ღირსი ბედა ბრიტანეთის შესახებ

თარგმანები: თანამედროვე ინგლისური
Breoton
Breoton
ტოპონიმი
ბრიტანეთი (აგრ. Bryten, Briton, Briten)
ist
béon
ზმნა
1. ყოფნა (არის); არსებობა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ქცევა
ȝarsecȝes
ȝársecȝ
არსებითი სახელი
ოკეანე; ზღვა
ealond
éaland
არსებითი სახელი
კუნძული (აგრ. éalond)
, ðæt¹
þæt²
კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
1. რომ; 2. რათა; იმისთვის, რომ; 3. რომელიც (აგრ. ðæt)
wæs
wesan
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა (აგრ. weosan)
iu
ȝéo
ზმნიზედა
წინათ, ადრე, ძველად (აგრ. ȝío, íu)
ȝeara
ȝéar
არსებითი სახელი
1. წელი, წელიწადი; 2. ასაკი, ხნოვანება; ȝéara ნათ., მრ. რ. ზმნზ. მნიშვნ. ძველად, წინათ, ადრე (აგრ. ȝér, ȝǽr)
Albion
Albion
ტოპონიმი
ალბიონი (ბრიტანეთის ძველი სახელწოდება)
haten
hátan
ზმნა
(ნამყ. héht, hét, მიმღ. II háten) 1. დაძახება (ეძახის), წოდება; სახელის დარქმევა; 2. ʘ ჰქვია; ეწოდება; ეძახიან; 3. ბრძანება (უბრძანებს), ბრძანების / დავალების მიცემა; 4. დაპირება (დაჰპირდება), პირობის მიცემა
: is
béon
ზმნა
1. ყოფნა (არის); არსებობა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ქცევა
ȝeseted
ȝesettan
ზმნა
1. დადება (დადებს), დადგმა; მოთავსება, ჩასმა; 2. დანიშვნა (დანიშნავს), დაწესება, დადგენა; 3. მომზადება (მოამზადებს); 4. შექმნა (შექმნის), შედგენა; 5. დასახლება (დაასახლებს), დაკავება (ადგილისა, ტერიტორიისა)
betwyh
betwih
ზმნიზედა, წინდებული
(მიც., ბრალდ.) შუაში; შორის, შუა (აგრ. betwyh, betweoh, betwuh, bitwyh, bitwih, bitweoh, bitwuh)
norðdæle
norþdǽl
არსებითი სახელი
ჩრდილოეთი მხარე / ნაწილი (ქვეყნისა და ა.შ.); ჩრდილოეთი (აგრ. norðdǽl)
and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
westdæle
westdǽl
არსებითი სახელი
დასავლეთი მხარე / ნაწილი (ქვეყნისა და ა.შ.); დასავლეთი
, Ȝermanie
Ȝermania
ტოპონიმი
გერმანია
and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
Ȝallie
Ȝallia
ტოპონიმი
გალია
and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
Hispanie
Hispania
ტოპონიმი
ესპანეთი (აგრ. Ispania)
þam
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
mæstum
micel
ზედსართავი სახელი
(შედარ. ხარ. mára; აღმატ. ხარ. mǽst, mást) 1. დიდი, უზარმაზარი; დიადი; 2. ბევრი, მრავალრიცხოვანი (აგრ. mycel)
dælum
dǽl
არსებითი სახელი
1. ნაწილი; 2. გრამ. მეტყველების ნაწილი; სიტყვა; ზმნა (აგრ. dál)
Europe
Európe
ტოპონიმი
ევროპა
myccle
micel
ზედსართავი სახელი
(შედარ. ხარ. mára; აღმატ. ხარ. mǽst, mást) 1. დიდი, უზარმაზარი; დიადი; 2. ბევრი, მრავალრიცხოვანი (აგრ. mycel)
fæce
fæc
არსებითი სახელი
1. მანძილი; 2. დროის მონაკვეთი, შუალედი
onȝeȝen
onȝéan
ზმნიზედა, წინდებული
(მიც., ბრალდ.) 1. მოპირდაპირე / საპირისპირო მხარეს; 2. პირისპირ, წინააღმდეგ; წინაშე; 3. ვისიმე, რისამე მიმართულებით, -კენ; ვისიმე, რისამე შესახვედრად; 4. კვლავ, ისევ, ხელახლა (აგრ. onȝeȝen, onȝeȝn, anȝean, onȝǽn, onȝén, onȝán)
. Þæt
þæt¹
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ის (აგრ. ðæt) [იხ. se]
is
béon
ზმნა
1. ყოფნა (არის); არსებობა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ქცევა
norð
norþ
ზმნიზედა
1. ჩრდილოეთისკენ, ჩრდილოეთით; ჩრდილოეთში; 2. ზედს. მნიშვნ. ჩრდილოური, ჩრდილოეთისა (აგრ. norð)
ehta
eahta
რიცხვითი სახელი
რვა (აგრ. ahta, æhta, ehta)
hund
hund¹
რიცხვითი სახელი
რიცხვი ასი
mila
míl
არსებითი სახელი
მილი (სიგრძის საზომი ერთეული); ehta hund míla lang რვაასი მილის სიგრძისა
lanȝ
lanȝ
ზედსართავი სახელი
(შედარ. ხარ. lenȝra; აღმატ. ხარ. lenȝest) 1. გრძელი; 2. ხანგრძლივი; 3. მაღალი, ტანმაღალი (აგრ. lonȝ)
, and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
tu
twéȝen
რიცხვითი სახელი
(twá მდედრ.; , twá საშ.) ორი
hund
hund¹
რიცხვითი სახელი
რიცხვი ასი
mila
míl
არსებითი სახელი
მილი (სიგრძის საზომი ერთეული); ehta hund míla lang რვაასი მილის სიგრძისა
brad
brád
ზედსართავი სახელი
1. განიერი, ფართო; ვრცელი; 2. დიდი
. Hit
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
hafað
habban
ზმნა
(ნამყ. hæfde; მიმღ. II hæfed) ქონა (აქვს); ყოლა; ფლობა
fram
fram
წინდებული, ზმნიზედა
(მიც.) -დან; წინ (აგრ. from)
suðdæle
súþdǽl
არსებითი სახელი
სამხრეთის მხარე / ნაწილი (ქვეყნის და ა.შ.); სამხრეთი (აგრ. súðdǽl)
þa
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
mæȝþe
mǽȝþ
არსებითი სახელი
1. ტომი, მოდგმა; 2. ხალხი, ერი; 3. ქვეყანა; მხარე, ოლქი (აგრ. mǽȝeð, mýȝð, mýȝþ)
onȝean
onȝéan
ზმნიზედა, წინდებული
