისამე შიგნით (სივრცითი მნიშვნელობით); 2. -ში, შემდეგ (დროითი მნიშვნელობით)
auhjodau
aúhjōdus
არსებითი სახელი
ამბოხება; შფოთი, მღელვარება, ხმაური
maurþr
maúrþr
არსებითი სახელი
მკვლელობა, კაცისკვლა
gatawidedun
gataujan
ზმნა
1. გაკეთება (გააკეთებს); ჩადენა; 2. რაიმედ გახდა (გახდის), ქცევა
. 8. jah
jah
კავშირი
და
usgaggandei
usgaggan
ზმნა
(ნამყ. usiddja) 1. გასვლა (გავა), გამოსვლა; 2. წასვლა (წავა)
alla
alls
ზედსართავი სახელი
ყველა; მთელი; სრული
managei
managei
არსებითი სახელი
1) ხალხი, ერი; 2) დიდძალი ხალხი, ბრბო
dugunnun
duginnan
ზმნა
დაწყება (დაიწყებს)
bidjan
bidjan
ზმნა
1. ლოცვა (ლოცულობს), ლოცვის წარმოთქმა; 2. ვედრება (ევედრება); თხოვნა (აგრ. bidan)
, swaswe
swaswē
ზმნიზედა, კავშირი
როგორ; როგორც, ისევე როგორც; ისე რომ; აგრეთვე
sinteino
sinteinō
ზმნიზედა
მუდამ, ყოველთვის, მარად
tawida
taujan
ზმნა
(ნამყ. tawida) გაკეთება (გააკეთებს), კეთება; დამზადება, შექმნა; garūni taujan ბჭობის გამართვა, მოთათბირება; taiknins taujan სასწაულების მოხდენა
im
eis
პირის ნაცვალსახელი
ისინი (იხ. აგრ. is პირ. ნაცვალსახ.)
. 9.
კავშირი
ყოველთვის წინადადების დასაწყისში: 1) ხოლო, და; 2) მაგრამ, არამედ; 3) თუკი, თუ; ძვ. ქართ. უკეთუ
Peilatus
Peilātus
საკუთარი სახელი
პილატე
andhof
andhafjan
ზმნა
(ნამყ. andhof) პასუხის გაცემა (გასცემს), მიგება
im
eis
პირის ნაცვალსახელი
ისინი (იხ. აგრ. is პირ. ნაცვალსახ.)
qiþands
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
: wileidu
wileidu
= wileiþ (wiljan-ის აწმყ. დრ., მრ. რ., მე-2 პირ.) + -u
fraleitan
fraleitan
იხ. fralētan
izwis
jūs
პირის ნაცვალსახელი
თქვენ
þana
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
þiudan
þiudans
არსებითი სახელი
მეფე; მეუფე, მბრძანებელი
Iudaie
Iudaius
არსებითი სახელი
იუდეველი; ძვ. ქართ. ჰურია (აგრ. Judaius)
? 10. wissa
witan¹
ზმნა
რისამე ცოდნა (იცის); რისამე შესახებ ცოდნის / წარმოდგენის ქონა
auk
auk
კავშირი
რადგანაც; ვინაიდან; მაგრამ; ხოლო
þatei
þatei
კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
1. რომ; 2. რომელიც; ვინც; 3. ვინაიდან, რადგან(აც), იმიტომ რომ; ძვ. ქართ. რამეთუ
in
in
წინდებული
(ნათ., მიც., ბრალდ.) 1. -ში; რისამე შიგნით (სივრცითი მნიშვნელობით); 2. -ში, შემდეგ (დროითი მნიშვნელობით)
neiþis
neiþ
არსებითი სახელი
შური
atgebun
atgiban
ზმნა
მიცემა (მისცემს); გადაცემა, გაცემა
ina
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
þai
þai
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
მრ. რ. ისინი (იხ. sa)
auhumistans
aúhumists
aúhuma- აღმატ. ხარ.
gudjans
gudja
არსებითი სახელი
მღვდელი; sa aúhumista gudja აგრ. sa reikista gudja მღვდელმთავარი
. 11.
კავშირი
ყოველთვის წინადადების დასაწყისში: 1) ხოლო, და; 2) მაგრამ, არამედ; 3) თუკი, თუ; ძვ. ქართ. უკეთუ
þai
þai
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
მრ. რ. ისინი (იხ. sa)
auhumistans
aúhumists
aúhuma- აღმატ. ხარ.
gudjans
gudja
არსებითი სახელი
მღვდელი; sa aúhumista gudja აგრ. sa reikista gudja მღვდელმთავარი
inwagidedun
inwagjan
ზმნა
1. წაქეზება (წააქეზებს); 2. (sik) აღელვება (აღელდება), შეწუხება
þo
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ეს; ის (იხ. sa)
managein
managei
არსებითი სახელი
1) ხალხი, ერი; 2) დიდძალი ხალხი, ბრბო
ei
ei
კავშირი, ნაწილაკი
1. რათა; რომ; თითქოს; 2. (ენკლიტიკურად -ei) : მიმართ. ნაწილ. : izei (is + -ei) (ის) ვინც; (ის) რომელიც; þarei (þar + -ei) (იქ) სადაც და ა.შ.
mais
mais
ზმნიზედა
(filu- შედარ. ხარ.) მეტად, უფრო; filu mais უფრო მეტად; ბევრად უფრო; ძვ. ქართ. უფროჲს
Barabban
Barabba
საკუთარი სახელი
ბარაბა (აგრ. Barabbas)
fralailoti
fralētan
ზმნა
1. გაშვება (გაუშვებს), განთავისუფლება; 2. ნების დართვა (დართავს); 3. მიტევება (მიუტევებს), პატიება
im
eis
პირის ნაცვალსახელი
ისინი (იხ. აგრ. is პირ. ნაცვალსახ.)
. 12.
კავშირი
ყოველთვის წინადადების დასაწყისში: 1) ხოლო, და; 2) მაგრამ, არამედ; 3) თუკი, თუ; ძვ. ქართ. უკეთუ
Peilatus
Peilātus
საკუთარი სახელი
პილატე
aftra
aftra
ზმნიზედა
1. კვლავ; ისევ; 2. უკან; უკანვე
andhafjands
andhafjan
ზმნა
(ნამყ. andhof) პასუხის გაცემა (გასცემს), მიგება
qaþ
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
du
du
წინდებული
(მიც.) -კენ, -მდე; -ში
im
eis
პირის ნაცვალსახელი
ისინი (იხ. აგრ. is პირ. ნაცვალსახ.)
: ƕa
ƕas
კითხვითი ნაცვალსახელი
(მდედრ. ƕō; საშ. ƕa) 1. ვინ; რა; რომელი; 2. განუსაზღვ. ნაცვალსახ. მნიშვნ. ვინმე, ვიღაც; რაიმე, რაღაც; 3. (ƕa, ƕis) რატომ, რისთვის, რას; ძვ. ქართ. რაჲსა; und ƕa როდემდე
nu
ზმნიზედა
1. ახლა, ამჟამად; 2. ამრიგად, ამიტომ, მაშასადამე
wileiþ
wiljan
ზმნა
ʘ ნებავს, სურს
ei
ei
კავშირი, ნაწილაკი
1. რათა; რომ; თითქოს; 2. (ენკლიტიკურად -ei) : მიმართ. ნაწილ. : izei (is + -ei) (ის) ვინც; (ის) რომელიც; þarei (þar + -ei) (იქ) სადაც და ა.შ.
taujau
taujan
ზმნა
(ნამყ. tawida) გაკეთება (გააკეთებს), კეთება; დამზადება, შექმნა; garūni taujan ბჭობის გამართვა, მოთათბირება; taiknins taujan სასწაულების მოხდენა
þammei
saei
მიმართებითი ნაცვალსახელი
(sōei მდედრ.; þatei საშ.) ის, რომელიც; ის, ვინც
qiþiþ
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
þiudan
þiudans
არსებითი სახელი
მეფე; მეუფე, მბრძანებელი
Iudaie
Iudaius
არსებითი სახელი
იუდეველი; ძვ. ქართ. ჰურია (აგრ. Judaius)
? 13.
