ბეოვულფი

თარგმანები: თანამედროვე ინგლისური
 1. Fyrst
  first
  არსებითი სახელი
  1. დრო; დროის მონაკვეთი, პერიოდი, ვადა; 2. შეყოვნება, დროებითი შეჩერება; ზავი (აგრ. fierst, fyrst)
  forð
  forþ
  ზმნიზედა, წინდებული
  1. წინ; 2. აქედან; იქიდან; 3. ამიერიდან, ამ დროიდან (აგრ. forð)
  ȝewat
  ȝewítan
  ზმნა
  1. წასვლა (წავა), გასვლა; გამგზავრება; 2. გარდაცვალება (გარდაიცვლება), მოკვდომა
  : flota
  flota
  არსებითი სახელი
  1. ნავი; გემი; 2. ფლოტი; 3. მეზღვაური; მეკობრე
  wæs
  wesan
  ზმნა
  ყოფნა (არის), არსებობა (აგრ. weosan)
  on
  on
  ზმნიზედა, წინდებული
  (მიც., მოქმ., ბრალდ.) 1. -ზე; -თან, -ში; 2. დროითი მნიშვნელობით: რისამე დროს, რისამე განმავლობაში; on morȝenne დილით, დილას; 3. -ით; რაიმესთან მიმართებაში, რაიმესთან დაკავშირებით
  yðum
  ýþ
  არსებითი სახელი
  ზღვის ტალღა, ზვირთი (აგრ. ýð); ýþ-henȝest პოეტ. „ზღვის რაში“, გემი; ýþ-hof პოეტ. „ზღვის სასახლე“, გემი, ხომალდი
  ,
  bat
  bát
  არსებითი სახელი
  გემი; ნავი
  under
  under
  ზმნიზედა, წინდებული
  (მიც., ბრალდ.) 1. რისამე ქვეშ, რისამე ქვევით; 2. რისამე ფარგლებში; რისამე შორის
  beorȝe
  beorȝ
  არსებითი სახელი
  1. მთა; გორაკი; 2. ქვების ბორცვი, მიწაყრილი (საფლავზე); ყორღანი, გორასამარხი (აგრ. beorh, biorȝ, biorh)
  . Beornas
  beorn
  არსებითი სახელი
  1. მეომარი, მებრძოლი; ჯარისკაცი; გმირი; 2. მეთაური, მთავარი, თავადი; 3. კაცი, მამაკაცი
  ȝearwe
  ȝearu
  ზედსართავი სახელი
  მომზადებული, გამზადებული; მზადმყოფი (აგრ. ȝearo)

  on
  on
  ზმნიზედა, წინდებული
  (მიც., მოქმ., ბრალდ.) 1. -ზე; -თან, -ში; 2. დროითი მნიშვნელობით: რისამე დროს, რისამე განმავლობაში; on morȝenne დილით, დილას; 3. -ით; რაიმესთან მიმართებაში, რაიმესთან დაკავშირებით
  stefn¹
  stefn²
  არსებითი სახელი
  ნავის, გემის ცხვირი (წინა ნაწილი) ან კიჩო (უკანა ნაწილი) (აგრ. stemn)
  stiȝon
  stíȝan
  ზმნა
  1) ზევით ასვლა (ავა, ადის); რაიმეზე აძრომა; 2) სვლა (მიდის), მოძრაობა
  : streamas
  stréam
  არსებითი სახელი
  1. წყლის ნაკადი, დინება; 2. მრ. რ. პოეტ. ტალღები, ზღვა
  wundon
  windan
  ზმნა
  (ნამყ. wand მხ. რ., wundon მრ. რ.; მიმღ. II wunden) 1. ბრუნვა (ბრუნავს), ტრიალი; 2. დატრიალება (დაატრიალებს); დაგრეხა, დახვევა; 3. ქნევა (იქნევს), მოქნევა, ტრიალი (იარაღისა)
  ,
  sund
  sund
  არსებითი სახელი
  1. ზღვა; წყალი, წყლის სივრცე; 2. ცურვა, ცურვის უნარი; sund henȝest პოეტ. „ზღვის რაში, ზღვის ცხენი“, გემი
  wið
  wiþ
  წინდებული
  (მიც., ბრალდ., ნათ.) 1. 1) ვისიმე, რისამე წინააღმდეგ, საწინააღმდეგოდ, საპირისპიროდ; ვისიმე, რისამე პირდაპირ, პირისპირ; 2) ვისიმე რისამე მიმართ, -თან; 2. ვისიმე, რისამე ახლოს, მახლობლად, -თან; ვისიმე, რისამე გვერდზე, გვერდით; 3. რისამე მიმართულებით, -კენ; 4. რისამე ნაცვლად, სანაცვლოდ, მაგივრად (აგრ. wið)
  sande
  sand
  არსებითი სახელი
  ქვიშა (აგრ. sond)
  ; secȝas
  secȝ
  არსებითი სახელი
  პოეტ. კაცი, ვაჟკაცი; მეომარი
  bæron
  beran
  ზმნა
  1. ტარება (ატარებს); ზიდვა; 2. დაბადება (‹და›ბადებს), გაჩენა, შობა; 3. ატანა (აიტანს), მოთმენა; გადატანა; 4. ‹გა›მოტანა (‹გა›მოაქვს, ‹გა›მოიტანს), გამოღება, წარმოქმნა (ნაყოფისა და მისთ.)

  on
  on
  ზმნიზედა, წინდებული
  (მიც., მოქმ., ბრალდ.) 1. -ზე; -თან, -ში; 2. დროითი მნიშვნელობით: რისამე დროს, რისამე განმავლობაში; on morȝenne დილით, დილას; 3. -ით; რაიმესთან მიმართებაში, რაიმესთან დაკავშირებით
  bearm
  bearm
  არსებითი სახელი
  1. მკერდი; 2. უბე; კალთა; 3. რისამე წიაღი (აგრ. barm)
  nacan
  naca
  არსებითი სახელი
  ნავი; გემი
  beorhte
  beorht
  ზედსართავი სახელი
  1. კაშკაშა, მბრწყინავი; ბრწყინვალე; 2. მშვენიერი, დიდებული; შესანიშნავი (აგრ. berht, bryht)
  frætwe
  frætwa
  მრავლობითი არსებითი სახელი
  1. სამკაულები, მორთულობა, სამშვენისები; 2. განძი; ძვირფასეულობა; 3. აბჯარი (მდიდრულად მორთული) (აგრ. frætwe)
  ,
 2. ȝuðsearo
  ȝúþsearu
  არსებითი სახელი
  პოეტ. საბრძოლო აღჭურვილობა; იარაღი; აბჯარი, ჯავშანი (აგრ. ȝúðsearo, -searu)
  ȝeatolic
  ȝeatolíc
  ზედსართავი სახელი
  ბრწყინვალე, დიდებული; მდიდრულად მორთული
  : ȝuman
  ȝuma
  არსებითი სახელი
  კაცი, მამაკაცი
  ut
  út
  ზმნიზედა
  გარეთ; გა-, გამო-
  scufon
  scéofan
  ზმნა
  1. ხელის კვრა (ჰკრავს), ბიძგება; მოძრაობაში მოყვანა, ამოძრავება; 2. წინ სვლა (მიდის), მოძრაობა; ʘ წინ მიიწევს
  ,
  weras
  wer
  არსებითი სახელი
  1. კაცი, მამაკაცი; ვაჟკაცი; 2. ქმარი
  on
  on
  ზმნიზედა, წინდებული
  (მიც., მოქმ., ბრალდ.) 1. -ზე; -თან, -ში; 2. დროითი მნიშვნელობით: რისამე დროს, რისამე განმავლობაში; on morȝenne დილით, დილას; 3. -ით; რაიმესთან მიმართებაში, რაიმესთან დაკავშირებით
  wilsið
  wilsíþ
  არსებითი სახელი
  სასიამოვნო მოგზაურობა (აგრ. wilsíð)
  wudu
  wudu
  არსებითი სახელი
  1. ხე, ხეტყის მასალა; შეშა; 2. ტყე; 3. ხე (მცენარე); 4. პოეტ. გემი, ხომალდი (აგრ. widu, wiodu)
  bundenne
  bunden
  bindan-ის მიმღ. II
  .
  ȝewat
  ȝewítan
  ზმნა
  1. წასვლა (წავა), გასვლა; გამგზავრება; 2. გარდაცვალება (გარდაიცვლება), მოკვდომა
  þa¹
  þá²
  ზმნიზედა, კავშირი
  1. მაშინ; იმ დროს; მერე; ამის შემდეგ; 2. როდესაც (აგრ. ðá); þá þe (მაშინ) როდესაც [იხ. აგრ. þá¹]; þáþá მაშინ, … როდესაც; þa ȝyt, þa ȝiet ა) (კიდევ) უფრო; მეტად ბ) გარდა ამისა
  ofer
  ofer
  ზმნიზედა, წინდებული
  (მიც., ბრალდ.) 1. -ზე; რისამე, ვისიმე ზემოთ, რისამე, ვისიმე თავზე; 2. რისამე მეორე მხარეს; იქით, გაღმა, გადაღმა; 3. დროითი მნიშვნელობით: რისამე შემდეგ, რისამე შემდგომ
  wæȝholm
  wǽȝholm
  არსებითი სახელი
  პოეტ. აზვირთებული ზღვა, ოკეანე
  winde
  wind
  არსებითი სახელი
  ქარი
  ȝefysed
  ȝefýsan
  ზმნა
  1. იძულება (აიძულებს), რისამე გაკეთებინება; 2. წაქეზება (წააქეზებს), დაჩქარება; 3. გამზადება (გაამზადებს), მომზადება (რისამე გასაკეთებლად, სადმე გასამგზავრებლად და ა.შ.)

  flota
  flota
  არსებითი სახელი
  1. ნავი; გემი; 2. ფლოტი; 3. მეზღვაური; მეკობრე
  famiheals
  fámiȝheals
  ზედსართავი სახელი
  პოეტ. ქაფიანი, ქაფით დაფარული „კისრის“ / კორპუსის წინა ნაწილის მქონე (ითქმის გემის შესახებ) (აგრ. fámíheals)
  fuȝle
  fuȝol
  არსებითი სახელი
  ფრინველი (აგრ. fuȝel)
  ȝelicost
  ȝelíc
  ზედსართავი სახელი
  (შედარ. ხარ. ȝelícra მამრ.; ȝelícre მდედრ., საშ.; აღმატ. ხარ. ȝelíost) მსგავსი; იგივე, ისეთივე, ერთნაირი
  ,
  óð
  ზმნიზედა, წინდებული
  (მიც., ბრალდ.) 1. სივრცითი მნიშვნელობით: -მდე, ამა თუ იმ ადგილამდე; 2. დროითი მნიშვნელობით: (მანამ) სანამ (არ); ვიდრე (არ); -მდე, ამა თუ იმ დრომდე / მომენტამდე (აგრ. óþ); fram eástdǽle óþ westdǽle ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილიდან დასავლეთ ნაწილამდე; óþ ðás daȝas იმ დღეებამდე, იმ დრომდე; óð þæt იხ. óþþæt
  þæt¹
  þæt²
  კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
  1. რომ; 2. რათა; იმისთვის, რომ; 3. რომელიც (აგრ. ðæt)
  ymb
  ymb
  ზმნიზედა, წინდებული
  (მიც., ბრალდ.) 1. სივრცითი მნიშვნელობით: გარშემო, ირგვლივ; ახლოს; 2. 1) რისამე შესახებ, რისამე თაობაზე; ymb þinne sið შენი მგზავრობის / ჩამოსვლის შესახებ; 2) რისამე გამო, რისამე მიზეზით; რაიმესთან დაკავშირებით; 3. დროითი მნიშვნელობით: 1) რისამე დროს; -ზე, -ში; ymb niht ღამით; ymbe underntíde სამ საათზე; 2) რისამე შემდეგ, შემდგომ; ðæs ymb lítel მალე ამის შემდეგ; ცოტა ხნის შემდეგ [შდრ. აგრ. 3)]; ymbe twelf monð თორმეტი თვის შემდეგ; ymb féower wintra ოთხი წლის შემდეგ; 3) მანამდე, -მდე; ðæs ymb lítel ან ðæs ymb litel fæc აქამდე ცოტა ხნით ადრე; ცოტა ხნის წინ [შდრ. აგრ. 2)]; ðæs ymb án ȝéar ერთი წლით ადრე; ერთი წლის წინ (აგრ. ymbe, umbe, embe)
  antid
  ántíd
  არსებითი სახელი
  იგივე დრო (?); ymb ántíd óðres dóȝores მეორე დღის იმავე დროს
  oþres
  óþer
  ზედსართავი სახელი
  სხვა, მეორე (აგრ. óðer); óþer óþer ერთი ... მეორე (კი)
  doȝores
  dóȝor
  არსებითი სახელი
  დღე (აგრ. dóȝer)