(მიც., ბრალდ.) 1. მოპირდაპირე / საპირისპირო მხარეს; 2. პირისპირ, წინააღმდეგ; წინაშე; 3. ვისიმე, რისამე მიმართულებით, -კენ; ვისიმე, რისამე შესახვედრად; 4. კვლავ, ისევ, ხელახლა (აგრ. onȝeȝen, onȝeȝn, anȝean, onȝǽn, onȝén, onȝán)
, þe
þe
ნაწილაკი, მიმართებითი ნაცვალსახელი, კავშირი
1. რომელიც; ვინც; რაც; 2. როდესაც; მას შემდეგ, რაც; 3. (იქ) სადაც; 4. ვიდრე; twǽm læs þe twéntiȝ wintra ოც ზამთარზე / წელიწადზე ორით ნაკლები; 5. (შესიტყვებაში hwæþer ... þe) თუ; hwæþer wacode ðe slépte ეღვიძა მას, თუ ეძინა
mon¹
man
განუსაზღვრელი ნაცვალსახელი
ვინმე, ვიღაც (აგრ. mon)
hateþ
hátan
ზმნა
(ნამყ. héht, hét, მიმღ. II háten) 1. დაძახება (ეძახის), წოდება; სახელის დარქმევა; 2. ʘ ჰქვია; ეწოდება; ეძახიან; 3. ბრძანება (უბრძანებს), ბრძანების / დავალების მიცემა; 4. დაპირება (დაჰპირდება), პირობის მიცემა
Ȝallia-Belȝica
Ȝallia Belȝica
ტოპონიმი
ბელგიკა, ბელგიური გალია
. Hit
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
is
béon
ზმნა
1. ყოფნა (არის); არსებობა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ქცევა
weliȝ
weliȝ
ზედსართავი სახელი
მდიდარი (აგრ. weleȝ)
þis
þes
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(þéos მდედრ.; þis საშ.; þás სამივე სქესის მრ. რ.) ეს (აგრ. ðes, þés, ðés)
ealond
éaland
არსებითი სახელი
კუნძული (აგრ. éalond)
on
on
ზმნიზედა, წინდებული
(მიც., მოქმ., ბრალდ.) 1. -ზე; -თან, -ში; 2. დროითი მნიშვნელობით: რისამე დროს, რისამე განმავლობაში; on morȝenne დილით, დილას; 3. -ით; რაიმესთან მიმართებაში, რაიმესთან დაკავშირებით
wæstmum
wæstm
არსებითი სახელი
1. ნაყოფი; ხილი; 2. მცენარე; 3. ზრდა (აგრ. wæstum, wæstem, wæstim, westm)
and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
on
on
ზმნიზედა, წინდებული
(მიც., მოქმ., ბრალდ.) 1. -ზე; -თან, -ში; 2. დროითი მნიშვნელობით: რისამე დროს, რისამე განმავლობაში; on morȝenne დილით, დილას; 3. -ით; რაიმესთან მიმართებაში, რაიმესთან დაკავშირებით
treowum
tréow
არსებითი სახელი
1. ხე; 2. ხეტყე, ხეტყის მასალა; მერქანი; 3. კრებ. ტყე (აგრ. tríow, tréo)
misenlicra
missenlíc
ზედსართავი სახელი
სხვადასხვა, სხვადასხვაგვარი; მრავალფეროვანი; მრავალი
cynna
cynn
არსებითი სახელი
1. სახეობა, სახე; კატეგორია, კლასი; 2. ხალხი, ერი; 3. მოდგმა, ტომი; 4. გვარი; ოჯახი; 5. თაობა; შთამომავლობა (აგრ. cyn)
; and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
hit
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
is
béon
ზმნა
1. ყოფნა (არის); არსებობა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ქცევა
ȝescræpe
ȝescrǽpe
ზედსართავი სახელი
1. მოხერხებული, მოსახერხებელი; 2. სათანადო, შესაფერისი; 3. გამოსადეგი, ვარგისი (აგრ. ȝescréope, ȝescrépe)
on
on
ზმნიზედა, წინდებული
(მიც., მოქმ., ბრალდ.) 1. -ზე; -თან, -ში; 2. დროითი მნიშვნელობით: რისამე დროს, რისამე განმავლობაში; on morȝenne დილით, დილას; 3. -ით; რაიმესთან მიმართებაში, რაიმესთან დაკავშირებით
læswe
lǽs
არსებითი სახელი
საძოვარი, საბალახო; მინდორი
sceapa
scéap
არსებითი სახელი
ცხვარი აგრ. (scǽp, scép, scíp)
and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
neata
néat
არსებითი სახელი
ხარი, ძროხა; კრებ. მსხვილფეხა რქოსანი საქონელი
; and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
on
on
ზმნიზედა, წინდებული
(მიც., მოქმ., ბრალდ.) 1. -ზე; -თან, -ში; 2. დროითი მნიშვნელობით: რისამე დროს, რისამე განმავლობაში; on morȝenne დილით, დილას; 3. -ით; რაიმესთან მიმართებაში, რაიმესთან დაკავშირებით
sumum
sum
განუსაზღვრელი ნაცვალსახელი, ზედსართავი სახელი
1. ზოგი, ზოგიერთი; 2. რაოდენობით რიცხვ. სახ.-თან ერთად: ერთ-ერთი (დასახელებული რაოდენობის პირებთან ერთად); syxa [seofona] sum იგი ექვს [შვიდ] სხვა პირთან / ადამიანთან ერთად
stowum
stów
არსებითი სახელი
ადგილი
winȝeardas
wínȝeard
არსებითი სახელი
ვენახი, ვაზის ბაღი (აგრ. wínȝerd)
ȝrowaþ
ȝrówan
ზმნა
გაზრდა (გაიზრდება), ზრდა
. Swylce
swilc
ზედსართავი სახელი
1. ასეთი, ამგვარი; ისეთივე; 2. (swilce) ზმნზ. მნიშვნ. ასევე, აგრეთვე (აგრ. swylc, swelc)
eac
éac
ზმნიზედა
ასევე, აგრეთვე; გარდა ამისა, -ც
þeos
þes
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(þéos მდედრ.; þis საშ.; þás სამივე სქესის მრ. რ.) ეს (აგრ. ðes, þés, ðés)
eorþe
eorþe
არსებითი სახელი
1. მიწა; 2. დედამიწა (აგრ. eorðe)
is
béon
ზმნა
1. ყოფნა (არის); არსებობა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ქცევა
berende
beran
ზმნა
1. ტარება (ატარებს); ზიდვა; 2. დაბადება (‹და›ბადებს), გაჩენა, შობა; 3. ატანა (აიტანს), მოთმენა; გადატანა; 4. ‹გა›მოტანა (‹გა›მოაქვს, ‹გა›მოიტანს), გამოღება, წარმოქმნა (ნაყოფისა და მისთ.)