კავშირი
ყოველთვის წინადადების დასაწყისში: 1) ხოლო, და; 2) მაგრამ, არამედ; 3) თუკი, თუ; ძვ. ქართ. უკეთუ
eis
eis
პირის ნაცვალსახელი
ისინი (იხ. აგრ. is პირ. ნაცვალსახ.)
aftra
aftra
ზმნიზედა
1. კვლავ; ისევ; 2. უკან; უკანვე
hropidedun
hrōpjan
ზმნა
ყვირილი (ყვირის); ღაღადი
: ushramei
ushramjan
ზმნა
ჯვარცმა (ჯვარს აცვამს), ჯვარზე გაკვრა
ina
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
. 14.
კავშირი
ყოველთვის წინადადების დასაწყისში: 1) ხოლო, და; 2) მაგრამ, არამედ; 3) თუკი, თუ; ძვ. ქართ. უკეთუ
Peilatus
Peilātus
საკუთარი სახელი
პილატე
qaþ
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
du
du
წინდებული
(მიც.) -კენ, -მდე; -ში
im
eis
პირის ნაცვალსახელი
ისინი (იხ. აგრ. is პირ. ნაცვალსახ.)
: ƕa
ƕas
კითხვითი ნაცვალსახელი
(მდედრ. ƕō; საშ. ƕa) 1. ვინ; რა; რომელი; 2. განუსაზღვ. ნაცვალსახ. მნიშვნ. ვინმე, ვიღაც; რაიმე, რაღაც; 3. (ƕa, ƕis) რატომ, რისთვის, რას; ძვ. ქართ. რაჲსა; und ƕa როდემდე
allis
allis
ზმნიზედა
სრულიად; სულაც; საერთოდ; ni allis სულაც არ; საერთოდ არ; ძვ. ქართ. ყოვლად, ყოვლადვე
ubilis
ubils
ზედსართავი სახელი
1. ბოროტი, ავი; 2. ცუდი, უვარგისი; 3. არსებ. მნიშვნ. ბოროტება; ubil habands სნეული, ავადმყოფი
gatawida
gataujan
ზმნა
1. გაკეთება (გააკეთებს); ჩადენა; 2. რაიმედ გახდა (გახდის), ქცევა
?
კავშირი
ყოველთვის წინადადების დასაწყისში: 1) ხოლო, და; 2) მაგრამ, არამედ; 3) თუკი, თუ; ძვ. ქართ. უკეთუ
eis
eis
პირის ნაცვალსახელი
ისინი (იხ. აგრ. is პირ. ნაცვალსახ.)
mais
mais
ზმნიზედა
(filu- შედარ. ხარ.) მეტად, უფრო; filu mais უფრო მეტად; ბევრად უფრო; ძვ. ქართ. უფროჲს
hropidedun
hrōpjan
ზმნა
ყვირილი (ყვირის); ღაღადი
: ushramei
ushramjan
ზმნა
ჯვარცმა (ჯვარს აცვამს), ჯვარზე გაკვრა
ina
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
. 15.
კავშირი
ყოველთვის წინადადების დასაწყისში: 1) ხოლო, და; 2) მაგრამ, არამედ; 3) თუკი, თუ; ძვ. ქართ. უკეთუ
Peilatus
Peilātus
საკუთარი სახელი
პილატე
wiljands
wiljan
ზმნა
ʘ ნებავს, სურს
þizai
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ეს; ის (იხ. sa)
managein
managei
არსებითი სახელი
1) ხალხი, ერი; 2) დიდძალი ხალხი, ბრბო
fullafahjan
fullafahjan
ზმნა
1. სიამოვნება (ასიამოვნებს), ამება; მომადლიერება; 2. სამსახური (ემსახურება)
, fralailot
fralētan
ზმნა
1. გაშვება (გაუშვებს), განთავისუფლება; 2. ნების დართვა (დართავს); 3. მიტევება (მიუტევებს), პატიება
im
eis
პირის ნაცვალსახელი
ისინი (იხ. აგრ. is პირ. ნაცვალსახ.)
þana
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
Barabban
Barabba
საკუთარი სახელი
ბარაბა (აგრ. Barabbas)
,
კავშირი
ყოველთვის წინადადების დასაწყისში: 1) ხოლო, და; 2) მაგრამ, არამედ; 3) თუკი, თუ; ძვ. ქართ. უკეთუ
Iesu
Iēsus
საკუთარი სახელი
Jesus
atgaf
atgiban
ზმნა
მიცემა (მისცემს); გადაცემა, გაცემა
usbliggwands
usbliggwan
ზმნა
1. ცემა (სცემს), გალახვა; 2. გამათრახება (გაამათრახებს), მათრახით ცემა, გაშოლტვა
, ei
ei
კავშირი, ნაწილაკი
1. რათა; რომ; თითქოს; 2. (ენკლიტიკურად -ei) : მიმართ. ნაწილ. : izei (is + -ei) (ის) ვინც; (ის) რომელიც; þarei (þar + -ei) (იქ) სადაც და ა.შ.
ushramiþs
ushramiþs
ushramjan-ის მიმღ. II
wesi
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
. 16.
კავშირი
ყოველთვის წინადადების დასაწყისში: 1) ხოლო, და; 2) მაგრამ, არამედ; 3) თუკი, თუ; ძვ. ქართ. უკეთუ
gadrauhteis
gadraúhts
არსებითი სახელი
ჯარისკაცი, მეომარი
gatauhun
gatiuhan
ზმნა
წაყვანა (წაიყვანს); მიყვანა
ina
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
innana
innana
ზმნიზედა
შიგნით
gardis
gards
არსებითი სახელი
1. სახლი; 2. ოჯახი; 3. ეზო
, þatei
þatei
კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
1. რომ; 2. რომელიც; ვინც; 3. ვინაიდან, რადგან(აც), იმიტომ რომ; ძვ. ქართ. რამეთუ
ist
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
praitoriaun
praitōriaún
არსებითი სახელი
პრეტორიუმი
, jah
jah
კავშირი
და
gahaihaitun
gahaitan
ზმნა
1. დახაძება (დაუძახებს), მოხმობა; მოწვევა, შეკრება; 2. დაპირება (დაჰპირდება), აღთქმა
alla
alls
ზედსართავი სახელი
ყველა; მთელი; სრული
hansa
hansa
არსებითი სახელი
რაზმი, გუნდი; ჯგუფი
17. jah
jah
კავშირი
და
gawasidedun
gawasjan
ზმნა
1. ჩაცმა (ჩააცმევს; ჩაიცვამს), შემოსვა; 2. (sik) ჩაცმა (ჩაიცვამს), საკუთარი თავის შემოსვა
ina
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
paurpurai
paúrpura
არსებითი სახელი
პორფირი, ძოწეული (მეწამული ფერის ძვირფასი სამეფო წამოსასხამი)
jah
jah
კავშირი
და
atlagidedun
atlagjan
ზმნა
დადება (დადებს, დაადებს), დაგდება
ana
ana
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) -ზე, -თან; -ში; -კენ
ina
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
þaurneina
þaúrneins
ზედსართავი სახელი
ეკლისა
wipja
wipja
არსებითი სახელი
გვირგვინი
uswindandans
uswindan
ზმნა
დაწვნა (დაწნავს)
18. jah
jah
კავშირი
და
dugunnun
duginnan
ზმნა
დაწყება (დაიწყებს)
goljan
gōljan
ზმნა
მისალმება (მიესალმება)
ina
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
: hails
hails
ზედსართავი სახელი
1. ჯანმრთელი, კარგად მყოფი; მხნე; 2. შორისდ. მნიშვნ.გაგიმარჯოს! hails, þiudan Iudaie! Hail, King of the Jews!
