კედმონის ამბავი და მისი ჰიმნი

თარგმანები: თანამედროვე ინგლისური
Wæs
wesan
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა (აგრ. weosan)
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
se
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
mon
mann
არსებითი სახელი
1. ადამიანი; 2. კაცი, მამაკაცი (აგრ. man, monn, mon)
in
in
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) 1. -ში; რისამე შიგნით (სივრცითი მნიშვნელობით); 2. -ში, შემდეგ (დროითი მნიშვნელობით)
weoruld-hade
woruldhád
არსებითი სახელი
საერო / არასასულიერო ცხოვრება
ȝeseted
ȝesettan
ზმნა
1. დადება (დადებს), დადგმა; მოთავსება, ჩასმა; 2. დანიშვნა (დანიშნავს), დაწესება, დადგენა; 3. მომზადება (მოამზადებს); 4. შექმნა (შექმნის), შედგენა; 5. დასახლება (დაასახლებს), დაკავება (ადგილისა, ტერიტორიისა)
óð
ზმნიზედა, წინდებული
(მიც., ბრალდ.) 1. სივრცითი მნიშვნელობით: -მდე, ამა თუ იმ ადგილამდე; 2. დროითი მნიშვნელობით: (მანამ) სანამ (არ); ვიდრე (არ); -მდე, ამა თუ იმ დრომდე / მომენტამდე (აგრ. óþ); fram eástdǽle óþ westdǽle ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილიდან დასავლეთ ნაწილამდე; óþ ðás daȝas იმ დღეებამდე, იმ დრომდე; óð þæt იხ. óþþæt
þa
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
tide
tíd
არსებითი სახელი
1. დრო; 2. საათი; 3. გრამ. დრო (ზმნის ფორმა)
þe
þe
ნაწილაკი, მიმართებითი ნაცვალსახელი, კავშირი
1. რომელიც; ვინც; რაც; 2. როდესაც; მას შემდეგ, რაც; 3. (იქ) სადაც; 4. ვიდრე; twǽm læs þe twéntiȝ wintra ოც ზამთარზე / წელიწადზე ორით ნაკლები; 5. (შესიტყვებაში hwæþer ... þe) თუ; hwæþer wacode ðe slépte ეღვიძა მას, თუ ეძინა
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
wæs
wesan
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა (აგრ. weosan)

ȝelefedre
ȝelýfed
ზედსართავი სახელი
ხანში შესული, ხანდაზმული, მოხუცი (აგრ. ȝeléfed)
ylde
yldo
არსებითი სახელი
1. ასაკი, წლოვანება; 2. სიბერე, ხანდაზმულობა; 3. საუკუნე; ეპოქა (აგრ. yldu, ieldo, ældo, ildo)
; ond
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
[he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
] næfre
nǽfre
ზმნიზედა
არასოდეს, არასდროს (აგრ. néfre)
næniȝ
nǽniȝ
ზედსართავი სახელი, ნაცვალსახელი
არავინ; ვერავინ; არაფერი; ვერაფერი (აგრ. néniȝ)
leoð
léoþ
არსებითი სახელი
1. სიმღერა; 2. ლექსი, პოემა (აგრ. léoð)
ȝeleornade
ȝeleornian
ზმნა
1. სწავლა (ისწავლის), შესწავლა; ცოდნის შეძენა; 2. გაგება (გაიგებს), გამორკვევა
. Ond
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)

for-þon
forþǽm
კავშირი
იმიტომ რომ, ვინაიდან, რადგანაც (აგრ. forðǽm, forþám, forðám, forþan, forðan, forþon, forðon )
oft
oft
ზმნიზედა
ხშირად
in
in
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) 1. -ში; რისამე შიგნით (სივრცითი მნიშვნელობით); 2. -ში, შემდეგ (დროითი მნიშვნელობით)
ȝebeorscipe
ȝebéorscipe
არსებითი სახელი
ლხინი, ნადიმი, წვეულება (აგრ. ȝebéorscype)
, þonne
þonne
ზმნიზედა, კავშირი
1. მაშინ, იმ დროს; 2. შემდეგ, მერე; 3. (მაშინ) როდესაც; 4. ვიდრე (შედარებისას) (აგრ. ðonne, þanne, ðanne, þænne); læssa þonne oðre სხვებზე უფრო პატარები; უფრო პატარები, ვიდრე სხვები
þær
þǽr
ზმნიზედა, კავშირი
იქ; (იქ) სადაც (აგრ. ðǽr, þár, ðár, þára, þér)
wæs
wesan
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა (აგრ. weosan)
blisse
blíþs
არსებითი სახელი
1. სიხარული; მხიარულება; 2. სიამოვნება; 3. სიკეთე; კეთილგანწყობა (აგრ. blíðs, bliss, blyss)
intinȝa
intinȝa
არსებითი სახელი
1. მიზეზი, საფუძველი; საბაბი; 2. საქმე; შემთხვევა
ȝedemed
ȝedǽman
ზმნა
1. გასამართლება (გაასამართლებს), განსჯა; რისამე მისჯა; 2. განსაზღვრა (განსაზღვრავს), გადაწყვეტა; 3. მიჩნევა (მიიჩნევს), ჩათვლა (აგრ. ȝedéman)
,
þæt¹
þæt²
კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
1. რომ; 2. რათა; იმისთვის, რომ; 3. რომელიც (აგრ. ðæt)
heo
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
ealle
eall
ზედსართავი სახელი, ზმნიზედა
1. მთელი, სრული, მთლიანი; 2. ყველაფერი; 3. სულ, სრულად, მთლიანად (აგრ. eal, al, all)
sceolden
sculan
ზმნა
(აწმყ. sceal, scal; ნამყ. scolde, sceolde) ვალდებულების ან მოვალეობის ქონა (აქვს); ʘ ვალდებულია; მოვალეა; მართებს; იძულებულია
þurh
þurh
წინდებული
(ბრალდ.) 1. სივრცითი მნიშვნელობით: რისამე გავლით, რისამე გამჭოლ; -ში, -ზე; 2. დროითი მნიშვნელობით: განმავლობაში, ბოლომდე (დროის მონაკვეთისა, პროცესისა და მისთ.); 3. რისამე მეშვეობით, რისამე გზით, რისამე დახმარებით (აგრ. ðurh, þuruh, þorh, þerh, þærh)
ende-byrdnesse
endebyrdness
არსებითი სახელი
1. რიგი, თანამიმდევრობა; განლაგება; 2. მეთოდი, გზა, მანერა; წესი (აგრ. endebyrdniss)
be
be
ზმნიზედა, წინდებული
(მიც., მოქმ.) 1. -თან; ახლოს; გვერდით; -ზე; 2. გარშემო; ირგვლივ; 3. თაობაზე; შესახებ; 4. რადგანაც; შესაბამისად; -დან (აგრ. bi, biȝ, )
hearpan
hearpe
არსებითი სახელი
არფა, ქნარი
sinȝan
sinȝan
ზმნა
1. მღერა (მღერის); 2. გადატ. მელოდიურად ჟღერა (ჟღერს); წკრიალი, წკარუნი
,
þonne
þonne
ზმნიზედა, კავშირი
1. მაშინ, იმ დროს; 2. შემდეგ, მერე; 3. (მაშინ) როდესაც; 4. ვიდრე (შედარებისას) (აგრ. ðonne, þanne, ðanne, þænne); læssa þonne oðre სხვებზე უფრო პატარები; უფრო პატარები, ვიდრე სხვები
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
ȝeseah
ȝeséon
ზმნა
დანახვა (დაინახავს); ხედვა
þa
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
hearpan
hearpe
არსებითი სახელი
არფა, ქნარი
him
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
nealecan
néahlǽcan
ზმნა
(ნამყ. néalǽhte, აგრ. néallǽcte) მიახლოება (მიუახლოვდება), ახლოს მისვლა (აგრ. néahlécan, néalǽcan, -lécan)
, þonne
þonne
ზმნიზედა, კავშირი
1. მაშინ, იმ დროს; 2. შემდეგ, მერე; 3. (მაშინ) როდესაც; 4. ვიდრე (შედარებისას) (აგრ. ðonne, þanne, ðanne, þænne); læssa þonne oðre სხვებზე უფრო პატარები; უფრო პატარები, ვიდრე სხვები
aras
árísan
ზმნა
1. ადგომა (ადგება), ფეხზე წამოდგომა; 2. ჰორიზონტზე ამოსვლა (ამოვა), გამოჩენა (მზისა და სხვ.); 3. მკვდრეთით აღდგომა (აღდგება); 4. წარმოქმნა (წარმოიქმნება), წარმოშობა
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
for
for
წინდებული, კავშირი
(მიც., ბრალდ.) 1. წინ; წინაშე; 2. განმავლობაში; 3. -ით; -თვის; გამო; 4. რადგანაც; იმიტომ რომ; for þon, forþon იხ. forþǽm