missenlicra
missenlíc
ზედსართავი სახელი
სხვადასხვა, სხვადასხვაგვარი; მრავალფეროვანი; მრავალი
fuȝela
fuȝol
არსებითი სახელი
ფრინველი (აგრ. fuȝel)
and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
sæwihta
sǽwiht
არსებითი სახელი
ზღვის ცხოველი
, and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
fiscwyllum
fiscwylle
ზედსართავი სახელი
თევზით სავსე, თევზით უხვი (აგრ. fiscwelle, -wielle)
wæterum
wæter
არსებითი სახელი
1. წყალი; 2. მდინარე; ტბა; ზღვა (აგრ. weter)
and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
wyllȝesprynȝum
wyllȝesprynȝ
არსებითი სახელი
წყარო, ნაკადული (აგრ. willȝesprynȝ, -sprinȝ)
. and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
her
hér
ზმნიზედა
1. აქ; აქეთ; 2. ახლა, ამ დროს
beoþ
béon
ზმნა
1. ყოფნა (არის); არსებობა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ქცევა
oft
oft
ზმნიზედა
ხშირად
fanȝene
fanȝen
fón-ის მიმღ. II; hér béoþ fanȝene séolas and hrónas აქ სელაპებსა და ვეშაპებს იჭერენ
seolas
seolh
არსებითი სახელი
სელაპი (აგრ. siolh)
and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
hronas
hran
არსებითი სახელი
ვეშაპი (აგრ. hron)
and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
mereswyn
mereswín
არსებითი სახელი
ზღვის ღორი, დელფინი (აგრ. mereswýn)
; and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
her
hér
ზმნიზედა
1. აქ; აქეთ; 2. ახლა, ამ დროს
beoþ
béon
ზმნა
1. ყოფნა (არის); არსებობა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ქცევა
oft
oft
ზმნიზედა
ხშირად
numene
niman
ზმნა
1. აღება (აიღებს); ხელის ჩაჭიდება; 2. მიღება (მიიღებს), მოპოვება; დაუფლება, მითვისება; 3. წაღება (წაიღებს); წაყვანა (აგრ. neoman, nioman, nyman); friþ niman ზავის დადება; siȝe niman გამარჯვების მოპოვება, გამარჯვება
missenlicra
missenlíc
ზედსართავი სახელი
სხვადასხვა, სხვადასხვაგვარი; მრავალფეროვანი; მრავალი
cynna
cynn
არსებითი სახელი
1. სახეობა, სახე; კატეგორია, კლასი; 2. ხალხი, ერი; 3. მოდგმა, ტომი; 4. გვარი; ოჯახი; 5. თაობა; შთამომავლობა (აგრ. cyn)
weolcscylle
weolocsciell
არსებითი სახელი
1. ზღვის ლოკოკინა; ზღვის მოლუსკი; 2. ზღვის ლოკოკინას / მოლუსკის ნიჟარა (აგრ. weolocscill, weolcscyll)
and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
muscule
muscelle
არსებითი სახელი
ორსაგდულიანი მოლუსკი (აგრ. muscule, muscle)
, and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
on
on
ზმნიზედა, წინდებული
(მიც., მოქმ., ბრალდ.) 1. -ზე; -თან, -ში; 2. დროითი მნიშვნელობით: რისამე დროს, რისამე განმავლობაში; on morȝenne დილით, დილას; 3. -ით; რაიმესთან მიმართებაში, რაიმესთან დაკავშირებით
þam
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
beoð
béon
ზმნა
1. ყოფნა (არის); არსებობა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ქცევა
oft
oft
ზმნიზედა
ხშირად
ȝemette
ȝemétan
ზმნა
1. შეხვედრა (შეხვდება); 2. წაწყდომა (წააწყდება), შეჩეხება; პოვნა, აღმოჩენა; 3. შებრძოლება (შეებრძოლება), ბრძოლის ველზე შეხვედრა / შებმა; 4. რისამე განცდა (განიცდის), გადატანა
þa
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
betstan
ȝód¹
ზედსართავი სახელი
(შედარ. ხარ. betera, betra; აღმატ. ხარ. betost, betest, betst) 1. კარგი; 2. კეთილი; სასიკეთო
mereȝrotan
mereȝrota
არსებითი სახელი
მარგალიტი
ælces
ǽlc
ზედსართავი სახელი, ნაცვალსახელი
ყველა; ყოველი, თითოეული (აგრ. elc, ealc, ylk)
hiwes
híw
არსებითი სახელი
1. ფერი; 2. ფორმა; გარეგნობა (აგრ. hýw, héow, híow, héo, híew)
. and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
her
hér
ზმნიზედა
1. აქ; აქეთ; 2. ახლა, ამ დროს
beoð
béon
ზმნა
1. ყოფნა (არის); არსებობა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ქცევა
swyþe
swíþe
ზმნიზედა
(შედარ. ხარ. swíþor; აღმატ. ხარ. swíþost) 1. ძალიან, ძალზე, ძლიერ; უაღრესად; 2. აღმატ. ხარ. (swíþost) უმთავრესად, ძირითადად; განსაკუთრებით (აგრ. swíðe, swýþe, swýðe)
ȝenihtsume
ȝenyhtsum
ზედსართავი სახელი
1. უხვი, დიდძალი; 2. რითიმე მდიდარი, უხვად რისამე მქონე (აგრ. ȝenihtsum)
weolocas
weoloc
არსებითი სახელი
ზღვის ლოკოკინა; ზღვის მოლუსკი (აგრ. weloc, wiluc, wioloc)
, of
of
ზმნიზედა, წინდებული
(მიც.) -დან, -გან (მიუთითებს აგრ. მიმართებას, კუთვნილებას, წარმომავლობას და სხვ.)