, þiudan
þiudans
არსებითი სახელი
მეფე; მეუფე, მბრძანებელი
Iudaie
Iudaius
არსებითი სახელი
იუდეველი; ძვ. ქართ. ჰურია (აგრ. Judaius)
! 19. jah
jah
კავშირი
და
slohun
slahan
ზმნა
დარტყმა (დაარტყამს); ცემა
is
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
haubiþ
haubiþ
არსებითი სახელი
თავი
rausa
raus
არსებითი სახელი
ლერწამი
jah
jah
კავშირი
და
bispiwun
bispeiwan
ზმნა
შეფურთხება (შეაფურთხებს)
ina
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
jah
jah
კავშირი
და
lagjandans
lagjan
ზმნა
დადება (დადებს); ჩადება; lagjan kniwa მუხლის მოყრა, დაჩოქება
kniwa
kniu
არსებითი სახელი
მუხლი
inwitun
inweitan
ზმნა
1. თაყვანისცემა (თაყვანს სცემს); ვისიმე მიმართ მოწიწების / პატივისცემის გამოხატვა; 2. მისალმება (მიესალმება)
ina
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
. 20. jah
jah
კავშირი
და
biþe
biþē
კავშირი, ზმნიზედა
როდესაც; მაშინ, იმ დროს
bilailaikun
bilaikan
ზმნა
დაცინვა (დასცინის); შეურაცხყოფა
ina
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
andwasidedun
andwasjan
ზმნა
ტანთ გახდა (გახდის)
ina
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
þizai
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ეს; ის (იხ. sa)
paurpurai
paúrpura
არსებითი სახელი
პორფირი, ძოწეული (მეწამული ფერის ძვირფასი სამეფო წამოსასხამი)
jah
jah
კავშირი
და
gawasidedun
gawasjan
ზმნა
1. ჩაცმა (ჩააცმევს; ჩაიცვამს), შემოსვა; 2. (sik) ჩაცმა (ჩაიცვამს), საკუთარი თავის შემოსვა
ina
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
wastjom
wasti
არსებითი სახელი
1. მოსასხამი; 2. სამოსი, სამოსელი; ტანსაცმელი
swesaim
swēs
ზედსართავი სახელი
1. თავისი, საკუთარი; 2. არსებ. მნიშვნ., საშ. საკუთრება, ქონება
. jah
jah
კავშირი
და
ustauhun
ustiuhan
ზმნა
1. დამთავრება (დაამთავრებს; დამთავრდება), დასრულება; 2. გაყვანა (გაიყვანს), წაყვანა; 3. შესრულება (შეასრულებს), აღსრულება
ina
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
ei
ei
კავშირი, ნაწილაკი
1. რათა; რომ; თითქოს; 2. (ენკლიტიკურად -ei) : მიმართ. ნაწილ. : izei (is + -ei) (ის) ვინც; (ის) რომელიც; þarei (þar + -ei) (იქ) სადაც და ა.შ.
ushramidedeina
ushramjan
ზმნა
ჯვარცმა (ჯვარს აცვამს), ჯვარზე გაკვრა
ina
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
. 21. jah
jah
კავშირი
და
undgripun
undgreipan
ზმნა
1) ხელის ჩაჭიდება (ჩასჭიდებს) / ჩავლება; 2) შეპყრობა (შეიპყრობს), დაჭერა
sumana
sums
განუსაზღვრელი ნაცვალსახელი
ვინმე, ვიღაც; რაიმე, რაღაც; ერთ-ერთი; ზოგი, ზოგიერთი (იბრუნვის როგორც ძლ. ზედს.)
manne
manna
არსებითი სახელი
1. ადამიანი; 2. კაცი, მამაკაცი; ni manna არავინ; manna þrūtsfill habands კეთროვანი; sunus mans ძე კაცისა, იესო ქრისტე
, Seimona
Seimōn
საკუთარი სახელი
სიმონი
Kwreinaiu
Kwreinaius
ზედსართავი სახელი
კირენელი (ქ. კირენეს მკვიდრი); ძვ. ქართ. კჳრინელი
, qimandan
qiman
ზმნა
მოსვლა (მოვა); მისვლა
af
af
წინდებული
(მიც.) -დან; -გან
akra
akrs
არსებითი სახელი
მიწა; მიწის ნაკვეთი; ყანა
, attan
atta
არსებითი სახელი
მამა (შდრ. აგრ. fadar)
Alaiksandraus
Alaíksandrus
საკუთარი სახელი
ალექსანდრე, ძვ. ქართ. აგრ. ალექსანდროსი
jah
jah
კავშირი
და
Rufaus
Rūfus
საკუთარი სახელი
რუფუსი
, ei
ei
კავშირი, ნაწილაკი
1. რათა; რომ; თითქოს; 2. (ენკლიტიკურად -ei) : მიმართ. ნაწილ. : izei (is + -ei) (ის) ვინც; (ის) რომელიც; þarei (þar + -ei) (იქ) სადაც და ა.შ.
nemi
niman
ზმნა
1. აღება (აიღებს); აყვანა; 2. მიღება (მიიღებს); 3. წაღება (წაიღებს); წაყვანა; rūna niman ბჭობის გამართვა, მოთათბირება; niman qēn ცოლის შერთვა
galgan
galga
არსებითი სახელი
1. ჯვარი; 2. ბოძი; ძელი
is
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
. 22. jah
jah
კავშირი
და
attauhun
attiuhan
ზმნა
მიყვანა (მიიყვანს); მოყვანა; inn attiuhan შეყვანა
ina
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
ana
ana
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) -ზე, -თან; -ში; -კენ
Gaulgauþa
Gaúlgaúþa
ტოპონიმი
გოლგოთა
staþ
staþs
არსებითი სახელი
(d) ადგილი
, þatei
þatei
კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
1. რომ; 2. რომელიც; ვინც; 3. ვინაიდან, რადგან(აც), იმიტომ რომ; ძვ. ქართ. რამეთუ
ist
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
gaskeiriþ
gaskeiriþs
gaskeirjan-ის მიმღ. II
ƕairneins
ƕaírnei
არსებითი სახელი
თავის ქალა; ძვ. ქართ. თხემი
staþs
staþs
არსებითი სახელი
(d) ადგილი
. 23. jah
jah
კავშირი
და
gebun
giban
ზმნა
მიცემა (მისცემს), მოცემა; ბოძება; andawaúrdi giban პასუხის გაცემა, მიგება
imma
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
drigkan
drigkan
ზმნა
სმა (სვამს), დალევა
wein
wein
არსებითი სახელი
ღვინო
miþ
miþ
წინდებული
(მიც.)-თან; -თან ერთად
smwrna
smwrn
არსებითი სახელი
მური, ზმირინი (არომატული ნივთიერება)
;
კავშირი
ყოველთვის წინადადების დასაწყისში: 1) ხოლო, და; 2) მაგრამ, არამედ; 3) თუკი, თუ; ძვ. ქართ. უკეთუ
is
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
ni
ni
ნაწილაკი
არ; ni im არ ვარ; ni sijaiþ არ იყოთ; ნუ იქნებით; ni briggais uns in fraistubnjai ნუ შეგვიყვან ჩვენ განსაცდელში
nam
niman
ზმნა
1. აღება (აიღებს); აყვანა; 2. მიღება (მიიღებს); 3. წაღება (წაიღებს); წაყვანა; rūna niman ბჭობის გამართვა, მოთათბირება; niman qēn ცოლის შერთვა
. 24. jah
jah
კავშირი
და
ushramjandans
ushramjan
ზმნა
ჯვარცმა (ჯვარს აცვამს), ჯვარზე გაკვრა
ina
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
disdailjand
disdailjan
ზმნა
1) გაყოფა (გაყოფს), განცალკევება; 2) განაწილება (გაანაწილებს, გაუნაწილებს), დარიგება, ჩამორიგება
wastjos
wasti
არსებითი სახელი
1. მოსასხამი; 2. სამოსი, სამოსელი; ტანსაცმელი
is