scome
sceamu
არსებითი სახელი
სირცხვილი; სირცხვილის გრძნობა (აგრ. sceomu, scomu, scamu, scame)
from
fram
წინდებული, ზმნიზედა
(მიც.) -დან; წინ (აგრ. from)
þæm
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
symble
symbel
არსებითი სახელი
1. ნადიმი, ლხინი; წვეულება; 2. რელიგიური დღესასწაული (აგრ. symel)
ond
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
ham
hám
არსებითი სახელი
1. ვისიმე სახლი, საცხოვრებელი; 2. სამშობლო; 3. სოფელი; დაბა; ქალაქი; 4. მამული, ადგილ-მამული (სახლი და კარ-მიდამო); hám ȝán თავის სახლში / შინ წასვლა
eode
ȝán
ზმნა
(ნამყ. éode; მიმღ. II ȝán) 1. სვლა (მიდის), სიარული; 2. წასვლა (წავა); 3. მოძრაობა (მოძრაობს); 4. მოხდომა (მოხდება); მიდინარეობა
to
წინდებული
(მიც.) -მდე; -კენ; -თან; -ზე; რისამე მიმართ; გადმოიცემა ვითარებითი და მიცემითი ბრუნვებითაც
his
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
huse
hús
არსებითი სახელი
1. სახლი; 2. ოჯახი
.

Þa¹
þá²
ზმნიზედა, კავშირი
1. მაშინ; იმ დროს; მერე; ამის შემდეგ; 2. როდესაც (აგრ. ðá); þá þe (მაშინ) როდესაც [იხ. აგრ. þá¹]; þáþá მაშინ, … როდესაც; þa ȝyt, þa ȝiet ა) (კიდევ) უფრო; მეტად ბ) გარდა ამისა
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
þæt
þæt¹
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ის (აგრ. ðæt) [იხ. se]
þa¹
þá²
ზმნიზედა, კავშირი
1. მაშინ; იმ დროს; მერე; ამის შემდეგ; 2. როდესაც (აგრ. ðá); þá þe (მაშინ) როდესაც [იხ. აგრ. þá¹]; þáþá მაშინ, … როდესაც; þa ȝyt, þa ȝiet ა) (კიდევ) უფრო; მეტად ბ) გარდა ამისა
sumre
sum
განუსაზღვრელი ნაცვალსახელი, ზედსართავი სახელი
1. ზოგი, ზოგიერთი; 2. რაოდენობით რიცხვ. სახ.-თან ერთად: ერთ-ერთი (დასახელებული რაოდენობის პირებთან ერთად); syxa [seofona] sum იგი ექვს [შვიდ] სხვა პირთან / ადამიანთან ერთად
tide
tíd
არსებითი სახელი
1. დრო; 2. საათი; 3. გრამ. დრო (ზმნის ფორმა)
dyde
dón
ზმნა
(ნამყ. მხ. რ. dyde; მიმღ. II dón, dén) 1. გაკეთება (გააკეთებს); დამზადება; 2. დადება (დადებს); სადმე მოთავსება
, þæt¹
þæt²
კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
1. რომ; 2. რათა; იმისთვის, რომ; 3. რომელიც (აგრ. ðæt)
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
forlet
forlǽtan
ზმნა
1. გაშვება (გაუშვებს), გამოუშვება; განთავისუფლება; 2. რაიმეზე უარის თქმა (იტყვის), ხელის აღება; 3. მიტოვება (მიატოვებს), დატოვება; 4. პატიება (აპატიებს), მიტევება, შენდობა
þæt
þæt¹
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ის (აგრ. ðæt) [იხ. se]
hus
hús
არსებითი სახელი
1. სახლი; 2. ოჯახი
þæs
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )

ȝebeorscipes
ȝebéorscipe
არსებითი სახელი
ლხინი, ნადიმი, წვეულება (აგრ. ȝebéorscype)
ond
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
ut
út
ზმნიზედა
გარეთ; გა-, გამო-
wæs
wesan
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა (აგრ. weosan)
ȝonȝende
ȝanȝan
ზმნა
1. სვლა (მიდის), სიარული; 2. მგზავრობა (მგზავრობს), მოგზაურობა; 3. მოძრაობა (მოძრაობს) (აგრ. ȝonȝan)
to
წინდებული
(მიც.) -მდე; -კენ; -თან; -ზე; რისამე მიმართ; გადმოიცემა ვითარებითი და მიცემითი ბრუნვებითაც
neata
néat
არსებითი სახელი
ხარი, ძროხა; კრებ. მსხვილფეხა რქოსანი საქონელი
scipene
scipen
არსებითი სახელი
საქონლის სადგომი; ბოსელი (აგრ. scypen, scepen)
, þara
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
heord
heord
არსებითი სახელი
ჯოგი; ფარა (აგრ. hiord, herd)

him
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
wæs
wesan
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა (აგრ. weosan)
þære
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
neahte
niht
არსებითი სახელი
ღამე (აგრ. næht, neaht, neht, nyht); nihtes ღამით
beboden
beboden
bebéodan-ის მიმღ. II
; þa¹
þá²
ზმნიზედა, კავშირი
1. მაშინ; იმ დროს; მერე; ამის შემდეგ; 2. როდესაც (აგრ. ðá); þá þe (მაშინ) როდესაც [იხ. აგრ. þá¹]; þáþá მაშინ, … როდესაც; þa ȝyt, þa ȝiet ა) (კიდევ) უფრო; მეტად ბ) გარდა ამისა
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
ða¹
þá²
ზმნიზედა, კავშირი
1. მაშინ; იმ დროს; მერე; ამის შემდეგ; 2. როდესაც (აგრ. ðá); þá þe (მაშინ) როდესაც [იხ. აგრ. þá¹]; þáþá მაშინ, … როდესაც; þa ȝyt, þa ȝiet ა) (კიდევ) უფრო; მეტად ბ) გარდა ამისა
þær
þǽr
ზმნიზედა, კავშირი
იქ; (იქ) სადაც (აგრ. ðǽr, þár, ðár, þára, þér)
in
in
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) 1. -ში; რისამე შიგნით (სივრცითი მნიშვნელობით); 2. -ში, შემდეგ (დროითი მნიშვნელობით)
ȝelimplice
ȝelimplíc
ზედსართავი სახელი
შესაფერისი, სათანადო; გამოსადეგი, მოსახერხებელი
tide
tíd
არსებითი სახელი
1. დრო; 2. საათი; 3. გრამ. დრო (ზმნის ფორმა)

his
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
leomu
lim
არსებითი სახელი
1. სხეულის კიდური; სხეულის ცალკეული ნაწილი / ორგანო, ასო; leomu ან limu (მრ. რ.) კრებ. სხეული; 2. ხის ტოტი
on
on
ზმნიზედა, წინდებული
(მიც., მოქმ., ბრალდ.) 1. -ზე; -თან, -ში; 2. დროითი მნიშვნელობით: რისამე დროს, რისამე განმავლობაში; on morȝenne დილით, დილას; 3. -ით; რაიმესთან მიმართებაში, რაიმესთან დაკავშირებით
reste
rest
არსებითი სახელი
1. დასვენება, მოსვენება; 2. სიმშვიდე (აგრ. ræst, ræste, hræst)
ȝesette
ȝesettan
ზმნა
1. დადება (დადებს), დადგმა; მოთავსება, ჩასმა; 2. დანიშვნა (დანიშნავს), დაწესება, დადგენა; 3. მომზადება (მოამზადებს); 4. შექმნა (შექმნის), შედგენა; 5. დასახლება (დაასახლებს), დაკავება (ადგილისა, ტერიტორიისა)
ond
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
onslepte
onslǽpan
ზმნა
ჩაძინება (ჩაიძინებს, ჩაეძინება), დაძინება (აგრ. onslápan, onslépan)
, þa¹
þá²
ზმნიზედა, კავშირი
1. მაშინ; იმ დროს; მერე; ამის შემდეგ; 2. როდესაც (აგრ. ðá); þá þe (მაშინ) როდესაც [იხ. აგრ. þá¹]; þáþá მაშინ, … როდესაც; þa ȝyt, þa ȝiet ა) (კიდევ) უფრო; მეტად ბ) გარდა ამისა
stod
standan
ზმნა
(ნამყ. stód; მიმღ. II standen) 1. დგომა (დგას); დადგომა; 2. ამა თუ იმ მდგომარეობაში ყოფნა (არის), დარჩენა (აგრ. stondan)
him
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
sum
sum
განუსაზღვრელი ნაცვალსახელი, ზედსართავი სახელი
1. ზოგი, ზოგიერთი; 2. რაოდენობით რიცხვ. სახ.-თან ერთად: ერთ-ერთი (დასახელებული რაოდენობის პირებთან ერთად); syxa [seofona] sum იგი ექვს [შვიდ] სხვა პირთან / ადამიანთან ერთად
mon
mann
არსებითი სახელი
1. ადამიანი; 2. კაცი, მამაკაცი (აგრ. man, monn, mon)
æt
æt
წინდებული
(მიც.) -თან; ახლოს; -ზე; -ში

