ელფრიკის თარგმანი, "დაბადება" XXVII, 1-29

თარგმანები: თანამედროვე ინგლისური
Ða¹
þá²
ზმნიზედა, კავშირი
1. მაშინ; იმ დროს; მერე; ამის შემდეგ; 2. როდესაც (აგრ. ðá); þá þe (მაშინ) როდესაც [იხ. აგრ. þá¹]; þáþá მაშინ, … როდესაც; þa ȝyt, þa ȝiet ა) (კიდევ) უფრო; მეტად ბ) გარდა ამისა
Isaac
Isaac
საკუთარი სახელი
ისაკი (ძველი აღთქმის პატრიარქი)
ealdode
ealdian
ზმნა
დაბერება (დაბერდება), მოხუცება (აგრ. aldian)
and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
hys
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
eaȝan
éaȝe
არსებითი სახელი
1. თვალი; 2. ნემსის ყუნწი (აგრ. éȝe, ǽȝe)
ðystrodon
þéostrian
ზმნა
1. დაბნელება (დააბნელებს; დაბნელდება), გამუქება; 2. გაუარესება (გააუარესებს; გაუარესდება), დაბინდვა (ითქმის მხედველობის შესახებ) (აგრ. þíestrian, þýstrian, þístrian, ðéostrian, ðíestrian, ðýstrian)
, þæt¹
þæt²
კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
1. რომ; 2. რათა; იმისთვის, რომ; 3. რომელიც (აგრ. ðæt)
ne
ne
ზმნიზედა, კავშირი
არ, არა; (და) არც (აგრ. ni); ic ne dyde მე არ გამიკეთებია; ne secȝe ic éow არა, გეუბნებით მე თქვენ
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
mihte¹
maȝan
ზმნა
(ნამყ. meahte, mæhte, mihte, mehte) 1. შეძლება (შეუძლია); ʘ ძალუძს; 2. ʘ ძლიერია; ქმედითია; გამოსადეგია
nan
nán
ზედსართავი სახელი, ნაცვალსახელი
1. არც ერთი; 2. არავითარი, არანაირი; 3. არავინ; არაფერი
ðinȝ
þinȝ
არსებითი სახელი
1. ნივთი, საგანი; რაიმე, რაღაც; 2. შემთხვევა, მოვლენა, ამბავი; 3. კრება, თათბირი; შეხვედრა (აგრ. ðinȝ); ðinȝ ȝehéȝan შეხვედრის გამართვა; გადატ. შეჯიბრება, დაპირისპირება
ȝeseon
ȝeséon
ზმნა
დანახვა (დაინახავს); ხედვა
, þa¹
þá²
ზმნიზედა, კავშირი
1. მაშინ; იმ დროს; მერე; ამის შემდეგ; 2. როდესაც (აგრ. ðá); þá þe (მაშინ) როდესაც [იხ. აგრ. þá¹]; þáþá მაშინ, … როდესაც; þa ȝyt, þa ȝiet ა) (კიდევ) უფრო; მეტად ბ) გარდა ამისა
clypode
clipian
ზმნა
1. ყვირილი (ყვირის), დაყვირება; 2. დაძახება (დაუძახებს); 3. მოწვევა (მოიწვევს), მოხმობა; შეკრება (აგრ. clypian, cleopian, cliopian, cliepian, clepian)
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
Esau
Esau
საკუთარი სახელი
ესავი (პატრიარქ ისაკის უფროსი ვაჟიშვილი ძველ აღთქმაში)
hys
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
yldran
eald
ზედსართავი სახელი
(შედარ. ხარ. ieldra, yldra, eldra; აღმატ. ხარ. ieldest, yldest, eldest) 1. ბებერი, მოხუცი; ხანდაზმული; 2. ძველი; ადრინდელი; 3. გამოჩენილი, დიადი; პატივცემული (აგრ. ald, æld)
sunu
sunu
არსებითი სახელი
ვაჟიშვილი, ვაჟი, ძე
,
And
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
cwæð
cweþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი (აგრ. cweðan)
to
წინდებული
(მიც.) -მდე; -კენ; -თან; -ზე; რისამე მიმართ; გადმოიცემა ვითარებითი და მიცემითი ბრუნვებითაც
him
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
: þu
þú
პირის ნაცვალსახელი
შენ (აგრ. ðú)
ȝesyhst
ȝeséon
ზმნა
დანახვა (დაინახავს); ხედვა
þæt¹
þæt²
კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
1. რომ; 2. რათა; იმისთვის, რომ; 3. რომელიც (აგრ. ðæt)
ic
ic
პირის ნაცვალსახელი
მე
ealdiȝe
ealdian
ზმნა
დაბერება (დაბერდება), მოხუცება (აგრ. aldian)
, and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
ic
ic
პირის ნაცვალსახელი
მე
nat
nát
= ne + wát (იხ. ne, witan¹) არ ვიცი; არ იცის
hwænne
hwanne
ზმნიზედა, კავშირი
როდის; როდესაც (აგრ. hwonne, hwænne, hwenne)
mine
mín
კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
(პირ. ნაცვალსახ. ic-ის ნათ. ბრუნვის ფორმა) ჩემი
daȝas
dæȝ
არსებითი სახელი
დღე
aȝane
áȝán
ზმნა
(ნამყ. áéode; მიმღ. II áȝán) 1. გასვლა (გავა), ჩავლა (ითქმის დროის შესახებ); მოხდომა; 2. წასვლა (წავა), დატოვება; áȝán béon ʘ გავლილია; გასულია, წასულია
beoð
béon
ზმნა
1. ყოფნა (არის); არსებობა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ქცევა
.
Nim
niman
ზმნა
1. აღება (აიღებს); ხელის ჩაჭიდება; 2. მიღება (მიიღებს), მოპოვება; დაუფლება, მითვისება; 3. წაღება (წაიღებს); წაყვანა (აგრ. neoman, nioman, nyman); friþ niman ზავის დადება; siȝe niman გამარჯვების მოპოვება, გამარჯვება
þin
þín
კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
(პირ. ნაცვალსახ. þú- ნათ. ბრუნვის ფორმა) შენი (აგრ. ðín)
ȝesceot
ȝescot
არსებითი სახელი
1. გასროლა, ტყორცნა (ხელშუბისა, ისრისა და ა.შ.); 2. სატყორცნი იარაღი; ხელშუბი, ისარი და ა. შ. (აგრ. ȝesceot)
, þinne
þín
კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
(პირ. ნაცვალსახ. þú- ნათ. ბრუნვის ფორმა) შენი (აგრ. ðín)
cocur
cocer
არსებითი სახელი
1. კაპარჭი; ისრების ჩასაწყობი ბუდე; 2. 1) ხმალი, მახვილი; 2) შუბი (აგრ. cocor, cocur)
and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
þinne
þín
კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
(პირ. ნაცვალსახ. þú- ნათ. ბრუნვის ფორმა) შენი (აგრ. ðín)
boȝan
boȝa
არსებითი სახელი
1. თაღი, კამარა; 2. რკალი; 3. მშვილდი
, and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
ȝanȝ
ȝanȝan
ზმნა
1. სვლა (მიდის), სიარული; 2. მგზავრობა (მგზავრობს), მოგზაურობა; 3. მოძრაობა (მოძრაობს) (აგრ. ȝonȝan)
ut
út
ზმნიზედა
გარეთ; გა-, გამო-
, and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
þonne
þonne
ზმნიზედა, კავშირი
1. მაშინ, იმ დროს; 2. შემდეგ, მერე; 3. (მაშინ) როდესაც; 4. ვიდრე (შედარებისას) (აგრ. ðonne, þanne, ðanne, þænne); læssa þonne oðre სხვებზე უფრო პატარები; უფრო პატარები, ვიდრე სხვები
ðu
þú
პირის ნაცვალსახელი
შენ (აგრ. ðú)
æniȝ
ǽniȝ
ზედსართავი სახელი, ნაცვალსახელი
რომელიმე; ვინმე, რაიმე; ნებისმიერი (აგრ. ǽni)
ðinȝ
þinȝ
არსებითი სახელი
1. ნივთი, საგანი; რაიმე, რაღაც; 2. შემთხვევა, მოვლენა, ამბავი; 3. კრება, თათბირი; შეხვედრა (აგრ. ðinȝ); ðinȝ ȝehéȝan შეხვედრის გამართვა; გადატ. შეჯიბრება, დაპირისპირება
beȝyte
beȝietan
ზმნა
1. მიღება (მიიღებს); მოპოვება; შოვნა; 2. ხელში ჩაგდება (ჩაიგდებს), დაუფლება (beȝetan, beȝitan, beȝytan)
þæs
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
ðe
þe
ნაწილაკი, მიმართებითი ნაცვალსახელი, კავშირი
1. რომელიც; ვინც; რაც; 2. როდესაც; მას შემდეგ, რაც; 3. (იქ) სადაც; 4. ვიდრე; twǽm læs þe twéntiȝ wintra ოც ზამთარზე / წელიწადზე ორით ნაკლები; 5. (შესიტყვებაში hwæþer ... þe) თუ; hwæþer wacode ðe slépte ეღვიძა მას, თუ ეძინა
þu
þú
პირის ნაცვალსახელი
შენ (აგრ. ðú)
wene
wénan
ზმნა
ფიქრი (ფიქრობს), ვარაუდი; ʘ ჰგონია; მიაჩნია
þæt¹
þæt²
კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
1. რომ; 2. რათა; იმისთვის, რომ; 3. რომელიც (აგრ. ðæt)
me
ic
პირის ნაცვალსახელი
მე
licie
lícian
ზმნა
მოწონება (მოსწონს); ვისიმე სიამოვნება / ამება; hit lícode Herode ჰეროდეს ეს მოეწონა
,
Brinȝ
brinȝan
ზმნა
(ნამყ. branȝ, bronȝ; მიმღ. II brunȝen) 1. 1) მოტანა (მოაქვს, მოიტანს); 2) მოყვანა (მოჰყავს, მოიყვანს); 2. გამოწვევა (გამოიწვევს), მოტანა (შედეგისა და მისთ.)