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
wairpandans
waírpan
ზმნა
(ბრალდ., მიც.) სროლა (ისვრის), ტყორცნა; გადაგდება; hlauta waírpan წილისყრა, წილისყრით რისამე გაყოფა
hlauta
hlauts
არსებითი სახელი
წილი; ხვედრი; hlauta waírpan (ana) წილის ყრა (რაიმეზე)
ana
ana
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) -ზე, -თან; -ში; -კენ
þos
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ეს; ის (იხ. sa)
, ƕarjizuh
ƕarjizuh
განუსაზღვრელი ნაცვალსახელი
(მდედრ. ƕarjōh; საშ. ƕarjatōh) ყოველი, თითოეული
ƕa
ƕas
კითხვითი ნაცვალსახელი
(მდედრ. ƕō; საშ. ƕa) 1. ვინ; რა; რომელი; 2. განუსაზღვ. ნაცვალსახ. მნიშვნ. ვინმე, ვიღაც; რაიმე, რაღაც; 3. (ƕa, ƕis) რატომ, რისთვის, რას; ძვ. ქართ. რაჲსა; und ƕa როდემდე
nemi
niman
ზმნა
1. აღება (აიღებს); აყვანა; 2. მიღება (მიიღებს); 3. წაღება (წაიღებს); წაყვანა; rūna niman ბჭობის გამართვა, მოთათბირება; niman qēn ცოლის შერთვა
. 25. wasuh
wasuh
= was (wisan¹-ის ნამყ. დრ.) + -uh
þan
þan
ზმნიზედა, კავშირი
მაშინ, იმ დროს; როდესაც; როგორც კი
ƕeila
ƕeila
არსებითი სახელი
1. დრო; დროის მონაკვეთი; 2. საათი; in jainai ƕeilai მაშინვე, იმწამსვე; ƕeilo ƕoh ყოველ წამს, ყოველჟამს; ძვ. ქართ. ყოველსა ჟამსა
þridjo
þridja
რიცხვითი სახელი
მესამე
, jah
jah
კავშირი
და
ushramidedun
ushramjan
ზმნა
ჯვარცმა (ჯვარს აცვამს), ჯვარზე გაკვრა
ina
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
. 26. jah
jah
კავშირი
და
was
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
ufarmeli
ufarmēli
არსებითი სახელი
წარწერა
fairinos
faírina
არსებითი სახელი
1. ბრალი, დანაშაული; 2. ბრალდება; 3. საყვედური, საჩივარი; 4. მიზეზი, საფუძველი
is
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
ufarmeliþ
ufarmeliþs
ufarmēljan-ის მიმღ. II
: sa
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
þiudans
þiudans
არსებითი სახელი
მეფე; მეუფე, მბრძანებელი
Iudaie
Iudaius
არსებითი სახელი
იუდეველი; ძვ. ქართ. ჰურია (აგრ. Judaius)
. 27. jah
jah
კავშირი
და
miþ
miþ
წინდებული
(მიც.)-თან; -თან ერთად
imma
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
ushramidedun
ushramjan
ზმნა
ჯვარცმა (ჯვარს აცვამს), ჯვარზე გაკვრა
twans
twai
რიცხვითი სახელი
ორი; in twa ორად, შუაზე; twōs þūsundjōs ორი ათასი
waidedjans
waidēdja
არსებითი სახელი
ავკაცი, ბოროტმოქმედი; ავაზაკი, ყაჩაღი
, ainana
ains
რიცხვითი სახელი
ერთი (იბრუნვის როგორც ძლ. ზედს.); ainamma sinþa ერთხელ
af
af
წინდებული
(მიც.) -დან; -გან
taihswon
taíhswa
ზედსართავი სახელი
1. სსტ. მარჯვენა; 2. არსებ. მნიშვნ., მდედრ. -ō- 1) მარჯვენა ხელი; 2) მარჯვენა მხარე
jah
jah
კავშირი
და
ainana
ains
რიცხვითი სახელი
ერთი (იბრუნვის როგორც ძლ. ზედს.); ainamma sinþa ერთხელ
af
af
წინდებული
(მიც.) -დან; -გან
hleidumein
hleiduma
ზედსართავი სახელი
სსტ. 1. მარცხენა; 2. არსებ. მნიშვნ. მარცხენა ხელი
is
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
. 28. jah
jah
კავშირი
და
usfullnoda
usfullnan
ზმნა
1. აღსრულება (აღსრულდება), შესრულება; 2. დასრულება (დასრულდება); 3. გავსება (გაივსება), ავსება
þata
þata
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ის (იხ. sa)
gamelido
gamēliþs
gamēljan-ის მიმღ. II
þata
þata
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ის (იხ. sa)
qiþando
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
: jah
jah
კავშირი
და
miþ
miþ
წინდებული
(მიც.)-თან; -თან ერთად
unsibjaim
unsibjis
ზედსართავი სახელი
ურჯულო, უღმერთო, უკეთური; ბოროტმოქმედი, დამნაშავე
rahniþs
rahniþs
rahnjan-ის მიმღ. II
was
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
. 29. jah
jah
კავშირი
და
þai
þai
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
მრ. რ. ისინი (იხ. sa)
faurgaggandans
faúrgaggan
ზმნა
გვერდით ჩავლა (ჩაივლის, ჩაუვლის), გვერდით გავლა
wajameridedun
wajamērjan
ზმნა
1. ღვთის გმობა (გმობს), მკრეხელობა; 2. დაგმობა (დაგმობს), გაკიცხვა; გალანძღვა, ძაგება
ina
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
, wiþondans
wiþōn
ზმნა
თავის ქნევა (აქნევს)
haubida
haubiþ
არსებითი სახელი
თავი
seina
seins
კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
თავისი; თავიანთი; მისი; მათი
jah
jah
კავშირი
და
qiþandans
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
: o
ō²
შორისდებული
ო! ოჰ! (გაოცების, აღშფოთების და ა.შ. გამომხატველი შეძახილი); o kuni ungalaubjando! ო, ურწმუნო მოდგმავ!
sa
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
gatairands
gataíran
ზმნა
1. გაუქმება (გააუქმებს); დარღვევა (კანონისა, ტრადიციისა); 2. დანგრევა (დაანგრევს); განადგურება
þo
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ეს; ის (იხ. sa)
alh
alhs
არსებითი სახელი
ტაძარი
jah
jah
კავშირი
და
bi
bi
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) -ზე; შესახებ; -თან; ახლოს; ირგვლივ
þrins
þreis
რიცხვითი სახელი
სამი; þreis tigjus ოცდაათი
dagans
dags
არსებითი სახელი
დღე; himma daga დღეს
gatimrjands
gatimrjan
ზმნა
აშენება (ააშენებს), აგება
þo
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ეს; ის (იხ. sa)
, 30. nasei
nasjan
ზმნა
გადარჩენა (გადაარჩენს), რაიმესგან ხსნა
þuk
þū
პირის ნაცვალსახელი
შენ
silban
silba
ზედსართავი სახელი
სსტ. თვითონ; თავად
jah
jah
კავშირი
და
atsteig
atsteigan
ზმნა
ჩამოსვლა (ჩამოვა)
af
af
წინდებული
(მიც.) -დან; -გან
þamma
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
galgin
galga
არსებითი სახელი
1. ჯვარი; 2. ბოძი; ძელი
! 31. samaleiko
samaleikō
ზმნიზედა
ასევე; ამგვარად; მსგავსად
jah
jah
კავშირი
და
þai
þai
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
მრ. რ. ისინი (იხ. sa)
auhumistans
aúhumists
aúhuma- აღმატ. ხარ.