 3. wundenstefna
  wundenstefna
  არსებითი სახელი
  მოღუნულცხვირიანი გემი (სკანდინავიურ-ჩრდილოგერმანიკული ტიპისა; იხსენიება „ბეოვულფში““)
  ȝewaden
  ȝewadan
  ზმნა
  1. გავლა (გაივლის), დაძლევა (მანძილისა, გზისა); გზის გაკვლევა, სვლა; 2. მგზავრობა (მგზავრობს), მოგზაურობა; სადმე გამგზავრება
  hæfde
  habban
  ზმნა
  (ნამყ. hæfde; მიმღ. II hæfed) ქონა (აქვს); ყოლა; ფლობა
  ,
  þæt¹
  þæt²
  კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
  1. რომ; 2. რათა; იმისთვის, რომ; 3. რომელიც (აგრ. ðæt)
  ða
  se
  ჩვენებითი ნაცვალსახელი
  (séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
  liðende
  líþan
  ზმნა
  (ნამყ. láþ; მიმღ. II liðen; მიმღ. I líðende) მოგზაურობა (მოგზაურობს); სვლა, გადაადგილება (ჩვეულ. ნავით, გემით) (აგრ. líðan)
  land
  land
  არსებითი სახელი
  1. მიწა, ხმელეთი; 2. ქვეყანა; მხარე, ოლქი (აგრ. lond)
  ȝesawon
  ȝeséon
  ზმნა
  დანახვა (დაინახავს); ხედვა
  ,
  brimclifu
  brimclif
  არსებითი სახელი
  ზღვის ციცაბო ნაპირი, კლდე
  blican
  blícan
  ზმნა
  1. ბრწყინვა (ბრწყინავს), კაშკაში; ელვარება; 2. თეთრად ქათქათი (ქათქათებს)
  , beorȝas
  beorȝ
  არსებითი სახელი
  1. მთა; გორაკი; 2. ქვების ბორცვი, მიწაყრილი (საფლავზე); ყორღანი, გორასამარხი (აგრ. beorh, biorȝ, biorh)
  steape
  stéap
  ზედსართავი სახელი
  მაღალი (ითქმის მთის, შენობის და ა.შ. შესახებ)
  ,
  side
  síd
  ზედსართავი სახელი
  ფართო, განიერი; ვრცელი; დიდი
  sænæssas
  sǽness
  არსებითი სახელი
  ზღვის კონცხი (აგრ. sǽnæss)
  : þa¹
  þá²
  ზმნიზედა, კავშირი
  1. მაშინ; იმ დროს; მერე; ამის შემდეგ; 2. როდესაც (აგრ. ðá); þá þe (მაშინ) როდესაც [იხ. აგრ. þá¹]; þáþá მაშინ, … როდესაც; þa ȝyt, þa ȝiet ა) (კიდევ) უფრო; მეტად ბ) გარდა ამისა
  wæs
  wesan
  ზმნა
  ყოფნა (არის), არსებობა (აგრ. weosan)
  sundliden
  sundlida
  არსებითი სახელი
  1. ზღვაოსანი, მეზღვაური, „ზღვაზე მოგზაური“; 2. გემი

  eoledes
  éoled
  არსებითი სახელი
  საზღვაო მოგზაურობა; საწყლოსნო გზა; ზღვა, ოკეანე (?) (აგრ. éolet)
  æt
  æt
  წინდებული
  (მიც.) -თან; ახლოს; -ზე; -ში
  ende
  ende
  არსებითი სახელი
  1. დასასრული, ბოლო; 2. ნაწილი, მხარე
  .
 1. Stræt
  strǽt
  არსებითი სახელი
  გზა; ქუჩა (აგრ. strát, strét)
  wæs
  wesan
  ზმნა
  ყოფნა (არის), არსებობა (აგრ. weosan)
  stanfah
  stánfáh
  ზედსართავი სახელი
  პოეტ. ფერად-ფერადი ქვებით მოკირწყლული (გზის ეპითეტი „ბეოვულფში“)
  , stiȝ
  stíȝ
  არსებითი სახელი
  ბილიკი; საცალფეხო გზა
  wisode
  wísian
  ზმნა
  1. გაძღოლა (გაუძღვება), საითკენმე წაყვანა; 2. გზის ჩვენება (აჩვენებს, უჩვენებს); 3. ხელმძღვანელობა (ხელმძღვანელობს, უხელმძღვანელებს), მითითების მიცემა, დარიგება

  ȝumum
  ȝuma
  არსებითი სახელი
  კაცი, მამაკაცი
  ætȝædere
  ætȝædere
  ზმნიზედა
  ერთად; ერთდროულად
  . Ȝuðbyrne
  ȝúþbyrne
  არსებითი სახელი
  ჯავშანი, აბჯარი; ჯაჭვის პერანგი (აგრ. ȝúðbyrne)
  scan
  scínan
  ზმნა
  (ნამყ. scán, scéan) ნათება (ანათებს), კაშკაში; ბრწყინვა, ბზინვა, ელვარება (აგრ. scýnan)

  heard
  heard
  ზედსართავი სახელი
  1. მაგარი, მტკიცე (აგრ. გადატ.); ურყევი, უშიშარი; 2. ზმნზ. მნიშვნ. მაგრად, მტკიცედ; ურყევად, უშიშრად
  hondlocen
  handlocen
  ზედსართავი სახელი
  პოეტ. ხელით შეკრული ან დაწნული; ხელნაკეთი (აგრ. hondlocen)
  , hrinȝiren
  hrinȝíren
  არსებითი სახელი
  პოეტ. „რგოლოვანი რკინა“, რკინის რგოლები (ჯაჭვის პერანგისა); ჯაჭვის პერანგი
  scir
  scír
  ზედსართავი სახელი
  მბრწყინავი, მბზინვარე; მოკაშკაშე (აგრ. scýr)

  sonȝ¹
  sinȝan
  ზმნა
  1. მღერა (მღერის); 2. გადატ. მელოდიურად ჟღერა (ჟღერს); წკრიალი, წკარუნი
  in
  in
  წინდებული
  (მიც., ბრალდ.) 1. -ში; რისამე შიგნით (სივრცითი მნიშვნელობით); 2. -ში, შემდეგ (დროითი მნიშვნელობით)
  searwum
  searu
  არსებითი სახელი
  1. საბრძოლო აღჭურვილობა, იარაღი; 2. ჯავშანი, აბჯარი; ჯაჭვის პერანგი; 3. მოწყობილობა; აღჭურვილობა; 4. 1) სიმარჯვე, ოსტატობა; უნარი; 2) ხერხი, ხრიკი; ეშმაკობა (აგრ. searo)
  , þa¹
  þá²
  ზმნიზედა, კავშირი
  1. მაშინ; იმ დროს; მერე; ამის შემდეგ; 2. როდესაც (აგრ. ðá); þá þe (მაშინ) როდესაც [იხ. აგრ. þá¹]; þáþá მაშინ, … როდესაც; þa ȝyt, þa ȝiet ა) (კიდევ) უფრო; მეტად ბ) გარდა ამისა
  hie
  პირის ნაცვალსახელი
  ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
  to
  წინდებული
  (მიც.) -მდე; -კენ; -თან; -ზე; რისამე მიმართ; გადმოიცემა ვითარებითი და მიცემითი ბრუნვებითაც
  sele
  sele
  არსებითი სახელი
  1. დარბაზი; 2. სახლი; საცხოვრებელი
  furðum
  furþum
  ზმნიზედა
  1. -ც კი; 2. სწორედ; ზუსტად; 3. უკვე; 4. თავდაპირველად; 5. ნამდვილად, მართლაც; 6. ასევე, აგრეთვე; (აგრ. furþan, furþon, forþum, furðum); siþþan furþum როგორც კი

  in
  in
  წინდებული
  (მიც., ბრალდ.) 1. -ში; რისამე შიგნით (სივრცითი მნიშვნელობით); 2. -ში, შემდეგ (დროითი მნიშვნელობით)
  hyra
  პირის ნაცვალსახელი
  ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
  ȝryreȝeatwum
  ȝryreȝeatwe
  მრავლობითი არსებითი სახელი
  პოეტ. „შემზარავი აღჭურვილობა“, საომარი აღჭურვილობა
  ȝanȝan
  ȝanȝan
  ზმნა
  1. სვლა (მიდის), სიარული; 2. მგზავრობა (მგზავრობს), მოგზაურობა; 3. მოძრაობა (მოძრაობს) (აგრ. ȝonȝan)
  cwomon
  cuman
  ზმნა
  1. მოსვლა (მოვა); მისვლა; 2. მოხდომა (მოხდება)
  .
 2. Setton
  settan
  ზმნა
  (ნამყ. sette; მიმღ. II seted, set, sett) 1. დადება (დადებს), დადგმა, მოთავსება; დაწყობა, დალაგება; 2. ჩასმა (ჩასვამს), დამაგრება, ჩამაგრება; 3. შექმნა (შექმნის); აგება, აშენება
  sæmeþe
  sǽméþe
  ზედსართავი სახელი
  პოეტ. „ზღვისგან დაღლილი“, ზღვაში მოგზაურობით დაღლილი (აგრ. sǽméðe)
  side
  síd
  ზედსართავი სახელი
  ფართო, განიერი; ვრცელი; დიდი
  scyldas
  scield
  არსებითი სახელი
  ფარი (აგრ. scyld, scild, sceld)
  ,
  rondas
  rand
  არსებითი სახელი
  1. კიდე, პირი; ზღვარი, მიჯნა; 2. ზღვის ნაპირი; 3. პოეტ. ფარი (აგრ. rond)
  reȝnhearde
  reȝnheard
  ზედსართავი სახელი
  ძალიან მაგარი / მტკიცე; საოცრად მაგარი / მტკიცე
  , wið
  wiþ
  წინდებული
  (მიც., ბრალდ., ნათ.) 1. 1) ვისიმე, რისამე წინააღმდეგ, საწინააღმდეგოდ, საპირისპიროდ; ვისიმე, რისამე პირდაპირ, პირისპირ; 2) ვისიმე რისამე მიმართ, -თან; 2. ვისიმე, რისამე ახლოს, მახლობლად, -თან; ვისიმე, რისამე გვერდზე, გვერდით; 3. რისამე მიმართულებით, -კენ; 4. რისამე ნაცვლად, სანაცვლოდ, მაგივრად (აგრ. wið)
  þæs
  se
  ჩვენებითი ნაცვალსახელი
  (séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
  recedes
  reced
  არსებითი სახელი
  პოეტ. 1. შენობა, ნაგებობა; სახლი; 2. სასახლე; დარბაზი (აგრ. ræced)
  weal
  weall
  არსებითი სახელი
  კედელი (აგრ. weal, wall)
  ,
  buȝon
  búȝan
  ზმნა
  1. მოხრა (მოხრის, მოიხრება), დახრა; 2. მოღუნვა (მოღუნავს), გაღუნვა; 3. უკუქცევა (უკუიქცევა), უკან დახევა; გაქცევა; 4. დამორჩილება (დაემორჩილება), დანებება
  þa¹
  þá²
  ზმნიზედა, კავშირი
  1. მაშინ; იმ დროს; მერე; ამის შემდეგ; 2. როდესაც (აგრ. ðá); þá þe (მაშინ) როდესაც [იხ. აგრ. þá¹]; þáþá მაშინ, … როდესაც; þa ȝyt, þa ȝiet ა) (კიდევ) უფრო; მეტად ბ) გარდა ამისა
  to
  წინდებული
  (მიც.) -მდე; -კენ; -თან; -ზე; რისამე მიმართ; გადმოიცემა ვითარებითი და მიცემითი ბრუნვებითაც
  bence
  benc
  არსებითი სახელი
  გრძელი სკამი, მერხი
  . Byrnan
  byrne
  არსებითი სახელი
  ჯავშანი, აბჯარი; ჯაჭვის პერანგი
  hrinȝdon
  hrinȝan
  ზმნა
  1. წკრიალი (წკრიალებს), ჟღერა; 2. ზარის დარეკვა (დარეკავს); რისამე აწკრიალება, აჟღერება (აგრ. hrincȝan)
  ,
  ȝuðsearo
  ȝúþsearu
  არსებითი სახელი
  პოეტ. საბრძოლო აღჭურვილობა; იარაღი; აბჯარი, ჯავშანი (აგრ. ȝúðsearo, -searu)
  ȝumena
  ȝuma
  არსებითი სახელი
  კაცი, მამაკაცი
  ; ȝaras
  ȝár
  არსებითი სახელი
  შუბი; ხელშუბი
  stodon
  standan
  ზმნა
  (ნამყ. stód; მიმღ. II standen) 1. დგომა (დგას); დადგომა; 2. ამა თუ იმ მდგომარეობაში ყოფნა (არის), დარჩენა (აგრ. stondan)
  ,
  sæmanna
  sǽmann
  არსებითი სახელი
  მეზღვაური, ზღვაოსანი
  searo
  searu
  არსებითი სახელი
  1. საბრძოლო აღჭურვილობა, იარაღი; 2. ჯავშანი, აბჯარი; ჯაჭვის პერანგი; 3. მოწყობილობა; აღჭურვილობა; 4. 1) სიმარჯვე, ოსტატობა; უნარი; 2) ხერხი, ხრიკი; ეშმაკობა (აგრ. searo)
  , samod
  samod
  ზმნიზედა
  (მიც.) ერთად (ხშ. samod ætȝædere, samod mid)
  ætȝædere
  ætȝædere
  ზმნიზედა
  ერთად; ერთდროულად
  ,
 3. æscholt
  æscholt
  არსებითი სახელი
  1. იფნის მერქანი, იფნის ხე (მასალა); 2. პოეტ. შუბი; შუბის ტარი (იფნისგან დამზადებული)
  ufan
  ufan
  ზმნიზედა, წინდებული
  (მიც.) ზევით, ზემოთ, მაღლა; ზემოდან
  ȝræȝ
  ȝrǽȝ
  ზედსართავი სახელი
  ნაცრისფერი, რუხი (აგრ. ȝrǽw, ȝréȝ)
  ; wæs
  wesan
  ზმნა
  ყოფნა (არის), არსებობა (აგრ. weosan)
  se
  se
  ჩვენებითი ნაცვალსახელი
  (séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
  irenþreat
  ísenþréat
  არსებითი სახელი
  პოეტ. „რკინის ლაშქარი“, რკინით შეჯავშნული ლაშქარი / სამხედრო რაზმი (აგრ. írenþréat, ísenðréat, írenðréat)

  wæpnum
  wǽpen
  არსებითი სახელი
  საომარი იარაღი
  ȝewurþad
  ȝeweorþian
  ზმნა
  1. პატივისცემა (პატივს სცემს); დაფასება, ღირსეულად მიჩნევა; 2. შეფასება (შეაფასებს), ფასის დადება; რისამე ფასის / ღირებულების განსაზღვრა; 3. შექება (შეაქებს), განდიდება; 4. მორთვა (მორთავს), შემკობა; 5. რითიმე დაჯილდოება (დააჯილდოებს), რისამე მინიჭება, მიცემა (აგრ. ȝeweoðian, ȝewurþian, ȝewurðian, ȝewyrþian, ȝewyrðian)
  . Þa¹
  þá²
  ზმნიზედა, კავშირი
  1. მაშინ; იმ დროს; მერე; ამის შემდეგ; 2. როდესაც (აგრ. ðá); þá þe (მაშინ) როდესაც [იხ. აგრ. þá¹]; þáþá მაშინ, … როდესაც; þa ȝyt, þa ȝiet ა) (კიდევ) უფრო; მეტად ბ) გარდა ამისა
  ðær
  þǽr
  ზმნიზედა, კავშირი
  იქ; (იქ) სადაც (აგრ. ðǽr, þár, ðár, þára, þér)
  wlonc
  wlanc
  ზედსართავი სახელი
  1. ამაყი; გულადი; 2. მედიდური, ქედმაღალი; 3. დიდებული, დიადი; შესანიშნავი, ჩინებული (აგრ. wlonc, wlænc)
  hæleð
  hæleþ
  არსებითი სახელი
  პოეტ. 1. მეომარი, გმირი; 2. კაცი, მამაკაცი (აგრ. hæleð, heleþ)