me
ic
პირის ნაცვალსახელი
მე
þæt¹
þæt²
კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
1. რომ; 2. რათა; იმისთვის, რომ; 3. რომელიც (აგრ. ðæt)
ic
ic
პირის ნაცვალსახელი
მე
ete
etan
ზმნა
1. ჭამა (ჭამს), შეჭმა; 2. შთანთქმა (შთანთქავს), მოსპობა (აგრ. eatan, eotan)
, and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
ic
ic
პირის ნაცვალსახელი
მე
þe¹
þú
პირის ნაცვალსახელი
შენ (აგრ. ðú)
bletsiȝe
blédsian
ზმნა
კურთხევა (აკურთხებს); დალოცვა (აგრ. blétsian)
ær
ǽr
ზმნიზედა, კავშირი, წინდებული
(მიც.) 1. ადრე; უფრო ადრე; 2. უწინ, წინათ; 3. წინასწარ; უკვე; ამას წინათ; 4. ვიდრე; სანამ; -მდე; 5. წინ; წინაშე
þam
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
ðe
þe
ნაწილაკი, მიმართებითი ნაცვალსახელი, კავშირი
1. რომელიც; ვინც; რაც; 2. როდესაც; მას შემდეგ, რაც; 3. (იქ) სადაც; 4. ვიდრე; twǽm læs þe twéntiȝ wintra ოც ზამთარზე / წელიწადზე ორით ნაკლები; 5. (შესიტყვებაში hwæþer ... þe) თუ; hwæþer wacode ðe slépte ეღვიძა მას, თუ ეძინა
ic
ic
პირის ნაცვალსახელი
მე
swelte
sweltan
ზმნა
(ნამყ. swealt; მიმღ. II (ȝe)swolten) მოკვდომა (მოკვდება), გარდაცვალება (აგრ. swiltan, swyltan)
.
Ða¹
þá²
ზმნიზედა, კავშირი
1. მაშინ; იმ დროს; მერე; ამის შემდეგ; 2. როდესაც (აგრ. ðá); þá þe (მაშინ) როდესაც [იხ. აგრ. þá¹]; þáþá მაშინ, … როდესაც; þa ȝyt, þa ȝiet ა) (კიდევ) უფრო; მეტად ბ) გარდა ამისა
Rebecca
Rebecca
საკუთარი სახელი
რებეკა (ისაკის ცოლი ძველ აღთქმაში)
þæt
þæt¹
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ის (აგრ. ðæt) [იხ. se]
ȝehyrde
ȝehíeran
ზმნა
1. გაგონება (გაიგონებს); მოსმენა; ʘ ესმის; 2. დამორჩილება (დაემორჩილება), დაჯერება, გაგონება (აგრ. ȝehýran, ȝehéran)
, and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
Esau
Esau
საკუთარი სახელი
ესავი (პატრიარქ ისაკის უფროსი ვაჟიშვილი ძველ აღთქმაში)
ut
út
ზმნიზედა
გარეთ; გა-, გამო-
aȝan
áȝán
ზმნა
(ნამყ. áéode; მიმღ. II áȝán) 1. გასვლა (გავა), ჩავლა (ითქმის დროის შესახებ); მოხდომა; 2. წასვლა (წავა), დატოვება; áȝán béon ʘ გავლილია; გასულია, წასულია
wæs
wesan
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა (აგრ. weosan)
,
Ða¹
þá²
ზმნიზედა, კავშირი
1. მაშინ; იმ დროს; მერე; ამის შემდეგ; 2. როდესაც (აგრ. ðá); þá þe (მაშინ) როდესაც [იხ. აგრ. þá¹]; þáþá მაშინ, … როდესაც; þa ȝyt, þa ȝiet ა) (კიდევ) უფრო; მეტად ბ) გარდა ამისა
cwæð
cweþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი (აგრ. cweðan)
heo
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
to
წინდებული
(მიც.) -მდე; -კენ; -თან; -ზე; რისამე მიმართ; გადმოიცემა ვითარებითი და მიცემითი ბრუნვებითაც
Iacobe
Iacob
საკუთარი სახელი
იაკობი (ძველი აღთქმის პატრიარქი; ისაკის ვაჟი)
hyre
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
suna
sunu
არსებითი სახელი
ვაჟიშვილი, ვაჟი, ძე
: Ic
ic
პირის ნაცვალსახელი
მე
ȝehyrde
ȝehíeran
ზმნა
1. გაგონება (გაიგონებს); მოსმენა; ʘ ესმის; 2. დამორჩილება (დაემორჩილება), დაჯერება, გაგონება (აგრ. ȝehýran, ȝehéran)
þæt¹
þæt²
კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
1. რომ; 2. რათა; იმისთვის, რომ; 3. რომელიც (აგრ. ðæt)
ðin
þín
კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
(პირ. ნაცვალსახ. þú- ნათ. ბრუნვის ფორმა) შენი (აგრ. ðín)
fæder
fæder
არსებითი სახელი
მამა (აგრ. feder)
cwæð
cweþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი (აგრ. cweðan)
to
წინდებული
(მიც.) -მდე; -კენ; -თან; -ზე; რისამე მიმართ; გადმოიცემა ვითარებითი და მიცემითი ბრუნვებითაც
Esauwe
Esau
საკუთარი სახელი
ესავი (პატრიარქ ისაკის უფროსი ვაჟიშვილი ძველ აღთქმაში)
þinum
þín
კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
(პირ. ნაცვალსახ. þú- ნათ. ბრუნვის ფორმა) შენი (აგრ. ðín)
breðer
bróþor
არსებითი სახელი
ძმა (აგრ. bróþer, bróðor, bróðer)
:
Brinȝ
brinȝan
ზმნა
(ნამყ. branȝ, bronȝ; მიმღ. II brunȝen) 1. 1) მოტანა (მოაქვს, მოიტანს); 2) მოყვანა (მოჰყავს, მოიყვანს); 2. გამოწვევა (გამოიწვევს), მოტანა (შედეგისა და მისთ.)
me
ic
პირის ნაცვალსახელი
მე
of
of
ზმნიზედა, წინდებული
(მიც.) -დან, -გან (მიუთითებს აგრ. მიმართებას, კუთვნილებას, წარმომავლობას და სხვ.)
þinum
þín
კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
(პირ. ნაცვალსახ. þú- ნათ. ბრუნვის ფორმა) შენი (აგრ. ðín)
huntnoðe
huntoþ
არსებითი სახელი
1. ნადირობა; 2. ნანადირევი; ნადირი (აგრ. huntoð, -aþ, -að, huntnaþ, -að, -oþ, -að)
, þæt¹
þæt²
კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
1. რომ; 2. რათა; იმისთვის, რომ; 3. რომელიც (აგრ. ðæt)
ic
ic
პირის ნაცვალსახელი
მე
bletsiȝe
blédsian
ზმნა
კურთხევა (აკურთხებს); დალოცვა (აგრ. blétsian)
ðe¹
þú
პირის ნაცვალსახელი
შენ (აგრ. ðú)
beforan
beforan
კავშირი, ზმნიზედა, წინდებული
(მიც., ბრალდ.) 1. წინ; წინაშე; 2. რაიმეზე ადრე; უწინ; წინათ; -მდე (აგრ. biforan, beforen, befora, bifora)
Drihtne
drihten
არსებითი სახელი
1. მბრძანებელი; მეფე; 2. უფალი, ღმერთი (აგრ. dryhten)
ær
ǽr
ზმნიზედა, კავშირი, წინდებული
(მიც.) 1. ადრე; უფრო ადრე; 2. უწინ, წინათ; 3. წინასწარ; უკვე; ამას წინათ; 4. ვიდრე; სანამ; -მდე; 5. წინ; წინაშე
ic
ic
პირის ნაცვალსახელი
მე
swelte
sweltan
ზმნა
(ნამყ. swealt; მიმღ. II (ȝe)swolten) მოკვდომა (მოკვდება), გარდაცვალება (აგრ. swiltan, swyltan)
.