gudjans
gudja
არსებითი სახელი
მღვდელი; sa aúhumista gudja აგრ. sa reikista gudja მღვდელმთავარი
bilaikandans
bilaikan
ზმნა
დაცინვა (დასცინის); შეურაცხყოფა
ina
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
miþ
miþ
წინდებული
(მიც.)-თან; -თან ერთად
sis
sis
უკუქცევითი ნაცვალსახელი
sik-ის მიც. ბრუნვის ფორმა
misso
missō
ზმნიზედა
ერთად; ერთმანეთთან, ერთმანეთს
miþ
miþ
წინდებული
(მიც.)-თან; -თან ერთად
þaim
þai
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
მრ. რ. ისინი (იხ. sa)
bokarjam
bōkāreis
არსებითი სახელი
მწიგნობარი
qeþun
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
: anþarans
anþar
ზედსართავი სახელი
სხვა, მეორე, კიდევ ერთი
ganasida
ganasjan
ზმნა
1. ხსნა (იხსნის), გადარჩენა; 2. განკურნვა (განკურნავს), მორჩენა
,
კავშირი
ყოველთვის წინადადების დასაწყისში: 1) ხოლო, და; 2) მაგრამ, არამედ; 3) თუკი, თუ; ძვ. ქართ. უკეთუ
sik
sik
უკუქცევითი ნაცვალსახელი
თავისი თავი; თავის თავს
silban
silba
ზედსართავი სახელი
სსტ. თვითონ; თავად
ni
ni
ნაწილაკი
არ; ni im არ ვარ; ni sijaiþ არ იყოთ; ნუ იქნებით; ni briggais uns in fraistubnjai ნუ შეგვიყვან ჩვენ განსაცდელში
mag
magan
ზმნა
(ნამყ. mahta მხ. რ., mahtedun მრ. რ.; მიმღ. II mahts) შეძლება (შეუძლია); ʘ ძალუძს
ganasjan
ganasjan
ზმნა
1. ხსნა (იხსნის), გადარჩენა; 2. განკურნვა (განკურნავს), მორჩენა
. 32. sa
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
Xristus
Xristus
საკუთარი სახელი
ქრისტე
, sa
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
þiudans
þiudans
არსებითი სახელი
მეფე; მეუფე, მბრძანებელი
Israelis
Israēl
არსებითი სახელი
ისრაელი
, atsteigadau
atsteigan
ზმნა
ჩამოსვლა (ჩამოვა)
nu
ზმნიზედა
1. ახლა, ამჟამად; 2. ამრიგად, ამიტომ, მაშასადამე
af
af
წინდებული
(მიც.) -დან; -გან
þamma
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
galgin
galga
არსებითი სახელი
1. ჯვარი; 2. ბოძი; ძელი
, ei
ei
კავშირი, ნაწილაკი
1. რათა; რომ; თითქოს; 2. (ენკლიტიკურად -ei) : მიმართ. ნაწილ. : izei (is + -ei) (ის) ვინც; (ის) რომელიც; þarei (þar + -ei) (იქ) სადაც და ა.შ.
gasaiƕaima
gasaíƕan
ზმნა
დანახვა (დაინახავს), ხილვა
jah
jah
კავშირი
და
galaubjaima
galaubjan
ზმნა
1. რწმენა (სწამს); 2. დაჯერება (დაიჯერებს, დაუჯერებს)
. jah
jah
კავშირი
და
þai
þai
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
მრ. რ. ისინი (იხ. sa)
miþushramidans
miþushramiþs
miþushramjan-ის მიმღ. II
imma
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
idweitidedun
idweitjan
ზმნა
ლანძღვა (ლანძღავს); გაკიცხვა, დაგმობა
imma
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
. 33. jah
jah
კავშირი
და
biþe
biþē
კავშირი, ზმნიზედა
როდესაც; მაშინ, იმ დროს
warþ
waírþan
ზმნა
1. მოხდომა (მოხდება), შემთხვევა; ადგილის ქონა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ‹გადა›ქცევა; ამა თუ იმ მდგომარეობაში გადასვლა; hails waírþan განკურნება, გამოჯანმრთელება
ƕeila
ƕeila
არსებითი სახელი
1. დრო; დროის მონაკვეთი; 2. საათი; in jainai ƕeilai მაშინვე, იმწამსვე; ƕeilo ƕoh ყოველ წამს, ყოველჟამს; ძვ. ქართ. ყოველსა ჟამსა
saihsto
saíhsta
რიცხვითი სახელი
სსტ. მეექვსე
, riqis
riqis
არსებითი სახელი
სიბნელე; წყვდიადი, უკუნეთი (აგრ. riqiz)
warþ
waírþan
ზმნა
1. მოხდომა (მოხდება), შემთხვევა; ადგილის ქონა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ‹გადა›ქცევა; ამა თუ იმ მდგომარეობაში გადასვლა; hails waírþan განკურნება, გამოჯანმრთელება
ana
ana
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) -ზე, -თან; -ში; -კენ
allai
alls
ზედსართავი სახელი
ყველა; მთელი; სრული
airþai
aírþa
არსებითი სახელი
მიწა; ქვეყანა; aírþai gaibnjan მიწასთან გასწორება; განადგურება
und
und
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) 1. სივრცითი მნიშვნელობით: -მდე, ამა თუ იმ ადგილამდე; 2. დროითი მნიშვნელობით: (მანამ) სანამ (არ); ვიდრე (არ); -მდე, ამა თუ იმ დრომდე / მომენტამდე; 3. რისამე სანაცვლოდ; und þatei სანამ, ვიდრე; und hina dag (დღევანდელ) დღემდე; und hita აქამდე; დღემდე; ძვ. ქართ. აქამომდე; und andi ბოლომდე, დასასრულამდე; und aiw უკუნისამდე, საუკუნოდ; augō und augin, jah tunþu und tunþau თვალი თვალისა წილ და კბილი კბილისა წილ; ubil und ubilamma ბოროტი ბოროტისა წილ
ƕeila
ƕeila
არსებითი სახელი
1. დრო; დროის მონაკვეთი; 2. საათი; in jainai ƕeilai მაშინვე, იმწამსვე; ƕeilo ƕoh ყოველ წამს, ყოველჟამს; ძვ. ქართ. ყოველსა ჟამსა
niundon
niunda
რიცხვითი სახელი
სსტ. მეცხრე
. 34. jah
jah
კავშირი
და
niundon
niunda
რიცხვითი სახელი
სსტ. მეცხრე
ƕeilai
ƕeila
არსებითი სახელი
1. დრო; დროის მონაკვეთი; 2. საათი; in jainai ƕeilai მაშინვე, იმწამსვე; ƕeilo ƕoh ყოველ წამს, ყოველჟამს; ძვ. ქართ. ყოველსა ჟამსა
wopida
wōpjan
ზმნა
1. დაძახება (დაუძახებს), მოხმობა; 2. ყვირილი (ყვირის); დაყვირება, ხმამაღლა შეძახება
Iesus
Iēsus
საკუთარი სახელი
Jesus
stibnai
stibna
არსებითი სახელი
ხმა
mikilai
mikils
ზედსართავი სახელი
(შედარ. ხარ. maiza; აღმატ. ხარ. maists) დიდი, უზარმაზარი; დიადი
qiþands
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
: ailoe
aílōe
შორისდებული
არამ. ელოი; ღმერთო ჩემო;
ailoe ailoe, lima sibakþanei, þatei ist gaskeiriþ: guþ meins, guþ meins, duhve mis bilaist? ელოი, ელოი, ლამა საბაქთანი? რაც თარგმანით ნიშნავს: ღმერთო ჩემო, ღმერთო ჩემო, რატომ მიმატოვე მე?
ailoe
aílōe
შორისდებული
არამ. ელოი; ღმერთო ჩემო;
ailoe ailoe, lima sibakþanei, þatei ist gaskeiriþ: guþ meins, guþ meins, duhve mis bilaist? ელოი, ელოი, ლამა საბაქთანი? რაც თარგმანით ნიშნავს: ღმერთო ჩემო, ღმერთო ჩემო, რატომ მიმატოვე მე?