  oretmecȝas
  óretmæcȝ
  არსებითი სახელი
  მეომარი, მებრძოლი; ჯარისკაცი (აგრ. óretmecȝ)
  æfter
  æfter
  წინდებული
  (მიც., ბრალდ.) შემდეგ; მერე
  æþelum
  æþelu
  არსებითი სახელი
  (ფორმაუცვ. მხ. რ.-ში) 1. დიდგვაროვნობა, წარჩინებული წარმომავლობა; 2. კეთილშობილება; დიდებულება; 3. წარმოშობა; წარმომავლობა; გვარი (აგრ. æðelu, æðelo)
  fræȝn
  friȝnan
  ზმნა
  1. კითხვა (ჰკითხავს), შეკითხვა; 2. გაგება (გაიგებს), შეტყობა (აგრ. freȝnan, frínan)
  :
  Hwanon
  hwanon
  ზმნიზედა, კავშირი
  საიდან; საიდანაც (აგრ. hwonan, hwonon)
  feriȝeað
  ferian
  ზმნა
  1. წაღება (წაიღებს), ზიდვა; ტარება; 2. გადატანა (გადაიტანს). გადაზიდვა; გადაყვანა; 3. წაყვანა (მიჰყავს), გაძღოლა; 4. წასვლა (წავა), გამგზავრება; 5. რისამე კეთება (აკეთებს); ʘ რაიმეს ეწევა, აწარმოებს (აგრ. feriȝan, feriȝean, ferȝan)
  ȝe
  ȝé
  პირის ნაცვალსახელი
  (მიც., ბრალდ. éow, íow ) თქვენ (აგრ. ȝe, ȝie)
  fætte
  fǽted
  ზედსართავი სახელი
  ოქროთი მოვარაყებული / შემკული, მოოქრული (აგრ. fǽtt)
  scyldas
  scield
  არსებითი სახელი
  ფარი (აგრ. scyld, scild, sceld)
  ,
  ȝræȝe
  ȝrǽȝ
  ზედსართავი სახელი
  ნაცრისფერი, რუხი (აგრ. ȝrǽw, ȝréȝ)
  syrcan
  syrce
  არსებითი სახელი
  1. ჯაჭვის პერანგი; ჯავშანი, აბჯარი; 2. მამაკაცის პერანგი (აგრ. serce, sirce, sierce, syrc)
  ond
  and
  კავშირი
  და (აგრ. ond)
  ȝrimhelmas
  ȝrímhelm
  არსებითი სახელი
  პოეტ. მუზარადი (ზარადით), „ნიღბიანი“ მუზარადი
  ,
 4. heresceafta
  heresceaft
  არსებითი სახელი
  პოეტ. „სალაშქრო ჯოხი“, შუბი
  heap
  héap
  არსებითი სახელი
  1. გროვა (ნივთებისა); 2. ბრბო, ხალხის დიდი ჯგუფი; 3. რაზმი, ჯარი, ლაშქარი; on héape ერთად; héapum დიდი რაოდენობით; დიდი ჯარით
  ? Ic
  ic
  პირის ნაცვალსახელი
  მე
  eom
  béon
  ზმნა
  1. ყოფნა (არის); არსებობა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ქცევა
  Hroðȝares
  Hroþȝár
  საკუთარი სახელი
  ჰროთგარი (დანიელების მეფე; „ბეოვულფის“ პერსონაჟი) (აგრ. Hroðȝár)

  ar²
  ár³
  არსებითი სახელი
  1. შიკრიკი, მაცნე, კურიერი; 2. მსახური; რაზმელი, ჯარისკაცი; 3. მოციქული; 4. ანგელოზი
  ond
  and
  კავშირი
  და (აგრ. ond)
  ombiht
  ambiht
  არსებითი სახელი
  1. შიკრიკი, მაცნე; 2. მსახური (აგრ. embiht, embeht, ombiht, ambeht, ymbeht, ymbyht, ombeht)
  . Ne
  ne
  ზმნიზედა, კავშირი
  არ, არა; (და) არც (აგრ. ni); ic ne dyde მე არ გამიკეთებია; ne secȝe ic éow არა, გეუბნებით მე თქვენ
  seah
  séon
  ზმნა
  (ნამყ. seah მხ. რ.; sáwon, sǽȝon, séȝon მრ. რ.; მიმღ. II sewen, sawen) ხედვა (ხედავს); დანახვა
  ic
  ic
  პირის ნაცვალსახელი
  მე
  elþeodiȝe
  elþéodiȝ
  ზედსართავი სახელი
  უცხოური, უცხო ქვეყნისა (აგრ. elðéodiȝ, elðíodiȝ, elþíodiȝ, ælþéodiȝ, ælðéodiȝ)

  þus
  þus
  ზმნიზედა
  ასე, ამნაირად, ამგვარად (აგრ. ðus)
  maniȝe
  maniȝ
  ზედსართავი სახელი
  ბევრი, მრავალრიცხოვანი, მრავალი (აგრ. moniȝ, mæniȝ)
  men
  mann
  არსებითი სახელი
  1. ადამიანი; 2. კაცი, მამაკაცი (აგრ. man, monn, mon)
  modiȝlicran
  módiȝlíc
  ზედსართავი სახელი
  1. მამაცი, გულადი, უშიშარი; 2. დიდსულოვანი; ამაყი; 3. დიდებული, მშვენიერი (აგრ. módelíc)
  .
  Wen
  wénan
  ზმნა
  ფიქრი (ფიქრობს), ვარაუდი; ʘ ჰგონია; მიაჩნია
  ic
  ic
  პირის ნაცვალსახელი
  მე
  þæt¹
  þæt²
  კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
  1. რომ; 2. რათა; იმისთვის, რომ; 3. რომელიც (აგრ. ðæt)
  ȝe
  ȝé
  პირის ნაცვალსახელი
  (მიც., ბრალდ. éow, íow ) თქვენ (აგრ. ȝe, ȝie)
  for
  for
  წინდებული, კავშირი
  (მიც., ბრალდ.) 1. წინ; წინაშე; 2. განმავლობაში; 3. -ით; -თვის; გამო; 4. რადგანაც; იმიტომ რომ; for þon, forþon იხ. forþǽm
  wlenco
  wlencu
  არსებითი სახელი
  1. სიამაყე; გულადობა, ვაჟკაცობა; 2. მედიდურობა, ქედმაღლობა; ზედმეტი სითამამე; 3. დიდებულება, სიდიადე; გამორჩეულობა (აგრ. wlenco)
  , nalles
  nalæs
  ზმნიზედა
  სულაც არ(ა), სრულიადაც არ(ა) (აგრ. nalas, nales, nalles, nealles)
  for
  for
  წინდებული, კავშირი
  (მიც., ბრალდ.) 1. წინ; წინაშე; 2. განმავლობაში; 3. -ით; -თვის; გამო; 4. რადგანაც; იმიტომ რომ; for þon, forþon იხ. forþǽm
  wræcsiðum
  wræcsíþ
  არსებითი სახელი
  1. უცხო ქვეყანაში მოგზაურობა; შორს გამგზავრება; 2. სამშობლოდან განდევნა, გადასახლება; ემიგრაცია
  ,
  ac
  ac
  კავშირი
  მაგრამ; ხოლო
  for
  for
  წინდებული, კავშირი
  (მიც., ბრალდ.) 1. წინ; წინაშე; 2. განმავლობაში; 3. -ით; -თვის; გამო; 4. რადგანაც; იმიტომ რომ; for þon, forþon იხ. forþǽm
  hiȝeþrymmum
  hyȝeþrymm
  არსებითი სახელი
  პოეტ. „გონების / გულის ძალა“, სულის სიმტკიცე; გამბედაობა, ვაჟკაცობა (აგრ. hiȝeþrymm, hyȝeðrymm)
  Hroðȝar
  Hroþȝár
  საკუთარი სახელი
  ჰროთგარი (დანიელების მეფე; „ბეოვულფის“ პერსონაჟი) (აგრ. Hroðȝár)
  sohton
  sécan
  ზმნა
  (ნამყ. sóhte; მიმღ. II sóht) 1. ძებნა (ეძებს); 2. რისამე ცდა (ცდილობს); ʘ რაიმეს ესწრაფვის; 3. მოსანახულებლად წვევა (ეწვევა), მონახულება; სტუმრად ვინმესთან მისვლა (აგრ. sǽcan, sécean)
  .
 5. Him
  პირის ნაცვალსახელი
  ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
  þa¹
  þá²
  ზმნიზედა, კავშირი
  1. მაშინ; იმ დროს; მერე; ამის შემდეგ; 2. როდესაც (აგრ. ðá); þá þe (მაშინ) როდესაც [იხ. აგრ. þá¹]; þáþá მაშინ, … როდესაც; þa ȝyt, þa ȝiet ა) (კიდევ) უფრო; მეტად ბ) გარდა ამისა
  ellenrof
  ellenróf
  ზედსართავი სახელი
  პოეტ. 1. მამაცი, გულადი, უშიშარი; 2. ძლევამოსილი, ღონიერი, ძლიერი
  andswarode
  andswarian
  ზმნა
  პასუხის გაცემა (გასცემს), მიგება (აგრ. andswerian, ondswarian, ondswerian)
  ,
  wlanc
  wlanc
  ზედსართავი სახელი
  1. ამაყი; გულადი; 2. მედიდური, ქედმაღალი; 3. დიდებული, დიადი; შესანიშნავი, ჩინებული (აგრ. wlonc, wlænc)
  Wedera
  Wederas
  მრავლობითი არსებითი სახელი
  „ვედერები“, გაუტების აღნიშვნა პოეზიაში (იხ. Ȝéatas 2)
  leod
  léod
  არსებითი სახელი
  1. პოეტ. მეთაური, ბელადი, თავადი; 2. კაცი, ადამიანი; 3. მრ. რ. ადამიანები, ხალხი, ერი; ქვეყანა (აგრ. líod)
  , word
  word
  არსებითი სახელი
  1. სიტყვა; 2. გრამ. ზმნა (აგრ. wurd)
  æfter
  æfter
  წინდებული
  (მიც., ბრალდ.) შემდეგ; მერე
  spræc
  sprecan
  ზმნა
  (ნამყ. spræc, spæc; მიმღ. II sprecen, specen ) ლაპარაკი (ლაპარაკობს), თქმა (აგრ. specan)
  ,
  heard
  heard
  ზედსართავი სახელი
  1. მაგარი, მტკიცე (აგრ. გადატ.); ურყევი, უშიშარი; 2. ზმნზ. მნიშვნ. მაგრად, მტკიცედ; ურყევად, უშიშრად
  under
  under
  ზმნიზედა, წინდებული
  (მიც., ბრალდ.) 1. რისამე ქვეშ, რისამე ქვევით; 2. რისამე ფარგლებში; რისამე შორის
  helme
  helm
  არსებითი სახელი
  1. მუზარადი, ჩაფხუტი; 2. საფარი, საფარველი; გარსი
  : We
  პირის ნაცვალსახელი
  ჩვენ
  synt
  béon
  ზმნა
  1. ყოფნა (არის); არსებობა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ქცევა
  Hiȝelaces
  Hyȝelác
  საკუთარი სახელი
  ჰიგელაკი (გაუტების მეფე; „ბეოვულფის“ პერსონაჟი) (აგრ. Hiȝelác)

  beodȝeneatas
  béodȝenéat
  არსებითი სახელი
  თანამესუფრე, თანამეინახე
  ; Beowulf
  Béowulf
  საკუთარი სახელი
  ბეოვულფი (აგრ. Bíowulf)
  is
  béon
  ზმნა
  1. ყოფნა (არის); არსებობა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ქცევა
  min
  mín
  კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
  (პირ. ნაცვალსახ. ic-ის ნათ. ბრუნვის ფორმა) ჩემი
  nama
  nama
  არსებითი სახელი
  1. სახელი; სახელწოდება; 2. გრამ. არსებითი სახელი (აგრ. noma)
  .
  Wille
  willan
  ზმნა
  (ნამყ. wolde) ნდომა (უნდა), სურვილი; ʘ ნებავს (აგრ. wyllan)
  ic
  ic
  პირის ნაცვალსახელი
  მე
  asecȝan
  ásecȝan
  ზმნა
  1. თქმა (ამბობს), ლაპარაკი; 2. მოყოლა (მოყვება, მოუყვება); 3. გამოცხადება (გამოაცხადებს), უწყება
  sunu
  sunu
  არსებითი სახელი
  ვაჟიშვილი, ვაჟი, ძე
  Healfdenes
  Healfdene
  საკუთარი სახელი
  ჰეალფდენე (დანიელების მეფე, ჰროთგარის მამა; „ბეოვულფის“ პერსონაჟი)
  ,
 6. mærum
  mǽre
  ზედსართავი სახელი
  1. ცნობილი; სახელგანთქმული; 2. დიადი, დიდებული; საუცხოო (აგრ. mére)
  þeodne
  þéoden
  არსებითი სახელი
  1. მეფე; 2. ტომის ბელადი; მხედართმთავარი, მეთაური; 3. მეუფე, მბრძანებელი, ბატონი; 4. უფალი, ღმერთი (აგრ. ðéoden, þíoden, þíeden)
  , min
  mín
  კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
  (პირ. ნაცვალსახ. ic-ის ნათ. ბრუნვის ფორმა) ჩემი
  ærende
  ǽrende
  არსებითი სახელი
  1. შეტყობინება, ცნობა; ახალი ამბავი; 2. მისია, დავალება
  ,
  aldre
  ealdor¹
  არსებითი სახელი
  1. მშობელი; 2. წინაპარი; 3. უფროსი; მეთაური; ბელადი; მეფე; 4. ავტორი; წყარო (აგრ. ealdur, aldor)
  þinum
  þín
  კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
  (პირ. ნაცვალსახ. þú- ნათ. ბრუნვის ფორმა) შენი (აგრ. ðín)
  , ȝif
  ȝif
  კავშირი
  თუ; თუკი (აგრ. ȝyf, ȝief, ȝef)
  he
  პირის ნაცვალსახელი
  ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
  us
  პირის ნაცვალსახელი
  ჩვენ
  ȝeunnan
  ȝeunnan
  ზმნა
  ნების დართვა (დართავს); თანხმობის მიცემა
  wile
  willan
  ზმნა
  (ნამყ. wolde) ნდომა (უნდა), სურვილი; ʘ ნებავს (აგრ. wyllan)