Sunu
sunu
არსებითი სახელი
ვაჟიშვილი, ვაჟი, ძე
min
mín
კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
(პირ. ნაცვალსახ. ic-ის ნათ. ბრუნვის ფორმა) ჩემი
, hlyste
hlystan
ზმნა
სმენა (ისმენს, უსმენს), მოსმენა; გაგონება (აგრ. hlistan)
minre
mín
კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
(პირ. ნაცვალსახ. ic-ის ნათ. ბრუნვის ფორმა) ჩემი
lare
lár
არსებითი სახელი
1. სწავლება, მოძღვრება, დოქტრინა; 2. დარიგება, რჩევა
:
Far
faran
ზმნა
1. გამგზავრება (გაემგზავრება), წასვლა; მგზავრობა, მოგზაურობა; სვლა, სიარული, მოძრაობა (ქვეითად, არაქვეითად, ზღვით და მისთ.); 2. მოხდომა (მოხდება); 3. არსებობა (არსებობს); წინსვლა; ამა თუ იმ მდგომარეობაში ყოფნა
to
წინდებული
(მიც.) -მდე; -კენ; -თან; -ზე; რისამე მიმართ; გადმოიცემა ვითარებითი და მიცემითი ბრუნვებითაც
þære
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
heorde
heord
არსებითი სახელი
ჯოგი; ფარა (აგრ. hiord, herd)
, and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
brinȝ
brinȝan
ზმნა
(ნამყ. branȝ, bronȝ; მიმღ. II brunȝen) 1. 1) მოტანა (მოაქვს, მოიტანს); 2) მოყვანა (მოჰყავს, მოიყვანს); 2. გამოწვევა (გამოიწვევს), მოტანა (შედეგისა და მისთ.)
me
ic
პირის ნაცვალსახელი
მე
twa
twéȝen
რიცხვითი სახელი
(twá მდედრ.; , twá საშ.) ორი
ða
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
betstan
ȝód¹
ზედსართავი სახელი
(შედარ. ხარ. betera, betra; აღმატ. ხარ. betost, betest, betst) 1. კარგი; 2. კეთილი; სასიკეთო
ticcenu
ticcen
არსებითი სახელი
თიკანი (აგრ. tyccen)
, þæt¹
þæt²
კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
1. რომ; 2. რათა; იმისთვის, რომ; 3. რომელიც (აგრ. ðæt)
ic
ic
პირის ნაცვალსახელი
მე
maciȝe
macian
ზმნა
გაკეთება (გააკეთებს); შექმნა; მომზადება (აგრ. makian, macan)
mete
mete
არსებითი სახელი
საჭმელი, საკვები; კერძი (აგრ. mæte, met, mett)
þinum
þín
კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
(პირ. ნაცვალსახ. þú- ნათ. ბრუნვის ფორმა) შენი (აგრ. ðín)
fæder
fæder
არსებითი სახელი
მამა (აგრ. feder)
ðærof
þǽrof
ზმნიზედა
მისგან, იმისგან (აგრ. ðǽrof)
, and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
ytt
etan
ზმნა
1. ჭამა (ჭამს), შეჭმა; 2. შთანთქმა (შთანთქავს), მოსპობა (აგრ. eatan, eotan)
lustlice
lustlíce
ზმნიზედა
სიამოვნებით; ხალისით, სიხარულით
.
Þonne
þonne
ზმნიზედა, კავშირი
1. მაშინ, იმ დროს; 2. შემდეგ, მერე; 3. (მაშინ) როდესაც; 4. ვიდრე (შედარებისას) (აგრ. ðonne, þanne, ðanne, þænne); læssa þonne oðre სხვებზე უფრო პატარები; უფრო პატარები, ვიდრე სხვები
ðu
þú
პირის ნაცვალსახელი
შენ (აგრ. ðú)
ða
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
inbrinȝst
inbrinȝan
ზმნა
შეტანა (შეიტანს), მიტანა
, he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
ett
etan
ზმნა
1. ჭამა (ჭამს), შეჭმა; 2. შთანთქმა (შთანთქავს), მოსპობა (აგრ. eatan, eotan)
and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
bletsað
blédsian
ზმნა
კურთხევა (აკურთხებს); დალოცვა (აგრ. blétsian)
þe¹
þú
პირის ნაცვალსახელი
შენ (აგრ. ðú)
ær
ǽr
ზმნიზედა, კავშირი, წინდებული
(მიც.) 1. ადრე; უფრო ადრე; 2. უწინ, წინათ; 3. წინასწარ; უკვე; ამას წინათ; 4. ვიდრე; სანამ; -მდე; 5. წინ; წინაშე
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
swelte
sweltan
ზმნა
(ნამყ. swealt; მიმღ. II (ȝe)swolten) მოკვდომა (მოკვდება), გარდაცვალება (აგრ. swiltan, swyltan)
.
Ða¹
þá²
ზმნიზედა, კავშირი
1. მაშინ; იმ დროს; მერე; ამის შემდეგ; 2. როდესაც (აგრ. ðá); þá þe (მაშინ) როდესაც [იხ. აგრ. þá¹]; þáþá მაშინ, … როდესაც; þa ȝyt, þa ȝiet ა) (კიდევ) უფრო; მეტად ბ) გარდა ამისა
cwæð
cweþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი (აგრ. cweðan)
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
to
წინდებული
(მიც.) -მდე; -კენ; -თან; -ზე; რისამე მიმართ; გადმოიცემა ვითარებითი და მიცემითი ბრუნვებითაც
hyre
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
: ðu
þú
პირის ნაცვალსახელი
შენ (აგრ. ðú)
wast
witan¹
ზმნა
(აწმყ. wát; ნამყ. wisse, wiste) ცოდნა (იცის), რისამე შესახებ ცოდნის / წარმოდგენის ქონა
þæt¹
þæt²
კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
1. რომ; 2. რათა; იმისთვის, რომ; 3. რომელიც (აგრ. ðæt)
Esau
Esau
საკუთარი სახელი
ესავი (პატრიარქ ისაკის უფროსი ვაჟიშვილი ძველ აღთქმაში)
min
mín
კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
(პირ. ნაცვალსახ. ic-ის ნათ. ბრუნვის ფორმა) ჩემი
broðor
bróþor
არსებითი სახელი
ძმა (აგრ. bróþer, bróðor, bróðer)
ys
béon
ზმნა
1. ყოფნა (არის); არსებობა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ქცევა
ruh
rúh
ზედსართავი სახელი
(-w- ინტერვოკალურ პოზიციებში) 1. უხეში, ხეშეში; 2. თმიანი, ბეწვიანი, ბანჯგვლიანი (აგრ. rúȝ)
and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
ic
ic
პირის ნაცვალსახელი
მე
eom
béon
ზმნა
1. ყოფნა (არის); არსებობა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ქცევა
smeðe
sméþe
ზედსართავი სახელი
გლუვი; გლუვი ან სწორი ზედაპირის მქონე (აგრ. sméðe)
.
Ȝyf
ȝif
კავშირი
თუ; თუკი (აგრ. ȝyf, ȝief, ȝef)
min
mín
კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
(პირ. ნაცვალსახ. ic-ის ნათ. ბრუნვის ფორმა) ჩემი
fæder
fæder
არსებითი სახელი
მამა (აგრ. feder)
me
ic
პირის ნაცვალსახელი
მე
handlað
handlian
ზმნა
1. ხელის შეხება (შეახებს), ხელის მოკიდება; 2. განხილვა (განიხილავს), გარჩევა, შეხება (თემისა, საკითხისა)
and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
me
ic
პირის ნაცვალსახელი
მე
ȝecnæwð
ȝecnáwan
ზმნა
1. ცოდნა (იცის), წარმოდგენის ქონა; 2. ვისიმე, რისამე ცნობა (იცნობს), ამოცნობა; 3. გაგება (გაიგებს), აღქმა, მიხვედრა
, ic
ic
პირის ნაცვალსახელი
მე
ondræde
andrǽdan
ზმნა
შიში (ეშინია, შიშობს), შიშის ქონა (აგრ. ondrǽdan, ondrédan)
þæt¹
þæt²
კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
1. რომ; 2. რათა; იმისთვის, რომ; 3. რომელიც (აგრ. ðæt)
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
wene
wénan
ზმნა
ფიქრი (ფიქრობს), ვარაუდი; ʘ ჰგონია; მიაჩნია
þæt¹
þæt²
კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
1. რომ; 2. რათა; იმისთვის, რომ; 3. რომელიც (აგრ. ðæt)
ic
ic
პირის ნაცვალსახელი
მე
hyne
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
wylle
willan
ზმნა
(ნამყ. wolde) ნდომა (უნდა), სურვილი; ʘ ნებავს (აგრ. wyllan)
beswican
beswícan
ზმნა
1. მოტყუება (მოატყუებს); შეცდომაში შეყვანა; 2. ცდუნება (აცდუნებს), შეცდენა; 3. გაცემა (გასცემს), ღალატი
, and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
þæt¹
þæt²
კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
1. რომ; 2. რათა; იმისთვის, რომ; 3. რომელიც (აგრ. ðæt)
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
wyrȝe
wierȝan
ზმნა
1. დაწყევლა (დაწყევლის); 2. გაკიცხვა (გაკიცხავს), დაგმობა; კანონგარეშედ გამოცხადება (აგრ. werȝan, wirȝan, wyrȝan, wyriȝan, wærȝan)
me
ic
პირის ნაცვალსახელი
მე
næs
næs
ზმნიზედა
გამაძლ. არა, არ; სულაც არ(ა); ic ondrǽde þæt [...] hé wyrȝe mé næs ná ne bletsiȝe ვშიშობ, რომ [...] იგი მე დამწყევლის, კი არ დამლოცავს
na
ზმნიზედა
არა, არ (ხშ. ná ne)
ne
ne
ზმნიზედა, კავშირი
არ, არა; (და) არც (აგრ. ni); ic ne dyde მე არ გამიკეთებია; ne secȝe ic éow არა, გეუბნებით მე თქვენ
bletsiȝe
blédsian
ზმნა
კურთხევა (აკურთხებს); დალოცვა (აგრ. blétsian)
.
