birōdjan

მეტყველების ნაწილი: ზმნა
ზმნის ტიპი: სუსტი ზმნა (1)
მიმღეობა I: birodjands
დრტვინვა (დრტვინავს), უკმაყოფილების გამოთქმა; ჩივილი
ეტიმოლოგია
[← bi- პრეფ. + rōdjan ზმნ.]
კონკორდანსი
birodeiþ - 2 პირ., მრ. რ., ბრძანებ. - იოან. VI, 43
birodidedun - 3 პირ., მრ. რ., ნამყ., თხრობ. - ლუკ. V, 30; XV, 2; XIX, 7; იოან. VI, 41, VI, 61
birodjands - მიმღ. I- იოან. VII, 32
პარადიგმა

4.2.1. (a)

I კლასი ინფინიტივი პრეტერიტი მხ. რ. პრეტერიტი მრ. რ. მიმღეობა II
გადარჩენა nasjan nasida nasidedum nasiþs
ძებნა sokjan sokida sokidedum sokiþs

სუსტი ზმნების უღლების სრული პარადიგმების გასაცნობად იხილეთ სუსტი ზმნების უღლება