  þæt¹
  þæt²
  კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
  1. რომ; 2. რათა; იმისთვის, რომ; 3. რომელიც (აგრ. ðæt)
  we
  პირის ნაცვალსახელი
  ჩვენ
  hine
  პირის ნაცვალსახელი
  ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
  swa
  swá
  ზმნიზედა, კავშირი
  1) ასე, ამგვარად; ისე, იმგვარად; 2) როგორც; ისე, როგორც; swáswá რაც უფრო ... მით უფრო; swá-swá ისე, როგორც; ისეთი, როგორც (აგრ. swé, swǽ)
  ȝodne
  ȝód¹
  ზედსართავი სახელი
  (შედარ. ხარ. betera, betra; აღმატ. ხარ. betost, betest, betst) 1. კარგი; 2. კეთილი; სასიკეთო
  ȝretan
  ȝrétan
  ზმნა
  1. მისალმება (მიესალმება); მიმართვა, დალაპარაკება; 2. მიახლოება (მიუახლოვდება), ახლოს მისვლა
  moton
  mótan
  ზმნა
  (აწმყ. მხ. რ. mót, მრ. რ. móton; ნამყ. móste) 1. შეძლება (შეუძლია), უფლების ან ნებართვის ქონა; 2. ʘ ვალდებულია; რისამე გაკეთება მართებს
  .
  Wulfȝar
  Wulfȝár
  საკუთარი სახელი
  ვულფგარი („ბეოვულფის“ პერსონაჟი – დანიელი დიდებული)
  maþelode
  maþelian
  ზმნა
  თქმა (ამბობს), ლაპარაკი; საჯაროდ სიტყვის წარმოთქმა (აგრ. maðelian, maðalian, mæþelian, meþelian)
  þæt¹
  þæt²
  კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
  1. რომ; 2. რათა; იმისთვის, რომ; 3. რომელიც (აგრ. ðæt)
  wæs
  wesan
  ზმნა
  ყოფნა (არის), არსებობა (აგრ. weosan)
  Wendla
  Wendlas
  მრავლობითი არსებითი სახელი
  ვენდელები („ბეოვულფში“ ნახსენები ერთ-ერთი დანიური ტომი; სავარაუდოდ იუტლანდიის ნახევარკუნძულის ჩრდილოეთში მდებარე ისტორიული ოლქის, ვენდსისელის მკვიდრნი) (აგრ. Wendelas)
  leod
  léod
  არსებითი სახელი
  1. პოეტ. მეთაური, ბელადი, თავადი; 2. კაცი, ადამიანი; 3. მრ. რ. ადამიანები, ხალხი, ერი; ქვეყანა (აგრ. líod)
  ;
  wæs
  wesan
  ზმნა
  ყოფნა (არის), არსებობა (აგრ. weosan)
  his
  პირის ნაცვალსახელი
  ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
  modsefa
  módsefa
  არსებითი სახელი
  პოეტ. 1. გონება; სიბრძნე; 2. გამბედაობა, სიმამაცე
  maneȝum
  maniȝ
  ზედსართავი სახელი
  ბევრი, მრავალრიცხოვანი, მრავალი (აგრ. moniȝ, mæniȝ)
  ȝecyðed
  ȝecýþan
  ზმნა
  1. მოყოლა (მოჰყვება), მოთხრობა; 2. ცნობება (აცნობებს), უწყება, შეტყობინება; 3. ჩვენება (აჩვენებს, უჩვენებს), გამოჩენა; გამოვლენა, გამომჟღავნება; 4. სახელის განთქმა (გაუთქვამს); ʘ ცნობილს გახდის (აგრ. ȝecýðan)
  ,
 7. wiȝ
  wíȝ
  არსებითი სახელი
  1. ბრძოლა; ომი; 2. მამაცობა, გამბედაობა; 3. ჯარი, ლაშქარი
  ond
  and
  კავშირი
  და (აგრ. ond)
  wisdom
  wísdóm
  არსებითი სახელი
  სიბრძნე; კეთილგონიერება
  : Ic
  ic
  პირის ნაცვალსახელი
  მე
  þæs
  se
  ჩვენებითი ნაცვალსახელი
  (séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
  wine
  wine
  არსებითი სახელი
  მეგობარი
  Deniȝa
  Dene
  მრავლობითი არსებითი სახელი
  დანიელები (აგრ. Dæne)
  ,
  frean
  fréa
  არსებითი სახელი
  1. ბატონი, მბრძანებელი; 2. უფალი, ღმერთი
  Scildinȝa
  Scyldinȝas
  მრავლობითი არსებითი სახელი
  სკილდინგები (დანიელთა ნახევრად ლეგენდარული სამეფო ოჯახი „ბეოვულფში“; ძვ. სკანდ. Skjöldungar) (აგრ. Scildinȝas)
  , frinan
  friȝnan
  ზმნა
  1. კითხვა (ჰკითხავს), შეკითხვა; 2. გაგება (გაიგებს), შეტყობა (აგრ. freȝnan, frínan)
  wille
  willan
  ზმნა
  (ნამყ. wolde) ნდომა (უნდა), სურვილი; ʘ ნებავს (აგრ. wyllan)
  ,
  beaȝa
  béaȝ
  არსებითი სახელი
  1. სამაჯური; 2. ბეჭედი; 3. ყელის რგოლსამკაული; 4. გვირგვინი; 5. რგოლი (აგრ. როგორც კოჭზე გასაკეთებელი სამკაული) (აგრ. béah, béȝ, béh, bǽȝ, bǽh);
  béaȝ ȝifa „ბეჭდების მბოძებელი / დამრიგებელი“, მბრძანებელი, მეფე
  bryttan
  brytta
  არსებითი სახელი
  პოეტ. 1. გამტეხი, დამმტვრევი, ვინც ტეხს / ამტვრევს; დამრიგებელი, მბოძებელი; 2. მბრძანებელი, თავადი, მეფე (აგრ. bryta, bretta); ȝoldes brytta ოქროს მჩუქებელი / მბოძებელი; მბრძანებელი, მეფე; béaȝa brytta ბეჭდების / სამაჯურების მბოძებელი; მეფე
  , swa
  swá
  ზმნიზედა, კავშირი
  1) ასე, ამგვარად; ისე, იმგვარად; 2) როგორც; ისე, როგორც; swáswá რაც უფრო ... მით უფრო; swá-swá ისე, როგორც; ისეთი, როგორც (აგრ. swé, swǽ)
  þu
  þú
  პირის ნაცვალსახელი
  შენ (აგრ. ðú)
  bena
  béna
  არსებითი სახელი
  მთხოვნელი
  eart
  béon
  ზმნა
  1. ყოფნა (არის); არსებობა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ქცევა
  ,
  þeoden
  þéoden
  არსებითი სახელი
  1. მეფე; 2. ტომის ბელადი; მხედართმთავარი, მეთაური; 3. მეუფე, მბრძანებელი, ბატონი; 4. უფალი, ღმერთი (აგრ. ðéoden, þíoden, þíeden)
  mærne
  mǽre
  ზედსართავი სახელი
  1. ცნობილი; სახელგანთქმული; 2. დიადი, დიდებული; საუცხოო (აგრ. mére)
  , ymb
  ymb
  ზმნიზედა, წინდებული
  (მიც., ბრალდ.) 1. სივრცითი მნიშვნელობით: გარშემო, ირგვლივ; ახლოს; 2. 1) რისამე შესახებ, რისამე თაობაზე; ymb þinne sið შენი მგზავრობის / ჩამოსვლის შესახებ; 2) რისამე გამო, რისამე მიზეზით; რაიმესთან დაკავშირებით; 3. დროითი მნიშვნელობით: 1) რისამე დროს; -ზე, -ში; ymb niht ღამით; ymbe underntíde სამ საათზე; 2) რისამე შემდეგ, შემდგომ; ðæs ymb lítel მალე ამის შემდეგ; ცოტა ხნის შემდეგ [შდრ. აგრ. 3)]; ymbe twelf monð თორმეტი თვის შემდეგ; ymb féower wintra ოთხი წლის შემდეგ; 3) მანამდე, -მდე; ðæs ymb lítel ან ðæs ymb litel fæc აქამდე ცოტა ხნით ადრე; ცოტა ხნის წინ [შდრ. აგრ. 2)]; ðæs ymb án ȝéar ერთი წლით ადრე; ერთი წლის წინ (აგრ. ymbe, umbe, embe)
  þinne
  þín
  კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
  (პირ. ნაცვალსახ. þú- ნათ. ბრუნვის ფორმა) შენი (აგრ. ðín)
  sið
  síþ
  არსებითი სახელი
  1. მოგზაურობა; მგზავრობა; სადმე მისვლა; 2. გზა; ბილიკი (აგრ. síð, sýþ, sýð)
  ,
  ond
  and
  კავშირი
  და (აგრ. ond)
  þe¹
  þú
  პირის ნაცვალსახელი
  შენ (აგრ. ðú)
  þa
  se
  ჩვენებითი ნაცვალსახელი
  (séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
  ondsware
  andswaru
  არსებითი სახელი
  პასუხი (აგრ. andsweru, andsware, ondswaru)
  ædre
  ǽdre
  ზმნიზედა
  1. დაუყოვნებლივ; მაშინვე; 2. სწრაფად, მალე (აგრ. édre)
  ȝecyðan
  ȝecýþan
  ზმნა
  1. მოყოლა (მოჰყვება), მოთხრობა; 2. ცნობება (აცნობებს), უწყება, შეტყობინება; 3. ჩვენება (აჩვენებს, უჩვენებს), გამოჩენა; გამოვლენა, გამომჟღავნება; 4. სახელის განთქმა (გაუთქვამს); ʘ ცნობილს გახდის (აგრ. ȝecýðan)

  ðe
  þe
  ნაწილაკი, მიმართებითი ნაცვალსახელი, კავშირი
  1. რომელიც; ვინც; რაც; 2. როდესაც; მას შემდეგ, რაც; 3. (იქ) სადაც; 4. ვიდრე; twǽm læs þe twéntiȝ wintra ოც ზამთარზე / წელიწადზე ორით ნაკლები; 5. (შესიტყვებაში hwæþer ... þe) თუ; hwæþer wacode ðe slépte ეღვიძა მას, თუ ეძინა
  me
  ic
  პირის ნაცვალსახელი
  მე
  se
  se
  ჩვენებითი ნაცვალსახელი
  (séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
  ȝoda¹
  ȝód¹
  ზედსართავი სახელი
  (შედარ. ხარ. betera, betra; აღმატ. ხარ. betost, betest, betst) 1. კარგი; 2. კეთილი; სასიკეთო
  aȝifan
  áȝiefan
  ზმნა
  1. მიცემა (მისცემს), გადაცემა; 2. დატოვება (დატოვებს); 3. დათმობა (დათმობს); 4. დაბრუნება (დააბრუნებს); გადახდა (აგრ. áȝyfan, áȝifan, áȝeofan)
  þenceð
  þencan
  ზმნა
  (ნამყ. þóhte; მიმღ. II (ȝe)þóht) 1. ფიქრი (ფიქრობს), აზროვნება; მოფიქრება; 2. განზრახვა (განიზრახავს), დაგეგმვა, სურვილი (რისამე გაკეთებისა) (აგრ. þincan, ðincan, ðencan)
  .
 1. Beowulf
  Béowulf
  საკუთარი სახელი
  ბეოვულფი (აგრ. Bíowulf)
  maðelode
  maþelian
  ზმნა
  თქმა (ამბობს), ლაპარაკი; საჯაროდ სიტყვის წარმოთქმა (აგრ. maðelian, maðalian, mæþelian, meþelian)
  on
  on
  ზმნიზედა, წინდებული
  (მიც., მოქმ., ბრალდ.) 1. -ზე; -თან, -ში; 2. დროითი მნიშვნელობით: რისამე დროს, რისამე განმავლობაში; on morȝenne დილით, დილას; 3. -ით; რაიმესთან მიმართებაში, რაიმესთან დაკავშირებით
  him
  პირის ნაცვალსახელი
  ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
  byrne
  byrne
  არსებითი სახელი
  ჯავშანი, აბჯარი; ჯაჭვის პერანგი
  scan
  scínan
  ზმნა
  (ნამყ. scán, scéan) ნათება (ანათებს), კაშკაში; ბრწყინვა, ბზინვა, ელვარება (აგრ. scýnan)
  ,
  searonet
  searunett
  არსებითი სახელი
  „ჯავშნის ბადე“, ჯაჭვის პერანგი (აგრ. searonet, searonet(t))
  seowed
  séowan
  ზმნა
  1. კერვა (კერავს), შეკერვა; 2. შეერთება (შეაერთებს), შეკვრა, გადაბმა (აგრ. séowian, síowian)
  smiþes
  smiþ
  არსებითი სახელი
  1. მჭედელი ; 2. ხელოსანი; ოსტატი (აგრ. smið)
  orþancum
  orþanc
  არსებითი სახელი
  1. მახვილგონივრული გამოგონება; მარჯვე ნახელავი; 2. გონიერება, საზრიანობა; სიმარჯვე (აგრ. orðanc, orþonc, orðonc)
  :
  Wæs
  wesan
  ზმნა
  ყოფნა (არის), არსებობა (აგრ. weosan)
  þu
  þú
  პირის ნაცვალსახელი
  შენ (აგრ. ðú)
  , Hroðȝar
  Hroþȝár
  საკუთარი სახელი
  ჰროთგარი (დანიელების მეფე; „ბეოვულფის“ პერსონაჟი) (აგრ. Hroðȝár)
  , hal
  hál
  ზედსართავი სახელი
  1. ჯანმრთელი, ჯანსაღი; 2. მთელი, მთლიანი, სრული; 3. ნამდვილი, ჭეშმარიტი; გულწრფელი, პატიოსანი; wæs þú hál! გაგიმარჯოს! მოგესალმები!
  . Ic
  ic
  პირის ნაცვალსახელი
  მე
  eom
  béon
  ზმნა
  1. ყოფნა (არის); არსებობა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ქცევა
  Hiȝelaces
  Hyȝelác
  საკუთარი სახელი
  ჰიგელაკი (გაუტების მეფე; „ბეოვულფის“ პერსონაჟი) (აგრ. Hiȝelác)

  mæȝ¹
  mǽȝ
  არსებითი სახელი
  ნათესავი; თვისტომი (აგრ. méȝ)
  ond
  and
  კავშირი
  და (აგრ. ond)
  maȝoðeȝn
  maȝuþeȝn
  არსებითი სახელი
  1) მებრძოლი, ვისიმე რაზმელი; 2) ვასალი, მსახური (აგრ. maȝuðeȝn, maȝoþeȝn, maȝoðeȝn)
  ; hæbbe
  habban
  ზმნა
  (ნამყ. hæfde; მიმღ. II hæfed) ქონა (აქვს); ყოლა; ფლობა
  ic
  ic
  პირის ნაცვალსახელი
  მე
  mærða
  mǽrþu
  არსებითი სახელი
  1. სახელგანთქმულობა, სახელმოხვეჭილობა; 2. საგმირო საქმე, გმირობა (აგრ. mǽrðu, mǽrþo, mǽrðo, mǽrð)
  fela
  fela
  ზედსართავი სახელი, ზმნიზედა
  1. ბევრი; 2. ძალიან; 3. არსებ. მნიშვნ. ბევრი რამ (აგრ. feala, feola)

  onȝunnen
  onȝinnan
  ზმნა
  1. დაწყება (დაიწყებს); რაიმესთვის ხელის მოკიდება; 2. ცდა (ცდის), გაბედვა (რისამე გაკეთებისა) (აგრ. onȝynnan, anȝinnan, -ȝynnan)
  on
  on
  ზმნიზედა, წინდებული
  (მიც., მოქმ., ბრალდ.) 1. -ზე; -თან, -ში; 2. დროითი მნიშვნელობით: რისამე დროს, რისამე განმავლობაში; on morȝenne დილით, დილას; 3. -ით; რაიმესთან მიმართებაში, რაიმესთან დაკავშირებით
  ȝeoȝoþe
  ȝeoȝuþ
  არსებითი სახელი
  1. ახალგაზრდობა, სიყმაწვილე; ახალგაზრდული ასაკი; 2. ახალგაზრდა, ყმაწვილი; 3. ნაშიერი (ცხოველისა) (აგრ. ȝeoȝoþ; ȝioȝuþ; ȝeoȝuð; ȝioȝuð)
  . Me
  ic
  პირის ნაცვალსახელი
  მე
  wearð
  weorþan
  ზმნა
  (ნამყ. wearþ მხ. რ., wurdon მრ. რ.; მიმღ. II worden) 1. მოხდომა (მოხდება), შემთხვევა; ადგილის ქონა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ‹გადა›ქცევა; ამა თუ იმ მდგომარეობაში გადასვლა; cuð weorþan ʘ ცნობილი გახდა; ofslæȝen weorþan ʘ მოკლული იქნა, მოიკლა; მოკლეს (აგრ. weorðan, wurþan, wyrþan, wiorþan)
  Ȝrendles
  Ȝrendel
  საკუთარი სახელი
  გრენდელი (ანთროპომორფული ურჩხული პოემა „ბეოვულფიდან“)
  þinȝ
  þinȝ
  არსებითი სახელი
  1. ნივთი, საგანი; რაიმე, რაღაც; 2. შემთხვევა, მოვლენა, ამბავი; 3. კრება, თათბირი; შეხვედრა (აგრ. ðinȝ); ðinȝ ȝehéȝan შეხვედრის გამართვა; გადატ. შეჯიბრება, დაპირისპირება