Þa¹
þá²
ზმნიზედა, კავშირი
1. მაშინ; იმ დროს; მერე; ამის შემდეგ; 2. როდესაც (აგრ. ðá); þá þe (მაშინ) როდესაც [იხ. აგრ. þá¹]; þáþá მაშინ, … როდესაც; þa ȝyt, þa ȝiet ა) (კიდევ) უფრო; მეტად ბ) გარდა ამისა
cwæð
cweþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი (აგრ. cweðan)
seo
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
modor
módor
არსებითი სახელი
დედა (აგრ. módur, módyr, móder)
to
წინდებული
(მიც.) -მდე; -კენ; -თან; -ზე; რისამე მიმართ; გადმოიცემა ვითარებითი და მიცემითი ბრუნვებითაც
him
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
: Sunu
sunu
არსებითი სახელი
ვაჟიშვილი, ვაჟი, ძე
min
mín
კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
(პირ. ნაცვალსახ. ic-ის ნათ. ბრუნვის ფორმა) ჩემი
, sy
béon
ზმნა
1. ყოფნა (არის); არსებობა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ქცევა
seo
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
wyriȝnys
wyrȝness
არსებითი სახელი
წყევლა, კრულვა; შეჩვენება (აგრ. wyriȝnyss, wirȝness)
ofer
ofer
ზმნიზედა, წინდებული
(მიც., ბრალდ.) 1. -ზე; რისამე, ვისიმე ზემოთ, რისამე, ვისიმე თავზე; 2. რისამე მეორე მხარეს; იქით, გაღმა, გადაღმა; 3. დროითი მნიშვნელობით: რისამე შემდეგ, რისამე შემდგომ
me
ic
პირის ნაცვალსახელი
მე
: do
dón
ზმნა
(ნამყ. მხ. რ. dyde; მიმღ. II dón, dén) 1. გაკეთება (გააკეთებს); დამზადება; 2. დადება (დადებს); სადმე მოთავსება
swa
swá
ზმნიზედა, კავშირი
1) ასე, ამგვარად; ისე, იმგვარად; 2) როგორც; ისე, როგორც; swáswá რაც უფრო ... მით უფრო; swá-swá ისე, როგორც; ისეთი, როგორც (აგრ. swé, swǽ)
ic
ic
პირის ნაცვალსახელი
მე
þe¹
þú
პირის ნაცვალსახელი
შენ (აგრ. ðú)
secȝe
secȝan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის); ʘ ამბობს (აგრ. secȝean, sæcȝan, secȝȝan)
; far
faran
ზმნა
1. გამგზავრება (გაემგზავრება), წასვლა; მგზავრობა, მოგზაურობა; სვლა, სიარული, მოძრაობა (ქვეითად, არაქვეითად, ზღვით და მისთ.); 2. მოხდომა (მოხდება); 3. არსებობა (არსებობს); წინსვლა; ამა თუ იმ მდგომარეობაში ყოფნა
and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
brinȝ
brinȝan
ზმნა
(ნამყ. branȝ, bronȝ; მიმღ. II brunȝen) 1. 1) მოტანა (მოაქვს, მოიტანს); 2) მოყვანა (მოჰყავს, მოიყვანს); 2. გამოწვევა (გამოიწვევს), მოტანა (შედეგისა და მისთ.)
ða
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
þinȝ
þinȝ
არსებითი სახელი
1. ნივთი, საგანი; რაიმე, რაღაც; 2. შემთხვევა, მოვლენა, ამბავი; 3. კრება, თათბირი; შეხვედრა (აგრ. ðinȝ); ðinȝ ȝehéȝan შეხვედრის გამართვა; გადატ. შეჯიბრება, დაპირისპირება
ðe
þe
ნაწილაკი, მიმართებითი ნაცვალსახელი, კავშირი
1. რომელიც; ვინც; რაც; 2. როდესაც; მას შემდეგ, რაც; 3. (იქ) სადაც; 4. ვიდრე; twǽm læs þe twéntiȝ wintra ოც ზამთარზე / წელიწადზე ორით ნაკლები; 5. (შესიტყვებაში hwæþer ... þe) თუ; hwæþer wacode ðe slépte ეღვიძა მას, თუ ეძინა
ic
ic
პირის ნაცვალსახელი
მე
þe¹
þú
პირის ნაცვალსახელი
შენ (აგრ. ðú)
bead
béodan
ზმნა
1. ბრძანება (უბრძანებს); 2. შეთავაზება (შესთავაზებს); მიცემა, ბოძება; 3. გამოცხადება (გამოაცხადებს); ცნობება, შეტყობინება
.
He
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
ferde
féran
ზმნა
1. სვლა (მიდის), სიარული; 2. 1) წასვლა (წავა), გამგზავრება; 2) ამ ქვეყნიდან წასვლა (წავა), გარდაცვალება; 3. მოგზაურობა (მოგზაურობს); 4. სადმე მისვლა (მივა), მიღწევა; 5. ʘ საიდანმე მომდინარეობს, წარმოდგება
ða¹
þá²
ზმნიზედა, კავშირი
1. მაშინ; იმ დროს; მერე; ამის შემდეგ; 2. როდესაც (აგრ. ðá); þá þe (მაშინ) როდესაც [იხ. აგრ. þá¹]; þáþá მაშინ, … როდესაც; þa ȝyt, þa ȝiet ა) (კიდევ) უფრო; მეტად ბ) გარდა ამისა
and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
brohte
brenȝan
ზმნა
(ნამყ. brohte; მიმღ. II broht) = brinȝan
and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
sealde
sellan
ზმნა
1. მიცემა (მისცემს), გადაცემა; ბოძება; 2. დათმობა (დათმობს, დაუთმობს), რაიმეზე ხელის აღება; 3. გაყიდვა (ყიდის, გაყიდის), მიყიდვა (აგრ. seallan, sillan, siellan, syllan)
hyt
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
hys
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
meder
módor
არსებითი სახელი
დედა (აგრ. módur, módyr, móder)
, and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
heo
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
hyt
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
ȝearwode
ȝearwian
ზმნა
1. მომზადება (მოამზადებს); გაკეთება; 2. აღჭურვა (აღჭურავს), აღკაზმვა; 3. ჩაცმა (ჩააცმევს); 4. მომარაგება (მოამარაგებს), უზრუნველყოფა; 5. ბოძება (უბოძებს), ჩუქება (აგრ. ȝirwian, ȝyrwian; ȝærwian; ȝerwian; ȝierwian)
swa
swá
ზმნიზედა, კავშირი
1) ასე, ამგვარად; ისე, იმგვარად; 2) როგორც; ისე, როგორც; swáswá რაც უფრო ... მით უფრო; swá-swá ისე, როგორც; ისეთი, როგორც (აგრ. swé, swǽ)
heo
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
wiste
witan¹
ზმნა
(აწმყ. wát; ნამყ. wisse, wiste) ცოდნა (იცის), რისამე შესახებ ცოდნის / წარმოდგენის ქონა
þæt¹
þæt²
კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
1. რომ; 2. რათა; იმისთვის, რომ; 3. რომელიც (აგრ. ðæt)
hys
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
fæder
fæder
არსებითი სახელი
მამა (აგრ. feder)
licode
lícian
ზმნა
მოწონება (მოსწონს); ვისიმე სიამოვნება / ამება; hit lícode Herode ჰეროდეს ეს მოეწონა
.
And
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
heo
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
scrydde
scrýdan
ზმნა
1. ვისიმე ჩაცმა (ჩააცმევს), შემოსვა; 2. ჩაცმა (ჩაიცვამს); ʘ შეიმოსება; გამოეწყობა (აგრ. scrídan, scrédan)
Iacob
Iacob
საკუთარი სახელი
იაკობი (ძველი აღთქმის პატრიარქი; ისაკის ვაჟი)
mid
mid
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) 1) -თან; -თან ერთად, 2) -ით; რისამე მეშვეობით
þam
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
deorwurðustan
déorwierþe
ზედსართავი სახელი
1. ძვირფასი, ძვირი, ძვირად ღირებული; 2. ბრწყინვალე, ჩინებული; კეთილშობილი (აგრ. déorwurðe, -wyrðe)
reafe
réaf
არსებითი სახელი
1. ტანსაცმელი, სამოსი; 2. ნაძარცვი; სამხედრო ნადავლი (აგრ. rǽf, réf)
ðe
þe
ნაწილაკი, მიმართებითი ნაცვალსახელი, კავშირი
1. რომელიც; ვინც; რაც; 2. როდესაც; მას შემდეგ, რაც; 3. (იქ) სადაც; 4. ვიდრე; twǽm læs þe twéntiȝ wintra ოც ზამთარზე / წელიწადზე ორით ნაკლები; 5. (შესიტყვებაში hwæþer ... þe) თუ; hwæþer wacode ðe slépte ეღვიძა მას, თუ ეძინა
heo
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
æt
æt
წინდებული
(მიც.) -თან; ახლოს; -ზე; -ში
ham
hám
არსებითი სახელი
1. ვისიმე სახლი, საცხოვრებელი; 2. სამშობლო; 3. სოფელი; დაბა; ქალაქი; 4. მამული, ადგილ-მამული (სახლი და კარ-მიდამო); hám ȝán თავის სახლში / შინ წასვლა
mid
mid
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) 1) -თან; -თან ერთად, 2) -ით; რისამე მეშვეობით
hyre
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
hæfde
habban
ზმნა
(ნამყ. hæfde; მიმღ. II hæfed) ქონა (აქვს); ყოლა; ფლობა
;
And
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
befeold
befealdan
ზმნა
1. გახვევა (გაახვევს), შეხვევა, შფუთვა; 2. დახურვა (დაახურავს), დაფარვა; გადაფარება; 3. გარშემორტყმა (გარს შემოარტყამს), გარშემოხვევა (აგრ. befaldan)
hys
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
handa
hand
არსებითი სახელი
1. ხელი; 2. მხარე; მიმართულება (აგრ. hond)
mid
mid
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) 1) -თან; -თან ერთად, 2) -ით; რისამე მეშვეობით
þæra
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
ticcena
ticcen
არსებითი სახელი
თიკანი (აგრ. tyccen)
fellum
fell
არსებითი სახელი
1. ტყავი (ცხოველისა); 2. კანი (აგრ. fel)
and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
hys
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
swuran
swéora
არსებითი სახელი
კისერი (აგრ. swíra, swíora, swúre, swýre, swíera)
, ðær
þǽr
ზმნიზედა, კავშირი
იქ; (იქ) სადაც (აგრ. ðǽr, þár, ðár, þára, þér)
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
nacod
nacod
ზედსართავი სახელი
1. შიშველი, ტიტველი; 2. უთმო, თმით / ბალნით დაუფარავი (აგრ. nacud, naced)
wæs
wesan
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა (აგრ. weosan)
.