þam
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
bið
béon
ზმნა
1. ყოფნა (არის); არსებობა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ქცევა
ȝeweorht
ȝewyrcan
ზმნა
(ნამყ. ȝeworhte; მიმღ. II ȝeworht) 1. გაკეთება (გააკეთებს), შექმნა; დამზადება; 2. შესრულება (შეასრულებს), განხორციელება (აგრ. ȝewyrcean, ȝewircan, ȝeweorcan)
se
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
weolocreada
weolocréad
ზედსართავი სახელი
ხასხასა წითელი, ალისფერი
tælȝh
telȝ
არსებითი სახელი
1. საღებავი; 2. ფერი (აგრ. tælȝ, tælȝh, tielȝ)
, þone
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
ne
ne
ზმნიზედა, კავშირი
არ, არა; (და) არც (აგრ. ni); ic ne dyde მე არ გამიკეთებია; ne secȝe ic éow არა, გეუბნებით მე თქვენ
mæȝ
maȝan
ზმნა
(ნამყ. meahte, mæhte, mihte, mehte) 1. შეძლება (შეუძლია); ʘ ძალუძს; 2. ʘ ძლიერია; ქმედითია; გამოსადეგია
sunne
sunna
არსებითი სახელი
მზე (აგრ. sunne)
blæcan
blǽcan
ზმნა
1. გაუფერულება (გააუფერულებს), გაფერმკრთალება; 2. გაფითრება (გააფითრებს)
ne
ne
ზმნიზედა, კავშირი
არ, არა; (და) არც (აგრ. ni); ic ne dyde მე არ გამიკეთებია; ne secȝe ic éow არა, გეუბნებით მე თქვენ
ne
ne
ზმნიზედა, კავშირი
არ, არა; (და) არც (აგრ. ni); ic ne dyde მე არ გამიკეთებია; ne secȝe ic éow არა, გეუბნებით მე თქვენ
reȝn
reȝn
არსებითი სახელი
წვიმა (აგრ. rén)
wyrdan
wierdan
ზმნა
დაზიანება (დააზიანებს); გაფუჭება (აგრ. wyrdan, wirdan)
; ac
ac
კავშირი
მაგრამ; ხოლო
swa
swá
ზმნიზედა, კავშირი
1) ასე, ამგვარად; ისე, იმგვარად; 2) როგორც; ისე, როგორც; swáswá რაც უფრო ... მით უფრო; swá-swá ისე, როგორც; ისეთი, როგორც (აგრ. swé, swǽ)
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
biþ
béon
ზმნა
1. ყოფნა (არის); არსებობა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ქცევა
yldra
eald
ზედსართავი სახელი
(შედარ. ხარ. ieldra, yldra, eldra; აღმატ. ხარ. ieldest, yldest, eldest) 1. ბებერი, მოხუცი; ხანდაზმული; 2. ძველი; ადრინდელი; 3. გამოჩენილი, დიადი; პატივცემული (აგრ. ald, æld)
, swa
swá
ზმნიზედა, კავშირი
1) ასე, ამგვარად; ისე, იმგვარად; 2) როგორც; ისე, როგორც; swáswá რაც უფრო ... მით უფრო; swá-swá ისე, როგორც; ისეთი, როგორც (აგრ. swé, swǽ)
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
fæȝerra
fæȝer
ზედსართავი სახელი
1. ლამაზი, მშვენიერი; მიმზიდველი, მომხიბლავი; 2. სასიამოვნო, საამური; საყვარელი (აგრ. feȝer)
biþ
béon
ზმნა
1. ყოფნა (არის); არსებობა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ქცევა
. Hit
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
hafað
habban
ზმნა
(ნამყ. hæfde; მიმღ. II hæfed) ქონა (აქვს); ყოლა; ფლობა
eac
éac
ზმნიზედა
ასევე, აგრეთვე; გარდა ამისა, -ც
þis
þes
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(þéos მდედრ.; þis საშ.; þás სამივე სქესის მრ. რ.) ეს (აგრ. ðes, þés, ðés)
land
land
არსებითი სახელი
1. მიწა, ხმელეთი; 2. ქვეყანა; მხარე, ოლქი (აგრ. lond)
sealtseaþas
sealtséaþ
არსებითი სახელი
მარილოვანი / მლაშე წყარო (აგრ. sealtséað)
; and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
hit
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
hafaþ
habban
ზმნა
(ნამყ. hæfde; მიმღ. II hæfed) ქონა (აქვს); ყოლა; ფლობა
hat
hát
ზედსართავი სახელი
1. ცხელი; 2. მგზნებარე, მხურვალე; მძვინვარე; ძლიერი
wæter
wæter
არსებითი სახელი
1. წყალი; 2. მდინარე; ტბა; ზღვა (აგრ. weter)
and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
hat
hát
ზედსართავი სახელი
1. ცხელი; 2. მგზნებარე, მხურვალე; მძვინვარე; ძლიერი
baðo
bæþ
არსებითი სახელი
1. აბანო; აბაზანა; 2. ეკლ. ემბაზი (ბავშვის მოსანათლავი ჭურჭელი); 3. ბანაობა; დაბანა (აგრ. bæð)
ælcere
ǽlc
ზედსართავი სახელი, ნაცვალსახელი
ყველა; ყოველი, თითოეული (აგრ. elc, ealc, ylk)
yldo
yldo