, lima
lima
ზმნიზედა
არამ. რატომ (იხ. aílōe, hēlei)
sibakþanei
sibakþani
ზმნა
არამ. მიმატოვე (იხ. aílōe, hēlei) (აგრ. sibakþanei)
, þatei
þatei
კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
1. რომ; 2. რომელიც; ვინც; 3. ვინაიდან, რადგან(აც), იმიტომ რომ; ძვ. ქართ. რამეთუ
ist
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
gaskeiriþ
gaskeiriþs
gaskeirjan-ის მიმღ. II
: guþ
guþ
არსებითი სახელი
(d) ღმერთი
meins
meins
კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
(პირ. ნაცვალსახ. ik-ის ნათ. ბრუნვის ფორმა) ჩემი
, guþ
guþ
არსებითი სახელი
(d) ღმერთი
meins
meins
კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
(პირ. ნაცვალსახ. ik-ის ნათ. ბრუნვის ფორმა) ჩემი
, duƕe
duƕē
ზმნიზედა
რატომ
mis
ik
პირის ნაცვალსახელი
მე
bilaist
bileiþan
ზმნა
(მიც.) დატოვება (დატოვებს), მიტოვება
? 35. jah
jah
კავშირი
და
sumai
sums
განუსაზღვრელი ნაცვალსახელი
ვინმე, ვიღაც; რაიმე, რაღაც; ერთ-ერთი; ზოგი, ზოგიერთი (იბრუნვის როგორც ძლ. ზედს.)
þize
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
atstandandane
atstandan
ზმნა
(ნამყ. atstōþ) 1. ახლოს / გვერდით დგომა (დგას); 2. მისვლა; მიდგომა; ძვ. ქართ. მიხდომა
gahausjandans
gahausjan
ზმნა
გაგონება (გაიგონებს); მოსმენა
qeþun
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
: sai
sai
ზმნიზედა
აჰა! აი! ნახე(თ)!
, Helian
Hēlias
საკუთარი სახელი
ელია (ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველი)
wopeiþ
wōpjan
ზმნა
1. დაძახება (დაუძახებს), მოხმობა; 2. ყვირილი (ყვირის); დაყვირება, ხმამაღლა შეძახება
. 36. þragjands
þragjan
ზმნა
სირბილი (მირბის, დარბის); გაქცევა
þan
þan
ზმნიზედა, კავშირი
მაშინ, იმ დროს; როდესაც; როგორც კი
ains
ains
რიცხვითი სახელი
ერთი (იბრუნვის როგორც ძლ. ზედს.); ainamma sinþa ერთხელ
jah
jah
კავშირი
და
gafulljands
gafulljan
ზმნა
1. გავსება (გაავსებს), ავსება; აღვსება; 2. გაჟღენთა (გაჟღენთს)
swam
swamms
არსებითი სახელი
ღრუბელი (ფოროვანი მასალა) (აგრ. swams)
akeitis
akēt
არსებითი სახელი
ძმარი (აგრ. akeit)
, galagjands
galagjan
ზმნა
დადება (დადებს); მოთავსება
ana
ana
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) -ზე, -თან; -ში; -კენ
raus
raus
არსებითი სახელი
ლერწამი
, dragkida
dragkjan
ზმნა
დალევინება (დაალევინებს), სმევა
ina
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
qiþands
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
: let
lētan
ზმნა
(ნამყ. laílōt, laílōtum; მიმღ. II lētans) 1. დატოვება (დატოვებს); 2. ნების დართვა (დართავს), უფლების ან შესაძლებლობის მიცემა; 3. გაშვება (გაუშვებს), გამოშვება
, ei
ei
კავშირი, ნაწილაკი
1. რათა; რომ; თითქოს; 2. (ენკლიტიკურად -ei) : მიმართ. ნაწილ. : izei (is + -ei) (ის) ვინც; (ის) რომელიც; þarei (þar + -ei) (იქ) სადაც და ა.შ.
saiƕam
saíƕan
ზმნა
1. ხედვა (ხედავს); დანახვა; 2. ბრძანებ. იცოდე(თ)!
qimaiu
qimaiu
= qimai + (qiman-ის აწმყ. დრ.-ის ოპტატ., მხ. რ.) + -u
Helias
Hēlias
საკუთარი სახელი
ელია (ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველი)
athafjan
athafjan
ზმნა
(ნამყ. athof) ჩამოხსნა (ჩამოხსნის); ძვ. ქართ. გარდამოხსნა
ina
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
. 37.
კავშირი
ყოველთვის წინადადების დასაწყისში: 1) ხოლო, და; 2) მაგრამ, არამედ; 3) თუკი, თუ; ძვ. ქართ. უკეთუ
Iesus
Iēsus
საკუთარი სახელი
Jesus
aftra
aftra
ზმნიზედა
1. კვლავ; ისევ; 2. უკან; უკანვე
letands
lētan
ზმნა
(ნამყ. laílōt, laílōtum; მიმღ. II lētans) 1. დატოვება (დატოვებს); 2. ნების დართვა (დართავს), უფლების ან შესაძლებლობის მიცემა; 3. გაშვება (გაუშვებს), გამოშვება
stibna
stibna
არსებითი სახელი
ხმა
mikila
mikils
ზედსართავი სახელი
(შედარ. ხარ. maiza; აღმატ. ხარ. maists) დიდი, უზარმაზარი; დიადი
uzon
uzanan
ზმნა
სულის განტევება (განუტევებს), სულის დალევა
. 38. jah
jah
კავშირი
და
faurahah
faúrhah
არსებითი სახელი
ფარდა, კრეტსაბმელი (აგრ. faúrahah)
als
alhs
არსებითი სახელი
ტაძარი
disskritnoda
disskritnan
ზმნა
გახევა (გაიხევა); გაგლეჯა; გაპობა, გასკდომა
in
in
წინდებული
(ნათ., მიც., ბრალდ.) 1. -ში; რისამე შიგნით (სივრცითი მნიშვნელობით); 2. -ში, შემდეგ (დროითი მნიშვნელობით)
twa
twai
რიცხვითი სახელი
ორი; in twa ორად, შუაზე; twōs þūsundjōs ორი ათასი
iupaþro
iupaþrō
ზმნიზედა
ზემოდან, მაღლიდან
und
und
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) 1. სივრცითი მნიშვნელობით: -მდე, ამა თუ იმ ადგილამდე; 2. დროითი მნიშვნელობით: (მანამ) სანამ (არ); ვიდრე (არ); -მდე, ამა თუ იმ დრომდე / მომენტამდე; 3. რისამე სანაცვლოდ; und þatei სანამ, ვიდრე; und hina dag (დღევანდელ) დღემდე; und hita აქამდე; დღემდე; ძვ. ქართ. აქამომდე; und andi ბოლომდე, დასასრულამდე; und aiw უკუნისამდე, საუკუნოდ; augō und augin, jah tunþu und tunþau თვალი თვალისა წილ და კბილი კბილისა წილ; ubil und ubilamma ბოროტი ბოროტისა წილ
dalaþ
dalaþ
ზმნიზედა
დაბლა, ძირს, ქვევით
. 39. gasaiƕands
gasaíƕan
ზმნა
დანახვა (დაინახავს), ხილვა
þan
þan
ზმნიზედა, კავშირი
მაშინ, იმ დროს; როდესაც; როგორც კი
sa
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
hundafaþs
hundafaþs
არსებითი სახელი
(d) ასისთავი
sa
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
atstandands
atstandan
ზმნა
(ნამყ. atstōþ) 1. ახლოს / გვერდით დგომა (დგას); 2. მისვლა; მიდგომა; ძვ. ქართ. მიხდომა
in
in
წინდებული
(ნათ., მიც., ბრალდ.) 1. -ში; რისამე შიგნით (სივრცითი მნიშვნელობით); 2. -ში, შემდეგ (დროითი მნიშვნელობით)
andwairþja
andwaírþi
არსებითი სახელი
1. სახე, პირი, თავ-პირი; 2. პიროვნება; 3. დასწრება; ყოფნა; ana andwaírþi პირქვე; ძვ. ქართ. პირსა ზედა თჳსსა; in andwairþja წინაშე, წინ
is
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
þatei
þatei
კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
1. რომ; 2. რომელიც; ვინც; 3. ვინაიდან, რადგან(აც), იმიტომ რომ; ძვ. ქართ. რამეთუ