And
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
heo
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
sealde
sellan
ზმნა
1. მიცემა (მისცემს), გადაცემა; ბოძება; 2. დათმობა (დათმობს, დაუთმობს), რაიმეზე ხელის აღება; 3. გაყიდვა (ყიდის, გაყიდის), მიყიდვა (აგრ. seallan, sillan, siellan, syllan)
him
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
ðone
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
mete
mete
არსებითი სახელი
საჭმელი, საკვები; კერძი (აგრ. mæte, met, mett)
ðe
þe
ნაწილაკი, მიმართებითი ნაცვალსახელი, კავშირი
1. რომელიც; ვინც; რაც; 2. როდესაც; მას შემდეგ, რაც; 3. (იქ) სადაც; 4. ვიდრე; twǽm læs þe twéntiȝ wintra ოც ზამთარზე / წელიწადზე ორით ნაკლები; 5. (შესიტყვებაში hwæþer ... þe) თუ; hwæþer wacode ðe slépte ეღვიძა მას, თუ ეძინა
heo
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
seað
séoþan
ზმნა
(ნამყ. séaþ მხ. რ., sudon მრ. რ.; მიმღ. II soden) მოხარშვა (მოხარშავს), ხარშვა (აგრ. séoðan)
, and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
hlaf
hláf
არსებითი სახელი
პური; პურის კვერი
, and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
brohte
brenȝan
ზმნა
(ნამყ. brohte; მიმღ. II broht) = brinȝan
þæt
þæt¹
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
ის (აგრ. ðæt) [იხ. se]
hys
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
fæder
fæder
არსებითი სახელი
მამა (აგრ. feder)

And
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
cwæð
cweþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი (აგრ. cweðan)
: Fæder
fæder
არსებითი სახელი
მამა (აგრ. feder)
min
mín
კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
(პირ. ნაცვალსახ. ic-ის ნათ. ბრუნვის ფორმა) ჩემი
, He
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
andswarode
andswarian
ზმნა
პასუხის გაცემა (გასცემს), მიგება (აგრ. andswerian, ondswarian, ondswerian)
and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
cwæð
cweþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი (აგრ. cweðan)
: Hwæt
hwæt
კითხვითი ნაცვალსახელი
რა
eart
béon
ზმნა
1. ყოფნა (არის); არსებობა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ქცევა
ðu
þú
პირის ნაცვალსახელი
შენ (აგრ. ðú)
, sunu
sunu
არსებითი სახელი
ვაჟიშვილი, ვაჟი, ძე
min
mín
კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
(პირ. ნაცვალსახ. ic-ის ნათ. ბრუნვის ფორმა) ჩემი
?
And
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
Iacob
Iacob
საკუთარი სახელი
იაკობი (ძველი აღთქმის პატრიარქი; ისაკის ვაჟი)
cwæð
cweþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი (აგრ. cweðan)
: Ic
ic
პირის ნაცვალსახელი
მე
eom
béon
ზმნა
1. ყოფნა (არის); არსებობა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ქცევა
Esau
Esau
საკუთარი სახელი
ესავი (პატრიარქ ისაკის უფროსი ვაჟიშვილი ძველ აღთქმაში)
, ðin
þín
კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
(პირ. ნაცვალსახ. þú- ნათ. ბრუნვის ფორმა) შენი (აგრ. ðín)
frumcenneda
frumcenned
ზედსართავი სახელი
1. პირველშობილი; 2. თავდაპირველი, პირველადი (აგრ. frumcynnend)
sunu
sunu
არსებითი სახელი
ვაჟიშვილი, ვაჟი, ძე
; ic
ic
პირის ნაცვალსახელი
მე
dyde
dón
ზმნა
(ნამყ. მხ. რ. dyde; მიმღ. II dón, dén) 1. გაკეთება (გააკეთებს); დამზადება; 2. დადება (დადებს); სადმე მოთავსება
swa
swá
ზმნიზედა, კავშირი
1) ასე, ამგვარად; ისე, იმგვარად; 2) როგორც; ისე, როგორც; swáswá რაც უფრო ... მით უფრო; swá-swá ისე, როგორც; ისეთი, როგორც (აგრ. swé, swǽ)
ðu
þú
პირის ნაცვალსახელი
შენ (აგრ. ðú)
me
ic
პირის ნაცვალსახელი
მე
bebude
bebéodan
ზმნა
1. ბრძანება (ბრძანებს, უბრძანებს); მოთხოვნა (რისამე გაკეთებისა); 2. გაღება (გაიღებს), გაცემა; გადაცემა, ჩაბარება; 3. მსხვერპლის და მისთ. შეწირვა (შეწირავს, შესწირავს); 4. გამოცხადება (გამოაცხადებს), განცხადება (აგრ. bibéodan)
; Aris
árísan
ზმნა
1. ადგომა (ადგება), ფეხზე წამოდგომა; 2. ჰორიზონტზე ამოსვლა (ამოვა), გამოჩენა (მზისა და სხვ.); 3. მკვდრეთით აღდგომა (აღდგება); 4. წარმოქმნა (წარმოიქმნება), წარმოშობა
upp
up
ზმნიზედა
ზევით, ზემოთ; ზევითკენ (აგრ. upp)
and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
site
sittan
ზმნა
(ნამყ. sæt; მიმღ. II seten) 1. ჯდომა (ზის; ჯდება), დაჯდომა; 2. სადმე ცხოვრება (ცხოვრობს), ბინადრობა
and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
ett
etan
ზმნა
1. ჭამა (ჭამს), შეჭმა; 2. შთანთქმა (შთანთქავს), მოსპობა (აგრ. eatan, eotan)
of
of
ზმნიზედა, წინდებული
(მიც.) -დან, -გან (მიუთითებს აგრ. მიმართებას, კუთვნილებას, წარმომავლობას და სხვ.)
minum
mín
კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
(პირ. ნაცვალსახ. ic-ის ნათ. ბრუნვის ფორმა) ჩემი
huntnoðe
huntoþ
არსებითი სახელი
1. ნადირობა; 2. ნანადირევი; ნადირი (აგრ. huntoð, -aþ, -að, huntnaþ, -að, -oþ, -að)
, þæt¹
þæt²
კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
1. რომ; 2. რათა; იმისთვის, რომ; 3. რომელიც (აგრ. ðæt)
ðu
þú
პირის ნაცვალსახელი
შენ (აგრ. ðú)
me
ic
პირის ნაცვალსახელი
მე
bletsiȝe
blédsian
ზმნა
კურთხევა (აკურთხებს); დალოცვა (აგრ. blétsian)
.
