ushramjan

მეტყველების ნაწილი: ზმნა
ზმნის ტიპი: სუსტი ზმნა (1)
მიმღეობა I: ushramjands
ჯვარცმა (ჯვარს აცვამს), ჯვარზე გაკვრა
ეტიმოლოგია
[← us- პრეფ. + hramjan ზმნ. „ჯვარცმა, ჯვარზე გაკვრა“]
კონკორდანსი
ushramidedun - 3 პირ., მრ. რ., ნამყ., თხრობ. - მარკ. XV, 25; XV, 27; გალატ. V, 24
ushramidedeina - 3 პირ., მრ. რ., ნამყ., ოპტატ. - მარკ. XV, 20
ushramjan - ინფ.- მათ. XXVI, 2; იოან. XIX, 10
ushramei - 2 პირ., მხ. რ., ბრძანებ. - მარკ. XV, 13; XV, 14; იოან. XIX, 6
ushramjands - მიმღ. I- მარკ. XV, 24
ushramiþs - მიმღ. II- მარკ. XV, 15; XVI, 6; კორ. I, I, 13; I, 23; კორ. II, XIII, 4; გალატ. III, 1; VI, 14
პარადიგმა

4.2.1. (a)

I კლასი ინფინიტივი პრეტერიტი მხ. რ. პრეტერიტი მრ. რ. მიმღეობა II
გადარჩენა nasjan nasida nasidedum nasiþs
ძებნა sokjan sokida sokidedum sokiþs

სუსტი ზმნების უღლების სრული პარადიგმების გასაცნობად იხილეთ სუსტი ზმნების უღლება