þurh
þurh
წინდებული
(ბრალდ.) 1. სივრცითი მნიშვნელობით: რისამე გავლით, რისამე გამჭოლ; -ში, -ზე; 2. დროითი მნიშვნელობით: განმავლობაში, ბოლომდე (დროის მონაკვეთისა, პროცესისა და მისთ.); 3. რისამე მეშვეობით, რისამე გზით, რისამე დახმარებით (აგრ. ðurh, þuruh, þorh, þerh, þærh)
swefn
swefen
არსებითი სახელი
1. ძილი; 2. სიზმარი (აგრ. swefn)
ond
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
hine
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
halette
hálettan
ზმნა
მისალმება (მიესალმება), გამარჯობის თქმა (აგრ. hǽlettan)
ond
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
ȝrette
ȝrétan
ზმნა
1. მისალმება (მიესალმება); მიმართვა, დალაპარაკება; 2. მიახლოება (მიუახლოვდება), ახლოს მისვლა
ond
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
hine
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
be
be
ზმნიზედა, წინდებული
(მიც., მოქმ.) 1. -თან; ახლოს; გვერდით; -ზე; 2. გარშემო; ირგვლივ; 3. თაობაზე; შესახებ; 4. რადგანაც; შესაბამისად; -დან (აგრ. bi, biȝ, )
his
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
noman
nama
არსებითი სახელი
1. სახელი; სახელწოდება; 2. გრამ. არსებითი სახელი (აგრ. noma)

nemnde
nemnan
ზმნა
1. სახელის წოდება (უწოდებს), სახელის დარქმევა; ამა თუ იმ სახელით მოხსენიება ან მიმართვა; 2. დასახელება (დაასახელებს), მოხსენიება (აგრ. næmnan)
: ‘Cedmon
Cædmon
საკუთარი სახელი
კედმონი (ლეგენდარული ძველი ინგლისელი პოეტი) (აგრ. Cedmon)
, sinȝ
sinȝan
ზმნა
1. მღერა (მღერის); 2. გადატ. მელოდიურად ჟღერა (ჟღერს); წკრიალი, წკარუნი
me
ic
პირის ნაცვალსახელი
მე
hwæt-hwuȝu
hwæthwuȝu
ნაცვალსახელი
1. რაიმე, რამე, რაღაც; 2. ზმნზ. მნიშვნ. რამდენადმე, ცოტათი, ოდნავ (აგრ. hwæthwiȝu, -huȝu, -hweȝa)
!’
Þa¹
þá²
ზმნიზედა, კავშირი
1. მაშინ; იმ დროს; მერე; ამის შემდეგ; 2. როდესაც (აგრ. ðá); þá þe (მაშინ) როდესაც [იხ. აგრ. þá¹]; þáþá მაშინ, … როდესაც; þa ȝyt, þa ȝiet ა) (კიდევ) უფრო; მეტად ბ) გარდა ამისა
ondswarede
andswarian
ზმნა
პასუხის გაცემა (გასცემს), მიგება (აგრ. andswerian, ondswarian, ondswerian)
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
ond
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
cwæð
cweþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი (აგრ. cweðan)
: ‘Ne
ne
ზმნიზედა, კავშირი
არ, არა; (და) არც (აგრ. ni); ic ne dyde მე არ გამიკეთებია; ne secȝe ic éow არა, გეუბნებით მე თქვენ
con
cunnan
ზმნა
(აწმყ. cann, can; ნამყ. cúðe, cúþe) 1. ცოდნა (იცის); 2. ʘ შეუძლია; ძალა შესწევს
ic
ic
პირის ნაცვალსახელი
მე
noht
nówiht
არსებითი სახელი
1. არაფერი; 2. ზმნზ. მნიშვნ. არ, არა; ne wæs hé nóht feor იგი შორს არ იყო (აგრ. náwiht, nóht, náht)
sinȝan
sinȝan
ზმნა
1. მღერა (მღერის); 2. გადატ. მელოდიურად ჟღერა (ჟღერს); წკრიალი, წკარუნი
; ond
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
ic
ic
პირის ნაცვალსახელი
მე

for-þon
forþǽm
კავშირი
იმიტომ რომ, ვინაიდან, რადგანაც (აგრ. forðǽm, forþám, forðám, forþan, forðan, forþon, forðon )
of
of
ზმნიზედა, წინდებული
(მიც.) -დან, -გან (მიუთითებს აგრ. მიმართებას, კუთვნილებას, წარმომავლობას და სხვ.)
þeossum
þes
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(þéos მდედრ.; þis საშ.; þás სამივე სქესის მრ. რ.) ეს (აგრ. ðes, þés, ðés)
ȝebeorscipe
ȝebéorscipe
არსებითი სახელი
ლხინი, ნადიმი, წვეულება (აგრ. ȝebéorscype)
ut
út
ზმნიზედა
გარეთ; გა-, გამო-
eode
ȝán
ზმნა
(ნამყ. éode; მიმღ. II ȝán) 1. სვლა (მიდის), სიარული; 2. წასვლა (წავა); 3. მოძრაობა (მოძრაობს); 4. მოხდომა (მოხდება); მიდინარეობა
ond
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
hider
hider
ზმნიზედა
აქეთ, აქეთკენ
ȝewat
ȝewítan
ზმნა
1. წასვლა (წავა), გასვლა; გამგზავრება; 2. გარდაცვალება (გარდაიცვლება), მოკვდომა
, for-þon
forþǽm
კავშირი
იმიტომ რომ, ვინაიდან, რადგანაც (აგრ. forðǽm, forþám, forðám, forþan, forðan, forþon, forðon )

ic
ic
პირის ნაცვალსახელი
მე
naht
nówiht
არსებითი სახელი
1. არაფერი; 2. ზმნზ. მნიშვნ. არ, არა; ne wæs hé nóht feor იგი შორს არ იყო (აგრ. náwiht, nóht, náht)
sinȝan
sinȝan
ზმნა
1. მღერა (მღერის); 2. გადატ. მელოდიურად ჟღერა (ჟღერს); წკრიალი, წკარუნი
ne
ne
ზმნიზედა, კავშირი
არ, არა; (და) არც (აგრ. ni); ic ne dyde მე არ გამიკეთებია; ne secȝe ic éow არა, გეუბნებით მე თქვენ
cuðe
cunnan
ზმნა
(აწმყ. cann, can; ნამყ. cúðe, cúþe) 1. ცოდნა (იცის); 2. ʘ შეუძლია; ძალა შესწევს
.’
Eft
eft
ზმნიზედა
1. კვლავ, ისევ, ხელახლა; 2. შემდეგ, მერე
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
cwæð
cweþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი (აგრ. cweðan)
, se
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
ðe
þe
ნაწილაკი, მიმართებითი ნაცვალსახელი, კავშირი
1. რომელიც; ვინც; რაც; 2. როდესაც; მას შემდეგ, რაც; 3. (იქ) სადაც; 4. ვიდრე; twǽm læs þe twéntiȝ wintra ოც ზამთარზე / წელიწადზე ორით ნაკლები; 5. (შესიტყვებაში hwæþer ... þe) თუ; hwæþer wacode ðe slépte ეღვიძა მას, თუ ეძინა
wið
wiþ
წინდებული
(მიც., ბრალდ., ნათ.) 1. 1) ვისიმე, რისამე წინააღმდეგ, საწინააღმდეგოდ, საპირისპიროდ; ვისიმე, რისამე პირდაპირ, პირისპირ; 2) ვისიმე რისამე მიმართ, -თან; 2. ვისიმე, რისამე ახლოს, მახლობლად, -თან; ვისიმე, რისამე გვერდზე, გვერდით; 3. რისამე მიმართულებით, -კენ; 4. რისამე ნაცვლად, სანაცვლოდ, მაგივრად (აგრ. wið)
hine
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
sprecende
sprecan
ზმნა
(ნამყ. spræc, spæc; მიმღ. II sprecen, specen ) ლაპარაკი (ლაპარაკობს), თქმა (აგრ. specan)
wæs
wesan
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა (აგრ. weosan)
: ‘Hwæðre
hwæðre
ზმნიზედა
მაგრამ; მაინც, მიუხედავად ამისა
þu
þú
პირის ნაცვალსახელი
შენ (აგრ. ðú)