არსებითი სახელი
1. ასაკი, წლოვანება; 2. სიბერე, ხანდაზმულობა; 3. საუკუნე; ეპოქა (აგრ. yldu, ieldo, ældo, ildo)
and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
hade
hád
არსებითი სახელი
1. სქესი; 2. პიროვნება, პირი; 3. გარეგნობა, იერი; 4. მდგომარეობა; 5. ფორმა, სახე (აგრ. hǽd)
ðurh
þurh
წინდებული
(ბრალდ.) 1. სივრცითი მნიშვნელობით: რისამე გავლით, რისამე გამჭოლ; -ში, -ზე; 2. დროითი მნიშვნელობით: განმავლობაში, ბოლომდე (დროის მონაკვეთისა, პროცესისა და მისთ.); 3. რისამე მეშვეობით, რისამე გზით, რისამე დახმარებით (აგრ. ðurh, þuruh, þorh, þerh, þærh)
todælede
todǽlan
ზმნა
1. გაყოფა (გაყოფს), დაყოფა; 2. განაწილება (გაანაწილებს)
stowe
stów
არსებითი სახელი
ადგილი
ȝescræpe
ȝescrǽpe
ზედსართავი სახელი
1. მოხერხებული, მოსახერხებელი; 2. სათანადო, შესაფერისი; 3. გამოსადეგი, ვარგისი (აგრ. ȝescréope, ȝescrépe)
. Swylce
swilc
ზედსართავი სახელი
1. ასეთი, ამგვარი; ისეთივე; 2. (swilce) ზმნზ. მნიშვნ. ასევე, აგრეთვე (აგრ. swylc, swelc)
hit
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
is
béon
ზმნა
1. ყოფნა (არის); არსებობა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ქცევა
eac
éac
ზმნიზედა
ასევე, აგრეთვე; გარდა ამისა, -ც
berende
beran
ზმნა
1. ტარება (ატარებს); ზიდვა; 2. დაბადება (‹და›ბადებს), გაჩენა, შობა; 3. ატანა (აიტანს), მოთმენა; გადატანა; 4. ‹გა›მოტანა (‹გა›მოაქვს, ‹გა›მოიტანს), გამოღება, წარმოქმნა (ნაყოფისა და მისთ.)
on
on
ზმნიზედა, წინდებული
(მიც., მოქმ., ბრალდ.) 1. -ზე; -თან, -ში; 2. დროითი მნიშვნელობით: რისამე დროს, რისამე განმავლობაში; on morȝenne დილით, დილას; 3. -ით; რაიმესთან მიმართებაში, რაიმესთან დაკავშირებით
wecȝa
wecȝ
არსებითი სახელი
1. სოლი; 2. ლითონის მასა; ლითონის ძარღვი (ქანში); 3. ლითონის მონეტა
orum
óra
არსებითი სახელი
მადანი
ares¹
ár²
არსებითი სახელი
სპილენძი (აგრ. ǽr)
and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
isernes
ísen
არსებითი სახელი
1. რკინა; ფოლადი; 2. რკინის იარაღი; რკინის ნაკეთობა (აგრ. ísern, íren)
, leades
léad
არსებითი სახელი
ტყვია (ლითონი)
and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
seolfres
seolfor
არსებითი სახელი
ვერცხლი (აგრ. siolfor, sylfor, silofr, seolfur)
. Her
hér
ზმნიზედა
1. აქ; აქეთ; 2. ახლა, ამ დროს
biþ
béon
ზმნა
1. ყოფნა (არის); არსებობა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ქცევა
eac
éac
ზმნიზედა
ასევე, აგრეთვე; გარდა ამისა, -ც
ȝemeted
ȝemétan
ზმნა
1. შეხვედრა (შეხვდება); 2. წაწყდომა (წააწყდება), შეჩეხება; პოვნა, აღმოჩენა; 3. შებრძოლება (შეებრძოლება), ბრძოლის ველზე შეხვედრა / შებმა; 4. რისამე განცდა (განიცდის), გადატანა
ȝaȝates
ȝaȝát
არსებითი სახელი
გიშერი, შავი ქარვა
: se
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
stan
stán
არსებითი სახელი
1. ქვა; 2. ძვირფასი ქვა
bið
béon
ზმნა
1. ყოფნა (არის); არსებობა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ქცევა
blæc
blæc
ზედსართავი სახელი
1. შავი; მუქი; 2. ბნელი
ȝym
ȝym
არსებითი სახელი
ძვირფასი ქვა, პატიოსანი თვალი (აგრ. ȝymm, ȝim, ȝimm)
; ȝif
ȝif
კავშირი
თუ; თუკი (აგრ. ȝyf, ȝief, ȝef)
mon¹
man
განუსაზღვრელი ნაცვალსახელი
ვინმე, ვიღაც (აგრ. mon)
hine
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
on
on
ზმნიზედა, წინდებული
(მიც., მოქმ., ბრალდ.) 1. -ზე; -თან, -ში; 2. დროითი მნიშვნელობით: რისამე დროს, რისამე განმავლობაში; on morȝenne დილით, დილას; 3. -ით; რაიმესთან მიმართებაში, რაიმესთან დაკავშირებით
fyr
fýr
არსებითი სახელი
1. ცეცხლი; 2. კერა (აგრ. fír)
deþ
dón
ზმნა
(ნამყ. მხ. რ. dyde; მიმღ. II dón, dén) 1. გაკეთება (გააკეთებს); დამზადება; 2. დადება (დადებს); სადმე მოთავსება
, þonne
þonne
ზმნიზედა, კავშირი