 2. on
  on
  ზმნიზედა, წინდებული
  (მიც., მოქმ., ბრალდ.) 1. -ზე; -თან, -ში; 2. დროითი მნიშვნელობით: რისამე დროს, რისამე განმავლობაში; on morȝenne დილით, დილას; 3. -ით; რაიმესთან მიმართებაში, რაიმესთან დაკავშირებით
  minre
  mín
  კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
  (პირ. ნაცვალსახ. ic-ის ნათ. ბრუნვის ფორმა) ჩემი
  eþeltyrf
  éþelturf
  არსებითი სახელი
  წინაპართა მიწა, სამშობლო, მამული (აგრ. éðelturf, éðylturf, éþiltyrf, éðiltyrf)
  undyrne
  undierne
  ზედსართავი სახელი
  1. ცხადი, აშკარა, დაუფარავი; 2. ზმნზ. მნიშვნ. ცხადად. აშკარად, დაუფარავად (აგრ. underne, undirne, undyrne)
  cuð
  cúþ
  ზედსართავი სახელი
  1. ცნობილი, ცხადი, აშკარა; 2. სახელგანთქმული, ცნობილი; გამორჩეული, საუცხოო, შესანიშნავი; 3. კარგად ნაცნობი, ახლობელი; ახლობლური, მეგობრული (აგრ. cúð)
  ;
  secȝað
  secȝan
  ზმნა
  თქმა (იტყვის, ეტყვის); ʘ ამბობს (აგრ. secȝean, sæcȝan, secȝȝan)
  sæliðend
  sǽlíþend
  არსებითი სახელი
  პოეტ. მეზღვაური, ზღვაოსანი; ზღვაზე მოგზაური (აგრ. sǽlíðend)
  þæt¹
  þæt²
  კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
  1. რომ; 2. რათა; იმისთვის, რომ; 3. რომელიც (აგრ. ðæt)
  þæs
  se
  ჩვენებითი ნაცვალსახელი
  (séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
  sele
  sele
  არსებითი სახელი
  1. დარბაზი; 2. სახლი; საცხოვრებელი
  stande
  standan
  ზმნა
  (ნამყ. stód; მიმღ. II standen) 1. დგომა (დგას); დადგომა; 2. ამა თუ იმ მდგომარეობაში ყოფნა (არის), დარჩენა (აგრ. stondan)
  ,
  reced
  reced
  არსებითი სახელი
  პოეტ. 1. შენობა, ნაგებობა; სახლი; 2. სასახლე; დარბაზი (აგრ. ræced)
  selesta
  sél
  ზედსართავი სახელი
  (შედარ. ხარ. sélra, séllra; sýlla, sélla; აღმატ. ხარ. sélast, sélest, sélost) უპირატ. შედარ. და აღმატ. ხარ. კარგი, ჩინებული, შესანიშნავი (აგრ. sǽl)
  , rinca
  rinc
  არსებითი სახელი
  პოეტ. მამაკაცი, კაცი, ვაჟკაცი; მებრძოლი, მეომარი, გმირი
  ȝehwylcum
  ȝehwilc
  ზედსართავი სახელი, ნაცვალსახელი
  1. თითოეული, ყოველი; ყველა; 2. ნებისმიერი (აგრ. ȝehwylc, ȝehwelc)

  idel
  ídel
  ზედსართავი სახელი
  1. ცარიელი; უდაბური; 2. უქმი, გამოუსადეგარი; ფუჭი, ამაო; 3. რაიმეს მოკლებული, რისამე არმქონე (აგრ. ýdel)
  ond
  and
  კავშირი
  და (აგრ. ond)
  unnyt
  unnyt
  ზედსართავი სახელი
  უსარგებლო; გამოუყენებელი (აგრ. unnytt, unnet, unnett)
  , siððan
  siþþan
  ზმნიზედა, კავშირი
  1. შემდეგ, მერე; 2. მას შემდეგ, რაც (აგრ. siððan, siþþon, siððon, sioþþan, sioððan, seoþþan, seoððan, syþþan, syððan)
  æfenleoht
  ǽfenléoht
  არსებითი სახელი
  პოეტ. ბინდი (საღამოზე); საღამოს სინათლე

  under
  under
  ზმნიზედა, წინდებული
  (მიც., ბრალდ.) 1. რისამე ქვეშ, რისამე ქვევით; 2. რისამე ფარგლებში; რისამე შორის
  heofenes
  heofon
  არსებითი სახელი
  ცა, ზეცა (აგრ. heofun, hefon, heben)
  hador
  hádor
  არსებითი სახელი
  თაღი, კამარა; under heofones hador ცის კამარის ქვეშ
  beholen
  behelan
  ზმნა
  weorþeð
  weorþan
  ზმნა
  (ნამყ. wearþ მხ. რ., wurdon მრ. რ.; მიმღ. II worden) 1. მოხდომა (მოხდება), შემთხვევა; ადგილის ქონა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ‹გადა›ქცევა; ამა თუ იმ მდგომარეობაში გადასვლა; cuð weorþan ʘ ცნობილი გახდა; ofslæȝen weorþan ʘ მოკლული იქნა, მოიკლა; მოკლეს (აგრ. weorðan, wurþan, wyrþan, wiorþan)
  .
 3. Þa¹
  þá²
  ზმნიზედა, კავშირი
  1. მაშინ; იმ დროს; მერე; ამის შემდეგ; 2. როდესაც (აგრ. ðá); þá þe (მაშინ) როდესაც [იხ. აგრ. þá¹]; þáþá მაშინ, … როდესაც; þa ȝyt, þa ȝiet ა) (კიდევ) უფრო; მეტად ბ) გარდა ამისა
  me
  ic
  პირის ნაცვალსახელი
  მე
  þæt
  þæt¹
  ჩვენებითი ნაცვალსახელი
  ის (აგრ. ðæt) [იხ. se]
  ȝelærdon
  ȝelǽran
  ზმნა
  1. სწავლება (ასწავლის), ცოდნის / განათლების მიცემა; 2. დარიგება (დაარიგებს), რჩევის მიცემა; 3. დარწმუნება (დაარწმუნებს); რაიმეზე ვისიმე დაყოლიება / დათანხმება (აგრ. ȝeléran)
  leode
  léod
  არსებითი სახელი
  1. პოეტ. მეთაური, ბელადი, თავადი; 2. კაცი, ადამიანი; 3. მრ. რ. ადამიანები, ხალხი, ერი; ქვეყანა (აგრ. líod)
  mine
  mín
  კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
  (პირ. ნაცვალსახ. ic-ის ნათ. ბრუნვის ფორმა) ჩემი

  þa
  se
  ჩვენებითი ნაცვალსახელი
  (séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
  selestan
  sél
  ზედსართავი სახელი
  (შედარ. ხარ. sélra, séllra; sýlla, sélla; აღმატ. ხარ. sélast, sélest, sélost) უპირატ. შედარ. და აღმატ. ხარ. კარგი, ჩინებული, შესანიშნავი (აგრ. sǽl)
  , snotere
  snotor
  ზედსართავი სახელი
  ჭკვიანი, გონიერი, ბრძენი (აგრ. snottor, snoter, snotur)
  ceorlas
  ceorl
  არსებითი სახელი
  1. კერლი, თავისუფალი გლეხი, ფერმერი; 2. კაცი, მამაკაცი; ქმარი
  ,
  þeoden
  þéoden
  არსებითი სახელი
  1. მეფე; 2. ტომის ბელადი; მხედართმთავარი, მეთაური; 3. მეუფე, მბრძანებელი, ბატონი; 4. უფალი, ღმერთი (აგრ. ðéoden, þíoden, þíeden)
  Hroðȝar
  Hroþȝár
  საკუთარი სახელი
  ჰროთგარი (დანიელების მეფე; „ბეოვულფის“ პერსონაჟი) (აგრ. Hroðȝár)
  , þæt¹
  þæt²
  კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
  1. რომ; 2. რათა; იმისთვის, რომ; 3. რომელიც (აგრ. ðæt)
  ic
  ic
  პირის ნაცვალსახელი
  მე
  þe¹
  þú
  პირის ნაცვალსახელი
  შენ (აგრ. ðú)
  sohte
  sécan
  ზმნა
  (ნამყ. sóhte; მიმღ. II sóht) 1. ძებნა (ეძებს); 2. რისამე ცდა (ცდილობს); ʘ რაიმეს ესწრაფვის; 3. მოსანახულებლად წვევა (ეწვევა), მონახულება; სტუმრად ვინმესთან მისვლა (აგრ. sǽcan, sécean)
  ,
  forþan
  forþǽm
  კავშირი
  იმიტომ რომ, ვინაიდან, რადგანაც (აგრ. forðǽm, forþám, forðám, forþan, forðan, forþon, forðon )
  hie
  პირის ნაცვალსახელი
  ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
  mæȝenes
  mæȝen
  არსებითი სახელი
  1. ძალა, სიძლიერე; 2. ჯარი; ლაშქარი (აგრ. mæȝn)
  cræft
  cræft
  არსებითი სახელი
  1. ძალა, სიძლიერე; 2. ნიჭი, უნარი; ოსტატობა, სიმარჯვე; 3. ხრიკი, ოინი, ეშმაკობა; 4. ხელობა, პროფესია; 5. გემი; ნავი; მცურავი საშუალება
  minne
  mín
  კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
  (პირ. ნაცვალსახ. ic-ის ნათ. ბრუნვის ფორმა) ჩემი
  cuþon
  cunnan
  ზმნა
  (აწმყ. cann, can; ნამყ. cúðe, cúþe) 1. ცოდნა (იცის); 2. ʘ შეუძლია; ძალა შესწევს
  ,
  selfe
  self
  ზედსართავი სახელი, ნაცვალსახელი
  თვითონ; თავად (აგრ. sylf, seolf, silf)
  ofersawon
  oferséon
  ზმნა
  1. დანახვა (დაინახავს), ხედვა; თვალყურის დევნება; 2. უგულებელყოფა (უგულებელყოფს), არად ჩაგდება
  , ða¹
  þá²
  ზმნიზედა, კავშირი
  1. მაშინ; იმ დროს; მერე; ამის შემდეგ; 2. როდესაც (აგრ. ðá); þá þe (მაშინ) როდესაც [იხ. აგრ. þá¹]; þáþá მაშინ, … როდესაც; þa ȝyt, þa ȝiet ა) (კიდევ) უფრო; მეტად ბ) გარდა ამისა
  ic
  ic
  პირის ნაცვალსახელი
  მე
  of
  of
  ზმნიზედა, წინდებული
  (მიც.) -დან, -გან (მიუთითებს აგრ. მიმართებას, კუთვნილებას, წარმომავლობას და სხვ.)
  searwum
  searu
  არსებითი სახელი
  1. საბრძოლო აღჭურვილობა, იარაღი; 2. ჯავშანი, აბჯარი; ჯაჭვის პერანგი; 3. მოწყობილობა; აღჭურვილობა; 4. 1) სიმარჯვე, ოსტატობა; უნარი; 2) ხერხი, ხრიკი; ეშმაკობა (აგრ. searo)
  cwom
  cuman
  ზმნა
  1. მოსვლა (მოვა); მისვლა; 2. მოხდომა (მოხდება)
  ,
 4. fah
  fáȝ
  ზედსართავი სახელი
  1. ფერადი, მრავალფეროვანი; ჭრელი; 2. რითიმე შეფერილი, შეღებილი (აგრ. fáh)
  from
  fram
  წინდებული, ზმნიზედა
  (მიც.) -დან; წინ (აგრ. from)
  feondum
  féond
  არსებითი სახელი
  1. მტერი; 2. ეშმაკი, სატანა (აგრ. fíend, fýnd, fíond)
  . Þær
  þǽr
  ზმნიზედა, კავშირი
  იქ; (იქ) სადაც (აგრ. ðǽr, þár, ðár, þára, þér)
  ic
  ic
  პირის ნაცვალსახელი
  მე
  fife
  fíf
  რიცხვითი სახელი
  ხუთი
  ȝeband
  ȝebindan
  ზმნა
  1. შეკვრა (შეკრავს); 2. დაბმა (დააბამს); 3. დამაგრება (დაამაგრებს)
  ,
  yðde
  íeþan
  ზმნა
  1. აოხრება (ააოხრებს), გაპარტახება; დარბევა; 2. მოსპობა (მოსპობს), განადგურება (აგრ. ýþan, íþan, éþan, ǽþan, ýðan, íðan, éðan)
  eotena
  eoten
  არსებითი სახელი
  გოლიათი, გიგანტი, ურჩხული; ≈ დევი
  cyn
  cynn
  არსებითი სახელი
  1. სახეობა, სახე; კატეგორია, კლასი; 2. ხალხი, ერი; 3. მოდგმა, ტომი; 4. გვარი; ოჯახი; 5. თაობა; შთამომავლობა (აგრ. cyn)
  ond
  and
  კავშირი
  და (აგრ. ond)
  on
  on
  ზმნიზედა, წინდებული
  (მიც., მოქმ., ბრალდ.) 1. -ზე; -თან, -ში; 2. დროითი მნიშვნელობით: რისამე დროს, რისამე განმავლობაში; on morȝenne დილით, დილას; 3. -ით; რაიმესთან მიმართებაში, რაიმესთან დაკავშირებით
  yðum
  ýþ
  არსებითი სახელი
  ზღვის ტალღა, ზვირთი (აგრ. ýð); ýþ-henȝest პოეტ. „ზღვის რაში“, გემი; ýþ-hof პოეტ. „ზღვის სასახლე“, გემი, ხომალდი
  sloȝ
  sléan
  ზმნა
  1. დარტყმა (დაარტყამს); ცემა; 2. მოკვლა (მოკლავს); დახოცვა; 3. ჭედვა (ჭედავს), გამოჭედვა; 4. დანესტვრა (დანესტრავს), კბენა (ითქმის გველის და მისთ. შესახებ)