Eft
eft
ზმნიზედა
1. კვლავ, ისევ, ხელახლა; 2. შემდეგ, მერე
Isaac
Isaac
საკუთარი სახელი
ისაკი (ძველი აღთქმის პატრიარქი)
cwæð
cweþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი (აგრ. cweðan)
to
წინდებული
(მიც.) -მდე; -კენ; -თან; -ზე; რისამე მიმართ; გადმოიცემა ვითარებითი და მიცემითი ბრუნვებითაც
hys
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
suna
sunu
არსებითი სახელი
ვაჟიშვილი, ვაჟი, ძე
: Sunu
sunu
არსებითი სახელი
ვაჟიშვილი, ვაჟი, ძე
min
mín
კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
(პირ. ნაცვალსახ. ic-ის ნათ. ბრუნვის ფორმა) ჩემი
, hu
ზმნიზედა
როგორ, რანაირად; რამდენად
mihtest
maȝan
ზმნა
(ნამყ. meahte, mæhte, mihte, mehte) 1. შეძლება (შეუძლია); ʘ ძალუძს; 2. ʘ ძლიერია; ქმედითია; გამოსადეგია
ðu
þú
პირის ნაცვალსახელი
შენ (აგრ. ðú)
hyt
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
swa
swá
ზმნიზედა, კავშირი
1) ასე, ამგვარად; ისე, იმგვარად; 2) როგორც; ისე, როგორც; swáswá რაც უფრო ... მით უფრო; swá-swá ისე, როგორც; ისეთი, როგორც (აგრ. swé, swǽ)
hrædlice
hrædlíce
ზედსართავი სახელი
სწრაფად; მალე
findan
findan
ზმნა
1. პოვნა (იპოვის), აღმოჩენა; 2. მოპოვება (მოიპოვებს), მიღება; 3. რისამე გადატანა (გადაიტანს), განცდა; 4. მოფიქრება (მოიფიქრებს), გამოგონება; 5. განსაზღვრა (განსაზღვრავს), დადგენა (აგრ. fyndan)
; ða¹
þá²
ზმნიზედა, კავშირი
1. მაშინ; იმ დროს; მერე; ამის შემდეგ; 2. როდესაც (აგრ. ðá); þá þe (მაშინ) როდესაც [იხ. აგრ. þá¹]; þáþá მაშინ, … როდესაც; þa ȝyt, þa ȝiet ა) (კიდევ) უფრო; მეტად ბ) გარდა ამისა
andswarode
andswarian
ზმნა
პასუხის გაცემა (გასცემს), მიგება (აგრ. andswerian, ondswarian, ondswerian)
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
cwæð
cweþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი (აგრ. cweðan)
: Hyt
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
wæs
wesan
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა (აგრ. weosan)
Ȝodes
ȝod
არსებითი სახელი
ღმერთი; ღვთაება
willa
willa
არსებითი სახელი
1. ნება, სურვილი; 2. სიამოვნება, სიხარული
þæt¹
þæt²
კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
1. რომ; 2. რათა; იმისთვის, რომ; 3. რომელიც (აგრ. ðæt)
hyt
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
me
ic
პირის ნაცვალსახელი
მე
swa
swá
ზმნიზედა, კავშირი
1) ასე, ამგვარად; ისე, იმგვარად; 2) როგორც; ისე, როგორც; swáswá რაც უფრო ... მით უფრო; swá-swá ისე, როგორც; ისეთი, როგორც (აგრ. swé, swǽ)
hrædlice
hrædlíce
ზედსართავი სახელი
სწრაფად; მალე
onȝean
onȝéan
ზმნიზედა, წინდებული
(მიც., ბრალდ.) 1. მოპირდაპირე / საპირისპირო მხარეს; 2. პირისპირ, წინააღმდეგ; წინაშე; 3. ვისიმე, რისამე მიმართულებით, -კენ; ვისიმე, რისამე შესახვედრად; 4. კვლავ, ისევ, ხელახლა (აგრ. onȝeȝen, onȝeȝn, anȝean, onȝǽn, onȝén, onȝán)
com
cuman
ზმნა
1. მოსვლა (მოვა); მისვლა; 2. მოხდომა (მოხდება)
þæt¹
þæt²
კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
1. რომ; 2. რათა; იმისთვის, რომ; 3. რომელიც (აგრ. ðæt)
ic
ic
პირის ნაცვალსახელი
მე
wolde
willan
ზმნა
(ნამყ. wolde) ნდომა (უნდა), სურვილი; ʘ ნებავს (აგრ. wyllan)
.
And
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
Isaac
Isaac
საკუთარი სახელი
ისაკი (ძველი აღთქმის პატრიარქი)
cwæð
cweþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი (აგრ. cweðan)
: Ȝa
ȝán
ზმნა
(ნამყ. éode; მიმღ. II ȝán) 1. სვლა (მიდის), სიარული; 2. წასვლა (წავა); 3. მოძრაობა (მოძრაობს); 4. მოხდომა (მოხდება); მიდინარეობა
hider
hider
ზმნიზედა
აქეთ, აქეთკენ
near
néah
ზედსართავი სახელი, ზმნიზედა
(შედარ. ხარ. néara, néarra, néar; აღმატ. ხარ. níehst, níhst, nýhst) 1. ახლო, ახლოს მდებარე ან არსებული; 2. ახლოს, მახლობლად; 3. თითქმის; კინაღამ (აგრ. néh, níh)
þæt¹
þæt²
კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
1. რომ; 2. რათა; იმისთვის, რომ; 3. რომელიც (აგრ. ðæt)
ic
ic
პირის ნაცვალსახელი
მე
æthrine
æthrínan
ზმნა
1. ხელის შეხება (შეახებს; შეეხება); 2. ამოძრავება (აამოძრავებს), გადაადგილება (აგრ. æthrýnan)
ðin
þín
კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
(პირ. ნაცვალსახ. þú- ნათ. ბრუნვის ფორმა) შენი (აგრ. ðín)
, sunu
sunu
არსებითი სახელი
ვაჟიშვილი, ვაჟი, ძე
min
mín
კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
(პირ. ნაცვალსახ. ic-ის ნათ. ბრუნვის ფორმა) ჩემი
, and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
fandiȝe
fandian
ზმნა
1. ცდა (ცდილობს); ˂მო˃სინჯვა; 2. შემოწმება (შეამოწმებს), გამოცდა; 3. აღმოჩენა (აღმოაჩენს), გამორკვევა; 4. შესწავლა (შეისწავლის), გამოკვლევა; 5. ძებნა (ეძებს); ʘ დაეძებს (აგრ. fondian)
hwæðer
hwæþer
ნაცვალსახელი, კავშირი
1. რომელი (ორიდან); 2. 1) ორიდან ერთ-ერთი, ერთი ან მეორე; 2) ერთიც და მეორეც, ორივე; 3. თუ (არა); ხომ (არ) (აგრ. hwæðer, hweþer, hweðer)
ðu
þú
პირის ნაცვალსახელი
შენ (აგრ. ðú)
sy
béon
ზმნა
1. ყოფნა (არის); არსებობა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ქცევა
min
mín
კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
(პირ. ნაცვალსახ. ic-ის ნათ. ბრუნვის ფორმა) ჩემი
sunu
sunu
არსებითი სახელი
ვაჟიშვილი, ვაჟი, ძე
Esau
Esau
საკუთარი სახელი
ესავი (პატრიარქ ისაკის უფროსი ვაჟიშვილი ძველ აღთქმაში)
ðe
þe
ნაწილაკი, მიმართებითი ნაცვალსახელი, კავშირი
1. რომელიც; ვინც; რაც; 2. როდესაც; მას შემდეგ, რაც; 3. (იქ) სადაც; 4. ვიდრე; twǽm læs þe twéntiȝ wintra ოც ზამთარზე / წელიწადზე ორით ნაკლები; 5. (შესიტყვებაში hwæþer ... þe) თუ; hwæþer wacode ðe slépte ეღვიძა მას, თუ ეძინა
ne
ne
ზმნიზედა, კავშირი
არ, არა; (და) არც (აგრ. ni); ic ne dyde მე არ გამიკეთებია; ne secȝe ic éow არა, გეუბნებით მე თქვენ
sy
béon
ზმნა
1. ყოფნა (არის); არსებობა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ქცევა
.
He
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
eode
ȝán
ზმნა
(ნამყ. éode; მიმღ. II ȝán) 1. სვლა (მიდის), სიარული; 2. წასვლა (წავა); 3. მოძრაობა (მოძრაობს); 4. მოხდომა (მოხდება); მიდინარეობა
to
წინდებული
(მიც.) -მდე; -კენ; -თან; -ზე; რისამე მიმართ; გადმოიცემა ვითარებითი და მიცემითი ბრუნვებითაც
þam
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
fæder
fæder
არსებითი სახელი
მამა (აგრ. feder)
, and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
Isaac
Isaac
საკუთარი სახელი
ისაკი (ძველი აღთქმის პატრიარქი)
cwæð
cweþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი (აგრ. cweðan)
ða¹
þá²
ზმნიზედა, კავშირი
1. მაშინ; იმ დროს; მერე; ამის შემდეგ; 2. როდესაც (აგრ. ðá); þá þe (მაშინ) როდესაც [იხ. აგრ. þá¹]; þáþá მაშინ, … როდესაც; þa ȝyt, þa ȝiet ა) (კიდევ) უფრო; მეტად ბ) გარდა ამისა
, ða¹
þá²
ზმნიზედა, კავშირი
1. მაშინ; იმ დროს; მერე; ამის შემდეგ; 2. როდესაც (აგრ. ðá); þá þe (მაშინ) როდესაც [იხ. აგრ. þá¹]; þáþá მაშინ, … როდესაც; þa ȝyt, þa ȝiet ა) (კიდევ) უფრო; მეტად ბ) გარდა ამისა
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
hyne
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
ȝeȝrapod
ȝeȝrápod
ȝeȝrápian-ის მიმღ. II
hæfde
habban
ზმნა
(ნამყ. hæfde; მიმღ. II hæfed) ქონა (აქვს); ყოლა; ფლობა
: Witodlice
witodlíce
ზმნიზედა
აშკარად, უეჭველად; ნამდვილად, ჭეშმარიტად
seo
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
stemn
stefn¹
არსებითი სახელი
ხმა (აგრ. stæfn, stemn)
ys
béon
ზმნა
1. ყოფნა (არის); არსებობა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ქცევა
Iacobes
Iacob
საკუთარი სახელი
იაკობი (ძველი აღთქმის პატრიარქი; ისაკის ვაჟი)
stemn
stefn¹
არსებითი სახელი
ხმა (აგრ. stæfn, stemn)
, and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
ða
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
handa
hand
არსებითი სახელი
1. ხელი; 2. მხარე; მიმართულება (აგრ. hond)
synd
béon
ზმნა
1. ყოფნა (არის); არსებობა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ქცევა
Esaues
Esau
საკუთარი სახელი
ესავი (პატრიარქ ისაკის უფროსი ვაჟიშვილი ძველ აღთქმაში)
handa
hand
არსებითი სახელი
1. ხელი; 2. მხარე; მიმართულება (აგრ. hond)
.