1. მაშინ, იმ დროს; 2. შემდეგ, მერე; 3. (მაშინ) როდესაც; 4. ვიდრე (შედარებისას) (აგრ. ðonne, þanne, ðanne, þænne); læssa þonne oðre სხვებზე უფრო პატარები; უფრო პატარები, ვიდრე სხვები
fleoþ
fléon
ზმნა
გაქცევა (გაიქცევა); რაიმესგან თავის დაღწევა
þær
þǽr
ზმნიზედა, კავშირი
იქ; (იქ) სადაც (აგრ. ðǽr, þár, ðár, þára, þér)
neddran
nǽdre
არსებითი სახელი
გველი; გველგესლა (აგრ. nédre, nǽddre)
onweȝ
onweȝ
ზმნიზედა
გამოხატავს მოშორებას, წასვლას, განდევნას და ა.შ.: შორს, იქით (აგრ. aweȝ)
. Wæs
wesan
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა (აგრ. weosan)
þis
þes
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(þéos მდედრ.; þis საშ.; þás სამივე სქესის მრ. რ.) ეს (აგრ. ðes, þés, ðés)
ealond
éaland
არსებითი სახელი
კუნძული (აგრ. éalond)
eac
éac
ზმნიზედა
ასევე, აგრეთვე; გარდა ამისა, -ც
ȝeo
ȝéo
ზმნიზედა
წინათ, ადრე, ძველად (აგრ. ȝío, íu)
ȝewurðad
ȝeweorþian
ზმნა
1. პატივისცემა (პატივს სცემს); დაფასება, ღირსეულად მიჩნევა; 2. შეფასება (შეაფასებს), ფასის დადება; რისამე ფასის / ღირებულების განსაზღვრა; 3. შექება (შეაქებს), განდიდება; 4. მორთვა (მორთავს), შემკობა; 5. რითიმე დაჯილდოება (დააჯილდოებს), რისამე მინიჭება, მიცემა (აგრ. ȝeweoðian, ȝewurþian, ȝewurðian, ȝewyrþian, ȝewyrðian)
mid
mid
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) 1) -თან; -თან ერთად, 2) -ით; რისამე მეშვეობით
þam
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
æðelestum
æþele
ზედსართავი სახელი
1. დიდგვაროვანი, კეთილშობილი; არისტოკრატიული; 2. დიდებული, შესანიშნავი, საუცხოო; 3. სახელგანთქმული; 4. ძვირფასი, ძვირად ღირებული (აგრ. æðele)
ceastrum
ceaster
არსებითი სახელი
1. ქალაქი; დასახლება; 2. ციხესიმაგრე (აგრ. cæster, cester )
, anes
án
რიცხვითი სახელი
1. ერთი; 2. ზმნზ. მნიშვნ. მარტო; მხოლოდ
wana
wan
ზედსართავი სახელი
ნაკლული, არასაკმარისი; რაიმეს რომ აკლია (აგრ. won, wana, wona); hláfes wæs wana პური არ კმაროდა / საკმარისი არ იყო; ánes wana þrittiȝum „ოცდაათი ერთის გარეშე; ოცდაათს ერთი რომ აკლია“, ოცდაცხრა
þrittiȝum
þrítiȝ
რიცხვითი სახელი
ოცდაათი; anes wana þrittiȝum „ოცდაათი ერთის გარეშე“, ოცდაცხრა (აგრ. þrittiȝ, ðrítiȝ)
, ða
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
þe
þe
ნაწილაკი, მიმართებითი ნაცვალსახელი, კავშირი
1. რომელიც; ვინც; რაც; 2. როდესაც; მას შემდეგ, რაც; 3. (იქ) სადაც; 4. ვიდრე; twǽm læs þe twéntiȝ wintra ოც ზამთარზე / წელიწადზე ორით ნაკლები; 5. (შესიტყვებაში hwæþer ... þe) თუ; hwæþer wacode ðe slépte ეღვიძა მას, თუ ეძინა
wæron
wesan
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა (აგრ. weosan)
mid
mid
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) 1) -თან; -თან ერთად, 2) -ით; რისამე მეშვეობით
weallum
weall
არსებითი სახელი
კედელი (აგრ. weal, wall)
and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
torrum
torr
არსებითი სახელი
კოშკი (აგრ. tor)
and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
ȝeatum¹
ȝeat
არსებითი სახელი
1. ჭიშკარი, ალაყაფის კარი; 2. კარი
and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
þam
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
trumestum
trum
ზედსართავი სახელი
1. მაგარი, მტკიცე, მყარი; გამძლე; 2. ძლიერი, ღონიერი; ჯანმრთელი
locum
loc
არსებითი სახელი
1. საკეტი, კლიტე; ურდული; 2. ციხე; სიმაგრე; შემოღობილი ადგილი
ȝetimbrade
ȝetimbran
ზმნა
1. აშენება (ააშენებს), აგება; 2. შექმნა (შექმნის), გაკეთება; 3. დარიგება (დაარიგებს), დამოძღვრა (აგრ. ȝetymbran, ȝetimbrian, ȝetymbrian)
, butan
bútan
კავშირი, ზმნიზედა, წინდებული
(მიც.) 1. მაგრამ; თუ არ; 2. რისამე გარდა, გარეშე; 3. გარეთ; რისამე ფარგლებს გარეთ (აგრ. búton, bútun)
oðrum
óþer
ზედსართავი სახელი
სხვა, მეორე (აგრ. óðer); óþer óþer ერთი ... მეორე (კი)
læssan
lýtel
ზედსართავი სახელი