  niceras
  nicor
  არსებითი სახელი
  წყალში მცხოვრები ურჩხული; დემონი (აგრ. nicer)
  nihtes
  niht
  არსებითი სახელი
  ღამე (აგრ. næht, neaht, neht, nyht); nihtes ღამით
  , nearoþearfe
  nearuþearf
  არსებითი სახელი
  უკიდურესი გასაჭირი; განსაცდელი (აგრ. nearoþearf, nearuðearf)
  dreah
  dréoȝan
  ზმნა
  1. შესრულება (შეასრულებს), განხორციელება, ‹გა›კეთება; 2. რისამე გაძლება (გაუძლებს), მოთმენა, ატანა; გადატანა; 3. რითიმე ტკბობა (ტკბება), სიამოვნების მიღება; რისამე ქონა, ფლობა; 4. ბრძოლა (იბრძვის, ებრძვის)
  ,
  wræc¹
  wrecan
  ზმნა
  (ნამყ. wræc მხ. რ., wrǽcon მრ. რ.; მიმღ. II wrecen) 1. იძულება (აიძულებს), რისამე გაკეთებინება; 2. გაძევება (გააძევებს), განდევნა, გაგდება; 3. შურისძიება (შურს იძიებს), სამაგიეროს მიზღვა; 4. დასჯა (დასჯის); 5. ვინმესთვის რისამე მიყენება (მიაყენებს); რისამე გამოწვევა (აგრ. wreocan)
  Wedera
  Wederas
  მრავლობითი არსებითი სახელი
  „ვედერები“, გაუტების აღნიშვნა პოეზიაში (იხ. Ȝéatas 2)
  nið
  níþ
  არსებითი სახელი
  1. შური; სიძულვილი; 2. შუღლი, მტრობა; ბრძოლა, ომი; 3. გასაჭირი; უბედურება (აგრ. níð)
  , wean
  wéa
  არსებითი სახელი
  გასაჭირი; განსაცდელი; უბედურება
  ahsodon
  áscian
  ზმნა
  1. კითხვა (ჰკითხავს, იკითხავს); 2. გამორკვევა (გამოარკვევს), გამოკითხვა; გაგება, შეტყობა (ამბისა და მისთ.); 3. ძებნა (ეძებს); 4. მოთხოვნა (მოითხოვს), თხოვნა (აგრ. ácsian, áhsian, áxian, áxsian)
  ,
  forȝrand
  forȝrindan
  ზმნა
  განადგურება (გაანადგურებს), მოსპობა; გაცამტვერება, დამტვრევა
  ȝramum
  ȝram
  ზედსართავი სახელი
  1. გაბრაზებული, განრისხებული; 2. მძვინვარე, სასტიკი; 3. მტრული; მტრულად განწყობილი; 4. არსებ. მნიშვნ. მტერი (აგრ. ȝrom)
  , ond
  and
  კავშირი
  და (აგრ. ond)
  nu
  ზმნიზედა
  ახლა, ამჟამად
  wið
  wiþ
  წინდებული
  (მიც., ბრალდ., ნათ.) 1. 1) ვისიმე, რისამე წინააღმდეგ, საწინააღმდეგოდ, საპირისპიროდ; ვისიმე, რისამე პირდაპირ, პირისპირ; 2) ვისიმე რისამე მიმართ, -თან; 2. ვისიმე, რისამე ახლოს, მახლობლად, -თან; ვისიმე, რისამე გვერდზე, გვერდით; 3. რისამე მიმართულებით, -კენ; 4. რისამე ნაცვლად, სანაცვლოდ, მაგივრად (აგრ. wið)
  Ȝrendel
  Ȝrendel
  საკუთარი სახელი
  გრენდელი (ანთროპომორფული ურჩხული პოემა „ბეოვულფიდან“)
  sceal
  sculan
  ზმნა
  (აწმყ. sceal, scal; ნამყ. scolde, sceolde) ვალდებულების ან მოვალეობის ქონა (აქვს); ʘ ვალდებულია; მოვალეა; მართებს; იძულებულია
  ,
 5. wið
  wiþ
  წინდებული
  (მიც., ბრალდ., ნათ.) 1. 1) ვისიმე, რისამე წინააღმდეგ, საწინააღმდეგოდ, საპირისპიროდ; ვისიმე, რისამე პირდაპირ, პირისპირ; 2) ვისიმე რისამე მიმართ, -თან; 2. ვისიმე, რისამე ახლოს, მახლობლად, -თან; ვისიმე, რისამე გვერდზე, გვერდით; 3. რისამე მიმართულებით, -კენ; 4. რისამე ნაცვლად, სანაცვლოდ, მაგივრად (აგრ. wið)
  þam
  se
  ჩვენებითი ნაცვალსახელი
  (séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
  aȝlæcan
  áȝlǽca
  არსებითი სახელი
  პოეტ. 1. ურჩხული; დემონი; 2. არამზადა, ბოროტმოქმედი ადამიანი; 3. მტერი; 4. მეომარი, მებრძოლი (აგრ. ǽȝléca, áȝléca, áhlǽca)
  , ana
  ána
  არსებითი სახელი
  1. one, sole, single; someone or something solitary 2. ზმნზ. მნიშვნ. მარტო, მარტომ; დამოუკიდებლად, სხვის დაუხმარებლად
  ȝeheȝan
  ȝehéȝan
  ზმნა
  შესრულება (შეასრულებს), განხორციელება; გაკეთება; þinȝ ȝehéȝan შეხვედრის გამართვა; თათბირის მოწყობა, მოთათბირება

  ðinȝ
  þinȝ
  არსებითი სახელი
  1. ნივთი, საგანი; რაიმე, რაღაც; 2. შემთხვევა, მოვლენა, ამბავი; 3. კრება, თათბირი; შეხვედრა (აგრ. ðinȝ); ðinȝ ȝehéȝan შეხვედრის გამართვა; გადატ. შეჯიბრება, დაპირისპირება
  wið
  wiþ
  წინდებული
  (მიც., ბრალდ., ნათ.) 1. 1) ვისიმე, რისამე წინააღმდეგ, საწინააღმდეგოდ, საპირისპიროდ; ვისიმე, რისამე პირდაპირ, პირისპირ; 2) ვისიმე რისამე მიმართ, -თან; 2. ვისიმე, რისამე ახლოს, მახლობლად, -თან; ვისიმე, რისამე გვერდზე, გვერდით; 3. რისამე მიმართულებით, -კენ; 4. რისამე ნაცვლად, სანაცვლოდ, მაგივრად (აგრ. wið)
  þyrse
  þyrs
  არსებითი სახელი
  გოლიათი, დევი, ტროლი; დემონი, ურჩხული (წარმართულ მითოლოგიაში) (აგრ. ðyrs)
  .
 1. He
  პირის ნაცვალსახელი
  ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
  ða¹
  þá²
  ზმნიზედა, კავშირი
  1. მაშინ; იმ დროს; მერე; ამის შემდეგ; 2. როდესაც (აგრ. ðá); þá þe (მაშინ) როდესაც [იხ. აგრ. þá¹]; þáþá მაშინ, … როდესაც; þa ȝyt, þa ȝiet ა) (კიდევ) უფრო; მეტად ბ) გარდა ამისა
  mid
  mid
  წინდებული
  (მიც., ბრალდ.) 1) -თან; -თან ერთად, 2) -ით; რისამე მეშვეობით
  þam
  se
  ჩვენებითი ნაცვალსახელი
  (séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
  maðmum
  máþum
  არსებითი სახელი
  1. განძი; 2. ძვირფასი ნივთი; სამკაული; 3. ძვირფასი საჩუქარი (აგრ. máðum, máþm, máðm, máþþum, máððum)
  mærne
  mǽre
  ზედსართავი სახელი
  1. ცნობილი; სახელგანთქმული; 2. დიადი, დიდებული; საუცხოო (აგრ. mére)
  þioden
  þéoden
  არსებითი სახელი
  1. მეფე; 2. ტომის ბელადი; მხედართმთავარი, მეთაური; 3. მეუფე, მბრძანებელი, ბატონი; 4. უფალი, ღმერთი (აგრ. ðéoden, þíoden, þíeden)
  ,
  dryhten
  drihten
  არსებითი სახელი
  1. მბრძანებელი; მეფე; 2. უფალი, ღმერთი (აგრ. dryhten)
  sinne
  sín
  კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
  თავისი; თავიანთი; მისი; მათი (აგრ. sýn)
  , drioriȝne
  dréoriȝ
  ზედსართავი სახელი
  1. სისხლიანი; გასისხლიანებული; 2. ულმობელი, სასტიკი; 3. მწუხარე, დამწუხრებული, სევდიანი; სამწუხარო, სავალალო (აგრ. dríoriȝ, dréoreȝ)
  fand
  findan
  ზმნა
  1. პოვნა (იპოვის), აღმოჩენა; 2. მოპოვება (მოიპოვებს), მიღება; 3. რისამე გადატანა (გადაიტანს), განცდა; 4. მოფიქრება (მოიფიქრებს), გამოგონება; 5. განსაზღვრა (განსაზღვრავს), დადგენა (აგრ. fyndan)

 2. ealdres
  ealdor²
  არსებითი სახელი
  1. სიცოცხლე; ცხოვრება; 2. ეპოქა; საუკუნე; 3. ასაკი, ხნოვანება; 4. მარადისობა (აგრ. aldor); on ealdre მარად, ყოველთვის, სამუდამოდ; უკუნითი უკუნისამდე
  æt
  æt
  წინდებული
  (მიც.) -თან; ახლოს; -ზე; -ში
  ende
  ende
  არსებითი სახელი
  1. დასასრული, ბოლო; 2. ნაწილი, მხარე
  ; he
  პირის ნაცვალსახელი
  ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
  hine
  პირის ნაცვალსახელი
  ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
  eft
  eft
  ზმნიზედა
  1. კვლავ, ისევ, ხელახლა; 2. შემდეგ, მერე
  onȝon
  onȝinnan
  ზმნა
  1. დაწყება (დაიწყებს); რაიმესთვის ხელის მოკიდება; 2. ცდა (ცდის), გაბედვა (რისამე გაკეთებისა) (აგრ. onȝynnan, anȝinnan, -ȝynnan)

  wæteres
  wæter
  არსებითი სახელი
  1. წყალი; 2. მდინარე; ტბა; ზღვა (აგრ. weter)
  weorpan
  weorpan
  ზმნა
  (ნამყ. wearp მხ. რ., wurpon მრ. რ.; მიმღ. II worpen) 1. სროლა (ისვრის), ტყორცნა; გადასროლა, გადაგდება; 2. შესხურება (შეასხურებს), მოსხურება (წყლისა და სხვ.) (აგრ. wurpan, wyrpan)
  ,
  óð
  ზმნიზედა, წინდებული
  (მიც., ბრალდ.) 1. სივრცითი მნიშვნელობით: -მდე, ამა თუ იმ ადგილამდე; 2. დროითი მნიშვნელობით: (მანამ) სანამ (არ); ვიდრე (არ); -მდე, ამა თუ იმ დრომდე / მომენტამდე (აგრ. óþ); fram eástdǽle óþ westdǽle ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილიდან დასავლეთ ნაწილამდე; óþ ðás daȝas იმ დღეებამდე, იმ დრომდე; óð þæt იხ. óþþæt
  þæt¹
  þæt²
  კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
  1. რომ; 2. რათა; იმისთვის, რომ; 3. რომელიც (აგრ. ðæt)
  wordes
  word
  არსებითი სახელი
  1. სიტყვა; 2. გრამ. ზმნა (აგრ. wurd)
  ord
  ord
  არსებითი სახელი
  1. წვეტი, წვერი, ბუნიკი (იარაღისა); 2. წინა ხაზი, ავანგარდი (ჯარისა); 3. რისამე დასაწყისი, წყარო; wordes ord პოეტ. პირველი სიტყვა

  breosthord
  bréosthord
  არსებითი სახელი
  პოეტ. 1. გონება; 2. ფიქრი, აზრი; 3. გული
  þurhbræc
  þurhbrecan
  ზმნა
  რისამე გამორღვევა (გამოარღვევს), საიდანმე ამოხეთქა / გარეთ გამოჭრა; wordes ord breosthord þurhbræc პოეტ. „პირველი სიტყვები გულმკერდიდან ამოიჭრა“, სასიკვდილოდ დაჭრილმა ბეოვულფმა ხმა ამოიღო / დაილაპარაკა
  . Biowulf
  Béowulf
  საკუთარი სახელი
  ბეოვულფი (აგრ. Bíowulf)
  reordode
  reordian
  ზმნა
  ლაპარაკი (ლაპარაკობს); თქმა (აგრ. riordian)