swa
swa
ზმნიზედა
ასე, ამგვარად, ამნაირად
hropjands
hrōpjan
ზმნა
ყვირილი (ყვირის); ღაღადი
uzon
uzanan
ზმნა
სულის განტევება (განუტევებს), სულის დალევა
, qaþ
qiþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი
: bi
bi
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) -ზე; შესახებ; -თან; ახლოს; ირგვლივ
sunjai
sunja
არსებითი სახელი
ჭეშმარიტება, სიმართლე
, sa
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
manna
manna
არსებითი სახელი
1. ადამიანი; 2. კაცი, მამაკაცი; ni manna არავინ; manna þrūtsfill habands კეთროვანი; sunus mans ძე კაცისა, იესო ქრისტე
sa
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
sunus
sunus
არსებითი სახელი
ვაჟიშვილი, ვაჟი, ძე
was
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
gudis
guþ
არსებითი სახელი
(d) ღმერთი
. 40. wesunuþ-þan
wesunuþ-þan
= wesun (wisan¹-ის ნამყ. დრ., მრ. რ.) + -uþ + þan
qinons
qinō
არსებითი სახელი
ქალი
fairraþro
faírraþrō
ზმნიზედა
შორიდან; შორს, მოშორებით
saiƕandeins
saíƕan
ზმნა
1. ხედვა (ხედავს); დანახვა; 2. ბრძანებ. იცოდე(თ)!
, in
in
წინდებული
(ნათ., მიც., ბრალდ.) 1. -ში; რისამე შიგნით (სივრცითი მნიშვნელობით); 2. -ში, შემდეგ (დროითი მნიშვნელობით)
þaimei
saei
მიმართებითი ნაცვალსახელი
(sōei მდედრ.; þatei საშ.) ის, რომელიც; ის, ვინც
was
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
Marja
Marja
საკუთარი სახელი
მარიამი (აგრ. Maria)
so
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ეს; ის (იხ. sa)
Magdalene
Magdalēnē
საკუთარი სახელი
მაგდალელი (გალილეურ ქ. მაგდალას მკვიდრი; იესოს ერთ-ერთი მიმდევრის, მარიამის ზედწოდება); ძვ. ქართ. მაგდალინელი, მაგდალენელი
jah
jah
კავშირი
და
Marja
Marja
საკუთარი სახელი
მარიამი (აგრ. Maria)
Iakobis
Iakōbus
საკუთარი სახელი
იაკობი (იესოს რამდენიმე თანამედროვის სახელი ახალ აღთქმაში)
þis
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
minnizins
minniza
ზედსართავი სახელი
(leitils-ის შედარ. ხარ.) სსტ. 1. უფრო პატარა, უფრო მცირე; 2. ნაკლები, უფრო ცოტა; 3. უმცროსი, უფრო ახალგაზრდა; ძვ. ქართ. უმრწემესი
jah
jah
კავშირი
და
Iosezis
Iōsēs
საკუთარი სახელი
იოსე
aiþei
aiþei
არსებითი სახელი
დედა
jah
jah
კავშირი
და
Salome
Salōmē
საკუთარი სახელი
სალომე
. 41. jah
jah
კავშირი
და
þan
þan
ზმნიზედა, კავშირი
მაშინ, იმ დროს; როდესაც; როგორც კი
was
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
in
in
წინდებული
(ნათ., მიც., ბრალდ.) 1. -ში; რისამე შიგნით (სივრცითი მნიშვნელობით); 2. -ში, შემდეგ (დროითი მნიშვნელობით)
Galeilaia
Galeilaia
ტოპონიმი
გალილეა (ისტორიული ოლქი ჩრდილოეთ ისრაელში)
, jah
jah
კავშირი
და
laistidedun
laistjan
ზმნა
ʘ ვინმეს, რაიმეს მისდევს, მიჰყვება
ina
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
jah
jah
კავშირი
და
andbahtidedun
andbahtjan
ზმნა
მსახურობა (მსახურობს), მომსახურება
imma
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
, jah
jah
კავშირი
და
anþaros
anþar
ზედსართავი სახელი
სხვა, მეორე, კიდევ ერთი
managos
manags
ზედსართავი სახელი
(შედარ. ხარ. managiza; აღმატ. ხარ. managists) ბევრი; მრავალი; swa manags ამდენი; filu manags ძალიან ბევრი
þozei
sōei
მიმართებითი ნაცვალსახელი
ის, რომელიც; ის, ვინც (იხ. saei)
miþiddjedun
miþgaggan
ზმნა
(ნამყ. miþiddja) ვინმესთან ერთად სვლა (მიდის) / სიარული), ʘ ვინმეს მიჰყვება
imma
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
in
in
წინდებული
(ნათ., მიც., ბრალდ.) 1. -ში; რისამე შიგნით (სივრცითი მნიშვნელობით); 2. -ში, შემდეგ (დროითი მნიშვნელობით)
Iairusalem
Iaírusalēm
ტოპონიმი
იერუსალიმი
. 42. jah
jah
კავშირი
და
juþan
juþan
ზმნიზედა
უკვე; იმ დროისათვის
at
at
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) -თან, -კენ, -ში, -ზე; -მდე; განმავლობაში
andanahtja
andanahti
არსებითი სახელი
შებინდება; საღამო
waurþanamma
waúrþans
waírþan-ის მიმღ. II
, unte
untē
კავშირი
1. სანამ (არ), ვიდრე (არ); 2. (იმ დროს) როდესაც; მაშინ; 3. იმიტომ რომ, რადგანაც, ვინაიდან
was
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
paraskaiwe
paraskaíwē
არსებითი სახელი
პარასკევი
, saei
saei
მიმართებითი ნაცვალსახელი
(sōei მდედრ.; þatei საშ.) ის, რომელიც; ის, ვინც
ist
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
fruma
fruma
ზედსართავი სახელი
(შედარ. ხარ.) პირველი; წინა, წინასწარი; უფრო ადრინდელი; fram fruma თავიდანვე; დასაბამითგან; þata frumo პირველად
sabbato
sabbatō
არსებითი სახელი
შაბათი
,43. qimands
qiman
ზმნა
მოსვლა (მოვა); მისვლა
Iosef
Iōsēf
საკუთარი სახელი
იოსები
af
af
წინდებული
(მიც.) -დან; -გან
Areimaþaias
Areimaþaia
ტოპონიმი
არიმათია
, gaguds
gaguds
ზედსართავი სახელი
ღვთისმოსავი; წარჩინებული
ragineis
ragineis
არსებითი სახელი
მრჩეველი; მმართველი
, saei
saei
მიმართებითი ნაცვალსახელი
(sōei მდედრ.; þatei საშ.) ის, რომელიც; ის, ვინც
was
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
[ jah
jah
კავშირი
და
] silba
silba
ზედსართავი სახელი
სსტ. თვითონ; თავად
beidands
beidan
ზმნა
ლოდინი (ელოდება, ‹მო›ელის); დალოდება
þiudangardjos
þiudangardi
არსებითი სახელი
1. სამეფო; სასუფეველი; 2. მეფობა; მეუფება, სუფევა; 3. მეფის სასახლე; სამეფო კარი
gudis
guþ
არსებითი სახელი
(d) ღმერთი
, anananþjands
anananþjan
ზმნა
გაბედვა (გაბედავს)
galaiþ
galeiþan
ზმნა
1. წასვლა (წავა); გამგზავრება; 2. მისვლა (მივა); მოსვლა; 3. სვლა (მიდის)
inn
inn
ზმნიზედა
შიგნით
du
du
წინდებული
(მიც.) -კენ, -მდე; -ში
Peilatau
Peilātus
საკუთარი სახელი
პილატე
jah
jah
კავშირი
და
baþ
bidjan
ზმნა
1. ლოცვა (ლოცულობს), ლოცვის წარმოთქმა; 2. ვედრება (ევედრება); თხოვნა (აგრ. bidan)
þis
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
leikis
leik
არსებითი სახელი
1. სხეული, ტანი; ხორცი; 2. ცხედარი, გვამი
Iesuis
Iēsus
საკუთარი სახელი
Jesus
. 44.