(შედარ. ხარ. lǽssa; აღმატ. ხარ. lǽst, lǽsest) 1. პატარა, მცირე; 2. ცოტა, ცოტაოდენი; 3. ზმნზ. მნიშვნ. ოდნავ, ცოტათი; 4. არსებ. მნიშვნ. ცოტა რამ, რისამე მცირე რაოდენობა (აგრ. lítel)
unrim
unrím
ზედსართავი სახელი
ურიცხვი, უთვალავი; მრავალი, მრავალრიცხოვანი (აგრ. unríme)
ceastra
ceaster
არსებითი სახელი
1. ქალაქი; დასახლება; 2. ციხესიმაგრე (აგრ. cæster, cester )
. and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
forðan
forþǽm
კავშირი
იმიტომ რომ, ვინაიდან, რადგანაც (აგრ. forðǽm, forþám, forðám, forþan, forðan, forþon, forðon )
ðe
þe
ნაწილაკი, მიმართებითი ნაცვალსახელი, კავშირი
1. რომელიც; ვინც; რაც; 2. როდესაც; მას შემდეგ, რაც; 3. (იქ) სადაც; 4. ვიდრე; twǽm læs þe twéntiȝ wintra ოც ზამთარზე / წელიწადზე ორით ნაკლები; 5. (შესიტყვებაში hwæþer ... þe) თუ; hwæþer wacode ðe slépte ეღვიძა მას, თუ ეძინა
ðis
þes
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(þéos მდედრ.; þis საშ.; þás სამივე სქესის მრ. რ.) ეს (აგრ. ðes, þés, ðés)
ealond
éaland
არსებითი სახელი
კუნძული (აგრ. éalond)
under
under
ზმნიზედა, წინდებული
(მიც., ბრალდ.) 1. რისამე ქვეშ, რისამე ქვევით; 2. რისამე ფარგლებში; რისამე შორის
þam
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
sylfum
self
ზედსართავი სახელი, ნაცვალსახელი
თვითონ; თავად (აგრ. sylf, seolf, silf)
norðdæle
norþdǽl
არსებითი სახელი
ჩრდილოეთი მხარე / ნაწილი (ქვეყნისა და ა.შ.); ჩრდილოეთი (აგრ. norðdǽl)
middanȝeardes
middanȝeard
არსებითი სახელი
მსოფლიო, დედამიწა
nyhst
néah
ზედსართავი სახელი, ზმნიზედა
(შედარ. ხარ. néara, néarra, néar; აღმატ. ხარ. níehst, níhst, nýhst) 1. ახლო, ახლოს მდებარე ან არსებული; 2. ახლოს, მახლობლად; 3. თითქმის; კინაღამ (აგრ. néh, níh)
liȝeþ
licȝan
ზმნა
1. წოლა (წევს), დაწოლა; 2. 1) დება (დევს); 2) ʘ ასვენია, განისვენებს; სადმე დაკრძალულია; 3. ʘ განლაგებულია; მდებარეობს; გადაჭიმულია, გადაშლილია (ითქმის ქვეყნის, ტერიტორიის და მისთ. შესახებ)
, and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
leohte
léoht²
ზედსართავი სახელი
ნათელი; არაბნელი, არამუქი (აგრ. líoht, léht, líht)
nihte
niht
არსებითი სახელი
ღამე (აგრ. næht, neaht, neht, nyht); nihtes ღამით
on
on
ზმნიზედა, წინდებული
(მიც., მოქმ., ბრალდ.) 1. -ზე; -თან, -ში; 2. დროითი მნიშვნელობით: რისამე დროს, რისამე განმავლობაში; on morȝenne დილით, დილას; 3. -ით; რაიმესთან მიმართებაში, რაიმესთან დაკავშირებით
sumera
sumor
არსებითი სახელი
ზაფხული (აგრ. sumer, sumur)
hafað
habban
ზმნა
(ნამყ. hæfde; მიმღ. II hæfed) ქონა (აქვს); ყოლა; ფლობა
, swa
swá
ზმნიზედა, კავშირი
1) ასე, ამგვარად; ისე, იმგვარად; 2) როგორც; ისე, როგორც; swáswá რაც უფრო ... მით უფრო; swá-swá ისე, როგორც; ისეთი, როგორც (აგრ. swé, swǽ)
þæt¹
þæt²
კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
1. რომ; 2. რათა; იმისთვის, რომ; 3. რომელიც (აგრ. ðæt)
oft
oft
ზმნიზედა
ხშირად
on
on
ზმნიზედა, წინდებული
(მიც., მოქმ., ბრალდ.) 1. -ზე; -თან, -ში; 2. დროითი მნიშვნელობით: რისამე დროს, რისამე განმავლობაში; on morȝenne დილით, დილას; 3. -ით; რაიმესთან მიმართებაში, რაიმესთან დაკავშირებით
middre
midd
ზედსართავი სახელი
შუა, შუაში არსებული; საშუალო (აგრ. mid)
nihte
niht
არსებითი სახელი
ღამე (აგრ. næht, neaht, neht, nyht); nihtes ღამით
ȝeflit
ȝeflit
არსებითი სახელი
1. კამათი, დავა; უთანხმოება; 2. მსჯელობა, ბჭობა (აგრ. ȝeflyt)
cymeð
cuman
ზმნა
1. მოსვლა (მოვა); მისვლა; 2. მოხდომა (მოხდება)
þam
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
behealdendum
behealdend
არსებითი სახელი
მაყურებელი; თვალყურის მადევნებელი
, hwæðer
hwæþer
ნაცვალსახელი, კავშირი
1. რომელი (ორიდან); 2. 1) ორიდან ერთ-ერთი, ერთი ან მეორე; 2) ერთიც და მეორეც, ორივე; 3. თუ (არა); ხომ (არ) (აგრ. hwæðer, hweþer, hweðer)
hit