  Ȝomel
  ȝamol
  ზედსართავი სახელი
  1. მოხუცი, ბებერი, ხანში შესული; 2. ძველი (აგრ. ȝamel, ȝomol)
  on
  on
  ზმნიზედა, წინდებული
  (მიც., მოქმ., ბრალდ.) 1. -ზე; -თან, -ში; 2. დროითი მნიშვნელობით: რისამე დროს, რისამე განმავლობაში; on morȝenne დილით, დილას; 3. -ით; რაიმესთან მიმართებაში, რაიმესთან დაკავშირებით
  ȝiohðe
  ȝéhþu
  არსებითი სახელი
  პოეტ. დარდი, წუხილი, მწუხარება; მღელვარება (აგრ. ȝéhþo, ȝéhðo, ȝéhðu, ȝiohþo, ȝiohðo, ȝiohþu, ȝiohðu, ȝiþu, ȝiðo, ȝeoþo, ȝeoðo, ȝeoðu)
  ȝold
  ȝold
  არსებითი სახელი
  ოქრო
  sceawode
  scéawian
  ზმნა
  1. ყურება (უყურებს); შეხედვა, დანახვა, ხედვა; 2. ძებნა (ეძებს, დაეძებს), მოძებნა, პოვნა; შერჩევა, არჩევა; 3. ჩვენება (აჩვენებს, უჩვენებს), გამოხატვა (კეთილგანწყობისა, პატივისცემისა)
  :
  Ic
  ic
  პირის ნაცვალსახელი
  მე
  ðara
  se
  ჩვენებითი ნაცვალსახელი
  (séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
  frætwa
  frætwa
  მრავლობითი არსებითი სახელი
  1. სამკაულები, მორთულობა, სამშვენისები; 2. განძი; ძვირფასეულობა; 3. აბჯარი (მდიდრულად მორთული) (აგრ. frætwe)
  frean
  fréa
  არსებითი სახელი
  1. ბატონი, მბრძანებელი; 2. უფალი, ღმერთი
  ealles
  eall
  ზედსართავი სახელი, ზმნიზედა
  1. მთელი, სრული, მთლიანი; 2. ყველაფერი; 3. სულ, სრულად, მთლიანად (აგრ. eal, al, all)
  ðanc
  þanc
  არსებითი სახელი
  1. ფიქრი; აზრი; 2. მადლობა; მადლიერება (აგრ. þonc, ðanc, ðonc); ðanc secȝan მადლობის თქმა, მადლობის გადახდა
  ,
 3. wuldurcyninȝe
  wuldorcyninȝ
  არსებითი სახელი
  პოეტ. „დიდების მეფე“, დიდებული მეფე, უფალი ღმერთი (აგრ. wuldurcyninȝ)
  , wordum
  word
  არსებითი სახელი
  1. სიტყვა; 2. გრამ. ზმნა (აგრ. wurd)
  secȝe
  secȝan
  ზმნა
  თქმა (იტყვის, ეტყვის); ʘ ამბობს (აგრ. secȝean, sæcȝan, secȝȝan)
  ,
  ecum
  éce
  ზედსართავი სახელი
  მარადიული; სამარადისო, სამუდამო (აგრ. éci, ǽce)
  dryhtne
  drihten
  არსებითი სახელი
  1. მბრძანებელი; მეფე; 2. უფალი, ღმერთი (აგრ. dryhten)
  , þe
  þe
  ნაწილაკი, მიმართებითი ნაცვალსახელი, კავშირი
  1. რომელიც; ვინც; რაც; 2. როდესაც; მას შემდეგ, რაც; 3. (იქ) სადაც; 4. ვიდრე; twǽm læs þe twéntiȝ wintra ოც ზამთარზე / წელიწადზე ორით ნაკლები; 5. (შესიტყვებაში hwæþer ... þe) თუ; hwæþer wacode ðe slépte ეღვიძა მას, თუ ეძინა
  ic
  ic
  პირის ნაცვალსახელი
  მე
  her
  hér
  ზმნიზედა
  1. აქ; აქეთ; 2. ახლა, ამ დროს
  on
  on
  ზმნიზედა, წინდებული
  (მიც., მოქმ., ბრალდ.) 1. -ზე; -თან, -ში; 2. დროითი მნიშვნელობით: რისამე დროს, რისამე განმავლობაში; on morȝenne დილით, დილას; 3. -ით; რაიმესთან მიმართებაში, რაიმესთან დაკავშირებით
  starie
  starian
  ზმნა
  დაჟინებით ყურება (უყურებს), მიჩერება, ცქერა
  ,
  þæs
  se
  ჩვენებითი ნაცვალსახელი
  (séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
  ðe
  þe
  ნაწილაკი, მიმართებითი ნაცვალსახელი, კავშირი
  1. რომელიც; ვინც; რაც; 2. როდესაც; მას შემდეგ, რაც; 3. (იქ) სადაც; 4. ვიდრე; twǽm læs þe twéntiȝ wintra ოც ზამთარზე / წელიწადზე ორით ნაკლები; 5. (შესიტყვებაში hwæþer ... þe) თუ; hwæþer wacode ðe slépte ეღვიძა მას, თუ ეძინა
  ic
  ic
  პირის ნაცვალსახელი
  მე
  moste
  mótan
  ზმნა
  (აწმყ. მხ. რ. mót, მრ. რ. móton; ნამყ. móste) 1. შეძლება (შეუძლია), უფლების ან ნებართვის ქონა; 2. ʘ ვალდებულია; რისამე გაკეთება მართებს
  minum
  mín
  კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
  (პირ. ნაცვალსახ. ic-ის ნათ. ბრუნვის ფორმა) ჩემი
  leodum
  léod
  არსებითი სახელი
  1. პოეტ. მეთაური, ბელადი, თავადი; 2. კაცი, ადამიანი; 3. მრ. რ. ადამიანები, ხალხი, ერი; ქვეყანა (აგრ. líod)

  ær
  ǽr
  ზმნიზედა, კავშირი, წინდებული
  (მიც.) 1. ადრე; უფრო ადრე; 2. უწინ, წინათ; 3. წინასწარ; უკვე; ამას წინათ; 4. ვიდრე; სანამ; -მდე; 5. წინ; წინაშე
  swyltdæȝe
  swyltdæȝ
  არსებითი სახელი
  პოეტ. სიკვდილის დღე, გარდაცვალების დღე
  swylc
  swilc
  ზედსართავი სახელი
  1. ასეთი, ამგვარი; ისეთივე; 2. (swilce) ზმნზ. მნიშვნ. ასევე, აგრეთვე (აგრ. swylc, swelc)
  ȝestrynan
  ȝestríenan
  ზმნა
  1. მოპოვება (მოიპოვებს), მიღება, შეძენა; 2. წარმოქმნა (წარმოქმნის), წარმოშობა; გაჩენა (აგრ. ȝestréonan, ȝestrínan; ȝestrýnan, ȝestrénan)
  .
  Nu
  ზმნიზედა
  ახლა, ამჟამად
  ic
  ic
  პირის ნაცვალსახელი
  მე
  on
  on
  ზმნიზედა, წინდებული
  (მიც., მოქმ., ბრალდ.) 1. -ზე; -თან, -ში; 2. დროითი მნიშვნელობით: რისამე დროს, რისამე განმავლობაში; on morȝenne დილით, დილას; 3. -ით; რაიმესთან მიმართებაში, რაიმესთან დაკავშირებით
  maðma
  máþum
  არსებითი სახელი
  1. განძი; 2. ძვირფასი ნივთი; სამკაული; 3. ძვირფასი საჩუქარი (აგრ. máðum, máþm, máðm, máþþum, máððum)
  hord
  hord
  არსებითი სახელი
  განძი, დაგროვებული ოქრო და ძვირფასეულობა
  mine
  mín
  კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
  (პირ. ნაცვალსახ. ic-ის ნათ. ბრუნვის ფორმა) ჩემი
  bebohte
  bebycȝan
  ზმნა
  (ნამყ. bebohte; მიმღ. II beboht) გაყიდვა (გაყიდის); გასაყიდად გა‹მო›ტანა

 4. frode
  fród
  ზედსართავი სახელი
  1. ბრძენი; ჭკვიანი, გონიერი; 2. მოხუცი, ხანდაზმული
  feorhleȝe
  feorhleȝu
  არსებითი სახელი
  სიცოცხლე; სიცოცხლის ხანგრძლივობა
  , fremmað
  fremman
  ზმნა
  1. სარგებლის მოტანა (მოიტანს); ʘ სასარგებლოა; 2. დახმარება (დაეხმარება), ხელის შეწყობა; 3. შესრულება (შეასრულებს), განხორციელება, ჩადენა (საქმისა, დანაშაულისა და ა.შ.)
  ȝena
  ȝén
  ზმნიზედა
  1. კვლავ, ისევ; ჯერაც; 2. გარდა ამისა, ამასთანავე (აგრ. ȝéna, ȝíen, ȝíena, ȝéan, ȝéana)

  leoda
  léod
  არსებითი სახელი
  1. პოეტ. მეთაური, ბელადი, თავადი; 2. კაცი, ადამიანი; 3. მრ. რ. ადამიანები, ხალხი, ერი; ქვეყანა (აგრ. líod)
  þearfe
  þearf
  არსებითი სახელი
  1. საჭიროება, მოთხოვნილება; 2. გასაჭირი; მძიმე მდგომარეობა; უბედურება (აგრ. ðearf, ðarf, ðerf, ðyrf)
  ; ne
  ne
  ზმნიზედა, კავშირი
  არ, არა; (და) არც (აგრ. ni); ic ne dyde მე არ გამიკეთებია; ne secȝe ic éow არა, გეუბნებით მე თქვენ
  mæȝ
  maȝan
  ზმნა
  (ნამყ. meahte, mæhte, mihte, mehte) 1. შეძლება (შეუძლია); ʘ ძალუძს; 2. ʘ ძლიერია; ქმედითია; გამოსადეგია
  ic
  ic
  პირის ნაცვალსახელი
  მე
  her
  hér
  ზმნიზედა
  1. აქ; აქეთ; 2. ახლა, ამ დროს
  lenȝ
  lenȝ
  ზმნიზედა
  (შედარ. ხარ.) უფრო დიდხანს, უფრო ხანგრძლივად (აგრ. lencȝ)
  wesan
  wesan
  ზმნა
  ყოფნა (არის), არსებობა (აგრ. weosan)
  .
  Hatað
  hátan
  ზმნა
  (ნამყ. héht, hét, მიმღ. II háten) 1. დაძახება (ეძახის), წოდება; სახელის დარქმევა; 2. ʘ ჰქვია; ეწოდება; ეძახიან; 3. ბრძანება (უბრძანებს), ბრძანების / დავალების მიცემა; 4. დაპირება (დაჰპირდება), პირობის მიცემა
  heaðomære
  heaþumǽre
  ზედსართავი სახელი
  პოეტ. ბრძოლებში სახელმოხვეჭილი (აგრ. heaþomǽre, heaðumǽre)
  hlæw
  hlǽw
  არსებითი სახელი
  1. გორაკი, ბორცვი; 2. გორასამარხი; ყორღანი; 3. გამოქვაბული (აგრ. hláw)
  ȝewyrcean
  ȝewyrcan
  ზმნა
  (ნამყ. ȝeworhte; მიმღ. II ȝeworht) 1. გაკეთება (გააკეთებს), შექმნა; დამზადება; 2. შესრულება (შეასრულებს), განხორციელება (აგრ. ȝewyrcean, ȝewircan, ȝeweorcan)

  beorhtne
  beorht
  ზედსართავი სახელი
  1. კაშკაშა, მბრწყინავი; ბრწყინვალე; 2. მშვენიერი, დიდებული; შესანიშნავი (აგრ. berht, bryht)
  æfter
  æfter
  წინდებული
  (მიც., ბრალდ.) შემდეგ; მერე
  bæle
  bǽl
  არსებითი სახელი
  1. ცეცხლი; ალი; 2. საკრემაციო კოცონი (დაკრძალვის რიტუალის ფარგლებში)
  æt
  æt
  წინდებული
  (მიც.) -თან; ახლოს; -ზე; -ში
  brimes
  brim
  არსებითი სახელი
  პოეტ. 1. ზღვა; ოკეანე; 2. ტალღები; ზღვის ზედაპირი (აგრ. brym)
  nosan
  nóse
  არსებითი სახელი
  კონცხი
  ;
  se
  se
  ჩვენებითი ნაცვალსახელი
  (séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
  scel
  sculan
  ზმნა
  (აწმყ. sceal, scal; ნამყ. scolde, sceolde) ვალდებულების ან მოვალეობის ქონა (აქვს); ʘ ვალდებულია; მოვალეა; მართებს; იძულებულია
  to
  წინდებული
  (მიც.) -მდე; -კენ; -თან; -ზე; რისამე მიმართ; გადმოიცემა ვითარებითი და მიცემითი ბრუნვებითაც
  ȝemyndum
  ȝemynd
  არსებითი სახელი
  1. გონება; ფიქრი, აზრი; 2. მეხსიერება; 3. ხსოვნა, მოგონება; 4. მემორიალური ნაგებობა, ძეგლი
  minum
  mín
  კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
  (პირ. ნაცვალსახ. ic-ის ნათ. ბრუნვის ფორმა) ჩემი
  leodum
  léod
  არსებითი სახელი
  1. პოეტ. მეთაური, ბელადი, თავადი; 2. კაცი, ადამიანი; 3. მრ. რ. ადამიანები, ხალხი, ერი; ქვეყანა (აგრ. líod)

 5. heah
  héah
  ზედსართავი სახელი
  1. მაღალი, დიდი სიმაღლისა (აგრ. გადატ.); 2. ზმნზ. მნიშვნ. მაღლა, დიდ სიმაღლეზე (აგრ. héh)
  hlifian
  hlífian
  ზმნა
  ʘ რისამე თავზე აღმართულია; რაიმეზე ბევრად მაღალია; რაიმეს თავზე დაჰყურებს
  on
  on
  ზმნიზედა, წინდებული
  (მიც., მოქმ., ბრალდ.) 1. -ზე; -თან, -ში; 2. დროითი მნიშვნელობით: რისამე დროს, რისამე განმავლობაში; on morȝenne დილით, დილას; 3. -ით; რაიმესთან მიმართებაში, რაიმესთან დაკავშირებით
  Hronesnæsse
  Hronesnæss
  ტოპონიმი
  ჰრონესნესი, „ვეშაპის კონცხი“ („ბეოვულფში“ მოხსენიებული ადგილი)
  ,
  þæt¹
  þæt²
  კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
  1. რომ; 2. რათა; იმისთვის, რომ; 3. რომელიც (აგრ. ðæt)
  hit
  პირის ნაცვალსახელი
  ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
  sæliðend
  sǽlíþend
  არსებითი სახელი
  პოეტ. მეზღვაური, ზღვაოსანი; ზღვაზე მოგზაური (აგრ. sǽlíðend)
  syððan
  siþþan
  ზმნიზედა, კავშირი
  1. შემდეგ, მერე; 2. მას შემდეგ, რაც (აგრ. siððan, siþþon, siððon, sioþþan, sioððan, seoþþan, seoððan, syþþan, syððan)
  hatan
  hátan
  ზმნა
  (ნამყ. héht, hét, მიმღ. II háten) 1. დაძახება (ეძახის), წოდება; სახელის დარქმევა; 2. ʘ ჰქვია; ეწოდება; ეძახიან; 3. ბრძანება (უბრძანებს), ბრძანების / დავალების მიცემა; 4. დაპირება (დაჰპირდება), პირობის მიცემა

