saþs

მეტყველების ნაწილი: ზედსართავი სახელი
ფუძე: -a-
(d) გამძღარი, მაძღარი (აგრ. sads)
ეტიმოლოგია
[← პროტო-გერმანიკ. *sadaz; ძვ. ინგლ. sæd „მაძღარი; მოყირჭებული; რითიმე დაღლილი“ (თანამედრ. ინგლ. sad „ნაღვლიანი, სევდიანი“); ძვ. საქს. sad „მაძღარი“; ჰოლ. zat „მაძღარი“; ძვ. ზემ.-გერმ. sat „მაძღარი“ (თანამედრ. გერმ. satt); ძვ. ისლ. saðr „მაძღარი“ (თანამედრ. ისლ. saddur) ← ინდო-ევროპ. *sā-, *sə-; ლათ. satis „საკმარისი; საკმაო“; ძვ. ირლ. sáth, sáith არსებ. „საკმარისი რაოდენობა“; ლიტვ. sótus „უხვი; მაძღარი“; ძვ. სლავ. сытъ „მაძღარი“ (რუს. сытый)]
კონკორდანსი
sads - სახელ., მხ. რ., მამრ. - ფილიპ. IV, 12
saþ, sad - ბრალდ., მხ. რ., საშ. - ლუკ. XV, 16; XVI, 21
sadai- სახელ., მრ. რ., მამრ. - მარკ. VIII, 8; ლუკ. VI, 21; IX, 17; იოან. VI, 12; VI, 26; კორ. I, IV, 8; სკირნს. VII, 8
sada - ბრალდ., მრ. რ., საშ. - მარკ. VII, 27
sadans - სახელ., მრ. რ., მამრ. - ლუკ. VI, 25
პარადიგმა

2.1. (a)

გოთურ ზედსართავთა ძლიერი ბრუნება -a- (-o-)* ფუძიანი
blinds
(ბრმა)
მხოლობითი რიცხვი
მამრობითი სქესი საშუალი სქესი მდედრობითი სქესი
სახელობითი blinds blind, blindata blinda
ნათესაობითი blindis blindis blindaizōs
მიცემითი blindamma blindamma blindai
ბრალდებითი blindana blind, blindata blinda
მრავლობითი რიცხვი
მამრობითი სქესი საშუალი სქესი მდედრობითი სქესი
სახელობითი blindai blinda blindōs
ნათესაობითი blindaizē blindaizē blindaizō
მიცემითი blindaim blindaim blindaim
ბრალდებითი blindans blinda blindōs

* -o- ფუძიან ვარიანტებში იგულისხმება ამავე ტიპის მდედრ. სქესის ფორმები.