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
si
béon
ზმნა
1. ყოფნა (არის); არსებობა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ქცევა
þe
þe
ნაწილაკი, მიმართებითი ნაცვალსახელი, კავშირი
1. რომელიც; ვინც; რაც; 2. როდესაც; მას შემდეგ, რაც; 3. (იქ) სადაც; 4. ვიდრე; twǽm læs þe twéntiȝ wintra ოც ზამთარზე / წელიწადზე ორით ნაკლები; 5. (შესიტყვებაში hwæþer ... þe) თუ; hwæþer wacode ðe slépte ეღვიძა მას, თუ ეძინა
æfenȝlommunȝ
ǽfenȝlómmunȝ
არსებითი სახელი
ბინდი (საღამოზე)
ðe
þe
ნაწილაკი, მიმართებითი ნაცვალსახელი, კავშირი
1. რომელიც; ვინც; რაც; 2. როდესაც; მას შემდეგ, რაც; 3. (იქ) სადაც; 4. ვიდრე; twǽm læs þe twéntiȝ wintra ოც ზამთარზე / წელიწადზე ორით ნაკლები; 5. (შესიტყვებაში hwæþer ... þe) თუ; hwæþer wacode ðe slépte ეღვიძა მას, თუ ეძინა
on
on
ზმნიზედა, წინდებული
(მიც., მოქმ., ბრალდ.) 1. -ზე; -თან, -ში; 2. დროითი მნიშვნელობით: რისამე დროს, რისამე განმავლობაში; on morȝenne დილით, დილას; 3. -ით; რაიმესთან მიმართებაში, რაიმესთან დაკავშირებით
morȝen
morȝen
არსებითი სახელი
1. დილა; 2. ხვალინდელი დღე
deaȝunȝ
deaȝunȝ
არსებითი სახელი
განთიადი, ცისკარი (აგრ. daȝunȝ)
; is
béon
ზმნა
1. ყოფნა (არის); არსებობა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ქცევა
on
on
ზმნიზედა, წინდებული
(მიც., მოქმ., ბრალდ.) 1. -ზე; -თან, -ში; 2. დროითი მნიშვნელობით: რისამე დროს, რისამე განმავლობაში; on morȝenne დილით, დილას; 3. -ით; რაიმესთან მიმართებაში, რაიმესთან დაკავშირებით
ðon
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
sweotol
sweotol
ზედსართავი სახელი
აშკარა, ცხადი, ნათელი (აგრ. swutol, switol, swytol)
, ðæt¹
þæt²
კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
1. რომ; 2. რათა; იმისთვის, რომ; 3. რომელიც (აგრ. ðæt)
þis
þes
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(þéos მდედრ.; þis საშ.; þás სამივე სქესის მრ. რ.) ეს (აგრ. ðes, þés, ðés)
ealond
éaland
არსებითი სახელი
კუნძული (აგრ. éalond)
hafað
habban
ზმნა
(ნამყ. hæfde; მიმღ. II hæfed) ქონა (აქვს); ყოლა; ფლობა
mycele
micel
ზედსართავი სახელი
(შედარ. ხარ. mára; აღმატ. ხარ. mǽst, mást) 1. დიდი, უზარმაზარი; დიადი; 2. ბევრი, მრავალრიცხოვანი (აგრ. mycel)
lenȝran
lanȝ
ზედსართავი სახელი
(შედარ. ხარ. lenȝra; აღმატ. ხარ. lenȝest) 1. გრძელი; 2. ხანგრძლივი; 3. მაღალი, ტანმაღალი (აგრ. lonȝ)
daȝas
dæȝ
არსებითი სახელი
დღე
on
on
ზმნიზედა, წინდებული
(მიც., მოქმ., ბრალდ.) 1. -ზე; -თან, -ში; 2. დროითი მნიშვნელობით: რისამე დროს, რისამე განმავლობაში; on morȝenne დილით, დილას; 3. -ით; რაიმესთან მიმართებაში, რაიმესთან დაკავშირებით
sumera
sumor
არსებითი სახელი
ზაფხული (აგრ. sumer, sumur)
, and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
swa
swá
ზმნიზედა, კავშირი
1) ასე, ამგვარად; ისე, იმგვარად; 2) როგორც; ისე, როგორც; swáswá რაც უფრო ... მით უფრო; swá-swá ისე, როგორც; ისეთი, როგორც (აგრ. swé, swǽ)
eac
éac
ზმნიზედა
ასევე, აგრეთვე; გარდა ამისა, -ც
nihta
niht
არსებითი სახელი
ღამე (აგრ. næht, neaht, neht, nyht); nihtes ღამით
on
on
ზმნიზედა, წინდებული
(მიც., მოქმ., ბრალდ.) 1. -ზე; -თან, -ში; 2. დროითი მნიშვნელობით: რისამე დროს, რისამე განმავლობაში; on morȝenne დილით, დილას; 3. -ით; რაიმესთან მიმართებაში, რაიმესთან დაკავშირებით
wintra
winter
არსებითი სახელი
1. ზამთარი; 2. წელი, წელიწადი
, þonne
þonne
ზმნიზედა, კავშირი
1. მაშინ, იმ დროს; 2. შემდეგ, მერე; 3. (მაშინ) როდესაც; 4. ვიდრე (შედარებისას) (აგრ. ðonne, þanne, ðanne, þænne); læssa þonne oðre სხვებზე უფრო პატარები; უფრო პატარები, ვიდრე სხვები
ða
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
suðdælas
súþdǽl
არსებითი სახელი
სამხრეთის მხარე / ნაწილი (ქვეყნის და ა.შ.); სამხრეთი (აგრ. súðdǽl)
middanȝeardes
middanȝeard
არსებითი სახელი
მსოფლიო, დედამიწა
.