  Biowulfes
  Béowulf
  საკუთარი სახელი
  ბეოვულფი (აგრ. Bíowulf)
  biorh
  beorȝ
  არსებითი სახელი
  1. მთა; გორაკი; 2. ქვების ბორცვი, მიწაყრილი (საფლავზე); ყორღანი, გორასამარხი (აგრ. beorh, biorȝ, biorh)
  , ða¹
  þá²
  ზმნიზედა, კავშირი
  1. მაშინ; იმ დროს; მერე; ამის შემდეგ; 2. როდესაც (აგრ. ðá); þá þe (მაშინ) როდესაც [იხ. აგრ. þá¹]; þáþá მაშინ, … როდესაც; þa ȝyt, þa ȝiet ა) (კიდევ) უფრო; მეტად ბ) გარდა ამისა
  ðe
  þe
  ნაწილაკი, მიმართებითი ნაცვალსახელი, კავშირი
  1. რომელიც; ვინც; რაც; 2. როდესაც; მას შემდეგ, რაც; 3. (იქ) სადაც; 4. ვიდრე; twǽm læs þe twéntiȝ wintra ოც ზამთარზე / წელიწადზე ორით ნაკლები; 5. (შესიტყვებაში hwæþer ... þe) თუ; hwæþer wacode ðe slépte ეღვიძა მას, თუ ეძინა
  brentinȝas
  brentinȝ
  არსებითი სახელი
  პოეტ. გემი, ხომალდი

  ofer
  ofer
  ზმნიზედა, წინდებული
  (მიც., ბრალდ.) 1. -ზე; რისამე, ვისიმე ზემოთ, რისამე, ვისიმე თავზე; 2. რისამე მეორე მხარეს; იქით, გაღმა, გადაღმა; 3. დროითი მნიშვნელობით: რისამე შემდეგ, რისამე შემდგომ
  floda
  flód
  არსებითი სახელი
  1. ტალღა, ზღვის მოქცევა; 2. წყლის ნაკადი; მდინარე; 3. წყლის მასა / სივრცე, წყალი (ხმელეთისგან განსხვავებით); 4. წყალდიდობა; ეკლ. მსოფლიო წარღვნა (რუნ. ძვ. ინგლ. აგრ. flodu)
  ȝenipu
  ȝenip
  არსებითი სახელი
  1. სიბნელე, წყვდიადი; 2. ღრუბელი; 3. ნისლი
  feorran
  feorran
  ზმნიზედა
  1. შორიდან, შორი მანძილიდან; 2. შორს, მოშორებით (აგრ. feorrane, feorren)
  drifað
  drífan
  ზმნა
  1. გაგდება (გააგდებს), გაძევება; 2. გარეკვა (გარეკავს); საითკენმე წაყვანა; 3. სწრაფად მოძრაობა (მოძრაობს); საითკენმე გაქანება, გავარდნა
  .
  Dyde
  dón
  ზმნა
  (ნამყ. მხ. რ. dyde; მიმღ. II dón, dén) 1. გაკეთება (გააკეთებს); დამზადება; 2. დადება (დადებს); სადმე მოთავსება
  him
  პირის ნაცვალსახელი
  ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
  of
  of
  ზმნიზედა, წინდებული
  (მიც.) -დან, -გან (მიუთითებს აგრ. მიმართებას, კუთვნილებას, წარმომავლობას და სხვ.)
  healse
  heals
  არსებითი სახელი
  1. კისერი; 2. ცხვირი, გემის კორპუსის წინა ნაწილი (აგრ. hals)
  hrinȝ
  hrinȝ
  არსებითი სახელი
  1. ბეჭედი; 2. სამაჯური; 3. ყელის რგოლსამკაული; 4. რგოლი; წრე (აგრ. hrinc, hrinȝc, hrinȝe, hrincȝ)
  ȝyldenne
  ȝylden
  ზედსართავი სახელი
  1. ოქროსი, ოქროსგან დამზადებული; 2. ოქროსფერი (აგრ. ȝilden)

 6. þioden
  þéoden
  არსებითი სახელი
  1. მეფე; 2. ტომის ბელადი; მხედართმთავარი, მეთაური; 3. მეუფე, მბრძანებელი, ბატონი; 4. უფალი, ღმერთი (აგრ. ðéoden, þíoden, þíeden)
  þristhydiȝ
  þrísthýdiȝ
  ზედსართავი სახელი
  პოეტ. გამბედავი, მამაცი, უშიშარი (აგრ. ðrísthýdiȝ, þrísthyȝdiȝ)
  , þeȝne
  þeȝn
  არსებითი სახელი
  1. მსახური, მოსამსახურე; ვასალი (მეფისა, ფეოდალისა); 2. მეომარი, ჯარისკაცი (განსაკ. ვისიმე რაზმელი); 3. გმირი; გამოჩენილი მებრძოლი; კეთილშობილი ადამიანი; 4. მომხრე, მიმდევარი; მოწაფე (აგრ. ðeȝn, þeȝen, þén)
  ȝesealde
  ȝesellan
  ზმნა
  1. მიცემა (მისცემს); გადაცემა, დათმობა; 2. გაყიდვა (გაყიდის); მიყიდვა; 3. ღალატი (უღალატებს), გაცემა (აგრ. ȝeseallan, ȝesillan, ȝesiellan, ȝesyllan)
  ,
  ȝeonȝum
  ȝeonȝ
  ზედსართავი სახელი
  (შედარ. ხარ. ȝinȝra, ȝynȝra, ȝeonȝra; აღმატ. ხარ. ȝinȝast, ȝinȝest, ȝynȝest; ȝeonȝost, ȝeonȝest) 1. ახალგაზრდა, ყმაწვილი; ახალგაზრდული; 2. ახალი (აგრ. ȝionȝ, ȝiunȝ, ȝunȝ); ȝinȝæste word ბოლო / უკანასკნელი სიტყვა
  ȝarwiȝan
  ȝárwiȝa
  არსებითი სახელი
  პოეტ. შუბოსანი, მეომარი
  , ȝoldfahne
  ȝoldfáȝ
  ზედსართავი სახელი
  ოქროთი მორთული; ოქროთი აჭრელებული (აგრ. ȝoldfáh)
  helm
  helm
  არსებითი სახელი
  1. მუზარადი, ჩაფხუტი; 2. საფარი, საფარველი; გარსი
  ,
  beah
  béaȝ
  არსებითი სახელი
  1. სამაჯური; 2. ბეჭედი; 3. ყელის რგოლსამკაული; 4. გვირგვინი; 5. რგოლი (აგრ. როგორც კოჭზე გასაკეთებელი სამკაული) (აგრ. béah, béȝ, béh, bǽȝ, bǽh);
  béaȝ ȝifa „ბეჭდების მბოძებელი / დამრიგებელი“, მბრძანებელი, მეფე
  ond
  and
  კავშირი
  და (აგრ. ond)
  byrnan
  byrne
  არსებითი სახელი
  ჯავშანი, აბჯარი; ჯაჭვის პერანგი
  , het
  hátan
  ზმნა
  (ნამყ. héht, hét, მიმღ. II háten) 1. დაძახება (ეძახის), წოდება; სახელის დარქმევა; 2. ʘ ჰქვია; ეწოდება; ეძახიან; 3. ბრძანება (უბრძანებს), ბრძანების / დავალების მიცემა; 4. დაპირება (დაჰპირდება), პირობის მიცემა
  hyne
  პირის ნაცვალსახელი
  ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
  brucan
  brúcan
  ზმნა
  1. გამოყენება (გამოიყენებს), სარგებლობა; 2. რისამე გემოს გასინჯვა (გასინჯავს), დაგემოვნება, მოხმარება (საჭმლისა, სასმლისა); 3. ფლობა (ფლობს), ქონა; 4. შესრულება (შეასრულებს), აღსრულება (დავალებისა, მოვალეობათა და ა.შ.)
  well
  wel
  ზმნიზედა
  1. კარგად; 2. ძალიან; სრულად, მთლიანად (აგრ. well)
  :
  þu
  þú
  პირის ნაცვალსახელი
  შენ (აგრ. ðú)
  eart
  béon
  ზმნა
  1. ყოფნა (არის); არსებობა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ქცევა
  endelaf
  endeláf
  არსებითი სახელი
  რისამე ბოლო / უკანასკნელი შემორჩენილი ნაწილი; ნარჩენი, ნაშთი
  usses
  úre
  კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
  (პირ. ნაცვალსახ. ic-ის მრ. რ.-ის ნათ. ბრუნვის ფორმა) ჩვენი (აგრ. user)
  cynnes
  cynn
  არსებითი სახელი
  1. სახეობა, სახე; კატეგორია, კლასი; 2. ხალხი, ერი; 3. მოდგმა, ტომი; 4. გვარი; ოჯახი; 5. თაობა; შთამომავლობა (აგრ. cyn)
  ,
  Wæȝmundinȝa
  Wæȝmundinȝas
  მრავლობითი არსებითი სახელი
  ვეგმუნდინგები (გავლენიანი შვედური კლანი / გვარი, რომლის წარმომადგენელიც იყო ბეოვულფი)
  . Ealle
  eall
  ზედსართავი სახელი, ზმნიზედა
  1. მთელი, სრული, მთლიანი; 2. ყველაფერი; 3. სულ, სრულად, მთლიანად (აგრ. eal, al, all)
  wyrd
  wyrd
  არსებითი სახელი
  ბედი, ბედისწერა; ხვედრი (აგრ. weord)
  forsweop
  forswápan
  ზმნა
  პოეტ. 1. პირწმინდად განადგურება (გაანადგურებს); მიწის პირისაგან აღგვა; 2. განდევნა (განდევნის), გარეკვა; გადაყრა

 7. mine
  mín
  კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
  (პირ. ნაცვალსახ. ic-ის ნათ. ბრუნვის ფორმა) ჩემი
  maȝas
  mǽȝ
  არსებითი სახელი
  ნათესავი; თვისტომი (აგრ. méȝ)
  to
  წინდებული
  (მიც.) -მდე; -კენ; -თან; -ზე; რისამე მიმართ; გადმოიცემა ვითარებითი და მიცემითი ბრუნვებითაც
  metodsceafte
  metodsceaft
  არსებითი სახელი
  პოეტ. 1. ბედისწერა, ბედი; ხვედრი; 2. სიკვდილი
  ,
  eorlas
  eorl
  არსებითი სახელი
  1. ერლი, თავადი, მმართველი; 2. მეთაური, ბელადი; 3. პოეტ. გმირი, ვაჟკაცი, მეომარი
  on
  on
  ზმნიზედა, წინდებული
  (მიც., მოქმ., ბრალდ.) 1. -ზე; -თან, -ში; 2. დროითი მნიშვნელობით: რისამე დროს, რისამე განმავლობაში; on morȝenne დილით, დილას; 3. -ით; რაიმესთან მიმართებაში, რაიმესთან დაკავშირებით
  elne
  ellen
  არსებითი სახელი
  1. სიძლიერე, ძლიერება; ძალა, ენერგია; 2. სიმამაცე, გამბედაობა, ვაჟკაცობა; 3. გულმოდგინება, თავგამოდება; (on) elne გაბედულად; მამაცურად; ellen fremman გმირობის / საგმირო საქმის ჩადენა
  ; ic
  ic
  პირის ნაცვალსახელი
  მე
  him
  პირის ნაცვალსახელი
  ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
  æfter
  æfter
  წინდებული
  (მიც., ბრალდ.) შემდეგ; მერე
  sceal
  sculan
  ზმნა
  (აწმყ. sceal, scal; ნამყ. scolde, sceolde) ვალდებულების ან მოვალეობის ქონა (აქვს); ʘ ვალდებულია; მოვალეა; მართებს; იძულებულია
  .
  Þæt
  þæt¹
  ჩვენებითი ნაცვალსახელი
  ის (აგრ. ðæt) [იხ. se]
  wæs
  wesan
  ზმნა
  ყოფნა (არის), არსებობა (აგრ. weosan)
  þam
  se
  ჩვენებითი ნაცვალსახელი
  (séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
  ȝomelan
  ȝamol
  ზედსართავი სახელი
  1. მოხუცი, ბებერი, ხანში შესული; 2. ძველი (აგრ. ȝamel, ȝomol)
  ȝinȝæste
  ȝeonȝ
  ზედსართავი სახელი
  (შედარ. ხარ. ȝinȝra, ȝynȝra, ȝeonȝra; აღმატ. ხარ. ȝinȝast, ȝinȝest, ȝynȝest; ȝeonȝost, ȝeonȝest) 1. ახალგაზრდა, ყმაწვილი; ახალგაზრდული; 2. ახალი (აგრ. ȝionȝ, ȝiunȝ, ȝunȝ); ȝinȝæste word ბოლო / უკანასკნელი სიტყვა
  word
  word
  არსებითი სახელი
  1. სიტყვა; 2. გრამ. ზმნა (აგრ. wurd)

  breostȝehyȝdum
  bréostȝehyȝd
  არსებითი სახელი
  პოეტ. აზრი, ფიქრი; გულის ფიქრები / ზრახვები (აგრ. bréostȝehýd)
  , ær
  ǽr
  ზმნიზედა, კავშირი, წინდებული
  (მიც.) 1. ადრე; უფრო ადრე; 2. უწინ, წინათ; 3. წინასწარ; უკვე; ამას წინათ; 4. ვიდრე; სანამ; -მდე; 5. წინ; წინაშე
  he
  პირის ნაცვალსახელი
  ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
  bæl
  bǽl
  არსებითი სახელი
  1. ცეცხლი; ალი; 2. საკრემაციო კოცონი (დაკრძალვის რიტუალის ფარგლებში)
  cure
  céosan
  ზმნა
  1. არჩევა (აირჩევს), ამორჩევა; არჩევანის გაკეთება; 2. რისამე მოწონება (მოიწონებს), მიღება; რაიმეზე დათანხმება
  ,
  hate
  hát
  ზედსართავი სახელი
  1. ცხელი; 2. მგზნებარე, მხურვალე; მძვინვარე; ძლიერი
  heaðowylmas
  heaþuwylm
  არსებითი სახელი
  პოეტ. ძლიერი ალი; სიცხე, მცხუნვარება; გადატ. „ბრძოლის ქარცეცხლი, ფიცხელი ომი“ (აგრ. heaðuwylm, -welm, -wælm)
  ; him
  პირის ნაცვალსახელი
  ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
  of
  of
  ზმნიზედა, წინდებული
  (მიც.) -დან, -გან (მიუთითებს აგრ. მიმართებას, კუთვნილებას, წარმომავლობას და სხვ.)
  hreðre
  hreþer
  არსებითი სახელი
  პოეტ. 1. მკერდი; 2. გადატ. გული; გონება; აზრი (აგრ. hreðer, hræþer)
  ȝewat
  ȝewítan
  ზმნა
  1. წასვლა (წავა), გასვლა; გამგზავრება; 2. გარდაცვალება (გარდაიცვლება), მოკვდომა

 8. sawol
  sáwol
  არსებითი სახელი
  სული (აგრ. sáwal, sáwel, sáwul, sáwle, sáwl)
  secean
  sécan
  ზმნა
  (ნამყ. sóhte; მიმღ. II sóht) 1. ძებნა (ეძებს); 2. რისამე ცდა (ცდილობს); ʘ რაიმეს ესწრაფვის; 3. მოსანახულებლად წვევა (ეწვევა), მონახულება; სტუმრად ვინმესთან მისვლა (აგრ. sǽcan, sécean)
  soðfæstra
  sóþfæst
  ზედსართავი სახელი
  მართალი, პატიოსანი; სანდო (აგრ. sóðfæst, sóþfest)
  dom
  dóm
  არსებითი სახელი
  1. აზრი, თვალსაზრისი, მოსაზრება; მსჯელობა; 2. ბრძანება; ბრძანებულება, დეკრეტი; 3. სასამართლოს განაჩენი; საბრალდებო დასკვნა; 4. ძალაუფლება, ბატონობა; 5. დიდება, სიდიადე; 6. ნება, ნებისყოფა; ნება-სურვილი
  .