meaht¹
maȝan
ზმნა
(ნამყ. meahte, mæhte, mihte, mehte) 1. შეძლება (შეუძლია); ʘ ძალუძს; 2. ʘ ძლიერია; ქმედითია; გამოსადეგია
sinȝan
sinȝan
ზმნა
1. მღერა (მღერის); 2. გადატ. მელოდიურად ჟღერა (ჟღერს); წკრიალი, წკარუნი
.’
Þa¹
þá²
ზმნიზედა, კავშირი
1. მაშინ; იმ დროს; მერე; ამის შემდეგ; 2. როდესაც (აგრ. ðá); þá þe (მაშინ) როდესაც [იხ. აგრ. þá¹]; þáþá მაშინ, … როდესაც; þa ȝyt, þa ȝiet ა) (კიდევ) უფრო; მეტად ბ) გარდა ამისა
cwæð
cweþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი (აგრ. cweðan)
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
: 'Hwæt
hwæt
კითხვითი ნაცვალსახელი
რა
sceal
sculan
ზმნა
(აწმყ. sceal, scal; ნამყ. scolde, sceolde) ვალდებულების ან მოვალეობის ქონა (აქვს); ʘ ვალდებულია; მოვალეა; მართებს; იძულებულია
ic
ic
პირის ნაცვალსახელი
მე
sinȝan
sinȝan
ზმნა
1. მღერა (მღერის); 2. გადატ. მელოდიურად ჟღერა (ჟღერს); წკრიალი, წკარუნი
?'
Cwæð
cweþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი (აგრ. cweðan)
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
: ‘Sinȝ
sinȝan
ზმნა
1. მღერა (მღერის); 2. გადატ. მელოდიურად ჟღერა (ჟღერს); წკრიალი, წკარუნი
me
ic
პირის ნაცვალსახელი
მე
frum-sceaft
frumsceaft
არსებითი სახელი
1. შექმნა, პირველქმნა; 2. დასაბამი, დასაწყისი; 3. ქმნილება, შექმნილი არსება
.'
þa¹
þá²
ზმნიზედა, კავშირი
1. მაშინ; იმ დროს; მერე; ამის შემდეგ; 2. როდესაც (აგრ. ðá); þá þe (მაშინ) როდესაც [იხ. აგრ. þá¹]; þáþá მაშინ, … როდესაც; þa ȝyt, þa ȝiet ა) (კიდევ) უფრო; მეტად ბ) გარდა ამისა
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
ða¹
þá²
ზმნიზედა, კავშირი
1. მაშინ; იმ დროს; მერე; ამის შემდეგ; 2. როდესაც (აგრ. ðá); þá þe (მაშინ) როდესაც [იხ. აგრ. þá¹]; þáþá მაშინ, … როდესაც; þa ȝyt, þa ȝiet ა) (კიდევ) უფრო; მეტად ბ) გარდა ამისა
þas
þes
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(þéos მდედრ.; þis საშ.; þás სამივე სქესის მრ. რ.) ეს (აგრ. ðes, þés, ðés)
andsware
andswaru
არსებითი სახელი
პასუხი (აგრ. andsweru, andsware, ondswaru)
onfenȝ
onfón
ზმნა
1. მიღება (მიიღებს); აღება; 2. მოპოვება (მოიპოვებს), დაუფლება; 3. დაწყება (დაიწყებს), წამოწყება
, þa¹
þá²
ზმნიზედა, კავშირი
1. მაშინ; იმ დროს; მერე; ამის შემდეგ; 2. როდესაც (აგრ. ðá); þá þe (მაშინ) როდესაც [იხ. აგრ. þá¹]; þáþá მაშინ, … როდესაც; þa ȝyt, þa ȝiet ა) (კიდევ) უფრო; მეტად ბ) გარდა ამისა
onȝon
onȝinnan
ზმნა
1. დაწყება (დაიწყებს); რაიმესთვის ხელის მოკიდება; 2. ცდა (ცდის), გაბედვა (რისამე გაკეთებისა) (აგრ. onȝynnan, anȝinnan, -ȝynnan)
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
sona
sóna
ზმნიზედა
მალე, ცოტა ხანში; დაუყოვნებლივ
sinȝan
sinȝan
ზმნა
1. მღერა (მღერის); 2. გადატ. მელოდიურად ჟღერა (ჟღერს); წკრიალი, წკარუნი
in
in
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) 1. -ში; რისამე შიგნით (სივრცითი მნიშვნელობით); 2. -ში, შემდეგ (დროითი მნიშვნელობით)

herenesse
hereness
არსებითი სახელი
განდიდება; ხოტბა, ქება-დიდება (აგრ. herenes, -nis)
ȝodes
ȝod
არსებითი სახელი
ღმერთი; ღვთაება
scyppendes
scyppend
არსებითი სახელი
შემოქმედი, ღმერთი (აგრ. scippend, scieppend, scepen)
þa
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
fers
fers
1. ლექსი; 2. გრამ. წინადადება; periodos is clýsinȝ, oððe ȝe-endunȝ ðæs ferses წერტილი წინადადების დაბოლოებას ანუ დასრულებას წარმოადგენს
ond
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
þa
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
word
word
არსებითი სახელი
1. სიტყვა; 2. გრამ. ზმნა (აგრ. wurd)
þe
þe
ნაწილაკი, მიმართებითი ნაცვალსახელი, კავშირი
1. რომელიც; ვინც; რაც; 2. როდესაც; მას შემდეგ, რაც; 3. (იქ) სადაც; 4. ვიდრე; twǽm læs þe twéntiȝ wintra ოც ზამთარზე / წელიწადზე ორით ნაკლები; 5. (შესიტყვებაში hwæþer ... þe) თუ; hwæþer wacode ðe slépte ეღვიძა მას, თუ ეძინა
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
næfre
nǽfre
ზმნიზედა
არასოდეს, არასდროს (აგრ. néfre)

ȝehyrde
ȝehíeran
ზმნა
1. გაგონება (გაიგონებს); მოსმენა; ʘ ესმის; 2. დამორჩილება (დაემორჩილება), დაჯერება, გაგონება (აგრ. ȝehýran, ȝehéran)
, þara
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
ende-byrdnes
endebyrdness
არსებითი სახელი
1. რიგი, თანამიმდევრობა; განლაგება; 2. მეთოდი, გზა, მანერა; წესი (აგრ. endebyrdniss)
þis
þes
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(þéos მდედრ.; þis საშ.; þás სამივე სქესის მრ. რ.) ეს (აგრ. ðes, þés, ðés)
is
béon
ზმნა
1. ყოფნა (არის); არსებობა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ქცევა
:

Nu
ზმნიზედა
ახლა, ამჟამად
sculon
sculan
ზმნა
(აწმყ. sceal, scal; ნამყ. scolde, sceolde) ვალდებულების ან მოვალეობის ქონა (აქვს); ʘ ვალდებულია; მოვალეა; მართებს; იძულებულია
heriȝean
herȝan
ზმნა
განდიდება (განადიდებს), ხოტბის / ქება-დიდების შესხმა; შექება (აგრ. herȝian, heriȝean, herian)

heofon-rices
heofonríce
არსებითი სახელი
ცათა სასუფეველი, ზეცა
weard
weard
არსებითი სახელი
1. გუშაგი, დარაჯი; 2. მფარველი, დამცველი (აგრ. uard)
,
meotodes
metod
არსებითი სახელი
პოეტ. 1. ღმერთი, უფალი; შემოქმედი; 2. ბედისწერა, ხვედრი (აგრ. metud, meotod)
meahte
meaht
არსებითი სახელი
1. ძლიერება, ძალა; ძლევამოსილება; 2. ძალაუფლება (აგრ. maect, mæht, meht, miht, myht)

ond
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
his
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
mod-ȝeþanc
módȝeþanc
არსებითი სახელი
გონება; აზრი, ფიქრი; ჩანაფიქრი
,
weorc
weorc
არსებითი სახელი
შრომა; ნაშრომი
wuldor-fæder
wuldorfæder
არსებითი სახელი
პოეტ. „დიდების მამა“, დიდებული მამა, მამაზეციერი
,
swa
swá
ზმნიზედა, კავშირი
1) ასე, ამგვარად; ისე, იმგვარად; 2) როგორც; ისე, როგორც; swáswá რაც უფრო ... მით უფრო; swá-swá ისე, როგორც; ისეთი, როგორც (აგრ. swé, swǽ)
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
wundra
wundor
არსებითი სახელი
სასწაული; საოცრება, საკვირველება
ȝehwæs
ȝehwá
ზედსართავი სახელი, ნაცვალსახელი
ყოველი, თითოეული
,
ece
éce
ზედსართავი სახელი
მარადიული; სამარადისო, სამუდამო (აგრ. éci, ǽce)
drihten
drihten
არსებითი სახელი
1. მბრძანებელი; მეფე; 2. უფალი, ღმერთი (აგრ. dryhten)
,
or
ór
არსებითი სახელი
დასაწყისი, დასაბამი
onstealde
onstellan
ზმნა
(ნამყ. onstealde, ástelidæ) დაწესება (დააწესებს), დადგენა, შემოღება; დაწყება, რაიმესთვის დასაბამის დადება (აგრ. ástellan)
.