And
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
ne
ne
ზმნიზედა, კავშირი
არ, არა; (და) არც (აგრ. ni); ic ne dyde მე არ გამიკეთებია; ne secȝe ic éow არა, გეუბნებით მე თქვენ
ȝecneow
ȝecnáwan
ზმნა
1. ცოდნა (იცის), წარმოდგენის ქონა; 2. ვისიმე, რისამე ცნობა (იცნობს), ამოცნობა; 3. გაგება (გაიგებს), აღქმა, მიხვედრა
hyne
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
, for-þam
forþǽm
კავშირი
იმიტომ რომ, ვინაიდან, რადგანაც (აგრ. forðǽm, forþám, forðám, forþan, forðan, forþon, forðon )
ða
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
ruwan
rúh
ზედსართავი სახელი
(-w- ინტერვოკალურ პოზიციებში) 1. უხეში, ხეშეში; 2. თმიანი, ბეწვიანი, ბანჯგვლიანი (აგრ. rúȝ)
handa
hand
არსებითი სახელი
1. ხელი; 2. მხარე; მიმართულება (აგრ. hond)
wæron
wesan
ზმნა
ყოფნა (არის), არსებობა (აგრ. weosan)
swylce
swilc
ზედსართავი სახელი
1. ასეთი, ამგვარი; ისეთივე; 2. (swilce) ზმნზ. მნიშვნ. ასევე, აგრეთვე (აგრ. swylc, swelc)
ðæs
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
yldran
eald
ზედსართავი სახელი
(შედარ. ხარ. ieldra, yldra, eldra; აღმატ. ხარ. ieldest, yldest, eldest) 1. ბებერი, მოხუცი; ხანდაზმული; 2. ძველი; ადრინდელი; 3. გამოჩენილი, დიადი; პატივცემული (აგრ. ald, æld)
broðor
bróþor
არსებითი სახელი
ძმა (აგრ. bróþer, bróðor, bróðer)
. He
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
hyne
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
bletsode
blédsian
ზმნა
კურთხევა (აკურთხებს); დალოცვა (აგრ. blétsian)
ða¹
þá²
ზმნიზედა, კავშირი
1. მაშინ; იმ დროს; მერე; ამის შემდეგ; 2. როდესაც (აგრ. ðá); þá þe (მაშინ) როდესაც [იხ. აგრ. þá¹]; þáþá მაშინ, … როდესაც; þa ȝyt, þa ȝiet ა) (კიდევ) უფრო; მეტად ბ) გარდა ამისა

And
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
cwæð
cweþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი (აგრ. cweðan)
: Eart
béon
ზმნა
1. ყოფნა (არის); არსებობა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ქცევა
ðu
þú
პირის ნაცვალსახელი
შენ (აგრ. ðú)
Esau
Esau
საკუთარი სახელი
ესავი (პატრიარქ ისაკის უფროსი ვაჟიშვილი ძველ აღთქმაში)
, min
mín
კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
(პირ. ნაცვალსახ. ic-ის ნათ. ბრუნვის ფორმა) ჩემი
sunu
sunu
არსებითი სახელი
ვაჟიშვილი, ვაჟი, ძე
; and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
cwæð
cweþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი (აგრ. cweðan)
: Ia
ȝéa
ნაწილაკი
ჰო, კი, დიახ (აგრ. ȝé, ía)
, leof
léof
ზედსართავი სახელი
1. საყვარელი, ძვირფასი (აგრ. როგორც ალერსიანი და/ან თავაზიანი მიმართვის ფორმა); 2. სასიამოვნო, საამური; მისაღები (აგრ. líof)
, ic
ic
პირის ნაცვალსახელი
მე
hyt
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
eom
béon
ზმნა
1. ყოფნა (არის); არსებობა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ქცევა
.
Þa¹
þá²
ზმნიზედა, კავშირი
1. მაშინ; იმ დროს; მერე; ამის შემდეგ; 2. როდესაც (აგრ. ðá); þá þe (მაშინ) როდესაც [იხ. აგრ. þá¹]; þáþá მაშინ, … როდესაც; þa ȝyt, þa ȝiet ა) (კიდევ) უფრო; მეტად ბ) გარდა ამისა
cwæð
cweþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი (აგრ. cweðan)
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
: Brinȝ
brinȝan
ზმნა
(ნამყ. branȝ, bronȝ; მიმღ. II brunȝen) 1. 1) მოტანა (მოაქვს, მოიტანს); 2) მოყვანა (მოჰყავს, მოიყვანს); 2. გამოწვევა (გამოიწვევს), მოტანა (შედეგისა და მისთ.)
me
ic
პირის ნაცვალსახელი
მე
mete
mete
არსებითი სახელი
საჭმელი, საკვები; კერძი (აგრ. mæte, met, mett)
of
of
ზმნიზედა, წინდებული
(მიც.) -დან, -გან (მიუთითებს აგრ. მიმართებას, კუთვნილებას, წარმომავლობას და სხვ.)
ðinum
þín
კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
(პირ. ნაცვალსახ. þú- ნათ. ბრუნვის ფორმა) შენი (აგრ. ðín)
huntnoðe
huntoþ
არსებითი სახელი
1. ნადირობა; 2. ნანადირევი; ნადირი (აგრ. huntoð, -aþ, -að, huntnaþ, -að, -oþ, -að)
, þæt¹
þæt²
კავშირი, მიმართებითი ნაცვალსახელი
1. რომ; 2. რათა; იმისთვის, რომ; 3. რომელიც (აგრ. ðæt)
ic
ic
პირის ნაცვალსახელი
მე
ðe¹
þú
პირის ნაცვალსახელი
შენ (აგრ. ðú)
bletsiȝe
blédsian
ზმნა
კურთხევა (აკურთხებს); დალოცვა (აგრ. blétsian)
; þa¹
þá²
ზმნიზედა, კავშირი
1. მაშინ; იმ დროს; მერე; ამის შემდეგ; 2. როდესაც (აგრ. ðá); þá þe (მაშინ) როდესაც [იხ. აგრ. þá¹]; þáþá მაშინ, … როდესაც; þa ȝyt, þa ȝiet ა) (კიდევ) უფრო; მეტად ბ) გარდა ამისა
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
ðone
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
mete
mete
არსებითი სახელი
საჭმელი, საკვები; კერძი (აგრ. mæte, met, mett)
brohte
brenȝan
ზმნა
(ნამყ. brohte; მიმღ. II broht) = brinȝan
, he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
brohte
brenȝan
ზმნა
(ნამყ. brohte; მიმღ. II broht) = brinȝan
him
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
eac
éac
ზმნიზედა
ასევე, აგრეთვე; გარდა ამისა, -ც
win
wín
არსებითი სახელი
ღვინო
; þa¹
þá²
ზმნიზედა, კავშირი
1. მაშინ; იმ დროს; მერე; ამის შემდეგ; 2. როდესაც (აგრ. ðá); þá þe (მაშინ) როდესაც [იხ. აგრ. þá¹]; þáþá მაშინ, … როდესაც; þa ȝyt, þa ȝiet ა) (კიდევ) უფრო; მეტად ბ) გარდა ამისა
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
hæfde
habban
ზმნა
(ნამყ. hæfde; მიმღ. II hæfed) ქონა (აქვს); ყოლა; ფლობა
ȝedruncen
ȝedruncen
ȝedrincan-ის მიმღ. II
,
Ða¹
þá²
ზმნიზედა, კავშირი
1. მაშინ; იმ დროს; მერე; ამის შემდეგ; 2. როდესაც (აგრ. ðá); þá þe (მაშინ) როდესაც [იხ. აგრ. þá¹]; þáþá მაშინ, … როდესაც; þa ȝyt, þa ȝiet ა) (კიდევ) უფრო; მეტად ბ) გარდა ამისა
cwæð
cweþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი (აგრ. cweðan)
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
to
წინდებული
(მიც.) -მდე; -კენ; -თან; -ზე; რისამე მიმართ; გადმოიცემა ვითარებითი და მიცემითი ბრუნვებითაც
him
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
: Sunu
sunu
არსებითი სახელი
ვაჟიშვილი, ვაჟი, ძე
min
mín
კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
(პირ. ნაცვალსახ. ic-ის ნათ. ბრუნვის ფორმა) ჩემი
, ȝanȝ
ȝanȝan
ზმნა
1. სვლა (მიდის), სიარული; 2. მგზავრობა (მგზავრობს), მოგზაურობა; 3. მოძრაობა (მოძრაობს) (აგრ. ȝonȝan)
hider
hider
ზმნიზედა
აქეთ, აქეთკენ
and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
cysse
cyssan
ზმნა
კოცნა (კოცნის)
me
ic
პირის ნაცვალსახელი
მე
.
