hals

მეტყველების ნაწილი: არსებითი სახელი
სქესი: მამრობითი
ფუძე: -a-
კისერი
ეტიმოლოგია
[← პროტო-გერმანიკ. *halsaz; ძვ. ინგლ. heals, hals (თანამედრ. ინგლ. halse დიალ.); ძვ. ფრიზ. hals; ძვ. საქს. hals; ჰოლ. hals; ძვ. ზემ.-გერმ. hals (თანამედრ. გერმ. Hals); ისლ. háls ← ინდო-ევროპ. *kols-; ლათ. collum „კისერი“]
კონკორდანსი
hals - ბრალდ., მხ. რ. - ლუკ. XV, 20
პარადიგმა

1.1.1. (a)

არსებითი სახელები, -a- ფუძიანი, მამრობითი სქესი
dags
(დღე)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი dags dagōs
ნათესაობითი dagis dagē
მიცემითი daga dagam
ბრალდებითი dag dagans
წოდებითი dag

არსებითი სახელები, -a- ფუძიანი, საშუალი სქესი
waurd
(სიტყვა)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი waúrd waúrda
ნათესაობითი waúrdis waúrdē
მიცემითი waúrda waúrdam
ბრალდებითი waúrd waúrda