He
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
ærest
ǽrest
ზმნიზედა
(აღმატ. ხარ.) 1. თავიდან, თავდაპირველად; უწინ, ადრე; 2. უპირველეს ყოვლისა; 3. ზედს. მნიშვნ. პირველი
sceop
scippan
ზმნა
1. შექმნა (შექმნის); გაკეთება, დამზადება; 2. რაიმესთვის ფორმის / სახის მიცემა (მისცემს) (აგრ. scieppan, scyppan)
,
eorðan
eorþe
არსებითი სახელი
1. მიწა; 2. დედამიწა (აგრ. eorðe)
bearnum
bearn
არსებითი სახელი
1. ბავშვი; 2. შვილი; 3. ვაჟიშვილი (აგრ. barn)

heofon
heofon
არსებითი სახელი
ცა, ზეცა (აგრ. heofun, hefon, heben)
to
წინდებული
(მიც.) -მდე; -კენ; -თან; -ზე; რისამე მიმართ; გადმოიცემა ვითარებითი და მიცემითი ბრუნვებითაც
hrofe
hróf
არსებითი სახელი
სახურავი
,
haliȝ
háliȝ
ზედსართავი სახელი
წმინდა; საღვთო (აგრ. háleȝ)
scyppend
scyppend
არსებითი სახელი
შემოქმედი, ღმერთი (აგრ. scippend, scieppend, scepen)
;
þa¹
þá²
ზმნიზედა, კავშირი
1. მაშინ; იმ დროს; მერე; ამის შემდეგ; 2. როდესაც (აგრ. ðá); þá þe (მაშინ) როდესაც [იხ. აგრ. þá¹]; þáþá მაშინ, … როდესაც; þa ȝyt, þa ȝiet ა) (კიდევ) უფრო; მეტად ბ) გარდა ამისა
middan-ȝeard
middanȝeard
არსებითი სახელი
მსოფლიო, დედამიწა

mon-cynnes
manncynn
არსებითი სახელი
კაცობრიობა, კაცთა მოდგმა, ადამიანები (აგრ. moncynn)
weard
weard
არსებითი სახელი
1. გუშაგი, დარაჯი; 2. მფარველი, დამცველი (აგრ. uard)
,
ece
éce
ზედსართავი სახელი
მარადიული; სამარადისო, სამუდამო (აგრ. éci, ǽce)
drihten
drihten
არსებითი სახელი
1. მბრძანებელი; მეფე; 2. უფალი, ღმერთი (აგრ. dryhten)
,
æfter
æfter
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) შემდეგ; მერე
teode
téon²
ზმნა
(ნამყ. téode, აგრ. tiadæ ) 1. გაკეთება (გააკეთებს), შექმნა; 2. რითიმე აღჭურვა (აღჭურავს), მომარაგება, უზრუნველყოფა

firum
firas
მრავლობითი არსებითი სახელი
1. 1) ადამიანები; 2) ცოცხალი არსებანი; 2. კაცობრიობა
foldan
folde
არსებითი სახელი
1. მიწა, დედამიწა; ხმელეთი; 2. მიწა, ნიადაგი; თიხა; 3. ქვეყანა; მხარე; ტერიტორია
,
frea
fréa
არსებითი სახელი
1. ბატონი, მბრძანებელი; 2. უფალი, ღმერთი
ælmihtiȝ
ælmihtiȝ
ზედსართავი სახელი
ყოვლისშემძლე; ძლევამოსილი
.

Þa¹
þá²
ზმნიზედა, კავშირი
1. მაშინ; იმ დროს; მერე; ამის შემდეგ; 2. როდესაც (აგრ. ðá); þá þe (მაშინ) როდესაც [იხ. აგრ. þá¹]; þáþá მაშინ, … როდესაც; þa ȝyt, þa ȝiet ა) (კიდევ) უფრო; მეტად ბ) გარდა ამისა
aras
árísan
ზმნა
1. ადგომა (ადგება), ფეხზე წამოდგომა; 2. ჰორიზონტზე ამოსვლა (ამოვა), გამოჩენა (მზისა და სხვ.); 3. მკვდრეთით აღდგომა (აღდგება); 4. წარმოქმნა (წარმოიქმნება), წარმოშობა
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
from
fram
წინდებული, ზმნიზედა
(მიც.) -დან; წინ (აგრ. from)
þæm
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
slæpe
slǽp
არსებითი სახელი
ძილი (აგრ. slép, sláp)
ond
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
eal
eall
ზედსართავი სახელი, ზმნიზედა
1. მთელი, სრული, მთლიანი; 2. ყველაფერი; 3. სულ, სრულად, მთლიანად (აგრ. eal, al, all)
þa
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
þe
þe
ნაწილაკი, მიმართებითი ნაცვალსახელი, კავშირი
1. რომელიც; ვინც; რაც; 2. როდესაც; მას შემდეგ, რაც; 3. (იქ) სადაც; 4. ვიდრე; twǽm læs þe twéntiȝ wintra ოც ზამთარზე / წელიწადზე ორით ნაკლები; 5. (შესიტყვებაში hwæþer ... þe) თუ; hwæþer wacode ðe slépte ეღვიძა მას, თუ ეძინა
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
slæpende
slǽpan
ზმნა
(ნამყ. slép მხ. რ.; slépon მრ. რ.; მიმღ. II (ȝe)slǽpen; აგრ. სსტ. ფორმები: slǽpte, slépte; slǽpton და ა.შ.) ძილი (სძინავს) (აგრ. slépan, slápan)
sonȝ¹
sinȝan
ზმნა
1. მღერა (მღერის); 2. გადატ. მელოდიურად ჟღერა (ჟღერს); წკრიალი, წკარუნი

fæste
fæste
ზმნიზედა
1. მაგრად, მყარად, მტკიცედ; 2. სწრაფად
in
in
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) 1. -ში; რისამე შიგნით (სივრცითი მნიშვნელობით); 2. -ში, შემდეგ (დროითი მნიშვნელობით)
ȝemynde
ȝemynd
არსებითი სახელი
1. გონება; ფიქრი, აზრი; 2. მეხსიერება; 3. ხსოვნა, მოგონება; 4. მემორიალური ნაგებობა, ძეგლი
hæfde
habban
ზმნა
(ნამყ. hæfde; მიმღ. II hæfed) ქონა (აქვს); ყოლა; ფლობა
ond
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
þæm
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
wordum
word
არსებითი სახელი
1. სიტყვა; 2. გრამ. ზმნა (აგრ. wurd)
sona
sóna
ზმნიზედა
მალე, ცოტა ხანში; დაუყოვნებლივ
moniȝ
maniȝ
ზედსართავი სახელი
ბევრი, მრავალრიცხოვანი, მრავალი (აგრ. moniȝ, mæniȝ)
word
word
არსებითი სახელი
1. სიტყვა; 2. გრამ. ზმნა (აგრ. wurd)
in
in
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) 1. -ში; რისამე შიგნით (სივრცითი მნიშვნელობით); 2. -ში, შემდეგ (დროითი მნიშვნელობით)