კავშირი
ყოველთვის წინადადების დასაწყისში: 1) ხოლო, და; 2) მაგრამ, არამედ; 3) თუკი, თუ; ძვ. ქართ. უკეთუ
Peilatus
Peilātus
საკუთარი სახელი
პილატე
sildaleikida
sildaleikjan
ზმნა
გაკვირვება (გაუკვირდება, უკვირს), გაოცება
ei
ei
კავშირი, ნაწილაკი
1. რათა; რომ; თითქოს; 2. (ენკლიტიკურად -ei) : მიმართ. ნაწილ. : izei (is + -ei) (ის) ვინც; (ის) რომელიც; þarei (þar + -ei) (იქ) სადაც და ა.შ.
is
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
juþan
juþan
ზმნიზედა
უკვე; იმ დროისათვის
gaswalt
gaswiltan
ზმნა
მოკვდომა (მოკვდება), გარდაცვალება
; jah
jah
კავშირი
და
athaitands
athaitan
ზმნა
დაძახება (დაუძახებს), მოხმობა
þana
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
hundafaþ
hundafaþs
არსებითი სახელი
(d) ასისთავი
frah
fraíhnan
ზმნა
კითხვა (ჰკითხავს), შეკითხვა, კითხვის დასმა
ina
is
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (მდედრ. si; საშ. ita)
juþan
juþan
ზმნიზედა
უკვე; იმ დროისათვის
gadauþnodedi
gadauþnan
ზმნა
მოკვდომა (მოკვდება), გარდაცვალება; დაღუპვა
. 45. jah
jah
კავშირი
და
finþands
finþan
ზმნა
გაგება (გაიგებს), შეტყობა; შეცნობა, ცნობა
at
at
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) -თან, -კენ, -ში, -ზე; -მდე; განმავლობაში
þamma
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
hundafada
hundafaþs
არსებითი სახელი
(d) ასისთავი
fragaf
fragiban
ზმნა
1. მიცემა (მისცემს); ჩუქება; 2. პატიება (აპატიებს), მიტევება
þata
þata
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ის (იხ. sa)
leik
leik
არსებითი სახელი
1. სხეული, ტანი; ხორცი; 2. ცხედარი, გვამი
Iosefa
Iōsēf
საკუთარი სახელი
იოსები
. 46. jah
jah
კავშირი
და
usbugjands
usbugjan
ზმნა
(ნამყ. usbauhta) ყიდვა (ყიდულობს), შეძენა
lein
lein
არსებითი სახელი
სელის ქსოვილი, სელის ტილო
jah
jah
კავშირი
და
usnimands
usniman
ზმნა
1. აღება (აიღებს); 2. ჩამოხსნა (ჩამოხსნის); ჩამოღება; 3. წაღება (წაიღებს); წაყვანა; 4. წართმევა (წაართმევს)
ita
ita
პირის ნაცვალსახელი
ის (იხ. აგრ. is პირ. ნაცვალსახ.)
biwand
biwindan
ზმნა
შეხვევა (შეახვევს), გახვევა
þamma
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
leina
lein
არსებითი სახელი
სელის ქსოვილი, სელის ტილო
jah
jah
კავშირი
და
galagida
galagjan
ზმნა
დადება (დადებს); მოთავსება
ita
ita
პირის ნაცვალსახელი
ის (იხ. აგრ. is პირ. ნაცვალსახ.)
in
in
წინდებული
(ნათ., მიც., ბრალდ.) 1. -ში; რისამე შიგნით (სივრცითი მნიშვნელობით); 2. -ში, შემდეგ (დროითი მნიშვნელობით)
hlaiwa
hlaiw
არსებითი სახელი
საფლავი, სამარხი
, þatei
þatei
კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
1. რომ; 2. რომელიც; ვინც; 3. ვინაიდან, რადგან(აც), იმიტომ რომ; ძვ. ქართ. რამეთუ
was
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
gadraban
gadraban
ზმნა
კლდეში გამოკვეთა (გამოკვეთს), გამოჭრა
us
us
წინდებული
(მიც.) 1. -დან, -გან; 2. -ით; რისამე მეშვეობით; რაიმესთან ერთად
staina
stains
არსებითი სახელი
1. ქვა; ლოდი; 2. კლდე
, jah
jah
კავშირი
და
atwalwida
atwalwjan
ზმნა
მიგორება (მიაგორებს), გორებით მიტანა ან მიდგმა / მიყუდება
stain
stains
არსებითი სახელი
1. ქვა; ლოდი; 2. კლდე
du
du
წინდებული
(მიც.) -კენ, -მდე; -ში
daura
daúr
არსებითი სახელი
კარი; ერთფრთიანი ჭიშკარი, კარიბჭე
þis
sa
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
( მდედრ.; þata საშ.) ეს; ის
hlaiwis
hlaiw
არსებითი სახელი
საფლავი, სამარხი
. 47.
კავშირი
ყოველთვის წინადადების დასაწყისში: 1) ხოლო, და; 2) მაგრამ, არამედ; 3) თუკი, თუ; ძვ. ქართ. უკეთუ
Marja
Marja
საკუთარი სახელი
მარიამი (აგრ. Maria)
so
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ეს; ის (იხ. sa)
Magdalene
Magdalēnē
საკუთარი სახელი
მაგდალელი (გალილეურ ქ. მაგდალას მკვიდრი; იესოს ერთ-ერთი მიმდევრის, მარიამის ზედწოდება); ძვ. ქართ. მაგდალინელი, მაგდალენელი
jah
jah
კავშირი
და
Marja
Marja
საკუთარი სახელი
მარიამი (აგრ. Maria)
Iosezis
Iōsēs
საკუთარი სახელი
იოსე
seƕun
saíƕan
ზმნა
1. ხედვა (ხედავს); დანახვა; 2. ბრძანებ. იცოდე(თ)!
ƕar
ƕar
ზმნიზედა
სად
galagiþs
galagiþs
galagjan-ის მიმღ. II
wesi
wisan¹
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა
.