He
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
nealæhte
néahlǽcan
ზმნა
(ნამყ. néalǽhte, აგრ. néallǽcte) მიახლოება (მიუახლოვდება), ახლოს მისვლა (აგრ. néahlécan, néalǽcan, -lécan)
and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
cyste
cyssan
ზმნა
კოცნა (კოცნის)
hyne
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
: sona
sóna
ზმნიზედა
მალე, ცოტა ხანში; დაუყოვნებლივ
swa
swá
ზმნიზედა, კავშირი
1) ასე, ამგვარად; ისე, იმგვარად; 2) როგორც; ისე, როგორც; swáswá რაც უფრო ... მით უფრო; swá-swá ისე, როგორც; ისეთი, როგორც (აგრ. swé, swǽ)
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
him
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
to
წინდებული
(მიც.) -მდე; -კენ; -თან; -ზე; რისამე მიმართ; გადმოიცემა ვითარებითი და მიცემითი ბრუნვებითაც
onleat
onlútan
ზმნა
წელში მოხრა (მოიხრება), ვინმესკენ, რაიმესკენ დახრა
, he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
bletsode
blédsian
ზმნა
კურთხევა (აკურთხებს); დალოცვა (აგრ. blétsian)
hyne
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
, and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
cwæð
cweþan
ზმნა
თქმა (იტყვის, ეტყვის), ლაპარაკი (აგრ. cweðan)
: Nu
ზმნიზედა
ახლა, ამჟამად
ys
béon
ზმნა
1. ყოფნა (არის); არსებობა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ქცევა
mines
mín
კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
(პირ. ნაცვალსახ. ic-ის ნათ. ბრუნვის ფორმა) ჩემი
suna
sunu
არსებითი სახელი
ვაჟიშვილი, ვაჟი, ძე
stenc
stenc
არსებითი სახელი
სუნი
swylce
swilc
ზედსართავი სახელი
1. ასეთი, ამგვარი; ისეთივე; 2. (swilce) ზმნზ. მნიშვნ. ასევე, აგრეთვე (აგრ. swylc, swelc)
þæs
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
landes
land
არსებითი სახელი
1. მიწა, ხმელეთი; 2. ქვეყანა; მხარე, ოლქი (აგრ. lond)
stenc
stenc
არსებითი სახელი
სუნი
, þe
þe
ნაწილაკი, მიმართებითი ნაცვალსახელი, კავშირი
1. რომელიც; ვინც; რაც; 2. როდესაც; მას შემდეგ, რაც; 3. (იქ) სადაც; 4. ვიდრე; twǽm læs þe twéntiȝ wintra ოც ზამთარზე / წელიწადზე ორით ნაკლები; 5. (შესიტყვებაში hwæþer ... þe) თუ; hwæþer wacode ðe slépte ეღვიძა მას, თუ ეძინა
Drihten
drihten
არსებითი სახელი
1. მბრძანებელი; მეფე; 2. უფალი, ღმერთი (აგრ. dryhten)
bletsode
blédsian
ზმნა
კურთხევა (აკურთხებს); დალოცვა (აგრ. blétsian)
.
Sylle
sellan
ზმნა
1. მიცემა (მისცემს), გადაცემა; ბოძება; 2. დათმობა (დათმობს, დაუთმობს), რაიმეზე ხელის აღება; 3. გაყიდვა (ყიდის, გაყიდის), მიყიდვა (აგრ. seallan, sillan, siellan, syllan)
þe¹
þú
პირის ნაცვალსახელი
შენ (აგრ. ðú)
Ȝod
ȝod
არსებითი სახელი
ღმერთი; ღვთაება
of
of
ზმნიზედა, წინდებული
(მიც.) -დან, -გან (მიუთითებს აგრ. მიმართებას, კუთვნილებას, წარმომავლობას და სხვ.)
heofones
heofon
არსებითი სახელი
ცა, ზეცა (აგრ. heofun, hefon, heben)
deawe
déaw
არსებითი სახელი
ცვარი, ნამი
and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
of
of
ზმნიზედა, წინდებული
(მიც.) -დან, -გან (მიუთითებს აგრ. მიმართებას, კუთვნილებას, წარმომავლობას და სხვ.)
eorðan
eorþe
არსებითი სახელი
1. მიწა; 2. დედამიწა (აგრ. eorðe)
fætnysse
fǽtness
არსებითი სახელი
1. სიმსუქნე, სისქე; 2. გადატ. ნოყიერება, ნაყოფიერება (აგრ. fǽtnyss, -niss)
and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
micelnysse
micelness
არსებითი სახელი
1. სიდიდე, დიდი ზომა; სიდიადე; 2. სიმრავლე, დიდი რაოდენობა, სიუხვე (აგრ. micelnyss, micelniss, mycelness)
hwætes
hwǽte
არსებითი სახელი
ხორბალი (აგრ. hwéte)
and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
wines
wín
არსებითი სახელი
ღვინო
.
And
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
ðeowion
þéowian
ზმნა
მსახურობა (მსახურობს, ემსახურება), მომსახურება (აგრ. þéawian, þéwian, ðéowian, ðéawian)
þe¹
þú
პირის ნაცვალსახელი
შენ (აგრ. ðú)
eal
eall
ზედსართავი სახელი, ზმნიზედა
1. მთელი, სრული, მთლიანი; 2. ყველაფერი; 3. სულ, სრულად, მთლიანად (აგრ. eal, al, all)
folc
folc
არსებითი სახელი
1. ხალხი; ერი; 2. ტომი, მოდგმა; 3. ჯარი, რაზმი
, and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
ȝeeaðmedun
ȝeéaþmédan
ზმნა
1. დამცირება (დაამცირებს), დამდაბლება; 2. თავის დამცირება (დაიმცირებს); ქედის მოდრეკა; 3. თაყვანისცემა (თაყვანს სცემს), მსახურება (ღვთისა, წმინდანისა და სხვ.); გაღმერთება (აგრ. ȝeéaðmédan, ȝeéaþméttan, ȝeéadmédan)
ðe¹
þú
პირის ნაცვალსახელი
შენ (აგრ. ðú)
ealle
eall
ზედსართავი სახელი, ზმნიზედა
1. მთელი, სრული, მთლიანი; 2. ყველაფერი; 3. სულ, სრულად, მთლიანად (აგრ. eal, al, all)
mæȝþa
mǽȝþ
არსებითი სახელი
1. ტომი, მოდგმა; 2. ხალხი, ერი; 3. ქვეყანა; მხარე, ოლქი (აგრ. mǽȝeð, mýȝð, mýȝþ)
; beo
béon
ზმნა
1. ყოფნა (არის); არსებობა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ქცევა
ðu
þú
პირის ნაცვალსახელი
შენ (აგრ. ðú)
þinra
þín
კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
(პირ. ნაცვალსახ. þú- ნათ. ბრუნვის ფორმა) შენი (აგრ. ðín)
broðra
bróþor
არსებითი სახელი
ძმა (აგრ. bróþer, bróðor, bróðer)
hlaford
hláford
არსებითი სახელი
1. ბატონი, მბრძანებელი; 2. ღმერთი, უფალი; 3. ოჯახის უფროსი (აგრ. hláfurd, hláfweard, hláfard, hláferd)
, and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
syn
béon
ზმნა
1. ყოფნა (არის); არსებობა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ქცევა
ðinre
þín
კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
(პირ. ნაცვალსახ. þú- ნათ. ბრუნვის ფორმა) შენი (აგრ. ðín)
modor
módor
არსებითი სახელი
დედა (აგრ. módur, módyr, móder)
suna
sunu
არსებითი სახელი
ვაჟიშვილი, ვაჟი, ძე
ȝebiȝed
ȝebíȝed
ȝebíeȝan-ის მიმღ. II
beforan
beforan
კავშირი, ზმნიზედა, წინდებული
(მიც., ბრალდ.) 1. წინ; წინაშე; 2. რაიმეზე ადრე; უწინ; წინათ; -მდე (აგრ. biforan, beforen, befora, bifora)
ðe¹
þú
პირის ნაცვალსახელი
შენ (აგრ. ðú)
; Se
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
ðe
þe
ნაწილაკი, მიმართებითი ნაცვალსახელი, კავშირი
1. რომელიც; ვინც; რაც; 2. როდესაც; მას შემდეგ, რაც; 3. (იქ) სადაც; 4. ვიდრე; twǽm læs þe twéntiȝ wintra ოც ზამთარზე / წელიწადზე ორით ნაკლები; 5. (შესიტყვებაში hwæþer ... þe) თუ; hwæþer wacode ðe slépte ეღვიძა მას, თუ ეძინა
þe¹
þú
პირის ნაცვალსახელი
შენ (აგრ. ðú)
wyriȝe
wierȝan
ზმნა
1. დაწყევლა (დაწყევლის); 2. გაკიცხვა (გაკიცხავს), დაგმობა; კანონგარეშედ გამოცხადება (აგრ. werȝan, wirȝan, wyrȝan, wyriȝan, wærȝan)
, sy
béon
ზმნა
1. ყოფნა (არის); არსებობა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ქცევა
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
awyrȝed
áwyrȝed
áwierȝan-ის მიმღ. II
, and
and
კავშირი
და (აგრ. ond)
se
se
ჩვენებითი ნაცვალსახელი
(séo მდედრ.; þæt საშ.; þá სამივე სქესის მრ. რ.) ის; იგი (აგრ. )
ðe
þe
ნაწილაკი, მიმართებითი ნაცვალსახელი, კავშირი
1. რომელიც; ვინც; რაც; 2. როდესაც; მას შემდეგ, რაც; 3. (იქ) სადაც; 4. ვიდრე; twǽm læs þe twéntiȝ wintra ოც ზამთარზე / წელიწადზე ორით ნაკლები; 5. (შესიტყვებაში hwæþer ... þe) თუ; hwæþer wacode ðe slépte ეღვიძა მას, თუ ეძინა
þe¹
þú
პირის ნაცვალსახელი
შენ (აგრ. ðú)
bletsiȝe
blédsian
ზმნა
კურთხევა (აკურთხებს); დალოცვა (აგრ. blétsian)
, sy
béon
ზმნა
1. ყოფნა (არის); არსებობა; 2. რაიმედ გახდომა (გახდება), ქცევა
he
პირის ნაცვალსახელი
ის, იგი (héo, hío მდედრ.; hit, hyt საშ.; hý, hí, híe, héo მრ. რ. ისინი)
mid
mid
წინდებული
(მიც., ბრალდ.) 1) -თან; -თან ერთად, 2) -ით; რისამე მეშვეობით
bletsunȝe
blédsunȝ
არსებითი სახელი
1. კურთხევა; დალოცვა; 2. უფლის წყალობა (აგრ. blétsunȝ)
ȝefylled
ȝefylled
ȝefyllan-ის მიმღ. II
.