þæt
þæt¹
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ის (აგრ. ðæt) [იხ. se]
ilce
ilca
ზედსართავი სახელი, ნაცვალსახელი
სსტ. (ilce მდედრ., საშ.) იგივე (აგრ. ylca)
ȝemet
ȝemet
არსებითი სახელი
1. საზომი, ზომა; 2. მეტრი, ზომა; რიტმი (ლექსისა, მუსიკისა); 3. ზომიერება, თავშეკავებულობა; 4. მანძილი, სივრცე, ინტერვალი; 5. წესი, ნორმა, კანონი
ȝode
ȝod
არსებითი სახელი
ღმერთი; ღვთაება
wyrðes
weorþ
ზედსართავი სახელი
1. ღირებული, ფასეული; ამა თუ იმ ღირებულების / ფასის მქონე; 2. ღირსეული, პატივსაცემი; კეთილშობილი; 3. ვისიმე, რისამე საკადრისი, შესაფერისი (აგრ. weorð, wyrþ, werð, wierþe, worð, wurþ)
sonȝes
sanȝ
არსებითი სახელი
1. სიმღერა; 2. ლექსი, პოემა (აგრ. sonȝ)
to
წინდებული
(მიც.) -მდე; -კენ; -თან; -ზე; რისამე მიმართ; გადმოიცემა ვითარებითი და მიცემითი ბრუნვებითაც
ȝeþeodde
ȝeþéodan
ზმნა
1. დაკავშირება (დააკავშირებს, დაუკავშირებს), შეერთება, მიერთება; გაერთიანება; 2. გადათარგმნა (გადათარგმნის) (აგრ. ȝeþídan, ȝeþíedan, ȝeþýdan)
.
Þa¹
þá²
ზმნიზედა, კავშირი
1. მაშინ; იმ დროს; მერე; ამის შემდეგ; 2. როდესაც (აგრ. ðá); þá þe (მაშინ) როდესაც [იხ. აგრ. þá¹]; þáþá მაშინ, … როდესაც; þa ȝyt, þa ȝiet ა) (კიდევ) უფრო; მეტად ბ) გარდა ამისა
com
cuman
ზმნა
1. მოსვლა (მოვა); მისვლა; 2. მოხდომა (მოხდება)
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
on
on
ზმნიზედა, წინდებული
(მიც., მოქმ., ბრალდ.) 1. -ზე; -თან, -ში; 2. დროითი მნიშვნელობით: რისამე დროს, რისამე განმავლობაში; on morȝenne დილით, დილას; 3. -ით; რაიმესთან მიმართებაში, რაიმესთან დაკავშირებით
morȝenne
morȝen
არსებითი სახელი
1. დილა; 2. ხვალინდელი დღე
to
წინდებული
(მიც.) -მდე; -კენ; -თან; -ზე; რისამე მიმართ; გადმოიცემა ვითარებითი და მიცემითი ბრუნვებითაც
þæm
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
tun-ȝerefan
túnȝeréfa
არსებითი სახელი
ქალაქის მმართველი; მეფის წარმომადგენელი ქალაქში
se
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
þe
þe
ნაწილაკი, მიმართებითი ნაცვალსახელი, კავშირი
1. რომელიც; ვინც; რაც; 2. როდესაც; მას შემდეგ, რაც; 3. (იქ) სადაც; 4. ვიდრე; twǽm læs þe twéntiȝ wintra ოც ზამთარზე / წელიწადზე ორით ნაკლები; 5. (შესიტყვებაში hwæþer ... þe) თუ; hwæþer wacode ðe slépte ეღვიძა მას, თუ ეძინა
his
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
ealdormon
ealdorman
არსებითი სახელი
ოლდერმენი, თავადი, მმართველი; დიდგვაროვანი (აგრ. ealdormon, aldormann, -monn, ealdurmann, -monn)

wæs
wesan
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა (აგრ. weosan)
; sæȝde
secȝan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის); ʘ ამბობს (აგრ. secȝean, sæcȝan, secȝȝan)
him
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
, hwylce
hwilc
ზედსართავი სახელი, ნაცვალსახელი
1. რომელი; 2. როგორი, რანაირი (აგრ. hwylc, hwelc)
ȝife
ȝifu
არსებითი სახელი
1. საჩუქარი; ძღვენი; 2. წყალობა, მოწყალება (აგრ. ȝyfu, ȝiefu, ȝiofu)
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
onfenȝ
onfón
ზმნა
1. მიღება (მიიღებს); აღება; 2. მოპოვება (მოიპოვებს), დაუფლება; 3. დაწყება (დაიწყებს), წამოწყება
; ond
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
hine
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
sona
sóna
ზმნიზედა
მალე, ცოტა ხანში; დაუყოვნებლივ

to
წინდებული
(მიც.) -მდე; -კენ; -თან; -ზე; რისამე მიმართ; გადმოიცემა ვითარებითი და მიცემითი ბრუნვებითაც
þære
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
abbudissan
abbudisse
არსებითი სახელი
აბატისა, დედათა მონასტრის წინამძღვარი (აგრ. abbadisse, abbadysse)
ȝelædde
ȝelǽdan
ზმნა
1. წაყვანა (წაიყვანს), მიყვანა; წაღება, მიტანა; 2. გაძღოლა (გაუძღვება), გზის ჩვენება; 3. წარმოება (აწარმოებს), მიყოლა (საქმიანობისა, მოღვაწეობისა, ცხოვრების წესისა)
ond
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
hire
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
þæt
þæt¹
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ის (აგრ. ðæt) [იხ. se]
cyðde
cýþan
ზმნა
1. რისამე გამოცხადება (გამოაცხადებს), განცხადება; 2. შეტყობინება (შეატყობინებს); თქმა, მოყოლა; 3. დამტკიცება (დაამტკიცებს), დადასტურება (აგრ. cýðan)
ond
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
sæȝde
secȝan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის); ʘ ამბობს (აგრ. secȝean, sæcȝan, secȝȝan)
. Þa¹
þá²
ზმნიზედა, კავშირი
1. მაშინ; იმ დროს; მერე; ამის შემდეგ; 2. როდესაც (აგრ. ðá); þá þe (მაშინ) როდესაც [იხ. აგრ. þá¹]; þáþá მაშინ, … როდესაც; þa ȝyt, þa ȝiet ა) (კიდევ) უფრო; მეტად ბ) გარდა ამისა

heht
hátan
ზმნა
(ნამყ. héht, hét, მიმღ. II háten) 1. დაძახება (ეძახის), წოდება; სახელის დარქმევა; 2. ʘ ჰქვია; ეწოდება; ეძახიან; 3. ბრძანება (უბრძანებს), ბრძანების / დავალების მიცემა; 4. დაპირება (დაჰპირდება), პირობის მიცემა
heo
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
ȝesomnian
ȝesamnian
ზმნა
1. შეკრება (შეკრებს; შეიკრიბება), შეგროვება; 2. გაერთიანება (გააერთიანებს), შეერთება (აგრ. ȝesomnian)
ealle
eall
ზედსართავი სახელი, ზმნიზედა
1. მთელი, სრული, მთლიანი; 2. ყველაფერი; 3. სულ, სრულად, მთლიანად (აგრ. eal, al, all)
þa
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
ȝelæredestan
ȝelǽred
ზედსართავი სახელი
განსწავლული, ერუდირებული
men
mann
არსებითი სახელი
1. ადამიანი; 2. კაცი, მამაკაცი (აგრ. man, monn, mon)
ond
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
þa
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
leorneras
leornere
არსებითი სახელი
1. სწავლული, მეცნიერი; 2. მოსწავლე
,
ond
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
him
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
ondweardum
andweard
ზედსართავი სახელი
სადმე დამსწრე, მყოფი; არსებული, რეალური (აგრ. ondweard)
het
hátan
ზმნა
(ნამყ. héht, hét, მიმღ. II háten) 1. დაძახება (ეძახის), წოდება; სახელის დარქმევა; 2. ʘ ჰქვია; ეწოდება; ეძახიან; 3. ბრძანება (უბრძანებს), ბრძანების / დავალების მიცემა; 4. დაპირება (დაჰპირდება), პირობის მიცემა
secȝan
secȝan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის); ʘ ამბობს (აგრ. secȝean, sæcȝan, secȝȝan)
þæt
þæt¹
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ის (აგრ. ðæt) [იხ. se]
swefn
swefen
არსებითი სახელი
1. ძილი; 2. სიზმარი (აგრ. swefn)
ond
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
þæt
þæt¹
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ის (აგრ. ðæt) [იხ. se]
leoð
léoþ
არსებითი სახელი
1. სიმღერა; 2. ლექსი, პოემა (აგრ. léoð)
sinȝan
sinȝan
ზმნა
1. მღერა (მღერის); 2. გადატ. მელოდიურად ჟღერა (ჟღერს); წკრიალი, წკარუნი
,
þæt(te)
þætte
კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
ნაცვალსახ. (იმისთვის) რომ, რათა; რომელიც (აგრ. ðætte, þæte)
ealra
eall
ზედსართავი სახელი, ზმნიზედა
1. მთელი, სრული, მთლიანი; 2. ყველაფერი; 3. სულ, სრულად, მთლიანად (აგრ. eal, al, all)
heora
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
dome
dóm
არსებითი სახელი
1. აზრი, თვალსაზრისი, მოსაზრება; მსჯელობა; 2. ბრძანება; ბრძანებულება, დეკრეტი; 3. სასამართლოს განაჩენი; საბრალდებო დასკვნა; 4. ძალაუფლება, ბატონობა; 5. დიდება, სიდიადე; 6. ნება, ნებისყოფა; ნება-სურვილი
ȝecoren
ȝecoren
ȝecéosan-ის მიმღ. II
wære
wesan
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა (აგრ. weosan)
, hwæt
hwæt
კითხვითი ნაცვალსახელი
რა
oððe
oþþe
კავშირი
ან; თუ (აგრ. oððe, oðða, eðða); oþþe oþþe ან ... ან
hwonan
hwanon
ზმნიზედა, კავშირი
საიდან; საიდანაც (აგრ. hwonan, hwonon)

þæt
þæt¹
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ის (აგრ. ðæt) [იხ. se]
cumen
cumen
cuman-ის მიმღ. II
wære
wesan
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა (აგრ. weosan)
. Þa¹
þá²
ზმნიზედა, კავშირი
1. მაშინ; იმ დროს; მერე; ამის შემდეგ; 2. როდესაც (აგრ. ðá); þá þe (მაშინ) როდესაც [იხ. აგრ. þá¹]; þáþá მაშინ, … როდესაც; þa ȝyt, þa ȝiet ა) (კიდევ) უფრო; მეტად ბ) გარდა ამისა
wæs
wesan
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა (აგრ. weosan)
him
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
eallum
eall
ზედსართავი სახელი, ზმნიზედა
1. მთელი, სრული, მთლიანი; 2. ყველაფერი; 3. სულ, სრულად, მთლიანად (აგრ. eal, al, all)
ȝeseȝen
ȝeseȝen
ȝeséon-ის მიმღ. II
, swa-swa
swá
ზმნიზედა, კავშირი
1) ასე, ამგვარად; ისე, იმგვარად; 2) როგორც; ისე, როგორც; swáswá რაც უფრო ... მით უფრო; swá-swá ისე, როგორც; ისეთი, როგორც (აგრ. swé, swǽ)
hit
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)

wæs
wesan
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა (აგრ. weosan)
, þæt¹
þæt²
კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
1. რომ; 2. რათა; იმისთვის, რომ; 3. რომელიც (აგრ. ðæt)
him
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
wære
wesan
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა (აგრ. weosan)
from
fram
წინდებული, ზმნიზედა
(მიც.) -დან; წინ (აგრ. from)
drihtne
drihten
არსებითი სახელი
1. მბრძანებელი; მეფე; 2. უფალი, ღმერთი (აგრ. dryhten)
sylfum
self
ზედსართავი სახელი, ნაცვალსახელი
თვითონ; თავად (აგრ. sylf, seolf, silf)
heofonlic
heofonlíc
ზედსართავი სახელი
1. ზეციური, ციური; 2. ღვთაებრივი, წმინდა
ȝifu
ȝifu
არსებითი სახელი
1. საჩუქარი; ძღვენი; 2. წყალობა, მოწყალება (აგრ. ȝyfu, ȝiefu, ȝiofu)
forȝifen
forȝifen
forȝiefan-ის მიმღ. II
.

Þa¹
þá²
ზმნიზედა, კავშირი
1. მაშინ; იმ დროს; მერე; ამის შემდეგ; 2. როდესაც (აგრ. ðá); þá þe (მაშინ) როდესაც [იხ. აგრ. þá¹]; þáþá მაშინ, … როდესაც; þa ȝyt, þa ȝiet ა) (კიდევ) უფრო; მეტად ბ) გარდა ამისა
rehton
reccan
ზმნა
(ნამყ. reahte, აგრ. rehte) 1. მოყოლა (მოჰყვება, მოუყვება), მოთხრობა; ახსნა, განმარტება; 2. მიცემა (მისცემს); 3. გაშლა (გაშლის), გახსნა, გაჭიმვა
heo
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
him
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
ond
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
sæȝdon
secȝan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის); ʘ ამბობს (აგრ. secȝean, sæcȝan, secȝȝan)
sum
sum
განუსაზღვრელი ნაცვალსახელი, ზედსართავი სახელი
1. ზოგი, ზოგიერთი; 2. რაოდენობით რიცხვ. სახ.-თან ერთად: ერთ-ერთი (დასახელებული რაოდენობის პირებთან ერთად); syxa [seofona] sum იგი ექვს [შვიდ] სხვა პირთან / ადამიანთან ერთად
haliȝ
háliȝ
ზედსართავი სახელი
წმინდა; საღვთო (აგრ. háleȝ)
spell
spell
არსებითი სახელი
1. ამბავი, მოთხრობა, ისტორია; იგავი; 2. ლაპარაკი, საუბარი (აგრ. spel)
ond
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
ȝodcundre
ȝodcund
ზედსართავი სახელი
1. ღვთაებრივი, ღვთიური; 2. წმინდა, საკრალური; სასულიერო

lare
lár
არსებითი სახელი
1. სწავლება, მოძღვრება, დოქტრინა; 2. დარიგება, რჩევა
word
word
არსებითი სახელი
1. სიტყვა; 2. გრამ. ზმნა (აგრ. wurd)
; bebudon
bebéodan
ზმნა
1. ბრძანება (ბრძანებს, უბრძანებს); მოთხოვნა (რისამე გაკეთებისა); 2. გაღება (გაიღებს), გაცემა; გადაცემა, ჩაბარება; 3. მსხვერპლის და მისთ. შეწირვა (შეწირავს, შესწირავს); 4. გამოცხადება (გამოაცხადებს), განცხადება (აგრ. bibéodan)
him
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
þa¹
þá²
ზმნიზედა, კავშირი
1. მაშინ; იმ დროს; მერე; ამის შემდეგ; 2. როდესაც (აგრ. ðá); þá þe (მაშინ) როდესაც [იხ. აგრ. þá¹]; þáþá მაშინ, … როდესაც; þa ȝyt, þa ȝiet ა) (კიდევ) უფრო; მეტად ბ) გარდა ამისა
, ȝif
ȝif
კავშირი
თუ; თუკი (აგრ. ȝyf, ȝief, ȝef)
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
meahte¹
maȝan
ზმნა
(ნამყ. meahte, mæhte, mihte, mehte) 1. შეძლება (შეუძლია); ʘ ძალუძს; 2. ʘ ძლიერია; ქმედითია; გამოსადეგია
, þæt¹
þæt²
კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
1. რომ; 2. რათა; იმისთვის, რომ; 3. რომელიც (აგრ. ðæt)
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
in
in
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) 1. -ში; რისამე შიგნით (სივრცითი მნიშვნელობით); 2. -ში, შემდეგ (დროითი მნიშვნელობით)
swinsunȝe
swinsunȝ
არსებითი სახელი
1. მელოდია, ჰარმონია, მუსიკა; 2. ხმა, ბგერა

leoþ-sonȝes
léoþsanȝ
არსებითი სახელი
სიმღერა; ლექსი, პოემა (აგრ. léoþsonȝ)
þæt
þæt¹
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ის (აგრ. ðæt) [იხ. se]
ȝehwyrfde
ȝehwierfan
ზმნა
1. შეცვლა (შეცვლის); გადაკეთება, გარდაქმნა; 2. დაბრუნება (დააბრუნებს; დაბრუნდება); 3. წაყვანა (წაიყვანს), გადაყვანა; წაღება, გადატანა (აგრ. ȝehwærfan, -hwerfan, -hwirfan, -hwyrfan)
. Ða¹
þá²
ზმნიზედა, კავშირი
1. მაშინ; იმ დროს; მერე; ამის შემდეგ; 2. როდესაც (აგრ. ðá); þá þe (მაშინ) როდესაც [იხ. აგრ. þá¹]; þáþá მაშინ, … როდესაც; þa ȝyt, þa ȝiet ა) (კიდევ) უფრო; მეტად ბ) გარდა ამისა
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
ða¹
þá²
ზმნიზედა, კავშირი
1. მაშინ; იმ დროს; მერე; ამის შემდეგ; 2. როდესაც (აგრ. ðá); þá þe (მაშინ) როდესაც [იხ. აგრ. þá¹]; þáþá მაშინ, … როდესაც; þa ȝyt, þa ȝiet ა) (კიდევ) უფრო; მეტად ბ) გარდა ამისა
hæfde
habban
ზმნა
(ნამყ. hæfde; მიმღ. II hæfed) ქონა (აქვს); ყოლა; ფლობა
þa
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
wisan
wíse
არსებითი სახელი
1. წესი, ყაიდა; ხერხი, გზა, მეთოდი; on þas wísan ამგვარად, ამნაირად; on oðre wísan სხვაგვარად, სხვანაირად; 2. საქმე, შემთხვევა, მოვლენა; 3. დავალება, დარიგება, მითითება
onfonȝne
onfonȝen
onfón-ის მიმღ. II
,
þa¹
þá²
ზმნიზედა, კავშირი
1. მაშინ; იმ დროს; მერე; ამის შემდეგ; 2. როდესაც (აგრ. ðá); þá þe (მაშინ) როდესაც [იხ. აგრ. þá¹]; þáþá მაშინ, … როდესაც; þa ȝyt, þa ȝiet ა) (კიდევ) უფრო; მეტად ბ) გარდა ამისა
eode
ȝán
ზმნა
(ნამყ. éode; მიმღ. II ȝán) 1. სვლა (მიდის), სიარული; 2. წასვლა (წავა); 3. მოძრაობა (მოძრაობს); 4. მოხდომა (მოხდება); მიდინარეობა
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
ham
hám
არსებითი სახელი
1. ვისიმე სახლი, საცხოვრებელი; 2. სამშობლო; 3. სოფელი; დაბა; ქალაქი; 4. მამული, ადგილ-მამული (სახლი და კარ-მიდამო); hám ȝán თავის სახლში / შინ წასვლა
to
წინდებული
(მიც.) -მდე; -კენ; -თან; -ზე; რისამე მიმართ; გადმოიცემა ვითარებითი და მიცემითი ბრუნვებითაც
his
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
huse
hús
არსებითი სახელი
1. სახლი; 2. ოჯახი
; ond
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
cwom
cuman
ზმნა
1. მოსვლა (მოვა); მისვლა; 2. მოხდომა (მოხდება)
eft
eft
ზმნიზედა
1. კვლავ, ისევ, ხელახლა; 2. შემდეგ, მერე
on
on
ზმნიზედა, წინდებული
(მიც., მოქმ., ბრალდ.) 1. -ზე; -თან, -ში; 2. დროითი მნიშვნელობით: რისამე დროს, რისამე განმავლობაში; on morȝenne დილით, დილას; 3. -ით; რაიმესთან მიმართებაში, რაიმესთან დაკავშირებით
morȝenne
morȝen
არსებითი სახელი
1. დილა; 2. ხვალინდელი დღე
ond
and
კავშირი
და (აგრ. ond)

þy
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
betstan
ȝód¹
ზედსართავი სახელი
(შედარ. ხარ. betera, betra; აღმატ. ხარ. betost, betest, betst) 1. კარგი; 2. კეთილი; სასიკეთო
leoðe
léoþ
არსებითი სახელი
1. სიმღერა; 2. ლექსი, პოემა (აგრ. léoð)
ȝeȝlenȝed
ȝeȝlenȝed
ȝeȝlænȝan-ის მიმღ. II
him
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
asonȝ
ásinȝan
ზმნა
მღერა (მღერის); სიმღერის შესრულება
ond
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
aȝeaf
áȝiefan
ზმნა
1. მიცემა (მისცემს), გადაცემა; 2. დატოვება (დატოვებს); 3. დათმობა (დათმობს); 4. დაბრუნება (დააბრუნებს); გადახდა (აგრ. áȝyfan, áȝifan, áȝeofan)
þæt¹
þæt²
კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
1. რომ; 2. რათა; იმისთვის, რომ; 3. რომელიც (აგრ. ðæt)
him
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)

beboden
beboden
bebéodan-ის მიმღ. II
wæs
wesan
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა (აგრ. weosan)
.


Nu
ზმნიზედა
ახლა, ამჟამად
scylun
sculan
ზმნა
(აწმყ. sceal, scal; ნამყ. scolde, sceolde) ვალდებულების ან მოვალეობის ქონა (აქვს); ʘ ვალდებულია; მოვალეა; მართებს; იძულებულია
herȝan
herȝan
ზმნა
განდიდება (განადიდებს), ხოტბის / ქება-დიდების შესხმა; შექება (აგრ. herȝian, heriȝean, herian)

hefaen-ricaes
heofonríce
არსებითი სახელი
ცათა სასუფეველი, ზეცა
uard
weard
არსებითი სახელი
1. გუშაგი, დარაჯი; 2. მფარველი, დამცველი (აგრ. uard)
,
metudæs
metod
არსებითი სახელი
პოეტ. 1. ღმერთი, უფალი; შემოქმედი; 2. ბედისწერა, ხვედრი (აგრ. metud, meotod)
maecti
meaht
არსებითი სახელი
1. ძლიერება, ძალა; ძლევამოსილება; 2. ძალაუფლება (აგრ. maect, mæht, meht, miht, myht)

end
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
his
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
mod-ȝidanc
módȝeþanc
არსებითი სახელი
გონება; აზრი, ფიქრი; ჩანაფიქრი
,
uerc
weorc
არსებითი სახელი
შრომა; ნაშრომი
uuldur-fadur
wuldorfæder
არსებითი სახელი
პოეტ. „დიდების მამა“, დიდებული მამა, მამაზეციერი
,
sue
swá
ზმნიზედა, კავშირი
1) ასე, ამგვარად; ისე, იმგვარად; 2) როგორც; ისე, როგორც; swáswá რაც უფრო ... მით უფრო; swá-swá ისე, როგორც; ისეთი, როგორც (აგრ. swé, swǽ)
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
uundra
wundor
არსებითი სახელი
სასწაული; საოცრება, საკვირველება
ȝihuaes
ȝehwá
ზედსართავი სახელი, ნაცვალსახელი
ყოველი, თითოეული
,
eci
éce
ზედსართავი სახელი
მარადიული; სამარადისო, სამუდამო (აგრ. éci, ǽce)
dryctin
drihten
არსებითი სახელი
1. მბრძანებელი; მეფე; 2. უფალი, ღმერთი (აგრ. dryhten)
,
or
ór
არსებითი სახელი
დასაწყისი, დასაბამი
astelidæ
onstellan
ზმნა
(ნამყ. onstealde, ástelidæ) დაწესება (დააწესებს), დადგენა, შემოღება; დაწყება, რაიმესთვის დასაბამის დადება (აგრ. ástellan)
.

He
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
aerist
ǽrest
ზმნიზედა
(აღმატ. ხარ.) 1. თავიდან, თავდაპირველად; უწინ, ადრე; 2. უპირველეს ყოვლისა; 3. ზედს. მნიშვნ. პირველი
scop
scippan
ზმნა
1. შექმნა (შექმნის); გაკეთება, დამზადება; 2. რაიმესთვის ფორმის / სახის მიცემა (მისცემს) (აგრ. scieppan, scyppan)

aelda
ielde
მრავლობითი არსებითი სახელი
ადამიანები, ხალხი; კაცობრიობა (აგრ. aelde, ylde, ilde)
barnum
bearn
არსებითი სახელი
1. ბავშვი; 2. შვილი; 3. ვაჟიშვილი (აგრ. barn)

heben
heofon
არსებითი სახელი
ცა, ზეცა (აგრ. heofun, hefon, heben)
til
til
წინდებული
(მიც.) (იხმ. უპირატ. ნორთუმბრიულ დიალექტში) -მდე; -კენ; გადმოიცემა ვითარებითი ბრუნვითაც; heben til hrofe ღმერთმა ადამიანებს შეუქმნა ზეცა სახურავად (კედმონის ჰიმნიდან)
hrofe
hróf
არსებითი სახელი
სახურავი
,
haleȝ
háliȝ
ზედსართავი სახელი
წმინდა; საღვთო (აგრ. háleȝ)
scepen
scyppend
არსებითი სახელი
შემოქმედი, ღმერთი (აგრ. scippend, scieppend, scepen)
;
tha
þá²
ზმნიზედა, კავშირი
1. მაშინ; იმ დროს; მერე; ამის შემდეგ; 2. როდესაც (აგრ. ðá); þá þe (მაშინ) როდესაც [იხ. აგრ. þá¹]; þáþá მაშინ, … როდესაც; þa ȝyt, þa ȝiet ა) (კიდევ) უფრო; მეტად ბ) გარდა ამისა
middun-ȝeard
middanȝeard
არსებითი სახელი
მსოფლიო, დედამიწა

mon-cynnæs
manncynn
არსებითი სახელი
კაცობრიობა, კაცთა მოდგმა, ადამიანები (აგრ. moncynn)
uard
weard
არსებითი სახელი
1. გუშაგი, დარაჯი; 2. მფარველი, დამცველი (აგრ. uard)
,
eci
éce
ზედსართავი სახელი
მარადიული; სამარადისო, სამუდამო (აგრ. éci, ǽce)
dryctin
drihten
არსებითი სახელი
1. მბრძანებელი; მეფე; 2. უფალი, ღმერთი (აგრ. dryhten)
,
æfter
æfter
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) შემდეგ; მერე
tiadæ
téon²
ზმნა
(ნამყ. téode, აგრ. tiadæ ) 1. გაკეთება (გააკეთებს), შექმნა; 2. რითიმე აღჭურვა (აღჭურავს), მომარაგება, უზრუნველყოფა

firum
firas
მრავლობითი არსებითი სახელი
1. 1) ადამიანები; 2) ცოცხალი არსებანი; 2. კაცობრიობა
foldu
folde
არსებითი სახელი
1. მიწა, დედამიწა; ხმელეთი; 2. მიწა, ნიადაგი; თიხა; 3. ქვეყანა; მხარე; ტერიტორია

frea
fréa
არსებითი სახელი
1. ბატონი, მბრძანებელი; 2. უფალი, ღმერთი
allmectiȝ
ælmihtiȝ
ზედსართავი სახელი
ყოვლისშემძლე; ძლევამოსილი